Home » Nieuwsbrief

Categoriearchief: Nieuwsbrief

Zorgen om onze gezondheid – Logos Instituut neemt de uitvoering van het congres van 22 oktober 2022 D.V. over

‘De mens wikt, maar God beschikt. Of zoals de schrijver van het bijbelboek Spreuken zegt: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang’ (Spreuken 16:9, SV).‘ Zo begonnen we het voorwoord van een van de vorige nieuwsbrieven. We hadden niet kunnen denken dat de zorgen nog meer zouden toenemen. Onze lieve zevenjarige Jarco moest het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Hoewel we niet treuren als degenen die geen hoop hebben, is het gemis groot. Twee dagen na de begrafenis van onze lieve jongen moesten we zelf vanwege ernstig hartfalen opgenomen worden in het ziekenhuis. Al sinds mijn geboorte lijd ik aan de spierdystrofie van Becker en het hart kende al een afnemende pompfunctie, maar bleef jaren wel stabiel. Sinds een jaar is de pompfunctie echter zeer kritisch gedaald. Het resulteerde de afgelopen tijd in drie ziekenhuisopnames. Dit is de oorzaak dat ik erg moe ben en veel moet liggen. We hopen en bidden dat de medicijnen mogen aanslaan en dat de pompfunctie zal herstellen. Maar dat is allerminst zeker. Gelukkig is de Heere nog, onverdiend, goed en heeft Hij mij nog willen sparen voor vrouw en kinderen. “Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.” (Psalm 77:20, SV)

Hartelijk bedankt voor al uw medeleven de afgelopen tijd! Dat heeft ons bijzonder goedgedaan (de via het Reformatorisch Dagblad gedeelde dankbetuiging vindt u onderaan deze nieuwsbrief). U zult ongetwijfeld begrijpen dat we met zoveel zorgen om eigen gezondheid geen congres kunnen organiseren. Er was echter al een hoop geregeld en het congres afblazen zou jammer zijn van al het voorbereidende werk. Gelukkig waren Kees van Helden en Albert Holtvluwer, van Logos Instituut bereid de uitvoering van het congres over te nemen. Ik ben Kees en Albert hier dankbaar voor. Volgende maand, op 22 oktober 2022 D.V., willen zij de uitvoering van het congres overnemen. Het congres zal worden gehouden in De Bron in Hardinxveld-Giessendam, Maasstraat 1. Zelf hoop ik wel het openingswoord te doen. Na het openingswoord hoop ik weer naar huis te gaan om te rusten. Mocht u een bezoek in ‘levende lijve’ niet aandurven of het niet aankunnen dan kunt u thuis op de bank of in uw bed toch het congres volgen. Marcel Vroegop, van Geloofstoerusting, zal namelijk de livestream verzorgen zodat u mee kunt kijken. De video’s zullen daarna apart op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) worden geplaatst zodat het ook op een later tijdstip terug te kijken is, ook de livestream zal via onze website te volgen zijn. Meer informatie over het congres is hier te vinden. Aanmelden is alleen mogelijk via de website vanLogos Instituut. Het vorige congres is hier in als geheel terug te kijken of hier als afzonderlijke lezingen. 

Programma

We hopen dat het een mooie dag zal worden. Na het openingswoord van Jan van Meerten spreekt nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk. Na deze theologische lezing wordt sterrenkundige dr. Peter Korevaar aan het woord gelaten. Hij zal spreken over de uniciteit van de aarde. Elke lezing wordt afgewisseld door een korte pauze zodat u even de benen kunt strekken of met uw buurman kunt praten. Na een kleine pauze spreekt (fysisch) geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het rekolonisatiemodel. Hoogerduijn had deze week zijn lezing al gereed en dit zal een mooie ‘vertoning’ worden. Na Hoogerduijn en na de wat ruimere lunchpauze spreekt fytopatholoog dr. Gert H.J. Kema over de rol van schimmels in Gods schepping. Om half drie volgt moleculair bioloog dr. Peter Borger met een lezing over baranomen en soortvorming. De congresdag wordt afgesloten met een lezing van technisch chemicus dr. Gijsbert Korevaar over scheppingsgeloof en rentmeesterschap. In de avond kunt u nog thuis op de bank twee lezingen bekijken. De eerste is van bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over biosystematiek en de tweede is van paleontoloog dr. Matt McLain over zoogdierachtige reptielen (mammal-like reptiles). De laatste twee lezingen zijn in het Engels. 

Top-5 van recent verschenen artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Mocht u zelf ook artikelen geschreven hebben of interessante artikelen tegengekomen zijn en deze graag willen delen via ons platform of onze mening daarover horen neem dan contact op via info@oorsprong.info. Hieronder een selectie van vijf artikelen:

(1) Albert Heijn brengt met oceaanactie een ode aan de Schepper (1): Nieuwe spaaractie bij supermarktketen (geschreven door Jan van Meerten).
(2) Waarom ik geen spijt heb van mijn handtekening onder de Nashvilleverklaring (geschreven door dr. Maarten Klaassen).
(3) De menselijke gewrichten: Meesterwerken van techniek – Prof. dr. Stuart Burgess op het ID-congres van Discovery Institute (lezing van dr. Stuart Burgess).
(4) Wetenschap kan raadsel schepping niet oplossen (geschreven door drs. Herman Ligtenberg).
(5) Theologie & evolutie: Genesis 1-11 als basis voor OT en NT – Dr. Mart-Jan Paul spreekt op scheppingscongres van 9 juni 2018 (lezing van dr. Mart-Jan Paul).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 21 oktober 2022 D.V.

Studiereis naar Hongarije uitgesteld vanwege grote zorgen in ons gezin – Censuur in schoolboeken? – Nieuwsbrief d.d. 1-6-2022

De mens wikt, maar God beschikt. Of zoals de schrijver van het bijbelboek Spreuken zegt: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang‘ (Spreuken 16:9, SV). Afgelopen week zijn er grote zorgen gekomen om onze zesjarige zoon. We hebben hem acuut met de ambulance naar het ziekenhuis moeten brengen vanwege een ophoping van hersenvocht in de hersenkamers en daardoor een ondragelijke druk. God is onverdiend getrouw! Hij heeft onze zoon nog willen sparen. Hoewel het nog steeds zorgelijk is, zijn de uitzichten op herstel menselijkerwijs gesproken erg positief. ‘Doch wie roemt, die roeme in den Heere‘ (2 Korinthe 10:17, SV). Zou u willen bidden voor onze zoon en ons gezin? Mocht u op de hoogte willen blijven van de voortgang dan kunt u mijn Facebookpagina hier in de gaten houden. Wij hopen daar af en toe een update te plaatsen of te delen.

Project Hongarijegeologie

Omdat onze lieve zoon nog steeds in het ziekenhuis ligt, en de vooruitzichten zijn dat hij daar volgende week ook moet blijven, kunt u ongetwijfeld begrijpen dat we de studiereis naar Hongarije op dit moment niet kunnen laten doorgaan. Het bedrag dat onze sponsors geschonken hebben zetten we apart. Als de Heere ons leven spaart en de gezondheid geeft, hopen we dit in een nog nader te bepalen week uit te voeren. Mocht je deze reis nog willen ondersteunen dan is dat altijd welkom (hier staat meer informatie). We zijn zoals al gezegd voornemens om de reis alsnog uit te voeren, maar zoals we de nieuwsbrief al begonnen: De mens wikt, maar God beschikt.

Censuur in schoolboeken?

Op 27 mei 2022 viel ook het nieuwe gezinsblad ‘Om Sions Wil‘ op de mat. Daarin stond een column met als titel ‘Censuur in schoolboeken?‘ Deze column is ook op onze website geplaatst. Wanneer u het oneens bent met de inhoud, reageer dan gerust via info@oorsprong.info of ons contactformulier.

Teeth and Talons Whetted for Slaughter

Deze week zal er een boekpresentatie gehouden worden rondom de handelseditie van het proefschrift van prof. dr. Piet Slootweg. Deze geleerde promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit als doctor in de theologie op een proefschrift getiteld: ‘Teeth and Talons Whetted for Slaugter. Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961)‘ (zie hier, hier en hier). Meer informatie over de boekpresentatie is hier te vinden. Vanuit het perspectief van het klassieke scheppingsgeloof zal dr. Benno Zuiddam een reactie geven. Hij heeft al eerder de ‘degens’ gekruist met prof. Slootweg (zie bijvoorbeeld hier en hier). Eerder schreef de bioloog dr. ir. Erik van Engelen al over de verdediging van dit proefschrift (zie hier). Een ontzettend belangrijk onderwerp in het debat over schepping en evolutie: is het lijden van dieren van vóór of ná de zondeval. Oftewel: zijn dieren zo geschapen of zo geworden.

De zondvloed als sleutel voor Hongarijegeologie – Steunt u ons nieuwe project? – Nieuwsbrief d.d. 28-4-2022

Van diverse kanten kregen wij de vraag of we nog een nieuwsbrief wilden sturen met een update van onze activiteiten met Fundamentum. De afgelopen maanden zijn we met verschillende zaken bezig geweest en kwam er door tijdnood elke keer niet van om een nieuwsbrief te sturen. Vandaag dus een nieuwe nieuwsbrief. We zijn van plan om met Fundamentum naar Hongarije af te reizen om een studiereis te organiseren naar dit prachtige land. Steunt u ons project? Allereerst in uw gebeden maar ook financieel? In deze nieuwsbrief daar meer over.Project Hongarijegeologie

Zoals hierboven aangegeven zijn we voornemens om de week Pinksteren naar Hongarije af te reizen om daar een studiereis te voor te bereiden met als thema: ‘Hongarijegeologie‘. We willen tijdens deze reis bestuderen hoe de geologische gegevens matchen met de zondvloedgeschiedenis en locaties opzoeken die geschikt zijn voor een studiereis.. De zondvloed was geen plaatselijke overstroming maar had een wereldwijde impact. Daarom denken veel creationisten dat het ook ná de zondvloed nog een turbulente geologische tijd was. Hoe past de geologie van Hongarije hierin? Zou u willen overwegen dit project te ondersteunen? Meer informatie over deze voorbereidingsreis plus een begroting van de verwachte kosten kunt u hier vinden.

Rolmodellen voor studenten

Het is voor studenten belangrijk dat er rolmodellen zijn. Onder rolmodellen verstaan wij academici die ooit ook gestudeerd hebben en (deels) ook menselijkerwijs gesproken de geestelijke worstelingen hebben doorstaan. Veel christelijke studenten twijfelen aan de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift óf worden intellectueel uitgedaagd met vraagstukken. Het is van belang dat studenten niet met deze twijfels en uitdagingen blijven lopen, maar te rade gaan bij een academicus als een soort mentor. In de Nederlandse media worden regelmatig christelijke academici bevraagd over bijvoorbeeld de evolutietheorie. Deze interviews vatten wij samen op onze website. Van de volgende, in onze ogen, rolmodellen is al een interview samengevat. In willekeurige volgorde: dr. Peter Borger, ds. Willem van Benthem, student Lauren Zwemer, dr. Frank van der Duyn Schouten, dr. Herbert Koekkoek en dr. Hendrik Koorevaar. Dit is slechts een greep uit de vele artikelen die zijn verschenen. Zo hopen we binnenkort een artikel van een gepromoveerd informatiewetenschapper samen te vatten over het ontstaan van informatie en de oorsprong van het leven en een interview met een gereformeerd predikant. Wanneer u meer wilt lezen, houdt u dan de website in de gaten!

Bundel over Geloof en Wetenschap

De verschijning van de bundel rond het thema Geloof en Wetenschap is wat vertraagd. We hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven. De vooraankondiging is hier te lezen.

Congres 22 oktober 2022 D.V.

We hopen op 22 oktober 2022 D.V. een congres te organiseren over Gods schepping. Het programma is al bekend en hier te bekijken. Komende maand willen we ook de locatie geregeld hebben zodat we actief kunnen promoten. Houdt u daarvoor de website in de gaten!

Besloten geologiebijeenkomst

Op 19 november 2022 D.V. organiseren wij een besloten geologiebijeenkomst voor creationistische experts in de geologie en aanverwante vakgebieden om na te denken over een Bijbelse chronologie én catastrofisme. De onderwerpen zijn hier te vinden en aanmelden voor deze besloten bijeenkomst kan op dezelfde pagina. De e-mail ter uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier na te lezen. Bent u van harte overtuigd van het klassieke scheppingsgeloof en wilt u graag meedenken? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Mocht u verhinderd zijn maar wel graag willen meedenken dan kunt u uzelf ook aanmelden. De locatie is nog niet bekend.

Nuttige artikelen

Hieronder een vijftal nuttige artikelen die recent op de website verschenen zijn:

(1) Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld (geschreven door Jan van Meerten)
(2) Loden inscriptie bij Jozua’s altaar (geschreven door Jan Pieter van de Giessen)
(3) Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s (geschreven door Jan van Meerten)
(4) ‘Schepping door evolutie holt Bijbelse boodschap uit’ – Dr. ir. Wim de Vries aan het woord over ‘Woord & Wetenschap’ (een video met dr. Wim de Vries)
(5) “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster (interview door dr. Dirk Baarssen)

Op donderdag 26 mei 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief. 

Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 – Een tipje van de sluier: jaarplan Fundamentum 2022 – Voorwoord tussentijdse nieuwsbrief d.d. 1-1-2022

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon ‘t ons toegerekend blijft


Wellicht hebt u het jaar 2021 afgesloten met het zingen van het bovenstaande lied, of een soortgelijk lied. We zijn zojuist het nieuwe jaar ingegaan. Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 toe en we zien uit naar voortgaande samenwerking op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. In de Nederlandstalige gebieden is deze samenwerking hard nodig. Jong en oud hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig, ook op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. We zien om ons heen dat er mensen zwichten voor het theïstisch evolutionisme. Sommige mensen worden agnostisch of zelfs atheïstisch. De tijdgeest trekt, lokt en stroomt ook vroegere bolwerken van bijbelvastheid binnen. Laten we onszelf maar niets inbeelden: “Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen” (1 Korinthe 10: 12-13, SV). Daarom is er gebed gevraagd voor alle twijfelaars en mensen die niet meer geloven (kunnen) dat God hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Maar ook gebed gevraagd voor allen die aan het ‘front’ staan in het debat over ‘geloof en wetenschap’.In de vorige nieuwsbrief blikten we terug op het afgelopen jaar. Het voorwoord daarvan is hier te lezen. Het is niet onze gewoonte om meerdere nieuwsbrieven per maand te sturen, maar deze bijzondere gelegenheid wilden we niet voorbij laten gaan. Afgelopen maand hebben we hard gewerkt aan het jaarplan ‘Fundamentum 2022‘. Het jaarplan is nog niet helemaal af, we hopen dit als pdf eind januari te uploaden op onze website. Hieronder lichten we toch een tipje van de sluier op.

Fundamentum Studium Generale en congres ‘Bijbel & Wetenschap 2022’

Komend jaar staat er drie keer een Fundamentum Studium Generale gepland. Samen met dr. Peter van der Veen, dr. ir. Erik van Engelen en Thomas Bakker (MA) denken we na over diepgaande thema’s en de sprekers proberen dit op eenvoudige wijze uit te leggen. Het programma is hier te vinden. Daarnaast organiseren we op 22 oktober 2022 D.V. ons jaarlijkse congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘. Zet deze datum alvast in uw agenda, we komen zo spoedig mogelijk met een programma en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. In de vorige nieuwsbrief hebben we ook aangegeven dat we dit jaar, op 30 april 2022 D.V., een ijstijdenexcursie organiseren met fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn.

Fundamenteel: boekjes met relevante thema’s

We hopen komend jaar op zoek te gaan naar een uitgever, om samen te komen de uitgave van verschillende boekjes over ‘geloof en wetenschap’, in de serie ‘Fundamenteel‘. In deze serie willen we bijvoorbeeld een vertaling opnemen van ‘Replacing Darwin – Made Simple‘ van cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathanael T. Jeanson en  ‘99% Missing: or where on earth did the time go?‘ van geoloog Paul Garner (MSc.). Het boekje van dr. Jeanson is al in het Pools vertaald. In de serie willen we uiteindelijk ook museumgidsen voor Naturalis (Leiden)en Museum voor Natuurwetenschappen (Brussel) opnemen. Een belangrijk boekje in de serie moet ‘Tien basics… voor hen die uitgaan van de schepping‘ worden. In dit deeltje worden tien basisprincipes beknopt uitgelegd, we hopen dat ieder basisprincipe uitgewerkt kan worden door een andere auteur.De boekjes in de serie Fundamenteel moeten goed toegankelijk zijn, maar niet zo simplistisch verwoord dat de inhoud verloren gaat. De prijs moet schappelijk zijn zodat mensen ze bijvoorbeeld weg kunnen geven aan twijfelaars en agnosten in hun kennissenkring. Mocht u tips hebben voor uitgevers, een deeltje zelf willen uitgeven of een uitgave willen financieren dan kunt u contact opnemen met ons via info@oorsprong.info. Vermeldenswaardig is dat we komend jaar met een bundel over ‘geloof en wetenschap’ komen, waar diverse academici aan meegewerkt hebben. In de nieuwsbrief van 24 januari 2022 D.V. geven we meer informatie over dit initiatief.

Opvoeding en Onderwijs

Opvoeding en onderwijs zijn onmisbaar voor een creationistisch wereldbeeld met het klassieke scheppingsgeloof als uitgangspunt. Daarom werken we dit jaar aan het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022′. We willen in dit project vooral inventariseren en bespreken welk opvoedings- en onderwijsmateriaal geschikt is om te gebruiken als u uw kind de beginselen van het klassieke scheppingsgeloof wil bijbrengen. In de maand januari starten we met een overzichtspagina zodat u kunt volgen welke producten en diensten geschikt zijn. Verder schrijven we momenteel, met een niet bij name te noemen school, een module over ‘schepping en evolutie’ voor het Voortgezet Onderwijs. Dankzij een mooie gift van iemand uit de achterban konden we literatuur verzamelen dat nodig is voor het schrijven. Bijvoorbeeld het boek ‘Design and Catastrophe‘ onder redactie van de geleerden dr. James Gibson, dr. Ronny Nalin en dr. Humberto Rasi. Aan dit boek werkten maar liefst 51 (!) wetenschappers mee die uitgaan van Intelligent Design en een wereldwijde zondvloed. Omdat de bijdragen in het boek kort maar krachtige stukjes zijn, met tientallen voorbeelden, is dit boek goed te gebruiken in het onderwijs. 

Website

De website ‘Oorsprong’ vormt een belangrijk communicatiekanaal van Fundamentum. We hopen dat het ook komend jaar iedere dag lukt om een artikel te plaatsen over ‘geloof, apologetiek, ethiek en wetenschap’. Voor de eerste twee weken van januari staan de artikelen al klaar. De meest gelezen artikelen van vorig jaar zijn in dit overzicht te vinden. Het is bemoedigend om te zien dat de website door ‘vriend en vijand’ veel bezocht wordt en dat de artikelen veel bediscussieerd worden. We horen van mensen terug dat het de moeite loont om de website in ieder geval wekelijks te volgen. Het komende jaar hopen we de website verder te finetunen, door bijvoorbeeld de verschillende artikelen met elkaar te verbinden en overzichten bij te houden. 

Nuttige artikelen

We hebben hieronder een vijftal, in onze ogen nuttige, artikelen voor u uitgelicht:

  1. Dierenleed past niet binnen goede schepping (dr. ir. Erik van Engelen).
  2. Vertaal scheppingsgeloof naar duurzaam klimaatbeleid (dr. ir. Gijsbert Korevaar).
  3. Nieuw onderzoek door creationisten gepresenteerd op een conferentie van Geological Society of America (GSA)(Jan van Meerten).
  4. EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk (Lorens Knap)
  5. ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen (Jan van Meerten)

Wij wensen u nogmaals een gezond en gezegend 2022 toe en hopen ook dit jaar voor u klaar te kunnen staan. We continueren de maandelijkse nieuwsbrievenserie weer, op 29 januari 2022 is de volgende nieuwsbrief verschenen

Terugblik Fundamentum 2021 – Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-12-2021

In den beginne schiep God den hemel en de aarde“, dat was de eerste Kerstboodschap vanuit de ruimte. Rond kerst 1968 vond de eerste bemande missie naar de maan plaats. De astronauten probeerden in een baan rond de maan te komen en dit is ze gelukt. Voor de astronauten was het misschien wel onaangenaam om het wonder van Kerst niet thuis te beleven. Ze stuurden daarom een Kerstboodschap naar alle Amerikanen en naar alle mensen op de wereld.  Bijzonder dat ze hiervoor de eerste verzen van de Bijbel uitgekozen hadden. De volledige boodschap kunt u hier beluisteren. Wij wensen onze nieuwsbrieflezers ook Gezegende Kerstdagen toe en een Voorspoedig Nieuwjaar. Samen met u blikken we in deze nieuwsbrief terug op een veelbewogen jaar. Opstart ‘Fundamentum’

Op 18 maart 2021 werd het eerste artikel geplaatst op de vernieuwde website ‘Oorsprong‘. Hoewel de website eerst ondersteunend en hobbymatig bedoeld was, veranderde dat toen Jan van Meerten afscheid nam van Logos Instituut (zie hier) en een eigen organisatie (Fundamentum) startte. Naast het werk als onderwijzer op een basisschool wilde hij één dag per week besteden aan de opbouw van een eigen organisatie en een creationistisch wereldbeeld. De komende twee jaar willen we werken aan de uitbouw van de organisatie ‘Fundamentum‘ om zo deze organisatie een begrip te maken in het Nederlandse taalgebied. Er liggen ook plannen om daar de zogenoemde Nederlandse Antillen bij te betrekken en we vergeten uiteraard Vlaanderen niet!

Congres 26 juni 2021

Op zaterdag 26 juni 2021 organiseerden wij het eerste congres van Fundamentum. Het congres werd georganiseerd in samenwerking met Geloofstoerusting. Dit congres werd met veel waardering ontvangen en is een paar duizend keer bekeken. De lezingen zijn gelukkig, en met dank aan Geloofstoerusting, opgenomen en hier afzonderlijk terug te kijken. Wilt u het hele congres meemaken? Dan is hier de livestream terug te vinden. Het volgende congres hopen we op 22 oktober 2022 D.V. te organiseren, we hebben dan, als de beoogde sprekers mee willen werken, weer een mooi programma voor u in petto met theologie, historie, biologie, geologie en astronomie.

Ds. Kort

Het jaar 2021 was voor de predikant ds. A. Kort een druk en bewogen jaar. Aan het begin van dit jaar werd Kort gestalkt door het televisieprogramma #BOOS van Tim Hofman (zie ook hier). Homo-activist Leon Houtzager liet het daar niet bij zitten en ging over tot strafrechtelijke vervolging. De zaak blijkt er één van lange adem te zijn, op 16 februari 2022 wordt de predikant gehoord en zal er besloten worden of een rechtszaak opgestart moet worden tegen deze Oud Gereformeerde Predikant. 

Fundamentum Studium Generale

Op 10 december 2021 wilden wij onze eerste Fundamentum Studium Generale organiseren met moleculair bioloog dr. Peter Borger. Helaas kon dat door de toen geldende coronamaatregelen niet doorgaan (hier, hier en hier kunt u daar alles over lezen). Gelukkig gingen de interviews in Nederland met hem wel door en daardoor werd er alsnog een tipje van de sluier opgelicht. Zo was hij te gast bij Blue Tiger Studio en werd hij geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. We merkten dat creationisten verdeeld denken over de reputatie van deze uitgever en studio, het boek van Borger is echter voor alle creationisten de moeite van het lezen waard.  

Volgend jaar

Als de Heere het leven en de gezondheid geeft dan hebben we volgend jaar ook verschillende dingen voor u in petto. Naast het bovengenoemde congres organiseren we drie keer in het jaar een Fundamentum Studium Generale, waarin een vakspecifiek onderwerp op eenvoudigere wijze wordt uitgelegd. Het programma daarvan is hier te zien. Aan het einde van het voorjaar staat een grote verrassing voor de deur, waar we u in een van de komende nieuwsbrieven op de hoogte van zullen brengen. Verder willen we met een geoloog een ijstijdfenomeen in Nederland bestuderen en daar een populair-wetenschappelijk artikel over schrijven. We willen ook, als de Heere leven geeft en de coronamaatregelen niet tegenwerken, zelf kleinschalig veldwerk doen in Hongarije o.a. ter voorbereiding van een geologische excursie. Als laatste staat er een ijstijdenexcursie in Noord- en Midden-Nederland gepland, op 30 april 2022 D.V., met de fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn. We zien er naar uit om met u over geologie en andere vakgebieden na te denken. Tips en suggesties zijn altijd welkom via info@oorsprong.info. Voor nu wensen wij u nogmaals Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Opmars van het theïstisch evolutionisme in Nederland – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-11-2021

De vorige nieuwsbrief is erg goed ontvangen. Veel mensen reageerden positief, waaronder twee biologen (zie hier). De afgelopen maand waren er ook (grote) zorgen. Sommigen van ons zagen geliefden ontvallen (zoals ook dr. René van den Berg). Anderen maakten zich zorgen om de steeds maar toenemende (beperkende) coronamaatregelen. Zorgelijk is ook de opmars van het zogenoemde theïstisch evolutionisme in kerken en op christelijke scholen! De zesdaagse schepping wordt bekritiseerd of verworpen en de historische zondeval komt in de beklaagdenbank. Gelukkig wordt er internationaal door creationisten aan de weg getimmerd. Verschillende (onderzoeks)initiatieven worden gelanceerd. Want Gods Woord is (ook historisch) betrouwbaar en dat mag gezegd worden!

Theïstisch evolutionisme

Al zeker sinds 2015 wordt er in Nederland stevig aan de weg getimmerd door theïstisch evolutionisten. Toegegeven: Dat gebeurt zeer strategisch! Zo verschijnen er diverse academische publicaties. Onlangs bijvoorbeeld promoveerde prof. dr. Piet Slootweg op de vraag naar dierlijk lijden in een goede schepping (zie hier voor een kort artikel en hier voor een uitgebreid verslag van de promotieplechtigheid). Morgen verschijnt op de website ‘Oorsprong’ een reactie van een bioloog op de verslaglegging van deze promotieceremonie. (NB: Ondertussen hier verschenen.) Ook voor leken verschijnen er boeken (zoals het bekende boek ‘OER‘ en het kinderboek ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho‘). In tv-programma’s worden wetenschappers geïnterviewd die min of meer het theïstische evolutionisme aanhangen én er verschijnen boeken waarin een breed scala aan theïstisch evolutionistische wetenschappers aan het woord komen. Alsof het niet genoeg is, is er ook een boek met bijbelstudies vanuit deze hoek verschenen. Veel mensen zijn onder de indruk en dit gedachtengoed verslaat haar duizenden. Laten wij als Nederlandstalige creationisten het maar over ons heenkomen of komen we met argumenten in het verweer? Zijn we de moed verloren of gaan we aan het werk met wetenschappelijke alternatieven? God heeft hemel en aarde toch in zes dagen geschapen en niet door een evolutieproces van miljarden jaren?

Internationaal creationisme

Nederlandstalige creationisten kunnen veel leren van medecreationisten wereldwijd. Er verschijnt veel creationistisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat ook in Nederland bruikbaar is tot opbouw van een creationistisch-wetenschappelijk wereldbeeld. Zo berichtten wij op onze website over publicaties in journals, presentaties van onderzoek op bekende wetenschappelijke congressen (dit artikel op onze website werd zelfs besproken op een Amerikaans YouTube-kanaal) en publicaties van creationistisch werk in populair-wetenschappelijke tijdschriften. Het zou mooi zijn als we in Nederland ook eigen onderzoek zouden kunnen doen. Fundamentum zet zich in om dit soort creationistisch-wetenschappelijk onderzoek van de grond te krijgen, maar er is daarvoor nog een lange weg te gaan. Als voorbeeldorganisatie noemen we het Duitse Wort und Wissen (website) die verschillende wetenschappers in dienst heeft, die wetenschappelijk onderzoek doen en wetenschappelijke congressen beleggen. Wanneer we dat in Nederland voor elkaar zouden krijgen dan kunnen we eigen onderzoek doen, dit onderzoek publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en dit onderzoek in semi-wetenschappelijke creationistische artikelen uitwerken voor onze website. Wetenschapsjournalisten en educators zouden dit dan weer verder kunnen verspreiden en daarmee leken én jongeren bereiken. Het zou de robuustheid van het scheppingsparadigma in Nederland vergroten. Gods Woord (de Bijbel) en Gods Vinger (de werkelijkheid) zijn niet met elkaar in tegenspraak en dat mag (nogmaals) gezegd worden. Andere (kleinere) organisaties die we als ook voorbeelden zien zijn Biblical Creation Trust (website) en CORE Academy of Science (website). Uiteraard dienen we wel in acht te nemen dat de arbeiders tevergeefs bouwen als God Zijn hulp aan het bouwen ontzegt (Psalm 127). Daarom dienen we het bovenstaande uit te voeren met veel gebed. Het verwachtende van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. We hopen Fundamentum op dezelfde wijze op te bouwen als de bovengenoemde organisaties en we verwachten het van de Heere (Psalm 121). We zijn ervan overtuigd dat een robuust scheppingsparadigma ook de theïstisch evolutionistische opmars een halt toe kan roepen. Denkt en bouwt u mee? Tips en ideeën zijn van harte welkom via info@oorsprong.info. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 december 2021 D.V. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Zesdaagse schepping in een identiteitsverklaring sektarisme? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 23-10-2021

Afgelopen maand lag het bijzonder onderwijs onder vuur. Identiteitsverklaringen moesten worden afgeschaft én schoolboeken mochten niet meer gekuist worden op zaken die strijdig zijn met de identiteit. Een theoloog merkte naar aanleiding van een stelling in de identiteitsverklaring van een Reformatorische VO-school (Pieter Zandt Scholengemeenschap) op dat het zogenoemde ‘creationisme’ niet in de biologieles onderwezen zou mogen worden. De zesdaagse schepping zou al zeker niet als leerstuk in een identiteitsverklaring mogen staan, wat wel het geval was bij de genoemde school. Dit zou sektarisme zijn én daarnaast moet in de biologieles slechts de evolutieleer onderwezen worden, want dat is de wetenschappelijke consensus.

Alleen bij de godsdienstles?

Is het zogenoemde ‘creationisme’ slechts voor de godsdienstles? Moet in de biologieles slechts de evolutieleer als in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming (en niet in de zin van verandering) onderwezen worden? Wordt zo niet het naturalisme als Paard van Troje binnengehaald en een scheiding van geesten voorgesteld? De lezer van dit voorwoord kan wel raden dat wij het daar niet mee eens zijn. Gods Woord (de Bijbel) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Universele Gemeenschappelijke Afstamming is dé naturalistische interpretatie van de werkelijkheid én evident in strijd met enkele basispunten uit de Bijbel. Uiteraard moet Universele Gemeenschappelijke Afstamming onderwezen worden, het hoort immers bij de examendoelen én vroeg of laat krijgen onze kinderen daar toch mee te maken. Het onderwijs moet dan gegeven worden als begeleide confrontatie met daartegenover tijdens de biologieles het wetenschappelijke concept van polyfylie. Namelijk dat er basissoorten zijn die geen gemeenschappelijke voorouder hebben. Uit deze geschapen basissoorten (ook wel baramins of baranomen genoemd) heeft het leven zich ontwikkeld. Alle hondachtigen behoren tot het basissoort hondachtige etc. Monofylie en polyfylie moeten tegenover elkaar gezet worden. Dus nee niet slechts bij de Godsdienstles als een (achterhaalde) keuze van christenen, maar als overstijgend leerstuk voor alle vakken. Overigens: alsof het alleen onderwijzen van de evolutieleer als ultieme waarheid (want consensus) niet neigt naar sektarisme. Zeker omdat de evolutieleer in strijd is met het Bijbelse wereldbeeld.

Gelukkig

Gelukkig zijn er in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) nog heel veel docenten, onderwijsondersteuners, opvoeders en ouders die daar hetzelfde over denken. Die hun kinderen naar scholen sturen waarbij onderwijs wordt gegeven over de zesdaagse schepping én de kinderen verwondering bijbrengen over de door God zo mooi geschapen werkelijkheid. Maar ook dat deze werkelijkheid na de zondeval verdorven is en hoe het alleen goed kan komen door het bloed van Jezus Christus. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We komen dit basisidee gelukkig tegen in kinder- en jeugdboeken. We komen dit basisidee tegen tijdens de biologie- of aardrijkskundeles. We komen dit basisidee tegen bij alle vakken: verwondering hoe ingenieus deze werkelijkheid in elkaar zit. Met Fundamentum inventariseren we in het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst’ welk materiaal er beschikbaar is en welke leemtes er nog zijn. Tijdens het inventariseren proberen we schrijvers en uitgevers aan te moedigen nieuw materiaal (als boeken, dvd’s etc.) uit te geven. Daarnaast becommentariëren we naturalistisch materiaal, zoals de video’s van Paxi, om te kijken hoe dit onderwijsmateriaal met enige aanpassing of begeleide confrontatie alsnog ingezet kan worden. Begin volgend jaar zal het project officieel van start gaan en dan bestaat er ook de mogelijkheid om het financieel te ondersteunen. Aan het aanschaffen en becommentariëren zijn immers kosten verbonden. Het zal vanaf dan ook deel uitmaken van het ‘Vijfjarenplan 2022-2027 van Fundamentum’.

Fundamentum Studium Generale

Niet alleen het onderwijs aan middelbare scholieren is belangrijk voor Fundamentum. Ook de wat meer gevorderde in het scheppingsparadigma moeten bediend worden. Daarom organiseert Fundamentum ieder kwartaal, als de Heere gezondheid geeft en leven spaart, een Fundamentum Studium Generale. Hierbij wordt een ingewikkeld of vakspecifiek onderwerp eenvoudig uitgelegd. Hieronder enkele data en onderwerpen, locaties die moeten nog geregeld worden. Weet u een goedkope locatie om (in het midden van het land) een presentatieavond te verzorgen? Mail locatietips naar info@oorsprong.info. Op 10 december 2021 D.V. spreekt de moleculair bioloog dr. Peter Borger over ‘Baranomen en soortvorming’. Het gaat in zijn lezing over de hierboven genoemde polyfylie. Hier is meer informatie te vinden en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. Op 18 maart 2022 D.V. komt bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen naar Nederland om een lezing te geven over ‘Archeologie en de Koningentijd’. In juni D.V. spreekt de bacterioloog dr. Erik van Engelen over het bekende E. coli experiment van dr. Richard Lenski en wat dit zegt over evolutie, een datum hiervoor volgt nog. In november D.V. willen we een spreker (theoloog) uitnodigen die wat zegt over de historische zondeval (en de gevolgen daarvan). Naam en datum worden nog bekendgemaakt. Doet u mee?

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het scheppingsparadigma is wetenschappelijk onderzoek. Door de werkelijkheid in detail te bestuderen komen we tot nog meer ode aan onze Schepper. Zo bestuderen we momenteel de geologie van Hongarije en kijken hoe de verzamelde data in verhouding is met de scheppingsleer. Bestuderen we welke impact de verschillende ijstijden ná de zondvloed op de Nederlandse bodem hebben gehad. We hopen dat op verschillende onderdelen creationistische academici aanhaken om ook mee te denken en mee te doen met dit wetenschappelijk onderzoek. Volgend jaar zullen enkele onderzoeken in projectvorm aan u worden gepresenteerd. Onderzoek is heel erg hard nodig, niet alleen om te komen tot meerdere lofprijzing van de Schepper, maar ook om nieuwe argumenten aan te dragen binnen het scheppingsparadigma of oude argumenten te controleren, te testen en indien nodig te restaureren. Het is een groot gemis dat er zo weinig creationistisch onderzoek plaats kan vinden in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) en dat we moeten leunen op de schouders van onze Duitse, Engelse of Amerikaanse vrienden. Onlangs presenteerde enkele Amerikaanse geologen nog onderzoek op de Geological Society of America (zie daarvoor dit artikel). Heeft u ideeën voor eigen onderzoek, dat kan bestaan uit veldwerk, literatuuronderzoek of een combinatie van beiden? Mail deze tips en ideeën dan naar info@oorsprong.info.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 november 2021 D.V. We hopen u dan meer te kunnen vertellen over Fundamentum Studium Generale én de cultuur- en geologiereis naar Hongarije. Abonneren op de nieuwsbrief van Fundamentum kan hier en is gratis.

De scholen zijn weer begonnen – Welk scheppingsonderwijs geven wij aan onze kinderen? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-8-2021

Bedankt voor het goede artikel over de enorme hetze rondom ds. Kort. Helder Bijbels verwoord. De agressieve manier waarop meneer Houtzager bezig is , is buiten elke proportie. Ik wens jullie veel wijsheid van Boven, bij het voortdurend getuigenis afleggen vanuit de Bijbel.” Zo was een reactie van iemand die ons wilde bemoedigen naar aanleiding van artikelen over de kwestie Kort-Houtzager (zie hier en hier). Een andere lezer liet weten dat hij het werk van Fundamentum ‘een mooie aanvulling is op het al bestaande creationistische geluid in Nederland‘ en wenste ons veel zegen met de uitvoering van diverse plannen. Een aantal mensen mailden ons dat zij veel hebben gehad aan het congres via de livestream dat wij in samenwerking met Geloofstoerusting organiseerden. Bemoedigend dat lezers ons weten te vinden en dergelijke berichten sturen! Dat doet goed! 

Scheppingsonderwijs

De scholen zijn weer begonnen! Deze week geldt dat voor regio ‘Noord’, volgende week voor regio ‘Midden’ en die week daarop voor regio ‘Zuid’. Leerkrachten zijn al druk met het inrichten van het lokaal, het bestuderen van de achtergronden van de leerlingen en het voorbereiden van de lessen. Het kan zijn dat uw (klein)kind naar een christelijke school gaat, naar een openbare school of thuisonderwijs geniet. Voor alle drie is de vraag welk scheppingsonderwijs we ze meegeven belangrijk. Op de scholen worden vaak standaard methoden gebruikt met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen. Dit kan voor een kind verwarrend zijn omdat veel kinderen thuis leren dat God hemel en aarde in zes dagen schiep. Het is daarom goed om uw (klein)kind te helpen door middel van begeleideconfrontatie. Welke informatie is gebaseerd op feiten en welke informatie is gekleurd door interpretatie? Zijn er alternatieven? Wanneer bijvoorbeeld bij aardrijkskunde de theorie van plaattektoniek voorbij komt zou u kunnen wijzen op de theorie van Catastrofale Plaattektoniek (van o.a. de geofysicus dr. John Baumgardner). Wetenschappers die deze theorie ontwikkeld hebben gaan namelijk uit van een jonge aarde en een wereldwijde vloed. Wanneer er dinosauriërs ter sprake komen dan hoeven we dat als christenen niet af te wijzen, maar kunnen we wijzen op alternatieven en aangeven dat christenen die uitgaan van een jonge aarde ook onderzoek doen naar (en zelfs promoveren op) deze fascinerende beesten. De uitgever Grace Publishing House heeft rijk geïllustreerd materiaal voor kinderen van de basisschool leeftijd over deze prachtige beesten. In het samen te stellen meerjarenplan 2022-2027 van Fundamentum krijgen ook opvoeding en onderwijs een belangrijke plaats. Er wordt speciaal project gelanceerd met als titel: ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 20x‘. In dat project wordt allerlei onderwijs- en opvoedingsmateriaal samengebracht en besproken. Een voorproefje is bijvoorbeeld de bespreking van een lunch set over dinosauriërs (zie hier).

Terugkijken congres ‘Bijbel en Wetenschap’

Op 26 juni 2021 organiseerden wij samen met Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Heeft u dit congres gemist dan kunt u hier de livestream terug kijken. Via deze link is het mogelijk alle lezingen afzonderlijk te beluisteren. Veel zegen bij het (opnieuw) bekijken van de lezingen.

Save the date

Het volgende jaarlijkse congres zal, als de Heere het leven aan ons geeft, plaatsvinden op zaterdag22 oktober 2022. Zet deze datum alvast in uw agenda. Of dit een congres zal worden via de livestream of een in levende lijve of een combinatie van beiden zal afhangen van de dan geldende maatregelen. Medio januari hopen wij het programma van dit congres te presenteren. 

Nieuwsbrief

Eén keer per maand willen wij u via een nieuwsbrief informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 september 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Kunt u niet zo lang wachten dan kunt u altijd de website bezoeken. Daar staan al meer dan 300 (op twee artikelen na 400) artikelen op. De top-10 van meest gelezen artikelen is hier te vinden. Vergeet u niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’ via de livestream een succes, terugkijken is mogelijk! – Voorwoord nieuwsbrief 2021-1


Wat mooi, krachtig en bijzonder hoe jullie het geloof wetenschappelijk onderbouwen. Hoe jullie uitleg geven aan onze mensen. Daarvoor mijn dank!“, “Het was inderdaad een zeer geslaagd congres! Ik hoop dat er nog meer van zullen volgen.” en “Hartelijk dank. Vanmorgen en vanmiddag wat fragmenten kunnen beluisteren, zeer interessant.” Zomaar drie reacties van mensen die het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ de afgelopen maand gevolgd hebben. We organiseerden dit congres samen met Geloofstoerusting. Helaas lukte dat niet met z’n allen op één locatie. Gelukkig werkte de techniek mee zodat we het konden uitzenden via een livestream. Veel mensen hebben de moeite genomen om de lezingen te volgen.

Congres

Mogelijk heeft u het congres niet kunnen volgen omdat u andere verplichtingen had. Geen nood! U kunt het hele congres opnieuw meemaken door de livestream te volgen. Mocht u deze zomermaanden daar geen tijd voor of zin in hebben dan zijn de lezingen ook afzonderlijk op ons YouTubekanaal en onze website te bekijken. Ook Geloofstoerusting heeft de video’s op hun YouTubekanaal geplaatst. Deze video’s zijn daar al enkele honderden keren bekeken. We zijn erg dankbaar dat veel mensen de moeite hebben genomen om deze lezingen te volgen. Ook de sprekers hartelijk bedankt dat zij in deze toch iets andere omgeving hun verhaal hebben willen houden. 

Vertrek Jan van Meerten bij Logos Instituut

De organisator van het congres, Jan van Meerten, hoopt op 31 juli 2021 afscheid te nemen van de stichting Logos Instituut. Hij gaat voor vier dagen terug het onderwijs in. Eén dag in de week hoopt hij zich in te zetten voor het verder uitbouwen van de kleine organisatie Fundamentum. Binnen deze organisatie wil hij jaarlijks één congres organiseren, lezingen geven voor jongeren en ouderen en de website oorsprong.info verder invullen. Voor meer informatie en een verklaring van het bestuur van Logos Instituut en Jan van Meerten zie hier. Jan heeft ook nog een extra artikel geschreven n.a.v. zijn vertrek, zie daarvoor deze link. We zijn blij dat deze periode goed is afgesloten en we zien uit naar verdere samenwerking met Logos Instituut. 

Website

We willen u blijvend informeren over statistieken van de website. Welke artikelen worden het meest gelezen? Op welke dagen is het bezoek het hoogst? Enzovoorts. We hebben deze maand onze vierde mijlpaal bereikt, daarover vindt u hier een verslag. Hier kunt u lezen welke artikelen er in de maand juni het meest bezocht werden. We hopen dat het lukt om iedere dag ten minste één artikel online te zetten zodat aan het eind van iedere maand er minimaal 30 extra artikelen online staan. We kunnen niet garanderen dat dit ook daadwerkelijk lukt. 

Nieuwsbrief

Een keer in de maand willen wij u informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 24 augustus 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Vergeet niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

Merk op dat dit slechts het voorwoord van de nieuwsbrief is. De rest is te lezen na aanmelding. U kunt uzelf hier gratis abonneren. U kunt uzelf op ieder moment ook weer uitschrijven.

Vandaag een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’, kijk mee! – Nieuwsbrief d.d. 26 juni 2021


Vandaag is het de ‘grote’ dag. We organiseren binnen drie uur een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ met als subthema ‘Intelligent Design’. Het congres wordt digitaal uitgezonden via het platform YouTube en is via deze link te volgen. Doet u ook mee? Het programma is hieronder te zien. Niet de hele dag de tijd hiervoor? Zie het programma dan als Tapas eten en kies voor de onderdelen die u het meest bevallen. 

Vandaag is het de ‘grote’ dag. We organiseren binnen drie uur een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ met als subthema ‘Intelligent Design’. Het congres wordt digitaal uitgezonden via het platform YouTube en is via deze link te volgen. Doet u ook mee? Het programma is hieronder te zien. Niet de hele dag de tijd hiervoor? Zie het programma dan als Tapas eten en kies voor de onderdelen die u het meest bevallen. 

Programma

09:30 uur Jan van Meerten – Opening van het congres.
10:00 uur Drs. Marco de Wilde – Het onfeilbare (inerrant) Woord.
10:45 uur Korte pauze
11:00 uur Dr. Henk Hofman – Perspectief op de Schepping: van begrip naar geloof? Het vergezicht van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
11:45 uur Korte pauze
12:00 uur Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: is het wetenschappelijk? Een inleiding over Intelligent Design.
12:45 uur Korte pauze
13:00 uur Dr. ir. Erik van Engelen – Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper vóór Intelligent Design.
13:45 uur Korte pauze
14:00 uur Dr. ir. Adriaan van Beek – Verwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem.
14:45 uur Korte pauze
15:00 uur Dr. ing. Bea Zoer – Verwonderen over de foetale bloedsomloop.
15:45 uur Korte pauze
16:00 uur Drs. Tom Zoutewelle – Van (Cambrische) explosie naar extinctie.
16:45 uur Jan van Meerten – Afsluiting van het congres.
17:00 uur Einde van het dagprogramma. Lange etenspauze.
19:30 uur Paleontologisch dessert 1: Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research.
20:15 uur Paleontologisch dessert 2: Dr. Marcus Ross – Mosasaurs: terrible reptiles? Classification, habitat and extinction.

Nogmaals: (Onderdelen van) Dit programma zijn gedurende deze dag te bekijken via deze link. Deze weblink zal blijven bestaan, dus lukt het vandaag niet om te kijken dan kan dat komende week (of in de vakantieperiode) ook nog.

Fundamentum

Vandaag verscheen er op de website van Fundamentum ook een column over het ‘geologisch reservaat P. van der Lijn‘ op Urk. Wilt u een rustige wandeltocht met nog wat geologie dan is dat een aanrader. Neem wel uw afval mee terug naar huis, tijdens ons bezoek zagen we wel wat zwerfafval liggen. Dat lijkt ons geen goed rentmeesterschap. De column is hier te vinden. 

Na dit congres en de bovenstaande column nog niet genoeg van dit thema. Lees dan ook: (1) ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen, (2) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk, (3) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding, (4) Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort, en (5) Bertus van Meerten (1908-1943), gestorven aan de ontberingen van het kampleven.

Ik hoop u vandaag, digitaal, te ontmoeten!,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten
www.oorsprong.info
info@oorsprong.info