Home » Astronomie » Onverantwoorde overgang van natuurwetenschappelijke grenzen – Interview met drs. Tom Zoutewelle in het Reformatorisch Dagblad

Onverantwoorde overgang van natuurwetenschappelijke grenzen – Interview met drs. Tom Zoutewelle in het Reformatorisch Dagblad

Afgelopen zaterdag (25 november 2023) organiseerden Stichting Creaton en Studiengemeinschaft Wort und Wissen in Nederland een congres over de grote vragen in het oorsprongsdebat.1 Het Reformatorisch Dagblad kon helaas niet op de dag zelf aanwezig zijn, maar plaatste gelukkig wel de dag voor het congres een interview met organisator, bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle. Dit interview past goed in de serie beschrijvingen van (interviews met) identificatiefiguren op deze website2.3

In het interview, afgenomen door wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.), geeft Zoutewelle aan teleurgesteld te zijn geraakt in het Darwinjaar. Van de 80 wetenschappers die Zoutewelle met zijn Stichting Creaton probeerde te verenigen ‘draaiden velen weg (…) naar het theïstisch evolutionisme’. De bioloog en geoloog wilde nu rond het congres ‘De Grote Vragen’ opnieuw het ‘Intelligent Design’-geluid laten horen.4

Antwoorden

Zoutewelle wil de bezoekers van het congres verschillende antwoorden en denkrichtingen meegeven. De eerste is dat de multiversum-hypothese, die wil concurreren met de ID-gedachte, wetenschappelijk niet te toetsen valt. Zoutewelle ziet het als seculier geloof. Het tweede is dat, in navolging van dr. Eugene Koonin, de kans op het spontaan ontstaan van leven onwaarschijnlijk klein is. Het derde dat de biologische variatie begrenzingen kent. Zoutewelle: “Creationisten hebben hybridisatieproeven uitgevoerd met katachtigen. Daaruit bleek op wetenschappelijk verantwoorde wijze dat alle katachtigen op één na met elkaar kunnen kruisen. Ze zijn dus ontstaan uit één oersoort.

Onverantwoord

Volgens Zoutewelle gaan naturalistische wetenschappers soms onverantwoord over de grenzen van het wetenschappelijke heen. Wanneer soorten aan elkaar verwant zijn, moet dat ook duidelijk aanwijsbaar zijn. Inderdaad worden er overeenkomsten gevonden. Maar er bestaan ook overeenkomsten zonder dat er evolutionaire verwantschap vermoed wordt. “Dan noemen ze het een analogie, convergentie evolutie of homoplasie.” Zoutewelle ziet echter geen duidelijk criterium van ‘wanneer er wel of geen sprake is van verwantschap in de biologie’. Het wordt dus in zijn ogen een ad hoc-hypothese. Dat geldt ook voor de geologie.

Vooronderstellingen

Naturalistische wetenschappers dienen dus ook op hun vooronderstellingen of seculier geloof gewezen te worden. “Ik vind dat wetenschappers zich rekenschap moeten geven van hun aannames.” Deze wetenschappers hebben de neiging grote vragen ‘vanuit de filosofie van het naturalisme te beantwoorden: alles is ontstaan en bestaat door natuurwetten en natuurlijke processen’. Zoutewelle noemt dat een geloof. Daartegenover staat een ander geloof: “De enige zekerheid ligt in het bestaan van God en in Zijn Woord”.

Zondvloed

Hoe zit dat met zondvloedgeologie? Zoutwelle geeft aan niet van ‘luchtfietserij’ te houden. “Ik zal dus niet zomaar zeggen: dat of dat komt door de zondvloed. Mensen die geen waarde hechten aan de Bijbel hebben daar geen boodschap aan” Hij wil deze mensen wel wijzen op een alternatieve denkrichting dan de standaard geologie hen wil bieden. Bijvoorbeeld dat in het verleden de zeespiegel vele malen hoger heeft gestaan dan dat nu het geval is. “Sterker, er hebben hele continenten onder water gestaan. Hoe je dat interpreteert, is aan jou. Maar dit is wel een feit.” De bioloog en geoloog wil dit soort vragen niet vanuit één dominante visie benaderen.

Tenslotte

Goed dat drs. Tom Zoutewelle na het Darwinjaar niet bij de pakken neer is gaan zitten en dit congres heeft willen organiseren. Op het congres spraken nog drie andere academici, dr. Peter Korevaar, dr. Peter van der Veen en dr. Peter Borger.5 Al deze drie zijn zij actief bij Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Het congres werd bezocht door een tachtigtal mensen. Het debat hierover lijkt in Nederland nog niet afgelopen.6 Op X (het voormalige Twitter) gaat de discussie over het congres door.7

Voetnoten

  1. De aankondiging tot dit congres is hier te vinden: https://oorsprong.info/creaton-en-wort-und-wissen-organiseren-op-25-november-2023-d-v-congres-over-de-grote-vragen/.
  2. Zie bijvoorbeeld deze recente beschrijving: https://oorsprong.info/urker-huisarts-en-voormalig-urker-predikant-belijden-het-klassieke-scheppingsgeloof-en-verwonderen-zich-over-gods-schepping/.
  3. Dikkenberg, L.C. van den, 2023, “Veel wetenschap berust op seculier geloof”. Interview Tom Zoutewelle over congres Creaton zaterdag in Gouda, Reformatorisch Dagblad 53 (201): 10. URL: https://www.rd.nl/artikel/1043115-wetenschap-en-geloof-zijn-eigenlijk-niet-van-elkaar-te-scheiden.
  4. Zie voor een inleiding op Intelligent Design de lezing van Carel de Lange (MSc.) op een congres van Fundamentum en Geloofstoerusting: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-4-carel-de-lange-msc-intelligent-design-is-het-wetenschappelijk/.
  5. Mocht u dit congres gemist hebben, maar de sprekers nog graag wel een keer horen. Op de congressen die georganiseerd zijn door Fundamentum of door mij namens Logos Instituut zijn deze vier sprekers allemaal al een keer geweest. Zie resp.: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-3-dr-peter-korevaar-onze-aarde-een-speciale-planeet-voor-leven-en-onderzoek/, https://oorsprong.info/klonken-er-bazuinen-rond-jericho-dr-peter-van-der-veen-sprak-op-nederlands-congres-d-d-26-februari-2021/, https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-6-dr-peter-borger-terug-naar-de-oorsprong-over-baranomen-en-soortvorming/ en https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-12-drs-tom-zoutewelle-van-cambrische-explosie-naar-extinctie/.
  6. Zie ook deze mooie bijdrage over Intelligent Design van dr. ir. Erik van Engelen: https://oorsprong.info/intelligent-design-de-natuur-leert-ons-wat-we-van-nature-al-vermoeden/.
  7. Bijvoorbeeld tussen dr. Peter Borger en dr. Gerdien de Jong: https://twitter.com/BorgerPieter/status/1728471496186540496. Laatstgenoemde was niet op het congres zelf aanwezig, maar schreef wel een artikel n.a.v. de aankondiging van de lezing van dr. Borger: https://creationismeweersproken.blogspot.com/2023/11/peter-borger-maakt-het-zich-gemakkelijk.html.