Bestelformulier bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’

Donderdagavond 30 maart 2023 werd de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ gepresenteerd. Deze boekpresentatie, georganiseerd door ‘Uitgeverij De Banier’, werd opgenomen en is hier terug te kijken. ‘Klomp Creative’ wordt bedankt voor de opname en het organiseren van de livestream.

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan.

Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

De bundel is hieronder te bestellen! De verzendkosten bedragen bij één exemplaar 3,45 euro. Dit bestelformulier wordt gebruikt totdat we een webshop gekoppeld hebben aan deze website.

Bestelformulier

Welkom op deze website!

Deze website is de thuisbasis van de organisatie Fundamentum. Fundamentum zet zich in op het gebied van geloof en wetenschap, medische ethiek en apologetiek. Eigenaar van de website is Jan van Meerten. De website is ook de landingswebsite van het jaarlijkse congres ‘Bijbel & Wetenschap‘. Deze website bevat informatie over allerhande onderwerpen zoals seksuele gerichtheid, pro-life, wereldgodsdiensten (zoals Islam, Hindoeïsme etc.) en vooral over scheppingsleer, -geloof en -paradigma. In het laatste geval zijn wij voorstander van het klassieke scheppingsgeloof met een zesdaagse schepping, een historische zondeval en om niet meer te noemen een wereldwijde zondvloed. Verder gebruikt Jan van Meerten deze website om eerder door hem geschreven artikelen te bundelen en het onderwerp waarin hij zichzelf aan het specialiseren is uit te werken. Het gaat dan om paleoecologie, paleoklimatologie en paleontologie, meer specifiek de ecosystemen van de dinosauriërs (het zogenoemde Mesozoïcum), nog meer specifiek de zoogdierachtigen en vogelachtigen in deze ecosystemen. Zijn overige artikelen kunnen gelezen worden als (wetenschap)journalistieke stukken. De website bevat ook gastbijdragen van medechristenen. Als laatste is het ook de landingswebsite van de genealogie van het geslacht Van Meerten en Betuwse streekgeschiedenis. U kunt uzelf hier abonneren op de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en zal alle onderwerpen behandelen behalve informatie over het geslacht Van Meerten. De nieuwsbrief bevat altijd de mogelijkheid om uzelf af te melden. Van harte welkom op deze website en veel leesplezier! Feedback kan gegeven worden via de pagina ‘hier mag u uw hart luchten‘. Op deze pagina zullen wij zelf niet veel reageren. Op reacties, vragen of stellingen wordt gereageerd in de rubriek ‘Feedback & vragen‘. De feedback kan ook gegeven worden via info@oorsprong.info.

Megazostrodon, een uitgestorven zoogdierachtige (Mammaliaformes) uit het Trias/Jura.
Megazostrodon, een uitgestorven zoogdierachtige (Mammaliaformes) uit het Trias/Jura. Deze foto is genomen in het Natural History Museum in Londen en afkomstig van de internetencyclopedie Wikipedia.

Jona een historische persoon of literaire fictie? – Het belang van het antwoord op deze vraag

Is Jona wel een historisch figuur of is hij een literaire fictie en moet het boek dat zijn naam draagt als een allegorie of gelijkenis worden gezien? Voor de Vroege Kerk leed dit geen enkele twijfel dat Jona werkelijk had bestaan en dat zijn verblijf in de vis een historische gebeurtenis was.

‘Jona en de grote vis’ in Hvidbjerg Kirke te Hvidbjerg Sogn (Denemarken). Bron: Wikipedia.

In overeenstemming met het getuigenis van het Nieuwe Testament zagen de kerkvaders in het feit dat Jona na drie dagen levend door de vis werd uitgespuwd een prefiguratie van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Zo verwijst de eerste kerkvader Irenaeus naar Jona om duidelijk te maken dat de opstanding van Jezus mogelijk is.

Het wonder van het feit dat Jona na drie dagen in de vis te hebben verkeerd levend door de vis werd uitgespuwd is overtroffen door het nog veel grotere wonder van de opstanding van Jezus uit de dood. Men besefte dat naar de maatstaven van de natuurlijke reden de opstanding van Jezus uit de dood onmogelijk was. Echter, het feit was geschied. Getuigenissen hadden het gestaafd. Door de kracht van de Heilige Geest was men van de waarachtigheid van het nieuwtestamentisch getuigenis overtuigd en kon men geloven wat voor het natuurlijke verstand absurd was.

Juist omdat men kon geloven in de opstanding van Jezus Christus als een historisch feit was niet moeilijk de historiciteit van de wonderen vermeld in het Oude en Nieuwe Testament te geloven. Zo kon men de spot van de heidenen weerstaan die het belachelijk vonden dat de christenen in de historiciteit van dergelijke gebeurtenissen konden geloven.

Twijfel aan de historiciteit van Jona

Tot aan de Verlichting is zowel door de overgrote meerderheid van Joodse en christelijke Schrift-uitleggers niet getwijfeld aan de historische betrouwbaarheid van Jona. Wel zien we dat een aantal grote Joodse Middeleeuwse commentaren voorzichtig de suggestie doen dat het verblijf van Jona in de vis een droom was. Pas vanaf de Verlichting krijgt de opvatting breed ingang dat het boek Jona een allegorie of gelijkenis is. Dat heeft alles te maken met het feit dat men de historische realiteit van wonderen onbestaanbaar acht.

De zienswijze dat het zonder reserve vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel pas opkwam in de Verlichting en getuigt van een modern denken is historisch onjuist. Wel moet worden erkend dat men tot aan de Verlichting geen behoefte had een uitgebreid historisch onderzoek in te stellen. Dat die behoefte dan wel begint te ontstaan, heeft te maken met dat men oog gaat krijgen voor de eigenheid van de geschiedenis en dat in samenhang daarmee bestudering van geschiedenis als een afzonderlijke wetenschappelijke discipline tot ontwikkeling komt.

Vanaf de Verlichting gaat men binnen het boek Jona zelf naarstig op zoek naar argumenten om de historiciteit ervan te betwijfelen. Ik noem er een drietal. Pas Sanherib maakte Ninevé tot de hoofdstad het neo-Assyrische rijk. Het optreden van de profeet Jona onder Jerobeam II gaat daar zo’n 45 jaar aan vooraf. De constatering dat Ninevé een stad was van drie dagreizen is strijdig met wat wij weten over de omvang van Ninevé in de achtste eeuw vóór Chr. Als derde argument noem ik dat het woord ‘vis’ in Jona 1:17 en 2:10 mannelijk is en in 2:1 vrouwelijk

Voor elk van die argumenten kan een tegenargument worden gegeven. De regeringsperiode van de Assyrische koningen Assur-dan III en Asur-nirari V kenmerkten zich door grote instabiliteit. We kunnen vooronderstellen dat in deze periode Ninevé een semi-onafhankelijke stadstad was. Histo-risch gezien had Ninevé een ereplaats onder de Asyrische steden.

Het feit dat er wordt gesteld dat Ninevé een zeer grote stad van God/zeer grote stad was van drie dagreizen kan wellicht het best worden verklaard door aan te nemen dat de drie dagreizen slaan op het protocol dat bij een staatsbezoek aan een dergelijke stad was voorgeschreven. Een andere, zij het naar mijn overtuiging minder waarschijnlijke mogelijkheid, is dat drie dagreizen ook slaat op het gebied rond Ninevé, de zogenaamde Assyrische driehoek..

Als het gaat om het geslacht van de vis zijn er meerdere verklaringen mogelijk. De verandering van geslacht kan simpel liggen in het feit dat de verteller het niet interesseerde of de vis een mannetje of vrouwtje was. Een andere mogelijkheid is dat de mannelijke aanduiding meer algemeen is en de verteller vervolgens aangeeft dat het om een vrouwtje ging. Daarbij kan de verteller dat expliciet hebben gemaakt om de parallel met uit de buik van het graf (šeôl) en buik van de vis te onderstrepen.

Er is geen profetische en christelijke prediking voorstelbaar zonder daden van God in de geschiedenis

Evenals de kerkvaders stond het voor de Reformatoren vast dat Jona een historische persoon is. Wie de preken van Luther over Jona leest, kan dit met eigen ogen constateren. De historiciteit noch van Jona zelf noch van zijn wonderbaarlijke belevenissen zijn door Luther ooit betwijfeld. Hij kon zich geen profetische en christelijke prediking voorstellen zonder daden van God in de geschiedenis.

Daarmee komen we bij het antwoord op de vraag of het geestelijk van belang is of het boek Jona als een allegorie of gelijkenis wordt gezien dan wel als een verslag van historische gebeurtenissen,. Echte gebeurtenissen die ons worden verteld om duidelijk te maken dat niemand buiten het bereik van Gods genade valt en dat God bekering wil geven aan concrete personen van wie het helemaal niet zouden verwachten. Bekering die nodig is om de toekomende toorn te ontgaan.

Het ontkennen van de historiciteit van Jona moet wel leiden tot een relativering van de ernst van het gericht en de realiteit van de komende wederkomst. Gelooft men wel werkelijk dat ieder mens eenmaal voor de rechterstoel van Christus gedagvaard zal worden en dat alleen zij die hier op aarde de smalle weg leerden bewandelen, het nieuwe Jeruzalem zullen binnengaan?!

Het onderwijs van de Heere Jezus Zelf

In het onderwijs van de Heere Jezus heeft de persoon van Jona en zijn boodschap geen onbelangrijke plaats. Dan valt op dat de Heere Jezus zonder reserve van de historiciteit van Jona uitgaat. Dat geldt ook voor de bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus getuige zijn werk Antiquitates Judaicae. De opvatting dat het boek Jona echte geschiedenis vertelt is dan ook de oudste opvatting en de canonieke opvatting.

Het boek Jona staat in de bundel van de twaalf Kleine Profeten. In deze bundel is de dag des HEEREN een centraal thema. De profeten laten ons zien dat bekering nodig is om het oordeel met die dag verbonden te ontgaan en in de zegen aan die verbonden te delen. Dan is het niet voldoende om bij het volk van Israël te behoren. Nodig is dan men de naam van de HEERE werkelijk heeft leren vrezen en dat er spraken mag zijn van een besnijdenis van het hart.

De Heere Jezus waarschuwde Zijn Joodse tijdgenoten op aarde dat de mannen van Ninevé hen zullen veroordelen in de dag van het oordeel. Die hadden zich immers op de prediking van Jona bekeerd. Als het feitelijk gaat om een fictief gehoor dat zich fictief bekeerd heeft op grond van de fictieve prediking van een fictieve profeet, verliest de waarschuwing haar kracht. Hoe kan dat een waarschuwing zijn voor werkelijke mensen.

Het boek Jona kan met name als we dit boek zien in het licht van het onderwijs van de Heere Jezus bepaald niet als een grap worden getypeerd. Zo’n typering staat wel ver af van de noodzaak van bekering waarmee het boek Jona ons confronteert en waartoe de Heere Jezus ons oproep. Zo’n typering staat ook ver af van de ernst van het voor eeuwig verloren gaan en het feit dat men op de jongste dat veroordeeld worden door anderen op wie men in dit leven vanuit de hoogte neerkeek. Ontkenning van het belang van de historiciteit van Jona staat dan ook niet los van relativering van de ernst en de realiteit van het komende gericht en de noodzaak van bekering om zonder vrees God te kunnen ontmoeten.

De boodschap van Jona

Het boek Jona onderstreept de noodzaak van bekering. Hij laat ons de mogelijkheid van terugkeer tot de HEERE aan niemand mogen ontzeggen. Dan blijkt dezelfde HEERE Die rechtvaardig en heilig is, ook barmhartig en genadig te zijn en berouw te hebben over het kwaad dat Hij had laten aankondigen. De verkiezing van Israël door de HEERE sluit heil voor de volkeren niet uit. Daarin is het boek Jona een prelude op de nieuwe bedeling.

Het Hebreeuwse woord šwb komt vijfmaal het boek Jona voor. In Jona 1:3 in de letterlijke betekenis van ‘terugbrengen’. In Jona 3:8 wordt het gebruikt voor het appèl tot bekering dat de koning van Ninevé doet uitgaan en in Jona 3:10 wordt beschreven hoe aan dit appèl gehoor wordt gegeven.

Weliswaar had Jona een boodschap van louter oordeel gebracht, maar de koning van Ninevé schepte moed uit het feit dat men gewaarschuwd werd. Daarom zei hij: Wie weet, God zal Zich wenden/omkeren en berouw hebben; en Hij Zich wenden/omkeren van de hittigheid van Zijns toorn, zodat wij niet vergaan.’ (Jona 3:9).

Tot tweemaal toe wordt in Jona 3:9 het Hebreeuwse woord šwb voor God Zelf gebruikt. Het grote wonder is dat God metterdaad afziet van het voltrekken van de aangekondigde straf. De bekering van de inwoners van Ninevé correspondeert met het vrezen van de HEERE door de heidense zeelieden die Jona overboord wierpen.

Het boek Jona heeft evenals de gelijkenis van de verloren zoon een open einde. De gelijkenis van de verloren zoon eindigt met een appel op de oudste zoon. Het boek Jona loopt uit op een appèl op Jona. Een appèl dat ook hij zich bij vernieuwing bekeert en zo nog dieper dan tevoren de Psalm die hij dichtte in de buik van de vis leert zingen. Hij was bereid om zich overboord te laten zetten voor het leven van heidense zeelui. Waarom zou hij zich dan niet verblijden over de bekering vna Ninevé!?

Met haar open einde is het boek Jona ook een appèl op ons. Temeer omdat Hij Die zoveel meer is dan Jona in en door Zijn Woord tot ons komt. Hij overtreft Jona allereest als persoon. Hij is de hoogste Profeet omdat Hij Zelf God was en bleef en mens is geworden. Daarom hebben wij/heb ik mij tot de bekering bekeerd en zien wij/zie ik uit naar de bekering van anderen?!

Jona was bereid zich overboord te laten zetten om heidense zeelieden te redden. Een vermelding die aan kracht verliest als het niet om een historische gebeurtenis gaat. Nu was Jona zelf de oorzaak van de storm. De Heere Jezus Christus is plaatsvervangend aan het kruis gestorven. Zelf had Hij geen zonde gehad of gedaan.

Plaatsvervangend overwon Hij ook de dood. Daarom kan worden gezongen:

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

De boodschap van Jona was een boodschap van louter oordeel. Desondanks ging de koning van Ninevé – en naar de uitkomst laat zien – er terecht vanuit dat er nog een mogelijkheid van bekering was. Als ons het Evangelie wordt verkonding, horen we niet alleen van de toorn van God over d de zonde, maar ook dat wie tot Christus komt niet wordt uitgeworpen, dat wij welkom zijn bij Hem.

De Heere Jezus zei: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ (Mat. 11:28). Dat er dan in niemand van ons een boos, ongelovig hart is om te wijken van de levende God. (Heb. 3:12). Laat het niet zo zijn dat op de jongste dag de mannen van Ninevé ons moeten veroordelen, maar laat het zo zijn dat wij samen met hen in het nieuwe Jeruzalem mogen aanzitten met Abraham, Izak en Jacob, ja wat meer is tot in alle eeuwigheid het Lam mogen loven dat voor ons werd geslacht en ons vrijkocht met Zijn bloed.

Deze gastbijdrage is met toestemming overgenomen van de website van dr. P. de Vries. Het originele artikel is hier te vinden.

Epupa Falls – Prachtige watervallen op de grens van Angola en Namibië

De Epupa Falls liggen op de grens van Angola en Namibië. Het zijn watervallen in de Kunene rivier. Deze watervallen zijn ongeveer een halve kilometer breed. De grootste waterval in de serie heeft een val van 37 meter. Epupa betekent schuim in het Herero (een Bantoetaal gesproken door de gelijknamige Herero’s. Kijk en verwonder over dit prachtige natuurfenomeen! Met dank aan het YouTube-kanaal nawrockiworldwide voor het plaatsen van deze video.

COLUMN: Archeologie in Staphorst

Veel orthodoxe christenen geloven dat deze aarde minder dan tienduizend jaar oud is. De wereldgeschiedenis is te verdelen in de eerste en tweede wereld. De eerste wereld was de wereld vóór de zondvloed en de tweede wereld is de wereld ná de zondvloed. Niet dat er na de zondvloed een nieuwe wereld ontstond, maar wel een door het water gereinigde wereld.

Voor reformatorische christenen is dit niet nieuw. Ze lezen bijvoorbeeld in het zogenoemde zondvloedgebed: “Gij die naar Uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met den zondvloed gestraft hebt, en den gelovigen Noach, zijn acht zielen, uit Uw grote barmhartigheid behouden en bewaard; (…).” Helaas rekenen veel mensen tegenwoordig niet meer met duizenden jaren en een wereldwijde zondvloed. De wereld is miljarden jaren oud en de mensheid is in de loop van een aantal miljoenen jaren geëvolueerd vanuit een aapachtige voorouder tot de huidige beschaafde wezens. Nu kunnen we denken dat die mensen niet met God en Zijn gebod rekenen en het dus niet vreemd is dat ze op zoveel miljoenen en miljarden jaren uitkomen. Moeten we dat dan maar negeren? Maar wat als deze basisovertuigingen wél met elkaar in aanraking komen?

Raadsleden van de ChristenUnie en de SGP van de Biblebelt-gemeente Staphorst hebben dat in 2010 ervaren. Gemeenten zijn sinds 2007 verplicht een archeologische verwachtingskaart op te stellen. Dit werd ook in Staphorst gedaan. Onderzoeks- en adviesbureau BAAC werd ingeschakeld en de kaart werd gepresenteerd. In het rapport wordt gesproken van de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zo’n 370.000 tot 130.000 voor Christus. De christenpolitici van de Gemeente Staphorst waren het niet eens met die duiding. Het rapport zou niet aansluiten bij de basisovertuiging van veel orthodoxe Staphorsters dat de aarde niet ouder is dan zesduizend jaar. Vondsten uit de zogenoemde steentijd hoeven daarmee niet bij het vuilnis gezet of ontkend te worden. De raadsleden gaven aan dat deze steentijdvondsten zeer waardevol zijn, maar merkten daarbij op dat deze vondsten onmogelijk ouder dan zesduizend jaar kunnen zijn. Uiteindelijk bleek een alternatief rapport waarbij wél rekening gehouden wordt met het Bijbelse kader niet haalbaar. De Staphorster christenpolitici kregen het echter wel voor elkaar dat er voorin het definitieve rapport een extra voorwoord verscheen met daarin de opmerking dat veel Staphorsters anders denken over de leeftijd van de aarde.

Jammer dat een rapport vanuit de Bijbelse basisovertuiging niet haalbaar bleek. Het zou mooi zijn als er een archeologisch instituut opgericht zou worden met archeologen die wel vanuit deze basisovertuiging denken en door Biblebelt-gemeenten kunnen worden ingeschakeld om dergelijke rapporten op te stellen. Dat zou moeten kunnen. Er zijn immers ook verschillende archeologen die denken vanuit deze basisovertuiging en werken in de Levant (Israël en omstreken) en Mesopotamië.

Dit artikel verscheen eerder in het gezinsblad ‘Om Sions Wil’ en is met toestemming van de redactie hier overgenomen. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2023, Archeologie in Staphorst, Om Sions Wil 2023 (10): 11. Hier is wat meer te lezen over ‘Om Sions Wil’.

ANDERE COLUMNS UIT 'OM SIONS WIL' JAARGANG 2023

Simulatieprogramma van ons zonnestelsel door ing. Maarten ‘t Hart

Ing. Maarten ‘t Hart heeft een virtueel simulatieprogramma gebouwd van ons zonnestelsel. Hij gebruikt dit simulatieprogramma voor het testen van zondvloedmodellen waarbij ook ons zonnestelsel een rol speelt. Het programma is open source én vrij te downloaden en te gebruiken voor Windows. Hij heeft ook een Video Turorial, een soort digitale handleiding, gemaakt voor het programma. Met dank aan GeoDetective delen we de video hieronder. Onder de video staan de gegevens waar het programma te downloaden is, zodat u ook zelf aan de slag kunt.

I have created a simulator for the solar system. It is freely available for download on:
https://sourceforge.net/projects/solarsystemsimulator/files/SolarSystem20190808.zip/download

It’s made for Windows. You can just download it and run the program.

It’s entirely open source, and the source code is available here:
https://github.com/mth128/SolarSystem

I will use this simulator to test some of the major Flood models, particularly my own.”

Parenteel van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887)

Metje van Meerten werd op geboren 5 december 1841 te Lienden1 als dochter van Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870). Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden. Zij is overleden op 16 maart 1929 te ‘s-Gravenhage.2 Zij trouwde op 11 november 1863 te ‘s-Gravenhage3 met Karel Johannes van der Heijden. Karel Johannes van der Heijden werd op 15 oktober 1840 te ‘s-Gravenhage4 geboren als zoon van Pieter Johannes van der Heijden (±1810-1871) en Cornelia Johanna Mussert (±1811-1872). Hij is overleden op 21 maart 1887 te ‘s-Gravenhage.5

Kinderen

Uit dit huwelijk werden de volgende zes kinderen geboren:

 1. Pieter Johannes van der Heijden. Hij werd geboren op 5 februari 1864 te ‘s-Gravenhage6 en overleed op 30 juni 1927 te Voorburg.7 Hij trouwde op 25 september 1889 te ‘s-Gravenhage8 met Johanna Francisca Maria Daniels, geboren op 20 mei 1866 te ‘s-Hertogenbosch9 en overleden op 12 april 1920 te Voorburg.10 Zij was een dochter van Johannes Daniels (1843-1908) en Gertrudis Wagenaar (1841-1931). Na het overlijden van Johanna Francisca Maria hertrouwde Pieter Johannes op 21 september 1921 te ‘s-Gravenhage11 met Paulina Petronella Johanna Daniels, geboren op 26 januari 1877 te ‘s-Gravenhage12 en het is de auteur (nog) onbekend wanneer zij is overleden. Zij was de jongere zus van Johanna Francisca Maria en eveneens een dochter van Johannes Daniels (1843-1908) en Gertrudis Wagenaar (1841-1931).
 2. Catharina van der Heijden. Zij werd geboren op 26 juli 1867 te ‘s-Gravenhage13 en overleed op 25 december 1868 te ‘s-Gravenhage.14
 3. Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden. Hij werd geboren op 7 november 1870 te ‘s-Gravenhage15 en overleed op 18 maart 1884 te ‘s-Gravenhage.16
 4. Gijsberta Johanna van der Heijden. Zij werd geboren op 14 december 1872 te ‘s-Gravenhage17 en overleed op 11 januari 1883 te ‘s-Gravenhage.18
 5. Karel Johannes van der Heijden. Hij werd geboren op 27 oktober 1876 te ‘s-Gravenhage19 en overleed op 30 december 1876 te ‘s-Gravenhage.20

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt momenteel verder aangevuld en compleet gemaakt.

Voetnoten

Statistieken van de website oorsprong.info – Mei 2023

De maand mei 2023 is alweer ten einde. Het was dit keer een normale maand qua websitebezoek. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand mei 2023. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand april zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 27 mei 2023 met 549 weergaven.
 2. 26 mei 2023 met 456 weergaven.
 3. 10 mei 2023 met 447 weergaven.
 4. 31 mei 2023 met 433 weergaven.
 5. 6 mei 2023 met 354 weergaven.
 6. 22 mei 2023 met 346 weergaven.
 7. 29 mei 2023 met 339 weergaven.
 8. 9 mei 2023 met 338 weergaven.
 9. 18 mei 2023 met 326 weergaven.
 10. 24 mei 2023 met 322 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand mei 2023. Er werden 231 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met genealogie. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 592 weergaven.
 2. Tweede Kamer wijst middels de voorzitter en enkele Kamerleden menselijke evolutie vanuit de dieren (‘we zijn primaten’) af met 443 weergaven.
 3. ‘Elke abortus is een tragedie’ – Bijdrage dr. Pepijn van Houwelingen aan debat over burgerinitiatief abortus met 396 weergaven.
 4. Jona, bijna een grap? met 369 weergaven.
 5. Is de aarde echt in zes dagen geschapen? – Dr. Mart-Jan Paul werd bevraagd door CIP met 212 weergaven.
 6. Hemelvaartsdag 2023 – ‘God vaart voor het oog’ met 197 weergaven.
 7. Wiskundige en astronoom dr. John Byl geeft een open gastcollege aan het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit met 176 weergaven.
 8. Een vraag die mij vaak gesteld wordt: hoe zit het met polygamie in de Bijbel? – Reactie van dr. Maarten Klaassen op drs. Jan de Visser met 163 weergaven.
 9. Vrijmoedige Studentenpartij voor academische vrijheid – Andere visie op de evolutietheorie weggelachen tijdens VU-college met 154 weergaven.
 10. Feedback & Vragen 2023: ‘Elke link met Forum voor Democratie vermijden, ook als je het inhoudelijk eens bent’ met 153 weergaven.

Geboorteakte van Henderijntje Groenewegen (1879-?)

Geboorteakte van Henderijntje Groenewegen (1879-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Henderijntje Groenewegen (1879-?) weergegeven.1 Op 19 augustus 1879 verscheen Josephus Marinus Petrus Groenewegen voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder François Maximiliaan baron Van der Duyn (1807-1889). Josephus Marinus Petrus was zes en twintig jaar oud en molenaar van beroep. Hij verklaarde dat Henderijntje op 18 augustus 1879 om elf uur in de avond is geboren. Haar moeder was Helena Catharina Christina Talle, zonder beroep. Het echtpaar woonde in ’s-Gravenhage. De aangever had twee getuigen meegebracht: (1) Johannes Martinus Geneste (±1815-?), vier en zestig jaar oud en zonder beroep, en (2) Dirk van der Tas (1821-1888), zeven en vijftig jaar oud en zonder beroep.

Voetnoten

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876)

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) weergegeven.1 Op 1 januari 1877 verscheen Hermanus den Hartog (1823-1885) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Karel Johannes. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Hermanus was drie en vijftig jaar oud en bidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Dirk van der Tas (1821-1888), vier en vijftig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage. Zij verklaarden dat Karel Johannes op 30 december 1876 om zes uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van twee maanden. Hij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Karel Johannes was een zoon van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Karel Johannes was metselaar van beroep. Het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

Overlijdensakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953)

Overlijdensakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) weergegeven.1 Op 10 september 1953 verscheen Pieter Gouwens (1881-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Franciscus. Pieter was een en zeventig jaar oud en zonder beroep. Hij verklaarde dat Franciscus op 9 september 1953 om half vier in de nacht is overleden in de leeftijd van vier en zeventig jaar. Hij was zonder beroep en geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Franciscus was de echtgenoot van Henderijntje Groenewegen (1879-?) en een zoon van wijlen de echtelieden Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3

Voetnoten

Overlijdensakte van Gijsberta Johanna van der -Heijden (1872-1883)

Overlijdensakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-1883) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-1883) weergegeven.1 Op 12 januari 1883 verscheen Jospehus Adrianus Willebrordus Grijseels (1855-1905) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Gijsberta Johanna. Josephus Adrianus Willebrordus was zeven en twintig jaar en bidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Frederik Lorié (1830-1916), twee en vijftig jaar oud en bidder van beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage. Zij verklaarde dat Gijsberta Johanna op 11 januari 1883 om half elf in de ochtend is overleden in de leeftijd van tien jaar. Zij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Gijsberta Johanna was een dochter van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Karel Johannes was stukadoor van beroep en Metje zonder beroep. Het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage.

Voetnoten