Home » Nieuwsbrief

Categoriearchief: Nieuwsbrief

Opmars van het theïstisch evolutionisme in Nederland – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-11-2021

De vorige nieuwsbrief is erg goed ontvangen. Veel mensen reageerden positief, waaronder twee biologen (zie hier). De afgelopen maand waren er ook (grote) zorgen. Sommigen van ons zagen geliefden ontvallen (zoals ook dr. René van den Berg). Anderen maakten zich zorgen om de steeds maar toenemende (beperkende) coronamaatregelen. Zorgelijk is ook de opmars van het zogenoemde theïstisch evolutionisme in kerken en op christelijke scholen! De zesdaagse schepping wordt bekritiseerd of verworpen en de historische zondeval komt in de beklaagdenbank. Gelukkig wordt er internationaal door creationisten aan de weg getimmerd. Verschillende (onderzoeks)initiatieven worden gelanceerd. Want Gods Woord is (ook historisch) betrouwbaar en dat mag gezegd worden!

Theïstisch evolutionisme

Al zeker sinds 2015 wordt er in Nederland stevig aan de weg getimmerd door theïstisch evolutionisten. Toegegeven: Dat gebeurt zeer strategisch! Zo verschijnen er diverse academische publicaties. Onlangs bijvoorbeeld promoveerde prof. dr. Piet Slootweg op de vraag naar dierlijk lijden in een goede schepping (zie hier voor een kort artikel en hier voor een uitgebreid verslag van de promotieplechtigheid). Morgen verschijnt op de website ‘Oorsprong’ een reactie van een bioloog op de verslaglegging van deze promotieceremonie. (NB: Ondertussen hier verschenen.) Ook voor leken verschijnen er boeken (zoals het bekende boek ‘OER‘ en het kinderboek ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho‘). In tv-programma’s worden wetenschappers geïnterviewd die min of meer het theïstische evolutionisme aanhangen én er verschijnen boeken waarin een breed scala aan theïstisch evolutionistische wetenschappers aan het woord komen. Alsof het niet genoeg is, is er ook een boek met bijbelstudies vanuit deze hoek verschenen. Veel mensen zijn onder de indruk en dit gedachtengoed verslaat haar duizenden. Laten wij als Nederlandstalige creationisten het maar over ons heenkomen of komen we met argumenten in het verweer? Zijn we de moed verloren of gaan we aan het werk met wetenschappelijke alternatieven? God heeft hemel en aarde toch in zes dagen geschapen en niet door een evolutieproces van miljarden jaren?

Internationaal creationisme

Nederlandstalige creationisten kunnen veel leren van medecreationisten wereldwijd. Er verschijnt veel creationistisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat ook in Nederland bruikbaar is tot opbouw van een creationistisch-wetenschappelijk wereldbeeld. Zo berichtten wij op onze website over publicaties in journals, presentaties van onderzoek op bekende wetenschappelijke congressen (dit artikel op onze website werd zelfs besproken op een Amerikaans YouTube-kanaal) en publicaties van creationistisch werk in populair-wetenschappelijke tijdschriften. Het zou mooi zijn als we in Nederland ook eigen onderzoek zouden kunnen doen. Fundamentum zet zich in om dit soort creationistisch-wetenschappelijk onderzoek van de grond te krijgen, maar er is daarvoor nog een lange weg te gaan. Als voorbeeldorganisatie noemen we het Duitse Wort und Wissen (website) die verschillende wetenschappers in dienst heeft, die wetenschappelijk onderzoek doen en wetenschappelijke congressen beleggen. Wanneer we dat in Nederland voor elkaar zouden krijgen dan kunnen we eigen onderzoek doen, dit onderzoek publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en dit onderzoek in semi-wetenschappelijke creationistische artikelen uitwerken voor onze website. Wetenschapsjournalisten en educators zouden dit dan weer verder kunnen verspreiden en daarmee leken én jongeren bereiken. Het zou de robuustheid van het scheppingsparadigma in Nederland vergroten. Gods Woord (de Bijbel) en Gods Vinger (de werkelijkheid) zijn niet met elkaar in tegenspraak en dat mag (nogmaals) gezegd worden. Andere (kleinere) organisaties die we als ook voorbeelden zien zijn Biblical Creation Trust (website) en CORE Academy of Science (website). Uiteraard dienen we wel in acht te nemen dat de arbeiders tevergeefs bouwen als God Zijn hulp aan het bouwen ontzegt (Psalm 127). Daarom dienen we het bovenstaande uit te voeren met veel gebed. Het verwachtende van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. We hopen Fundamentum op dezelfde wijze op te bouwen als de bovengenoemde organisaties en we verwachten het van de Heere (Psalm 121). We zijn ervan overtuigd dat een robuust scheppingsparadigma ook de theïstisch evolutionistische opmars een halt toe kan roepen. Denkt en bouwt u mee? Tips en ideeën zijn van harte welkom via info@oorsprong.info. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 december 2021 D.V. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Zesdaagse schepping in een identiteitsverklaring sektarisme? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 23-10-2021

Afgelopen maand lag het bijzonder onderwijs onder vuur. Identiteitsverklaringen moesten worden afgeschaft én schoolboeken mochten niet meer gekuist worden op zaken die strijdig zijn met de identiteit. Een theoloog merkte naar aanleiding van een stelling in de identiteitsverklaring van een Reformatorische VO-school (Pieter Zandt Scholengemeenschap) op dat het zogenoemde ‘creationisme’ niet in de biologieles onderwezen zou mogen worden. De zesdaagse schepping zou al zeker niet als leerstuk in een identiteitsverklaring mogen staan, wat wel het geval was bij de genoemde school. Dit zou sektarisme zijn én daarnaast moet in de biologieles slechts de evolutieleer onderwezen worden, want dat is de wetenschappelijke consensus.

Alleen bij de godsdienstles?

Is het zogenoemde ‘creationisme’ slechts voor de godsdienstles? Moet in de biologieles slechts de evolutieleer als in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming (en niet in de zin van verandering) onderwezen worden? Wordt zo niet het naturalisme als Paard van Troje binnengehaald en een scheiding van geesten voorgesteld? De lezer van dit voorwoord kan wel raden dat wij het daar niet mee eens zijn. Gods Woord (de Bijbel) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Universele Gemeenschappelijke Afstamming is dé naturalistische interpretatie van de werkelijkheid én evident in strijd met enkele basispunten uit de Bijbel. Uiteraard moet Universele Gemeenschappelijke Afstamming onderwezen worden, het hoort immers bij de examendoelen én vroeg of laat krijgen onze kinderen daar toch mee te maken. Het onderwijs moet dan gegeven worden als begeleide confrontatie met daartegenover tijdens de biologieles het wetenschappelijke concept van polyfylie. Namelijk dat er basissoorten zijn die geen gemeenschappelijke voorouder hebben. Uit deze geschapen basissoorten (ook wel baramins of baranomen genoemd) heeft het leven zich ontwikkeld. Alle hondachtigen behoren tot het basissoort hondachtige etc. Monofylie en polyfylie moeten tegenover elkaar gezet worden. Dus nee niet slechts bij de Godsdienstles als een (achterhaalde) keuze van christenen, maar als overstijgend leerstuk voor alle vakken. Overigens: alsof het alleen onderwijzen van de evolutieleer als ultieme waarheid (want consensus) niet neigt naar sektarisme. Zeker omdat de evolutieleer in strijd is met het Bijbelse wereldbeeld.

Gelukkig

Gelukkig zijn er in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) nog heel veel docenten, onderwijsondersteuners, opvoeders en ouders die daar hetzelfde over denken. Die hun kinderen naar scholen sturen waarbij onderwijs wordt gegeven over de zesdaagse schepping én de kinderen verwondering bijbrengen over de door God zo mooi geschapen werkelijkheid. Maar ook dat deze werkelijkheid na de zondeval verdorven is en hoe het alleen goed kan komen door het bloed van Jezus Christus. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We komen dit basisidee gelukkig tegen in kinder- en jeugdboeken. We komen dit basisidee tegen tijdens de biologie- of aardrijkskundeles. We komen dit basisidee tegen bij alle vakken: verwondering hoe ingenieus deze werkelijkheid in elkaar zit. Met Fundamentum inventariseren we in het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst’ welk materiaal er beschikbaar is en welke leemtes er nog zijn. Tijdens het inventariseren proberen we schrijvers en uitgevers aan te moedigen nieuw materiaal (als boeken, dvd’s etc.) uit te geven. Daarnaast becommentariëren we naturalistisch materiaal, zoals de video’s van Paxi, om te kijken hoe dit onderwijsmateriaal met enige aanpassing of begeleide confrontatie alsnog ingezet kan worden. Begin volgend jaar zal het project officieel van start gaan en dan bestaat er ook de mogelijkheid om het financieel te ondersteunen. Aan het aanschaffen en becommentariëren zijn immers kosten verbonden. Het zal vanaf dan ook deel uitmaken van het ‘Vijfjarenplan 2022-2027 van Fundamentum’.

Fundamentum Studium Generale

Niet alleen het onderwijs aan middelbare scholieren is belangrijk voor Fundamentum. Ook de wat meer gevorderde in het scheppingsparadigma moeten bediend worden. Daarom organiseert Fundamentum ieder kwartaal, als de Heere gezondheid geeft en leven spaart, een Fundamentum Studium Generale. Hierbij wordt een ingewikkeld of vakspecifiek onderwerp eenvoudig uitgelegd. Hieronder enkele data en onderwerpen, locaties die moeten nog geregeld worden. Weet u een goedkope locatie om (in het midden van het land) een presentatieavond te verzorgen? Mail locatietips naar info@oorsprong.info. Op 10 december 2021 D.V. spreekt de moleculair bioloog dr. Peter Borger over ‘Baranomen en soortvorming’. Het gaat in zijn lezing over de hierboven genoemde polyfylie. Hier is meer informatie te vinden en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. Op 18 maart 2022 D.V. komt bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen naar Nederland om een lezing te geven over ‘Archeologie en de Koningentijd’. In juni D.V. spreekt de bacterioloog dr. Erik van Engelen over het bekende E. coli experiment van dr. Richard Lenski en wat dit zegt over evolutie, een datum hiervoor volgt nog. In november D.V. willen we een spreker (theoloog) uitnodigen die wat zegt over de historische zondeval (en de gevolgen daarvan). Naam en datum worden nog bekendgemaakt. Doet u mee?

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het scheppingsparadigma is wetenschappelijk onderzoek. Door de werkelijkheid in detail te bestuderen komen we tot nog meer ode aan onze Schepper. Zo bestuderen we momenteel de geologie van Hongarije en kijken hoe de verzamelde data in verhouding is met de scheppingsleer. Bestuderen we welke impact de verschillende ijstijden ná de zondvloed op de Nederlandse bodem hebben gehad. We hopen dat op verschillende onderdelen creationistische academici aanhaken om ook mee te denken en mee te doen met dit wetenschappelijk onderzoek. Volgend jaar zullen enkele onderzoeken in projectvorm aan u worden gepresenteerd. Onderzoek is heel erg hard nodig, niet alleen om te komen tot meerdere lofprijzing van de Schepper, maar ook om nieuwe argumenten aan te dragen binnen het scheppingsparadigma of oude argumenten te controleren, te testen en indien nodig te restaureren. Het is een groot gemis dat er zo weinig creationistisch onderzoek plaats kan vinden in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) en dat we moeten leunen op de schouders van onze Duitse, Engelse of Amerikaanse vrienden. Onlangs presenteerde enkele Amerikaanse geologen nog onderzoek op de Geological Society of America (zie daarvoor dit artikel). Heeft u ideeën voor eigen onderzoek, dat kan bestaan uit veldwerk, literatuuronderzoek of een combinatie van beiden? Mail deze tips en ideeën dan naar info@oorsprong.info.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 november 2021 D.V. We hopen u dan meer te kunnen vertellen over Fundamentum Studium Generale én de cultuur- en geologiereis naar Hongarije. Abonneren op de nieuwsbrief van Fundamentum kan hier en is gratis.

De scholen zijn weer begonnen – Welk scheppingsonderwijs geven wij aan onze kinderen? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-8-2021

Bedankt voor het goede artikel over de enorme hetze rondom ds. Kort. Helder Bijbels verwoord. De agressieve manier waarop meneer Houtzager bezig is , is buiten elke proportie. Ik wens jullie veel wijsheid van Boven, bij het voortdurend getuigenis afleggen vanuit de Bijbel.” Zo was een reactie van iemand die ons wilde bemoedigen naar aanleiding van artikelen over de kwestie Kort-Houtzager (zie hier en hier). Een andere lezer liet weten dat hij het werk van Fundamentum ‘een mooie aanvulling is op het al bestaande creationistische geluid in Nederland‘ en wenste ons veel zegen met de uitvoering van diverse plannen. Een aantal mensen mailden ons dat zij veel hebben gehad aan het congres via de livestream dat wij in samenwerking met Geloofstoerusting organiseerden. Bemoedigend dat lezers ons weten te vinden en dergelijke berichten sturen! Dat doet goed! 

Scheppingsonderwijs

De scholen zijn weer begonnen! Deze week geldt dat voor regio ‘Noord’, volgende week voor regio ‘Midden’ en die week daarop voor regio ‘Zuid’. Leerkrachten zijn al druk met het inrichten van het lokaal, het bestuderen van de achtergronden van de leerlingen en het voorbereiden van de lessen. Het kan zijn dat uw (klein)kind naar een christelijke school gaat, naar een openbare school of thuisonderwijs geniet. Voor alle drie is de vraag welk scheppingsonderwijs we ze meegeven belangrijk. Op de scholen worden vaak standaard methoden gebruikt met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen. Dit kan voor een kind verwarrend zijn omdat veel kinderen thuis leren dat God hemel en aarde in zes dagen schiep. Het is daarom goed om uw (klein)kind te helpen door middel van begeleideconfrontatie. Welke informatie is gebaseerd op feiten en welke informatie is gekleurd door interpretatie? Zijn er alternatieven? Wanneer bijvoorbeeld bij aardrijkskunde de theorie van plaattektoniek voorbij komt zou u kunnen wijzen op de theorie van Catastrofale Plaattektoniek (van o.a. de geofysicus dr. John Baumgardner). Wetenschappers die deze theorie ontwikkeld hebben gaan namelijk uit van een jonge aarde en een wereldwijde vloed. Wanneer er dinosauriërs ter sprake komen dan hoeven we dat als christenen niet af te wijzen, maar kunnen we wijzen op alternatieven en aangeven dat christenen die uitgaan van een jonge aarde ook onderzoek doen naar (en zelfs promoveren op) deze fascinerende beesten. De uitgever Grace Publishing House heeft rijk geïllustreerd materiaal voor kinderen van de basisschool leeftijd over deze prachtige beesten. In het samen te stellen meerjarenplan 2022-2027 van Fundamentum krijgen ook opvoeding en onderwijs een belangrijke plaats. Er wordt speciaal project gelanceerd met als titel: ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 20x‘. In dat project wordt allerlei onderwijs- en opvoedingsmateriaal samengebracht en besproken. Een voorproefje is bijvoorbeeld de bespreking van een lunch set over dinosauriërs (zie hier).

Terugkijken congres ‘Bijbel en Wetenschap’

Op 26 juni 2021 organiseerden wij samen met Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Heeft u dit congres gemist dan kunt u hier de livestream terug kijken. Via deze link is het mogelijk alle lezingen afzonderlijk te beluisteren. Veel zegen bij het (opnieuw) bekijken van de lezingen.

Save the date

Het volgende jaarlijkse congres zal, als de Heere het leven aan ons geeft, plaatsvinden op zaterdag22 oktober 2022. Zet deze datum alvast in uw agenda. Of dit een congres zal worden via de livestream of een in levende lijve of een combinatie van beiden zal afhangen van de dan geldende maatregelen. Medio januari hopen wij het programma van dit congres te presenteren. 

Nieuwsbrief

Eén keer per maand willen wij u via een nieuwsbrief informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 september 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Kunt u niet zo lang wachten dan kunt u altijd de website bezoeken. Daar staan al meer dan 300 (op twee artikelen na 400) artikelen op. De top-10 van meest gelezen artikelen is hier te vinden. Vergeet u niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’ via de livestream een succes, terugkijken is mogelijk! – Voorwoord nieuwsbrief 2021-1


Wat mooi, krachtig en bijzonder hoe jullie het geloof wetenschappelijk onderbouwen. Hoe jullie uitleg geven aan onze mensen. Daarvoor mijn dank!“, “Het was inderdaad een zeer geslaagd congres! Ik hoop dat er nog meer van zullen volgen.” en “Hartelijk dank. Vanmorgen en vanmiddag wat fragmenten kunnen beluisteren, zeer interessant.” Zomaar drie reacties van mensen die het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ de afgelopen maand gevolgd hebben. We organiseerden dit congres samen met Geloofstoerusting. Helaas lukte dat niet met z’n allen op één locatie. Gelukkig werkte de techniek mee zodat we het konden uitzenden via een livestream. Veel mensen hebben de moeite genomen om de lezingen te volgen.

Congres

Mogelijk heeft u het congres niet kunnen volgen omdat u andere verplichtingen had. Geen nood! U kunt het hele congres opnieuw meemaken door de livestream te volgen. Mocht u deze zomermaanden daar geen tijd voor of zin in hebben dan zijn de lezingen ook afzonderlijk op ons YouTubekanaal en onze website te bekijken. Ook Geloofstoerusting heeft de video’s op hun YouTubekanaal geplaatst. Deze video’s zijn daar al enkele honderden keren bekeken. We zijn erg dankbaar dat veel mensen de moeite hebben genomen om deze lezingen te volgen. Ook de sprekers hartelijk bedankt dat zij in deze toch iets andere omgeving hun verhaal hebben willen houden. 

Vertrek Jan van Meerten bij Logos Instituut

De organisator van het congres, Jan van Meerten, hoopt op 31 juli 2021 afscheid te nemen van de stichting Logos Instituut. Hij gaat voor vier dagen terug het onderwijs in. Eén dag in de week hoopt hij zich in te zetten voor het verder uitbouwen van de kleine organisatie Fundamentum. Binnen deze organisatie wil hij jaarlijks één congres organiseren, lezingen geven voor jongeren en ouderen en de website oorsprong.info verder invullen. Voor meer informatie en een verklaring van het bestuur van Logos Instituut en Jan van Meerten zie hier. Jan heeft ook nog een extra artikel geschreven n.a.v. zijn vertrek, zie daarvoor deze link. We zijn blij dat deze periode goed is afgesloten en we zien uit naar verdere samenwerking met Logos Instituut. 

Website

We willen u blijvend informeren over statistieken van de website. Welke artikelen worden het meest gelezen? Op welke dagen is het bezoek het hoogst? Enzovoorts. We hebben deze maand onze vierde mijlpaal bereikt, daarover vindt u hier een verslag. Hier kunt u lezen welke artikelen er in de maand juni het meest bezocht werden. We hopen dat het lukt om iedere dag ten minste één artikel online te zetten zodat aan het eind van iedere maand er minimaal 30 extra artikelen online staan. We kunnen niet garanderen dat dit ook daadwerkelijk lukt. 

Nieuwsbrief

Een keer in de maand willen wij u informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 24 augustus 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Vergeet niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

Merk op dat dit slechts het voorwoord van de nieuwsbrief is. De rest is te lezen na aanmelding. U kunt uzelf hier gratis abonneren. U kunt uzelf op ieder moment ook weer uitschrijven.

Vandaag een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’, kijk mee! – Nieuwsbrief d.d. 26 juni 2021


Vandaag is het de ‘grote’ dag. We organiseren binnen drie uur een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ met als subthema ‘Intelligent Design’. Het congres wordt digitaal uitgezonden via het platform YouTube en is via deze link te volgen. Doet u ook mee? Het programma is hieronder te zien. Niet de hele dag de tijd hiervoor? Zie het programma dan als Tapas eten en kies voor de onderdelen die u het meest bevallen. 

Vandaag is het de ‘grote’ dag. We organiseren binnen drie uur een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ met als subthema ‘Intelligent Design’. Het congres wordt digitaal uitgezonden via het platform YouTube en is via deze link te volgen. Doet u ook mee? Het programma is hieronder te zien. Niet de hele dag de tijd hiervoor? Zie het programma dan als Tapas eten en kies voor de onderdelen die u het meest bevallen. 

Programma

09:30 uur Jan van Meerten – Opening van het congres.
10:00 uur Drs. Marco de Wilde – Het onfeilbare (inerrant) Woord.
10:45 uur Korte pauze
11:00 uur Dr. Henk Hofman – Perspectief op de Schepping: van begrip naar geloof? Het vergezicht van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
11:45 uur Korte pauze
12:00 uur Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: is het wetenschappelijk? Een inleiding over Intelligent Design.
12:45 uur Korte pauze
13:00 uur Dr. ir. Erik van Engelen – Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper vóór Intelligent Design.
13:45 uur Korte pauze
14:00 uur Dr. ir. Adriaan van Beek – Verwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem.
14:45 uur Korte pauze
15:00 uur Dr. ing. Bea Zoer – Verwonderen over de foetale bloedsomloop.
15:45 uur Korte pauze
16:00 uur Drs. Tom Zoutewelle – Van (Cambrische) explosie naar extinctie.
16:45 uur Jan van Meerten – Afsluiting van het congres.
17:00 uur Einde van het dagprogramma. Lange etenspauze.
19:30 uur Paleontologisch dessert 1: Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research.
20:15 uur Paleontologisch dessert 2: Dr. Marcus Ross – Mosasaurs: terrible reptiles? Classification, habitat and extinction.

Nogmaals: (Onderdelen van) Dit programma zijn gedurende deze dag te bekijken via deze link. Deze weblink zal blijven bestaan, dus lukt het vandaag niet om te kijken dan kan dat komende week (of in de vakantieperiode) ook nog.

Fundamentum

Vandaag verscheen er op de website van Fundamentum ook een column over het ‘geologisch reservaat P. van der Lijn‘ op Urk. Wilt u een rustige wandeltocht met nog wat geologie dan is dat een aanrader. Neem wel uw afval mee terug naar huis, tijdens ons bezoek zagen we wel wat zwerfafval liggen. Dat lijkt ons geen goed rentmeesterschap. De column is hier te vinden. 

Na dit congres en de bovenstaande column nog niet genoeg van dit thema. Lees dan ook: (1) ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen, (2) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk, (3) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding, (4) Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort, en (5) Bertus van Meerten (1908-1943), gestorven aan de ontberingen van het kampleven.

Ik hoop u vandaag, digitaal, te ontmoeten!,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten
www.oorsprong.info
info@oorsprong.info

Over drie weken een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’, doet u mee?

Over drie weken is het alweer zover. We organiseren dan een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ met als subthema ‘Intelligent Design’. Helaas is het nog niet mogelijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten, vandaar dat dit congres via de digitale weg wordt georganiseerd. Het congres zal D.V. 26 juni 2021 plaatsvinden en wordt georganiseerd door Geloofstoerusting en Fundamentum via het mediaplatform YouTube. Doet u ook mee?Fantastisch goed initiatief! Veel sterkte met de verdere voorbereiding!‘, ‘het lijkt mij een prima initiatief‘, ‘mooi initiatief‘ en ‘de onderwerpen spreken mij zeer aan‘. Zomaar een greep uit de positieve reacties die wij ontvingen toen de mensen zich via het aanmeldformulier aanmeldden. Het doet ons goed dat het initiatief tot dit congres zo positief wordt ontvangen.

Er zullen diverse onderwerpen de revue passeren. Zo spreekt een predikant en theoloog over de onfeilbaarheid van de Schrift en een (kerk)historicus over de verhouding van de twee boeken (het boek van de natuur en de Schrift). Klokslag twaalf zal een wetenschapsfilosoof een inleiding geven tot Intelligent Design. Een bioloog bespreekt fine-tuning in de biologie naar aanleiding van een paper in Journal of Theoretical Biology en twee medische biologen zullen zich met ons verwonderen over het menselijk lichaam. Het dagdeel wordt afgesloten met een presentatie van een geoloog en bioloog over de Cambrische Explosie. In de avond hebben we het paleontologisch dessert met een lezing over dinosauriërs én een lezing over de Mosasaurus, het ‘verschrikkelijke’ zeereptiel dat in lang vervlogen tijden de zeeën van Nederland onveilig maakten. Meer informatie over de sprekers is hier te vinden. 

De toegang is gratis, aanmelden kan via deze link. Het congres is in het bijzonder geschikt voor predikanten, kerkelijk werkers, jeugdwerkers, docenten, academici en studenten. Ook geïnteresseerde leken zijn van harte uitgenodigd om mee te doen! Vragen kunnen aan de spreker gesteld worden via de chat. Mocht u op voorhand al vragen of opmerkingen hebben dan ontvang ik die graag! Als de Heere het leven geeft hopen wij ook in de toekomst dergelijke congressen te organiseren. Mocht u academici kennen die ook een bijdrage zouden kunnen leveren zou u die dan door willen geven? Of wellicht zou u zelf een keer een onderwerp willen presenteren. Wij houden uiteraard altijd het recht om zelf keuzes te maken, maar twee weten meer dan één.

Op de website oorsprong.info van Fundamentum zijn ondertussen meer artikelen verschenen die gaan over het brede thema geloof, ethiek en wetenschap. Hieronder verwijzing naar vijf artikelen: (1) ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen, (2) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk, (3) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding, (4) Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort, en (5) Bertus van Meerten (1908-1943), gestorven aan de ontberingen van het kampleven.

Veel leesplezier en tot 26 juni 2021 D.V.,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten
www.oorsprong.info
info@oorsprong.info

Standaard email ter uitnodiging van vrienden en bekenden voor het congres

Geachte heer en/of mevrouw,

In deze eenmalige mailing wil ik u hartelijk uitnodigen voor deelname aan het congres op 26 juni 2021. Het congres heeft als titel ‘Bijbel & Wetenschap’ en als thema ‘Intelligent Design’. Hoe kunnen we weten dat de Bijbel betrouwbaar is en hoe weten we dat deze wereld ontworpen is? Het congres wordt georganiseerd door mijzelf in samenwerking met Geloofstoerusting. Dit platform zet zich onder andere in voor apologetiek (geloofsverdediging).

We hebben een negental academici uitgenodigd om wat te vertellen over theologie, filosofie, biologie en geologie. Deze conferentie is geschikt voor predikanten, studenten en docenten, maar ook voor iedere geïnteresseerde die al wat bagage heeft op dit onderwerp maar dit verder wil uitbreiden. Het congres is te volgen via het YouTube-kanaal van Fundamentum en Geloofstoerusting. Het programma alsook de sprekersinformatie is hier te vinden. De flyer van het congres is in de bijlage bijgevoegd en ook hier te vinden. Zou u deze willen verspreiden onder derden? Mocht u op de hoogte willen blijven van de verdere voorbereidingen op het congres dan kunt u uzelf hier aanmelden.

Deelname aan het congres is gratis. Mocht u toch een vergoeding voor de onkosten willen overmaken dan kan dit naar NL79INGB0008453215 t.n.v. J.W. van Meerten. Een dergelijke gift wordt zeer gewaardeerd en zorgt ervoor dat we een dergelijk congres in de toekomst vaker kunnen organiseren. Voelt u uzelf niet verplicht om alle lezingen mee te doen, mocht u op die dag ‘slechts’ een uur de tijd hebben dan kunt u naar keuze een lezing volgen.

Achter het congres hebben we ook een landingswebsite opgezet (wat ook mijn persoonlijke website is). Het loont de moeite om daar verder te kijken. Naast genealogische gegevens staan er ook artikelen over diverse onderwerpen zoals het scheppingsparadigma, seksuele gerichtheid etc. Een top-5 van artikelen: (1) Finse politicus, Päivi M. Rasanen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf, (2) COLUMN: Nederlandse vulkanen?, (3) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk, (4) Het defensiesysteem van een bombardeerkever en een Ankylosaurus een probleem voor creationisten?, en (5) “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren”- Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag). Feedback op deze (of andere artikelen) kan geleverd worden via deze pagina of als reactie op de mail.

Hartelijk bedankt voor het lezen van de bovenstaande informatie. Mocht u een dergelijke mail (absoluut) niet op prijs stellen, laat dit dan weten als reactie op deze email.

Hartelijke groet en hopelijk tot ziens op 26 juni 2021 D.V.,

Jan van Meerten

Doe mee met de livestream van het congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

Afgelopen maand is er hard gewerkt aan de invulling van een congres via de livestream die gehouden zal worden op D.V. 26 juni 2021. Zoals we in de vorige nieuwsbrief lieten weten kon het congres van 27 maart 2021 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het ziet er niet naar uit dat we voorlopig congressen in ‘levende lijve’ kunnen bijwonen, daarom hebben wij ons bezonnen op een alternatief. Samen met Geloofstoerusting zetten we een congres via livestream op met als hoofdthema ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Doe mee met ons congres op 26 juni 2021. Nodig zoveel mogelijk mensen uit! De toegang is gratis en omdat meedoen thuis op de bank kan is de drempel is laag. De flyer is hier te downloaden. Het congres is zeer geschikt voor predikanten, jongerenwerkers, docenten en andere geïnteresseerde hoger opgeleiden. Het wil daarnaast studenten, die willen staan op een Bijbelse grondslag, bemoedigen en stimuleren om graden te halen in diverse vakgebieden en (zo) mee te bouwen aan een robuust creationistisch wereldbeeld. Aanmelden om op de hoogte te blijven kan via deze link.

Om half 10 in de ochtend zal Jan van Meerten het congres openen met Schriftlezing en gebed. Daarnaast zal hij een korte introductie geven op het thema. Om 10 uur geeft predikant en theoloog drs. Marco de Wilde een lezing over de onfeilbaarheid van de Schrift. Om 11 uur spreekt (kerk)historicus dr. Henk Hofman over de metafoor van de twee boeken (het boek van de natuur en de Schriftuur). Tussen beide lezingen (en ook de volgende lezingen) zit een korte pauze. Daarna gaan we om 12 uur verder met de wetenschapsfilosoof en geoloog Carel de Lange (MSc.). Hij houdt een inleiding over Intelligent Design en of dit concept wetenschappelijk is. Om 13 uur staat bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen op het programma. Hij bespreekt met ons een peer-reviewed paper vóór Intelligent Design over fine-tuning in de biologie. Medisch immunoloog dr. ir. Adriaan van Beek neemt ons, om 14 uur, mee naar ons immuunsysteem en zal uitleggen hoe wonderbaar dat in elkaar zit. Om 15 uur doet neonatoloog en vasculair bioloog dr. ing. Bea Zoer hetzelfde met de foetale bloedsomloop en het wonder van geboorte. De laatste lezing van het dagprogramma komt van bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle. Hij neemt ons mee naar de zogenoemde Cambrische Explosie. Het dagprogramma wordt officieel afgesloten door Jan van Meerten. In de avond hebben we twee lezingen als ‘paleontologisch dessert’. Paul Garner (MSc.) neemt ons mee naar zijn afstudeeronderwerp: de classificatie van dinosauriërs. Dr. Marcus Ross neemt ons mee naar zijn promotieonderzoek over de Mosasauriërs. Grote ‘Maashagedissen’ die gevonden worden in ons dierbaar Nederland uit een lang vervlogen tijd. Tussen het dagdeel en het avonddeel zit een lange etenspauze.

Het congres zal worden uitgezonden via YouTube. Dit congres wordt georganiseerd door Fundamentum en GeloofstoerustingFundamentum is een kleine organisatie, opgericht om inkomsten en uitgaven van dit congres te kunnen verantwoorden aan de staat. De landingswebsite van Fundamentum is hier te vinden. Geloofstoerusting is een organisatie die zich inzet voor geloofsoverdracht. Het is opgericht om God te verheerlijken, Jezus te volgen en de naaste te dienen. De website van Geloofstoerusting is hier te vinden.

De afgelopen twee maanden heeft Jan van Meerten, in zijn vrije tijd, zich beziggehouden met de invulling van de website oorsprong.info. Hij houdt zich hier onder andere bezig met genealogie, maar ook met het scheppingsparadigma, medische ethiek, seksuele gerichtheid, milieu/klimaat en wereldgodsdiensten. Top-5 van veelgelezen artikelen: (1) “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag), (2) Opheusden in 1959, (3) IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade, (4) Schreeuw om Leven mag flyeren bij abortuskliniek Almere, en (5) COLUMN: Nederlandse vulkanen?. Veel leesplezier. Commentaar en andere feedback is altijd welkom via info@oorsprong.info. Het voorwoord van de vorige nieuwsbrief is hier te lezen.

Tot ziens op D.V. 26 juni 2021!

PS: De flyer (die hier te downloaden is) en die hierboven en hieronder te zien is, is ontworpen door Gerda van de Werken van wijdiezijn.nl.

Congres Opheusden van 27 maart 2021 wordt verplaatst naar een livestream op 26 juni 2021

Het is alweer (te) lang geleden dat wij u op de hoogte hielden van een op handen zijnde congres in Opheusden. Meer dan een jaar zijn de maatregelen rond het coronavirus van dien aard dat het niet mogelijk is om een congres te organiseren over ‘Bijbel en Wetenschap’ in Opheusden. Ook het geplande congres van 27 maart 2021 moet weer worden uitgesteld. Het lijkt erop dat van uitstel afstel komt. We hebben besloten het congres van Opheusden af te lassen én in plaats daarvan, samen met stichting Geloofstoerusting, een livestream op te zetten met diverse sprekers en onderwerpen. Kijkt u op 26 juni 2021 ook mee?

Het definitieve programma is nog niet helemaal compleet. Volgende week hoopt dit programma online te staan op de website oorsprong.info (die halverwege volgende week volledig op de schop gaat). Centraal staan de onderwerpen ‘biblical inerrancy’, de verhouding tussen het boek van de natuur en het boek van de Schriftuur, Intelligent Design, fijnafstemming in de biologie, ons immuunstelsel en een neurowetenschappelijk onderwerp. Een geoloog heeft in overweging om een lezing te geven over het onderwerp de ‘Cambrische Explosie’ (maar dat kan gewijzigd worden). In de avond hebben we een uitnodiging uitgezet naar een Engelstalig geoloog/paleontoloog om wat te vertellen over zijn onderzoek naar ‘onze’ Mosasaurussen (maashagedissen). We hopen dat de sprekers met ons mee willen doen en nog meer hopen we dat u meekijkt! Zet het alvast in de agenda: 26 juni 2021, een conferentie over ‘Bijbel & Wetenschap’, thuis op de bank. Het programma is zeer geschikt voor predikanten en docenten die meer willen weten. HAVO/VWO leerlingen die zich oriënteren op een wetenschappelijke studie of studenten die al studeren en mogelijk twijfelen aan het scheppingsparadigma behoren ook tot de doelgroep. Zou u speciaal hen aan willen moedigen om deze conferentie bij te wonen? De toegang is gratis, dus we hopen dat er zoveel mogelijk mensen meekijken. De livestream zal worden uitgezonden via diverse kanalen op YouTube.

We wensen u een goed weekend en hopelijk tot ziens in de livestream van 26 juni 2021 D.V.!

Jan van Meerten
www.oorsprong.info
info@oorsprong.info
Telefoonnummer wordt slechts op aanvraag beschikbaar gesteld