Home » Genealogie » De zevenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenendertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1887 en heeft een vermelding van enkele personen uit het geslacht Van Abcoude van Meerten1.2 Deze personen leefden in de 16e en begin 17e eeuw.

Op bladzijde 202 wordt kort geschreven over het geslacht Van Soudenbalch. We lezen daar ook over het geslacht Van Abcoude van Meerten.

”Den 15 Nov. 1546 ging het Huis-ter-Meer (voormaals het kasteel-te-Maarssen geheeten, prov. Utrecht) in eigendom over op Antoon v. Meerten v. Esschenstein, die het 16 Mei 1568 opdroeg aan zijn zoon Hendrik v. Abcoude v. Meerten, wiens eenige dr. Anna er 8 Juni 1580 mede beleend werd. Deze droeg het 29 Nov. 1581 over aan Gerard v. Zoud., heer van Urk, als in huwelijk hebbend hare moei Barbara v. Meerten van Esschenstein, van welke echtelieden het 7 Oct. 1596 overging aan Johan v. Vladeracken, na wiens overlijden het verviel aan Barbara v. Abcoude van Meerten, die er 19 Oct. 1601 mede beleend werd. Volgens uiterste wilsbeschikking der laatstgenoemde, kwam Ter-Meer 14 Apr. 1615 aan Johan de Cock van Opijnen, als man en voogd van hare zuster Anna v. Vladeracken.”

We leren hieruit dat het Huis-ter-Meer (het vroegere kasteel te Maarssen) ruim een halve eeuw in het bezit is geweest van het geslacht Van Abcoude van Meerten. De geslachtslijn is als volgt: Opa Antoon heeft een zoon Hendrik én een dochter Barbara. Hendrik heeft één dochter: Anna. Barbara trouwt het Gerard van Soudenbalch.3

Voetnoten

  1. Het gaat hier om een ‘bastaardentak’ die voorkomt uit een buitenechtelijke relatie tussen Willem van Abcoude en Johanna van Meerten in de 14e eeuw.
  2. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 37. Verschenen te Amsterdam in 1885 bij J.C. Loman.
  3. Ook wel Gerrit genoemd. Zie hiervoor dit parenteel: https://oorsprong.info/parenteel-van-barbara-van-abcoude-van-meerten-van-essenstein-en-gerrit-van-soudenbalch-1599/.