Home » 2021 » april (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: april 2021

Geboorteakte van Cornelis van Meerten (1900-1991)

Geboorteakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) weergegeven.1 Op 11 juni 1900 deed Jan van Meerten (1859-1930) in de gemeente Hemmen2 aangifte van de geboorte van zijn zoon. Jan was toen een en veertig jaar oud en wisselwachter van beroep. Hij woonde op het moment van aangifte in Hemmen in huis nummer drie. Zijn zoon Cornelis is geboren op 11 juni 1900 om vijf uur in de morgen. De huisvrouw van Jan was Mijntje van der Linden (1864-1932), zij was spoorwegwachteres van beroep. De vader van de geborene had als getuige meegenomen (1) Gerrit Hakken (1861-1945), veldwachter, acht en dertig jaar oud en (2) Boudewijn van den Hof (1872-1950), zeven en twintig jaar oud. Uit de genealogische gegevens blijkt dat zij later is getrouwd met Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)3.4

Geboorteakte van Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Geboorteakte van Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Dodewaard.

Hierboven wordt de geboorteakte van Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) weergegeven.1 Op 24 december 1901 deed Gerrit Hendrik van der Woerdt (1865-1932) in de gemeente Dodewaard2 aangifte van de geboorte van zijn dochter. Gerrit Hendrik was toen zes en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde op het moment van aangifte in Dodewaard. Zijn dochter Janna Maria is geboren op 22 december 1901 om tien uur in de morgen. De huisvrouw van Gerrit Hendrik was Maaike Elizabeth Blom (1874-1945). De vader van de geborene had als getuige meegenomen (1) Hendrik Albert van Steennis (1870-1940), gemeentesecretaris, een en dertig jaar oud en (2) Willem Willem Hendrik Pieter van der Kraats (±1866-1938), gemeenteveldwachter, vijf en dertig jaar oud. Uit de genealogische gegevens blijkt dat zij later is getrouwd met Cornelis van Meerten (1900-1991)3.4

Voetnoten

Tweede overlijdensakte van Maria Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878)

Overlijdensakte van Maria Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven is de tweede overlijdensakte te zien van Maria Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878). Deze akte werd op 15 oktober 1878 geregistreerd door de wethouder, ambtenaar van de Burgerlijke Stand te ’s-Gravenhage, baron François Maximiliaan van der Duijn (1807-1889).1 De overlijdensakte maakt melding van het ontvangen van een ‘extract uit het register van overlijden’ van de Gemeente Rheden. Op dit extract staat dat op 3 oktober 1878 is overleden te Velp, Maria Wilhelmina Theodora Muntz. Ze was 83 jaar oud toen zij overleed en had toen geen beroep. Ze is geboren te Colombo op het eiland Ceylon (Sri Lanka). De ouders zijn voor de ambtenaar onbekend. Ze is getrouwd geweest met Pieter Loke. Uit de genealogische gegevens weten we dat ze eerder getrouwd is geweest met Adriaan Johan Maria van Meerten (1792-1813) en dat zij een dochter was van Pierius Muntz (1767-1803) en Anna Helena Mekern (1775-1857).

De zevenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenendertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1887 en heeft een vermelding van enkele personen uit het geslacht Van Abcoude van Meerten1.2 Deze personen leefden in de 16e en begin 17e eeuw.

Op bladzijde 202 wordt kort geschreven over het geslacht Van Soudenbalch. We lezen daar ook over het geslacht Van Abcoude van Meerten.

”Den 15 Nov. 1546 ging het Huis-ter-Meer (voormaals het kasteel-te-Maarssen geheeten, prov. Utrecht) in eigendom over op Antoon v. Meerten v. Esschenstein, die het 16 Mei 1568 opdroeg aan zijn zoon Hendrik v. Abcoude v. Meerten, wiens eenige dr. Anna er 8 Juni 1580 mede beleend werd. Deze droeg het 29 Nov. 1581 over aan Gerard v. Zoud., heer van Urk, als in huwelijk hebbend hare moei Barbara v. Meerten van Esschenstein, van welke echtelieden het 7 Oct. 1596 overging aan Johan v. Vladeracken, na wiens overlijden het verviel aan Barbara v. Abcoude van Meerten, die er 19 Oct. 1601 mede beleend werd. Volgens uiterste wilsbeschikking der laatstgenoemde, kwam Ter-Meer 14 Apr. 1615 aan Johan de Cock van Opijnen, als man en voogd van hare zuster Anna v. Vladeracken.”

We leren hieruit dat het Huis-ter-Meer (het vroegere kasteel te Maarssen) ruim een halve eeuw in het bezit is geweest van het geslacht Van Abcoude van Meerten. De geslachtslijn is als volgt: Opa Antoon heeft een zoon Hendrik én een dochter Barbara. Hendrik heeft één dochter: Anna. Barbara trouwt het Gerard van Soudenbalch.3

Voetnoten

De vijfendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De vijfendertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1885 en heeft een vermelding van een persoon uit het geslacht Van Abcoude van Meerten1.2 Deze persoon leefde in de 16e en begin 17e eeuw.

Eerste deel van de beschrijving van de vondst van de grafsteen van Johannes Antonius van Renesse (1540-1619) zoals weergegeven op bladzijde 542 van de 35e jaargang van De Navorscher.

Op bladzijde 542-543 wordt melding gemaakt van het feit dat er in juni 1885 een grafsteen is gevonden in de Hoofdwacht. Ondanks dat de grafsteen erg oud is, is deze volgens het verslag goed behouden. In de hoeken worden de wapens Van Renesse, Abcoude van Meerten, Montfoort en Kuijnre. In het midden het wapen van de hier begraven Johannes Antonius van Renesse in een medaljon. Daarboven zijn devies: Prodesse semper, geplaatst onder een grafnaald. Achter de naald slingert een lint waarop de woorden Prudenter et Fortiter te lezen zijn. Aan de kant van het wapen – waarvan de kwartieren uit de wapens van Renesse en Abcoude bestaan – ziet men ook twee naalden. Onder de naald aan de linkerkant staat Pro esse raro, onder de naald aan de rechterkant Ob esse numquam. Onder het medaljon zijn een schedel en beenderen afgebeeld in de steen en tussen de wapens van Montfoort en Kuijnre aan het voeteneind een zandloper. Hierboven is een lint geslingerd met de woorden Vince bono malum.

Volgens de beschrijver is het grafschrift onder het middelste wapen geplaatst. De schrijver heeft hem getranscribeerd en hier volgt de Latijnse tekst:

D. 0. M. T. ET V. CHI?. SAL. viator scire si desideras qs. svb hoc lap. qc. homo vt tv, io : a : reness : ar : et i : V : 1. s. hvi’ ced : d : i : b : ca. et deca’ psona, psonat : goedel : qvine post fvnera alicvi gravis eet avt crederet pare et sibi vt qvos vita conivxerat mgrs non disiv- g. mon : hoc constr : Civrv. avt ab cetern : pria exvl tande semi imper. ivssv revoc : alacr : vitce mel : spe ad chrm sal : cessit. sed hens. nec istvd sole te scire volvit very vt tv, const : term : (qve pier non pot 🙂 memor cito facias Qae Inoriens fecisse velles na- semete vt fecer. ita metes, si didicisti ave et vale. tv interim hv- c quetis loco ne invideas, nec resuscit laces ‘ : qvi vives (vt. sperat) obfvit nemi. qvis illi nec oia nec oes placvere, qvinam ille oib’ 9 dens oia : in oib hvic placere stvde. abei cras seqvt vix : a LXX1X. men : II D. XV1 e. A. Sal : MDC XIX 27 IVL.

Deo optimo maximo T (?) et V (?) 1 ) Christo Salvatori. Viator, scire si desideras quis sub hoc lapide quiescat; homo ut tu, Johannes Antonius Renesse artium et iuris utriusque licentiatus, sacrae huius aedis Divi Johannis Baptistae canonieus et decanus, persona personatus Goedelandiae, qui ne post funera alicui gravis esset aut gederet parem et sibi, ut quos vita coniunxerat mors non disiungat, monumentum hoc construi curavit. Diu autem ab aeterna patria exul tandem summi imperatoris iussu revocatus alacriter vitae melioris spe ad Christum salvatorem cessit. Sed hens, nec istud solum te scire voluit, verum ut tu, constituti termini (quern praeter non potes) memor, cito facias quae moriens fecisse velles. Nam sementem ut feceris ita metes. Si didicisti, ave et vale ; tu interim hunc quietis locum ne invideas nec resuscites lacessas qui vivens (ut sperat) obfuit nemini. Quis (cumque ?) illi nec omnia nec omnes placeuere, quinam ille omnibus ? Deus omnia in omnibus, huic placere stude. Abei (?) eras sequitur. Vixit annos LXXIX Menses II dies XV. Obiit anno salut. MDCXIX Julii XXVII.

De transscribent geeft bij 1) aan dat het hem niet helemaal duidelijk is wat deze letters betekenen. Hij geeft ook aan dat het hem niet gelukt is om het hele opschrift in zuiver Latijn over te zetten en geeft bovenstaande lezing graag voor een betere. Wat duidelijk wordt uit deze tekst is in ieder geval dat deze gevonden grafsteen van Johannes Antonius (van) Renesse is en dat hij stierf op 27 juli 1619. Hij was toen 79 jaar, 2 maanden en 15 dagen oud. Dit wil zeggen dat hij geboren is op 12 mei 1540. Genealogische gegevens laten zien dat het hier gaat om een zoon van Adriaan van Renesse van Wulven en Anna Abcoude van Meerten. Adriaan was een zoon van Johan van Renesse en Aleijd Freijse van Kuinre. Anna was een dochter van Johan van Abcoude van Meerten en Magtelt van Montfoort.3

Parenteel van Dirk van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531)

Dirk van Meerten werd op ? geboren te ? als zoon van Roelof (?) van Meerten (?-?) en ? ? (?-?). Hij is overleden op 20 december 1568 te Ingen. Hij trouwde op ? te ? met Bertha van Eck van Panthaleon. Bertha van Eck van Panthaleon werd op ? te ? geboren als dochter van ? ? (?-?) en ? ? (?-?). Zij is overleden op 7 september 1531 te Ingen.

Kinderen

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren.

  1. Johanna van Meerten. Zij werd geboren op ? te Ingen en overleed op 22 april 1600 te Lienden. Zij trouwde op 17 juli 1550 te Lienden met Johan van Brakell, geboren op ? te Lienden en overleden op ? te ?. Hij was een zoon van Cornelis van Brakell (?-?) en Margriet van Boecoop (?-?).
  2. Dirk van Meerten. Hij werd geboren op ? te Ingen en overleed op ? te ?.
  3. Maria van Meerten. Zij werd geboren op ? te Ingen en overleed op ? te ?. Zij trouwde op ? te ? met Gijsbert de Cock van Delwijnen, geboren op ? te ? en overleden op ? te ?. Hij was een zoon van ? de Cock van Delwijnen (?-?) en ? ? (?-?).

Meer informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt nog verder compleet gemaakt. Hieronder volgen tijdelijk de linkjes naar artikelen op deze website die onder meer dit echtpaar vermelden. Later, als de Heere leven geeft, willen we dit omwerken tot een overzichtelijk en leesbaar geheel.

De vierendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De eenendertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1884 en heeft vermeldingen van enkele personen uit het geslacht Van Meerten.1 Deze personen leefden van de 15e tot en met de 17e eeuw.

(De nazaten van) Dirk van Meerten

De tekst van bladzijde 58 van de vierendertigste jaargang van De Navorscher.

Op bladzijde 57-59 gaat het over ‘heerenhuizing den Eng’. We lezen:

“Sedert een drietal eeuwen zijn vermoedelijk die goederen, minstens gedeeltelijk in het bezit der oud-adellijke familie geweest, vermits Johan van Brakell, een der verbonden edelen ((overlijdensteken) 8 Juli 1580), 17 Juli 1550 in den echt trad met de 22 April 1600 overledene Johanna, dochter van Dirk van Meerten tot Ingen en Berta van Eck van Pantaleon. Deze beide echtelieden zijn op het koor der kerk te Ingen begraven met grafzerk, waarop hunne wapens staan gebeiteld en dit opschrift:

Ao DN1 1568 den 20 dach Decembris starf Derick van Meerten.

Ao 1531 den 7 dach Septembris starf Joffer Berta van Eck syn huysvrou.

Aan den vader van straksgenoemden Johan, Cornelis van Brakell tot Kermestein (te Lienden), gehuwd met Margaretha ten (van) Boecop, waren in 1502 reeds vier en twintig morgen lands te Ommeren opgedragen 1).
Dirk van Meerten ((overlijdensteken 1568), – misschien zoon van Roelof, die een reeks van jaren uitlandig was, zoodat men zijn leven of sterven niet wist, – erfde van zijn oom Johan v. M. in 1526 vijf morgen lands in Ingensbroek, die hij wederom aan zijn zoon Dirk naliet. Willem v. M. had dit pand in 1436 geërfd van zijn vader Roelof, die het in 1405 door zijne vrouw Hillegonda van Eylsweert als erfename haars vaders Dirks bekwam 2). Het wapen van v. Meerten was een schild van zwart, beladen met een klimmenden hazewindhond van zilver, gehalsband en geringd van goud 3). Aldus staat het geschilderd onder de zestien kwartieren op het wapenbord van Willem Hendrik van den Heuvel van Beychlingen gezegd Bartolotti, dat nog kort geleden te Ingen in de kerk hing op het koor. Deze woonde op de nog ter plaatse aanwezige heerenhuizing Blijwerven, aan welke in het midden der vorige eeuw nog uitgestrekte landerijen verbonden waren, en die in lange oprijlaan en bijgelegen waterwerk nog tegenwoordig de sporen vertoont van hare voormalige bestemming als adellijk landgoed.”

We zien in dit stukje tekst ook een verwijzing naar 3 voetnoten. Bij 1) staat: “Zie over de oud-adellijke, thans gesloopte huizingen Kermestein, Geld. Volksalm. 1880, bl. 55, 56; over Cornelis v. Brakell, ibidem, bl.56, noot 1, blz. 57, noot 1, bl. 82, noot 4; over dezes zoon Johan v. Br. ((overlijdensteken) 8 Juli 1580) J.W. Te Water, Verbond der Edelen, enz., IV, 235. Johans kwartieren waren: Brakell, Boecop, Leefdael, Delen. Over zijn overgrootouders Johan v. Br. en Geertruid van Delen (gehuwd in 1430) zie Geld. Volksalm. 1879, bl. 44, 45. De kwartieren zijner gade Johanna v. M. staan dus vermeld: Meerten, Eck, Eck, Mekeren. Zie De Navorscher XXVI, 63.” Bij 2) staat: “Destijds was Steven van Deylen (Delen) naastgelande.” Bij 3) staat: “Vgl. Rietstap’s Armorial (Hollande, P. d’Utrecht). Een wapen van een geslacht v. Meerten, gelijk Navorscher VII, 184, opgeeft (klimmende leeuw), is aan dezen heraldicus niet bekend. Doch waarom ‘Hollande, P. d’Utrecht’? Immers blijkt uit het bovenstaande, dat dit geslacht v. M. zuiver Geldersch was. Het is misschien te Lienden nóg ruimschoots vertegenwoordigd, doch alsdan in deerlijk vervallen staat.”

Het stuk gaat dan even verder met informatie over de heer Bartolotti. Niet relevant voor de genealogie van het geslacht Van Meerten. Op bladzijde 61 gaat het stuk weer verder in op het geslacht Van Meerten. Allereerst worden de kwartieren besproken op het graf van Bartolotti. Er staat: ‘Meerten. Zie boven.’. Verder staat op bladzijde 61 heel kort:

“Was de gade van Willem Hendrik v. den Heuvel eene v. Eck v. Pantaleon, en kwam ons straks eene Berta v. Eck voor als echtgenoote van Dirk v. Meerten; reeds in de 14e eeuw was Gherit v. Eck tijnsmeester van eenige goederen te Ingen.”

Na bespreking van de familie Van Eck gaat het artikel op bladzijde 62 verder over Van Meerten:

“De adellijke huizinge Blijwerven is vermoedelijk, misschien onder een anderen naam, het aloude kasteel te Ingen geweest 3). Zoodat achter den in 1568 te Ingen overleden en begraven Dirk v. Meerten tot Ingen niemand anders dan een heer van het later dusgenaamde Blijwerven schuilt, hetwelk zijne gade hem wellicht aanbracht, zoo zij, wat gansch niet onwaarschijnlijk is, eene dochter geweest is van Johan v. Eck tot Ingen (sic), bij Aleid v. Mekeren (die in 1515 met hare stiefmoeder deelde) 4). Dirk’s dochter Maria huwde Gijsbert de Cock van Delwijnen, die in 1569 op de riddercedul van Nijmegen voorkomt, en in 1575 overleed. Hij volgde in 1569 zijn schoonvader op als heer van Blijwerven, en liet de huizing na aan zijne dochter Geertruid, gehuwd met Johan van Goltstein tot Brantsenburg (o. Steenderen ?), zoon van Johan (Willem) bij Catharina van Mekeren.”

In dit stuk zien we verwijzing naar twee voetnoten. Bij 3 staat: “Deze gissing wordt ook geuit in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa; vgl. Nav. XXVII, 589.” Bij 4 staat: “Herald. Bibl. 1874, bl. 25.

Na deze tekst hierboven gaat het artikel weer over op een andere familie. Besproken wordt Catharina van Brakell tot Kermestein. Op bladzijde 63 staat: “Daar deze laatstgenoemde in 1615 gehuwde echtelieden de kinderen waren Lodewijk v. Br. 1) bij zijn eerste vrouw Catharina Tempier (overlijdensteken) 15 Juli 1600 te Nijmegen) te eener, (…).” Achter Lodewijk zien we een verwijzing naar voetnoot 1. Daar staat: “Als ouderling te Nijmegen afgevaardigd naar de Geldersche synode te Harderwijk v. 12-14 Juli 1602. Hij was wederom de zoon van den bovengenoemden Johan v. Br., verbonden edele in 1568, en van Johanna v. Meerten tot Ingen.”
Op bladzijde 122 lezen we:

>“Uit de voormalige aanwezigheid dier goederen hier te plaatse zal men de omstandigheid moeten verklaren, dat het zeer oude Ingen nimmer als heerlijkheid is bekend geweest. Dat leden der familiën van Eck en van Meerten in den loop der 16e eeuw ‘van Eck tot Ingen’ en ‘van Meerten tot Ingen’ getiteld staan, doelde louter op adellijk grondbezit alhier. Dit zagen wij boven.”

Jan van Meerten

In voetnoot 4 op bladzijde 122-123 staat:

“Nijhoff, Oorkonden, III, no 358. Dat een perceel gronds aan den dijk alhier ’s Greveland heet, is echter wellicht eerder aan eenen graaf van Culemborg, dan aan eenen graaf van Gelre te danken. Alhoewel, te Lienden bestond reeds in 1424 eene hofstad ’s Grevenhoeve (als leen van Claas v. Afferden), en van Graven van Culemborg is eerst in 1555 sprake. Die hofstad, welke aan Jan v. Meerten Janszoon had toebehoord, werd in 1458 door Fije v. Afferden, weduwe van Johan v. M. ten behoeve van Johan Gadertszoon v. A. opgedragen.”

Johan van Meerten

In voetnoot 1 op bladzijde 132 staat:

“Een perceel gronds van 12 morgen, den Oesterinck (sic. D.i. ooster-eng) op Klinkenberg (buurtschap o. Ingen), daar benedenwaarts naast geland waren de heeren van St. Jan te Ingen, werd in 1409 door Arnd v. Lawick Jordenzoon tenbehoevevan Johan v. Meerten Johanszoon opgedragen.”

Voetnoten

Het defensiesysteem van een bombardeerkever en een Ankylosaurus een probleem voor creationisten?

Momenteel houden creationisten zich bezig met de verhouding tussen Intelligent Design (met irreducible complexity)1 en baraminologie (met saltatie). Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar?2 Via de Facebookpagina ‘Origin Academy3 kregen we een vraag of meer een verwijt van een criticus. Hij noemt de bombardeerkever en de Ankylosaurus. Hieronder geven we zijn volledige reactie. Daaronder schrijven we een weerspreking van deze reactie.

Reactie

“Niet-bijbelgetrouwe creationisten geloven dat het uiterst ingewikkelde en dodelijke defensiesysteem van de bombardeerkever welke maar liefst 500 explosieve vuurstoten per seconde kan afgeven middels 270 graden draaibare vuurmond. Dat deze in slechts tweeduizend jaar na de zondeval is ontstaan, middels ‘mini-evolutie. Welke supersnelle verandering zelfs evolutionisten voor totaal onmogelijk houden. Ook het zeer uitgebreide defensiesysteem van de ankylosaurus kan volgens atheïsten nooit zo snel door evolutie zijn gevormd.”

Weerspreking

Het is bijzonder dat de criticus creationisten die waarde hechten aan een jonge aarde en een historische zondeval voor niet bijbelgetrouw uitmaakt. Een ‘prima facie’ lezing van de Schrift lijkt daar toch op uit te komen. Nog meer bijzonder is dat deze criticus daarna te rade gaat bij ‘evolutionisten’ en atheïsten. Een bijbelgetrouwe atheïst is een contradictie. Enfin, de criticus meent een probleem te zien in de defensiesystemen van de bombardeerkever en de Ankylosaurus.4 Hij meent dat deze mechanismen nooit in een snel tempo na de zondeval kunnen zijn ontstaan. Het blijft onduidelijk waar de criticus zijn informatie vandaan heeft gehaald. Welke creationisten beweren dat het complexe defensiesysteem van de bombardeerkever na de zondeval moet zijn ontstaan? Waarom in tweeduizend jaar na de zondeval? Welke atheïsten beweren dat het defensiesysteem van een Ankylosaurus nooit zo snel door evolutie kan zijn gevormd?

Allereerst heeft de criticus gelijk dat moderne evolutionaire mechanismen, zoals mutatie en natuurlijke selectie, nooit in een korte tijd voor dermate drastische veranderingen kunnen zorgen. Creationisten denken daarom ook niet dat het aanpassingsvermogen van een soort ligt in externe mechanismen maar veeleer intern gestuurd wordt. Uiteraard onder invloed van externe omstandigheden. Genomen zijn als het ware voorgeprogrammeerd. Zodat soorten niet bij de minste of geringste verandering zouden uitsterven, maar zich kunnen aanpassen aan hun omgeving. Op deze wijze zijn grotere aanpassingen snel tot stand te brengen. Mogelijk zelfs binnen één of twee generaties. Creationisten noemen dat saltatie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen functies snel geactiveerd worden (of gedeactiveerd).5

Ten tweede zien de meeste creationisten het defensiesysteem van de bombardeerkever als een verschijnsel van ‘Intelligent Design’. Een dergelijk complex ontworpen mechanisme zou een aanwijzing zijn dat deze door God geschapen is. Dr. Andy McIntosh heeft hier veel onderzoek naar gedaan.6 In ieder geval zou de aanleg voor een dergelijk complex mechanisme al in het bouwplan aanwezig zijn geweest en snel geactiveerd kunnen worden. Helaas is er nog geen uitgebreide baraminologische studie gedaan naar deze groep kevers. Bioloog en theïstisch evolutionist dr. Joel Duff heeft onlangs een kritiek op de creationistische benadering van de bombardeerkever gepubliceerd.7 Paul Garner heeft hier op het blog ‘New Creation’ op gereageerd. Het loont de moeite zijn bijdrage te lezen.8

Ten derde zou het kunnen zijn dat dit defensiesysteem zo is geschapen door God en vóór de zondeval een andere (voor ons nog onbekende) functie had. Wij zien de wereld door de sluiers van de zondeval en kunnen slechts speculeren hoe de wereld eruit zag vóór de zondeval.9

Ten vierde geeft de criticus aan dat het defensiesysteem van de Ankylosaurus volgens atheïsten nooit zo snel zou kunnen zijn ontstaan. Creationisten hebben nog niet veel baraminologische studie gedaan naar de familie Ankylosauridae of de (sub)orde Ankylosauria.10 Hoeveel baramins er zijn van de gepantserde dino’s en hoe groot de variatie binnen deze groep(en) is valt dus (nog) niet te zeggen. Ondanks dat, zie ik het probleem voor creationisten niet zo goed. Waarom zouden deze beesten niet zo (dus met bepantsering) geschapen kunnen zijn? Werd de bepantsering slechts gebruikt voor verdediging of had het ook (een) andere functie(s)? Variatie in de bepantsering zou met een voorgeprogrammeerd genoom snel kunnen plaatsvinden. Na de zondeval is Gods schepping verdorven. Variatie in bepantsering was mogelijk nodig om zich te verdedigen tegen bepaalde roofdieren.

Conclusie

Het complexe defensiesysteem van de bombardeerkever hoeft geen probleem te zijn voor een creationist. Het is goed dat de criticus deze vraag voorlegt, mogelijk kan hij dergelijke vragen in de toekomst nog beter onderbouwen door verwijzingen te plaatsen naar de literatuur.

Voetnoten

Doe mee met de livestream van het congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

Afgelopen maand is er hard gewerkt aan de invulling van een congres via de livestream die gehouden zal worden op D.V. 26 juni 2021. Zoals we in de vorige nieuwsbrief lieten weten kon het congres van 27 maart 2021 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het ziet er niet naar uit dat we voorlopig congressen in ‘levende lijve’ kunnen bijwonen, daarom hebben wij ons bezonnen op een alternatief. Samen met Geloofstoerusting zetten we een congres via livestream op met als hoofdthema ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Doe mee met ons congres op 26 juni 2021. Nodig zoveel mogelijk mensen uit! De toegang is gratis en omdat meedoen thuis op de bank kan is de drempel is laag. De flyer is hier te downloaden. Het congres is zeer geschikt voor predikanten, jongerenwerkers, docenten en andere geïnteresseerde hoger opgeleiden. Het wil daarnaast studenten, die willen staan op een Bijbelse grondslag, bemoedigen en stimuleren om graden te halen in diverse vakgebieden en (zo) mee te bouwen aan een robuust creationistisch wereldbeeld. Aanmelden om op de hoogte te blijven kan via deze link.

Om half 10 in de ochtend zal Jan van Meerten het congres openen met Schriftlezing en gebed. Daarnaast zal hij een korte introductie geven op het thema. Om 10 uur geeft predikant en theoloog drs. Marco de Wilde een lezing over de onfeilbaarheid van de Schrift. Om 11 uur spreekt (kerk)historicus dr. Henk Hofman over de metafoor van de twee boeken (het boek van de natuur en de Schriftuur). Tussen beide lezingen (en ook de volgende lezingen) zit een korte pauze. Daarna gaan we om 12 uur verder met de wetenschapsfilosoof en geoloog Carel de Lange (MSc.). Hij houdt een inleiding over Intelligent Design en of dit concept wetenschappelijk is. Om 13 uur staat bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen op het programma. Hij bespreekt met ons een peer-reviewed paper vóór Intelligent Design over fine-tuning in de biologie. Medisch immunoloog dr. ir. Adriaan van Beek neemt ons, om 14 uur, mee naar ons immuunsysteem en zal uitleggen hoe wonderbaar dat in elkaar zit. Om 15 uur doet neonatoloog en vasculair bioloog dr. ing. Bea Zoer hetzelfde met de foetale bloedsomloop en het wonder van geboorte. De laatste lezing van het dagprogramma komt van bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle. Hij neemt ons mee naar de zogenoemde Cambrische Explosie. Het dagprogramma wordt officieel afgesloten door Jan van Meerten. In de avond hebben we twee lezingen als ‘paleontologisch dessert’. Paul Garner (MSc.) neemt ons mee naar zijn afstudeeronderwerp: de classificatie van dinosauriërs. Dr. Marcus Ross neemt ons mee naar zijn promotieonderzoek over de Mosasauriërs. Grote ‘Maashagedissen’ die gevonden worden in ons dierbaar Nederland uit een lang vervlogen tijd. Tussen het dagdeel en het avonddeel zit een lange etenspauze.

Het congres zal worden uitgezonden via YouTube. Dit congres wordt georganiseerd door Fundamentum en GeloofstoerustingFundamentum is een kleine organisatie, opgericht om inkomsten en uitgaven van dit congres te kunnen verantwoorden aan de staat. De landingswebsite van Fundamentum is hier te vinden. Geloofstoerusting is een organisatie die zich inzet voor geloofsoverdracht. Het is opgericht om God te verheerlijken, Jezus te volgen en de naaste te dienen. De website van Geloofstoerusting is hier te vinden.

De afgelopen twee maanden heeft Jan van Meerten, in zijn vrije tijd, zich beziggehouden met de invulling van de website oorsprong.info. Hij houdt zich hier onder andere bezig met genealogie, maar ook met het scheppingsparadigma, medische ethiek, seksuele gerichtheid, milieu/klimaat en wereldgodsdiensten. Top-5 van veelgelezen artikelen: (1) “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag), (2) Opheusden in 1959, (3) IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade, (4) Schreeuw om Leven mag flyeren bij abortuskliniek Almere, en (5) COLUMN: Nederlandse vulkanen?. Veel leesplezier. Commentaar en andere feedback is altijd welkom via info@oorsprong.info. Het voorwoord van de vorige nieuwsbrief is hier te lezen.

Tot ziens op D.V. 26 juni 2021!

PS: De flyer (die hier te downloaden is) en die hierboven en hieronder te zien is, is ontworpen door Gerda van de Werken van wijdiezijn.nl.

Congres Opheusden van 27 maart 2021 wordt verplaatst naar een livestream op 26 juni 2021

Het is alweer (te) lang geleden dat wij u op de hoogte hielden van een op handen zijnde congres in Opheusden. Meer dan een jaar zijn de maatregelen rond het coronavirus van dien aard dat het niet mogelijk is om een congres te organiseren over ‘Bijbel en Wetenschap’ in Opheusden. Ook het geplande congres van 27 maart 2021 moet weer worden uitgesteld. Het lijkt erop dat van uitstel afstel komt. We hebben besloten het congres van Opheusden af te lassen én in plaats daarvan, samen met stichting Geloofstoerusting, een livestream op te zetten met diverse sprekers en onderwerpen. Kijkt u op 26 juni 2021 ook mee?

Het definitieve programma is nog niet helemaal compleet. Volgende week hoopt dit programma online te staan op de website oorsprong.info (die halverwege volgende week volledig op de schop gaat). Centraal staan de onderwerpen ‘biblical inerrancy’, de verhouding tussen het boek van de natuur en het boek van de Schriftuur, Intelligent Design, fijnafstemming in de biologie, ons immuunstelsel en een neurowetenschappelijk onderwerp. Een geoloog heeft in overweging om een lezing te geven over het onderwerp de ‘Cambrische Explosie’ (maar dat kan gewijzigd worden). In de avond hebben we een uitnodiging uitgezet naar een Engelstalig geoloog/paleontoloog om wat te vertellen over zijn onderzoek naar ‘onze’ Mosasaurussen (maashagedissen). We hopen dat de sprekers met ons mee willen doen en nog meer hopen we dat u meekijkt! Zet het alvast in de agenda: 26 juni 2021, een conferentie over ‘Bijbel & Wetenschap’, thuis op de bank. Het programma is zeer geschikt voor predikanten en docenten die meer willen weten. HAVO/VWO leerlingen die zich oriënteren op een wetenschappelijke studie of studenten die al studeren en mogelijk twijfelen aan het scheppingsparadigma behoren ook tot de doelgroep. Zou u speciaal hen aan willen moedigen om deze conferentie bij te wonen? De toegang is gratis, dus we hopen dat er zoveel mogelijk mensen meekijken. De livestream zal worden uitgezonden via diverse kanalen op YouTube.

We wensen u een goed weekend en hopelijk tot ziens in de livestream van 26 juni 2021 D.V.!

Jan van Meerten
www.oorsprong.info
info@oorsprong.info
Telefoonnummer wordt slechts op aanvraag beschikbaar gesteld