Home » 2021

Jaarlijks archief: 2021

Hongarije wil ouderschap voor ‘man en vrouw’ verankeren in de grondwet

Gisteren werd mijn aandacht getrokken door een artikel uit het Algemeen Dagblad.1 Deze krant gaf aan dat Hongarije de grondwet wil aanpassen door te laten opnemen dat bij ouders ‘de moeder een vrouw is en de vader een man’. Daarnaast dat het geslacht bij de geboorte vastligt en niet meer gewijzigd kan worden. Op mijn Facebookpagina noemde ik dat ‘goed nieuws’, omdat het aansluit bij Gods scheppingsorde. Dit leverde een stevige discussie op tussen voor- en tegenstanders van dit wijzigingsvoorstel. In dit artikel slechts een observatie gebaseerd artikelen in de media en een korte verdediging waarom ik dit ‘goed nieuws’ noemde.

De Hongaarse minister van Justitie, Judit Varga, stuurde afgelopen dinsdag een ontwerpamendement voor wijziging van de grondwet naar het parlement. Volgens haar moet het traditionele ouderschap in de grondwet worden vastgelegd, omdat ‘kinderen’ moeten ‘opgroeien met de waarden van de christelijke cultuur van Hongarije’. De politicus geeft aan dat zij het gezin als basis voor het huwelijk ziet waarbij de moeder een vrouw is en de vader een man.

Ontwerpamendement

Volgens het ontwerpamendement verdedigt Hongarije ‘het recht van kinderen op zelfidentiteit op basis van hun geslacht’. Daarnaast hebben kinderen recht op onderwijs dat ‘in overeenstemming is met de waarden die gebaseerd zijn op de constitutionele identiteit van Hongarije en de christelijke cultuur’. Hongarije beschermt zo het recht van kinderen op het behouden van de genderidentiteit waarmee ze zijn geboren. Volgens het wetsvoorstel is dit nodig om de Hongaarse kinderen te beschermen ‘tegen de nieuwe, moderne ideologische ontwikkelingen in de westerse wereld (…) die een bedreiging vormen voor het recht van kinderen op een gezonde ontwikkeling’.

De grondwet

Eigenlijk gaat er niet zo heel veel veranderen in de Hongaarse grondwet. Daar wordt het huwelijk tussen man en vrouw al gedefinieerd als ‘de basis van het gezin en van nationale overleving’. Dit wijzigingsvoorstel heeft wel consequenties voor LHBTIQ+-stellen. Voor hen wordt het nu vrijwel onmogelijk om kinderen te adopteren, volgens de regering kan dit alleen nog maar met speciale toestemming van de Hongaarse minister van familiezaken.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het in het Hongaarse parlement gaat over de genderideologie. Afgelopen mei werd een wetsvoorstel aangenomen waarin Hongaren voor de wet niet meer hun geslacht kunnen veranderen. In oktober sprak de regering zich uit tegen een kinderboek waarin een homoseksuele mannelijke Assepoester voorkomt.

Goed nieuws

Het bovenstaande noemde ik goed nieuws, omdat de verankering van het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving aansluit bij Gods scheppingsorde, zoals deze weergegeven is in Genesis (maar ook elders in de Bijbel zichtbaar wordt). In Genesis 2:4 staat: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn” (SV). Uiteraard is de huidige wereld ontwricht door de zonde en zucht deze wereld onder de gevolgen van de zondeval, maar dat geeft nog geen pas om deze scheppingsorde te doorbreken. De bedoeling van gelovigen die hierbij willen aansluiten is niet om de LHBTIQ+-mensen te vernederen of moedwillig hen het leven zuur te maken. Óók niet om de Farizeeër uit te hangen en het gevoel te geven alsof gelovigen nooit zondigen.2 Want de hele mensheid is, zonder uitzondering, in zichzelf ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’.3 De zondigheid van heel de mensheid geeft nog geen pas om dan maar alle ontwrichtingen en zonden goed te keuren. Het kan niet gebruikt worden als excuus. Gods scheppingsorde is de norm, de gevolgen daarvan voor de praktijk van het leven moeten in liefde uitgedragen worden. Net zoals de Heere Jezus deed toen er een overspelige vrouw bij Hem kwam. Hij zei: ‘Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar’, maar ook: ‘ga heen en zondig niet meer’ (Johannes 8 vers 7 en 11). Willen wij ons onderwerpen aan het gezag van de Heilige Schrift en laten wij ons leiden door Gods scheppingsorde óf streven we naar menselijke autonomie en verwerpen we God en Zijn Woord?

Slot

Goed nieuws vanuit Hongarije, omdat het wil aansluiten bij Gods scheppingsorde. Dit mag overigens nooit leiden tot onderdrukking en vernedering van LHBTIQ+-mensen. Laten we hen met liefde en pastorale zorg begeleiden. Hen wijzen op Gods scheppingsorde, maar ook op de genade die er is in Christus Jezus. Dit laatste hebben wij allemaal nodig, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid.4

Dit artikel verscheen eerder op de website van Hongarijegeologie. Het originele artikel is hier te vinden.

Flyer congres ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

 

De flyer is hier in pdf-vorm te downloaden. Helpt u mee met de verspreiding? Meer informatie over het congres is hier te vinden. Met dank aan Gerda van de Werken (van wijdiezijn.nl) voor het ontwerpen van deze flyer

Geboortebericht van Hendrika Christina van Meerten in de Culemborgsche Courant

Geboortebericht van Hendrika Christina van Meerten zoals weergegeven in de ‘Culemborgsche Courant’, Jaargang 56, Nummer 14.

Hierboven is het geboortebericht weergegeven van Hendrika Christina van Meerten (1915-1995). Dit bericht is opgenomen in de rubriek ‘Burgerlijke Stand‘ van de ‘Culemborgsche Courant‘.1 Deze krant werd uitgegeven op 18 februari 1915. Hendrika Christina was een dochter van Frederik Johannes van Meerten (1886-1923) en Christina Andriessen (1893-1927).

Voetnoten

Overlijdensadvertentie van Ruth van Meerten (1886-1948) in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’

Hiernaast wordt de overlijdensadvertentie van Ruth van Meerten (1886-1948) weergegeven.1 Deze advertentie werd geplaatst op 13 mei 1948. Ruth was een zoon van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892). Ruth was 61 jaar en 7 maanden toen hij op 11 mei 1948 overleed en woonde op Dijk 149 te Opheusden. Hij was getrouwd met Klasina van Dee (1891-1967). Wat niet in de rouwadvertentie staat maar wel bekend is uit de genealogische gegevens is dat hij eerder getrouwd is geweest met Willemina Katrina van Leijen (1892-1916). Kinderen uit dit huwelijk zijn in de rouwadvertentie weergegeven als R. van Meerten Jr., T. Peters-van Meerten en Th. H. van Meerten. Kinderen uit zijn tweede huwelijk (met Klasina van Dee) zijn weergegeven als T.A. van Meerten, T. van Meerten, K. van Meerten en J.D. van Meerten. R. van Meerten Jr. is getrouwd met B.E. van Meerten-Thijssen en T. Peters-van Meerten is getrouwd met K. Peters. Zij hadden beiden al kinderen. Het lijkt erop dat Th. H. van Meerten op dat moment woonachtig was in Davos (Zwitserland). T.A. van Meerten was verloofd. Ruth is volgens de rouwadvertentie overleden ‘na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden’. Het gezin was christelijk want de advertentie spreekt van ‘heden behaagde het de Heere’. De advertentie werd geplaatst in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.

Voetnoten

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met 55-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie van het 55-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 47, Nummer 3478.

Hierboven wordt een advertentie weergegeven van het 55-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.1 Jan en Geurtje traden op op 27 februari 1835 te Lienden in het huwelijk. In de advertentie staat achter Jan van Meerten ‘Fzoon’. Jan was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). Bovenstaande advertentie werd in de krant van 22 februari 1890 geplaatst.

COLUMN: Nederlandse vulkanen?

De afgelopen maand zagen we spectaculaire beelden van de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Fagradalsfjall. Beelden van een allesvernietigende hete gletsjer van lava. Gelukkig is er rond de vulkaan geen bewoning en daarmee geen direct gevaar. Toch zorgt de vulkaan voor overlast, met name voor het vliegverkeer. Indrukwekkende beelden. Wist u dat wij in Nederland ook twee vulkanen hebben?

Twee vulkanen? Nee, ik bedoel niet The Quill op Sint Eustatius of Mount Scenery op Saba, twee eilanden die tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren. Ik bedoel de Nederlandse bodem waar de meeste lezers van Om Sions Wil vandaan komen. Wees gerust, het gaat om twee dode vulkanen. Vulkanen die naar verwachting nooit meer actief zullen worden.

De eerste vulkaan wordt de Zuidwalvulkaan genoemd. Wanneer je met de veerdienst van Rederij Doeksen vanaf Harlingen naar Vlieland vaart, dan vaar je langs de vulkaan. De Zuidwalvulkaan ligt namelijk onder de Waddenzee. Deze vulkaan werd ‘toevallig’ ontdekt in 1970. Men was op zoek naar gas. Inderdaad bleek op ongeveer 1840 meter diepte aardgas te zitten. Men besloot nog verder te boren eerst 80 meter dieper en daarna nog 1000 meter dieper. Op die diepte trof men vulkanisch gesteente aan. De wetenschappers hadden recht in een kraterpijp geboord zo bleek later. Onderzoekers dateren deze vulkaan in het Jura (zo’n 152 miljoen jaar geleden). Christenen die ervan uitgaan dat de aarde jong is geven aan dat deze vulkaan óf tijdens de zondvloed actief was óf in de roerige periode daarna toen de aarde langzaam tot rust kwam. Deze vulkaan levert hoogstwaarschijnlijk geen gevaar meer op voor de bewoners van Friesland.

De tweede vulkaan wordt Mulciber genoemd. Deze vulkaan bevindt zich in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Net als de Zuidwalvulkaan is ook deze vulkaan ‘toevallig’ ontdekt, toen men onderzoek deed naar gesteentelagen in het gebied. Bijzonder is dat de gegevens van deze vulkaan al jaren openbaar waren, maar dat niemand het bestaan van deze vulkaan opgemerkt heeft. In 1985 troffen onderzoekers namelijk bij een boring tientallen meters vulkanische as en basalt aan. Het vulkanisch gesteente is aangetroffen op zo’n 1660 meter diepte de vulkaanvorm zelf ligt 3300 meter diep.

Deze vulkanen hebben alles te maken met het uiteenvallen van het supercontinent Pangea. Het uit elkaar drijven en op elkaar botsen van verschillende aardplaten zorgde voor veel aardbevingen en vulkanisme en ook voor een actieve Mulciber en Zuidwalvulkaan. Christenen die geloven dat de aarde jong is denken dat dit uiteenvallen van Pangea tijdens de zondvloed is gebeurd. Andere christenen menen dat dit uiteenvallen ten dage van Peleg (Genesis 10:25) gebeurd is, toen de aarde werd verdeeld. De laatste gedachte is al vrij oud en vinden we al bij Bijbelgeleerden uit de 18e eeuw. Toen de aarde wat meer tot rust kwam zijn de Zuidwalvulkaan en Mulciber dode vulkanen geworden. Ze werden bedekt met kilometers aan sedimenten (zand, grind, klei) en zo vergeten. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek mogen wij ze nu weer ontdekken. Vulkanen laten ons iets zien van de kracht van de natuur, maar ook van de almacht en majesteit van God die erboven staat. In Psalm 46 lezen we ‘God is ons een Toevlucht en Sterkte (…) Daarom zullen wij niet vrezen (…) al werden de bergen verzet in het hart der zeeën (…) laat de bergen daveren, door dezelver verheffing! Sela’.

Dit artikel verscheen eerder in het gezinsblad ‘Om Sions Wil’ en is met toestemming van de redactie hier overgenomen. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2021, Nederlandse vulkanen?, Om Sions Wil 2021 (8): 27. Hier is wat meer te lezen over ‘Om Sions Wil’.

ANDERE COLUMNS UIT 'OM SIONS WIL' JAARGANG 2021

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met 40-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie van het 40-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 32, Nummer 1923.

Hierboven wordt een advertentie weergegeven van het 40-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.De advertentie werd geplaatst in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, jaargang 32, nummer 1923, bladzijde 2. Deze krant is te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/.[/note] Jan en Geurtje traden op op 27 februari 1835 te Lienden in het huwelijk. In de advertentie staat achter Jan van Meerten ‘F.Zn.’. Jan was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). Bovenstaande advertentie werd in de krant van 3 maart 1875 geplaatst.

Voetnoten

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met bedanken voor meeleven met 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie als dank voor het meeleven met het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2961.

Hierboven ziet u een advertentie uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ van 1885.1 Het betreft een bedankje voor het meeleven met het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893). Jan en Geurtje zijn getrouwd op 27 februari 1835 te Lienden. Achter Jan van Meerten staat ‘Fz.’ Hij was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). De advertentie werd geplaatst in de krant van 4 maart 1885. De aankondigingen van het 50-jarig huwelijksjubileum verschenen in dezelfde krant.2

Voetnoten

Advertentie in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ in verband met 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt

Advertentie van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2956.

Hierboven wordt een advertentie weergegeven van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten (1808-1897) en Geurtje Verburgt (1814-1893) uit de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.1 Jan en Geurtje traden op op 27 februari 1835 te Lienden in het huwelijk. In de advertentie staat achter Jan van Meerten ‘F.Zoon’. Jan was namelijk een zoon van Frederik van Meerten (±1767-1845) en Luthera van de Peppel (1768-1830). Bovenstaande advertentie werd in de krant van 14 februari 1885 geplaatst. De advertentie werd ook in de kranten van 21 februari 18852 en 25 februari 18853 . Hieronder worden beide advertenties op chronologische volgorde weergegeven.

Advertentie van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2958.

Advertentie van het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan van Meerten en Geurtje Verburgt zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 42, Nummer 2959.

Voetnoten

Geboorteakte van Megchelina van Meerten (1872-1872)

Geboorteakte van Megchelina van Meerten (1872-1872) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven is de geboorteakte van Megchelina van Meerten te zien.1 Megchelina was een dochter van karman Jerfaas van Meerten (1837-1908) en werkster Elizabeth Vermeer (1845-1900).2 Deze akte werd opgemaakt op 21 oktober 1872. De aangever was de vader van de geborene, Jerfaas van Meerten, vijf en dertig jaren oud en van beroep karman. Megchelina is op 20 oktober 1872 geboren om twee uur in de middag te Opheusden. De aangifte werd gedaan samen met Hendrik Breunisse de Haas (1818-1898) en Derk Arent van Zetten (1825-1901). Resp. drie en vijftig en zeven en veertig jaren oud en beiden landbouwer van beroep. Jerfaas van Meerten heeft de akte helaas niet kunnen ondertekenen omdat hij (zijn eigen naam) niet kon schrijven.

Voetnoten