Home » Genealogie » De negenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De negenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De negenendertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1889 en heeft een vermelding van enkele personen uit het geslacht Van Meerten.1 Deze personen leefden in de 15e en 16e eeuw.

Willem van Meerten

Op bladzijde 563 wordt een tijnsboekje uit ca. 1450 getranscribeerd. In de lijst met namen staat ook Willem van Meerten. In voetnoot 13 wordt meer informatie gegeven: “Vgl. Nav. XXXIV, 57, 8 (wapen, 61-3 (n. 1), 123 (n.), 32 (n.). Nog talrijk te Ingen en Lienden, in dood-eenvoudigen levensstand.”

Dirk van Meerten

Op bladzijde 624 en 625 wordt melding gemaakt van het echtpaar Dirk van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon. Jac. Anspach schrijft op 1 oktober 1889:

“Nog dit. Bij eene Sept. dezes jaars ondernomene restauratie van het inwendige der kerk te Ingen, zijn nog eenige grafsteenen voor den dag gekomen. De Nav. XXXIV, 58 vermelde zerk op het koor bevatte vier kwartierwapens: herald.-rechts die van v. Meerten en v. Eck (v. Pantaleon), herald.-links die van v. Eck en v. Meeckeren. Eene v. Eck is dus Dirk v. Meerten († 1568) ’s moeder geweest, en was zijne gade Berta v. Eck († 1531), wier moeder v. Meeckeren heette, vermoedelijk zijn volle nicht. Eene groote zerk bevat geen enkelen naam of jaartal, maar twee groote wapenschilden; het ééne, herald.-rechts, vertoont drie (2,1) leliën, aanz. Helm, helmt. zittende hazewindhond herald.-rechtsgewend; het andere bevat het wapen van v. Meerten, t.w. den klimmenden herald.-rechts gewenden hazewindhond (Nav. XXIV, 58), aans. helm, en helmteeken den zittenden hazewind herald.-links tusschen eene vlucht. Aan weerszijden der zerk staan vier kwartierwapens uitgebeiteld; herald.-rechts: de drie leliën, klimmende leeuw (herald.-linksgewend), St. Andries-kruis verzeld van vier droogscheerdersscharen (v. Meeckeren), dwarsbalk; herald.-links: klimmende hazewind (v. Meerten), rechterschuinbalk (v. Eck v. Pantaleon), rechterschuinbalk (item), St. Andrieskruis met de vier scharen (v. Meeckeren). Bij vergelijking van Nav. t.a. pl., noot 1, en XXVI, 63, bespeurt men dat men hier te doen heeft met eene zuster van Johanna v. Meerten († 22 April 1600), gade van ? (vgl. misschien Nav. XXVII, 139). Zie ook Nav. XXXIV, 62. Andere zerken vermelden het overlijden van Joffer Jutta v. Wyck (de gekruiste distels), Bart v. Hattem († 1 Jan. 1534) ’s husfra († 1521) 1), van Joffer Bartha v. Meerten († 25 Maart 1534), van Bartolomeus v. Eck († 22 September 1544), en van Bart v. Hattem († 21 Nov. 1624).”

Bij voetnoot 1 wordt nog nader ingegaan op Bart van Hattem. In het bovenstaande wordt verwezen naar Navorscher jaargang 26, jaargang 27 en jaargang 34.

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 39. Verschenen te Nijmegen in 1889 bij H.C.A. Thieme.