Home » Genealogie » De Navorscher Jrg. 1-50 over het geslacht Van Meerten

De Navorscher Jrg. 1-50 over het geslacht Van Meerten

Genealogisch onderzoek is onderzoek op de schouders van reuzen. In De Navorscher wordt veel informatie gegeven over het geslacht Van Meerten. Deze informatie is samengevat in artikelen op deze website. Hieronder volgen de verwijzingen naar die artikelen.

De eerste tot en met de zesde jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten

De zevende jaargang: Vermeldt nauwelijks iets over het geslacht Van Meerten. Op bladzijde 12 wordt het familiewapen gevraagd. Op bladzijde 184 wordt aangegeven dat het familiewapen is ontvangen, maar dat ‘volgens eenen afdruk in lak ons toegezonden, waarop insgelijks geene kleuren te onderscheiden zijn‘.

De achtste tot en met de elfde jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De twaalfde jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De dertiende tot en met de vijftiende jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De zestiende jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De zeventiende tot en met de negentiende jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De twintigste jaargang: Vermeldt nauwelijks iets over het geslacht Van Meerten. Er wordt slechts verwezen naar de vermeldingen van Hendrik van Meerten op bladzijde 307 en 374 van het twaalfde jaargang (zie hier).

De eenentwintigste jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten

De tweeëntwintigste jaargang: Vermeldt nauwelijks iets over het geslacht Van Meerten. Er wordt op bladzijde 73 slechts verwezen naar een boekje van A.B. van Meerten-Schilperoort met als titel ‘Jacob Cats de Gids en troost inzonderheid der ouden van dagen. Bloemlezing’, gedrukt in 1852 te Gouda.

De drieëntwintigste tot en met de vierentwintigste jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De vijfentwintigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De zesentwintigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De zevenentwintigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De achtentwintigste tot en met de negenentwintigste jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De dertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De eenendertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De tweeëndertigste jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De drieëndertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De vierendertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De vijfendertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De zesendertigste jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De zevenendertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De achtendertigste jaargang: Vermeldt nauwelijks iets over het geslacht Van Meerten. Op bladzijde 422 wordt de vraag gesteld of iemand het wapen van de familie Van Meerten kan delen.

De negenendertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De veertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De eenenveertigste tot en met de vierenveertigste jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.

De vijfenveertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De zesenveertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De zevenenveertigste jaargang: De uitwerking hiervan is hier te vinden.

De achtenveertigste tot en met de vijftigste jaargang bevat geen informatie over het geslacht Van Meerten.