Home » Genealogie » De zevenenveertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenenveertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zevenenveertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1897 en heeft vermeldingen van diverse personen uit het geslacht Van Meerten.1 Deze personen leefden van de 15e tot de 18e eeuw.

In de zevenenveertigste jaargang van ‘De Navorscher’ gaat Anspach verder met zijn artikelenserie over ‘De Heerlijkheid Lienden in Neder-Betuwe’.2 De zevende paragraaf van dit vierde deel gaat over ‘Het kerkgebouw’. De achtste paragraaf gaat over ‘Vicarieën en kruisgild’. De negende paragraaf gaat over ‘De predikanten’. In het laatste deel worden nog wat correcties doorgevoerd en aanvullende informatie gegeven.3

Jan van Meerten

Bij de paragraaf over de vicarieën en het kruisgilde komt ene Jan van Meerten voor. Anspach schrijft hierover: “De in 1561 als vicarie van St. Antonius aangeduide vicarie kan opgegaan zijn in die welke in 1619 getiteld wordt als de vicarie St. Crucis, tot welke de Olieakkers (bij de kom des dorps, tegenover de huidige hofstede ’t Heylige Leven) behoorden.“ Anspach geeft aan dat hier toen Jan van Meerten het collatierecht had. Hij werd hierin belemmerd door Marie Pegroms. “Het Hof van Geld. veroordeelde haar 24 Juli, die akkers te laten varen, ze weder bij de vicarie St. Crucis te voegen, met de lasten ten behoeve der kerk van ouds er op gesteld.” Als bron wordt gegeven: ‘Registers archief voormalig Hof van Gelre’ door P. Nijhoff.4 In de voetnoot legt Anspach de genoemde Olieakkers uit: “Olieakkers, vermoed ik, z.v.a. akkers, geschonken om er de olie voor gewijd gebruik en voor den eerdienst uit te bekostigen.” Wie de genoemde Johan van Meerten is en hoe deze verwant is aan de ons bekende vroegmoderne Van Meertens is mij (nog) niet duidelijk.

Dirk van Merthen

Bij het kruisgilde te Lienden, die uitvoerig wordt beschreven door Anspach, treft men in 1674 ook de naam van Dirk van Meerten aan. Ik citeer: “Onder de ‘Namen der Gildebroederen van t Cruysgilt tot Ln die volgens Costuyme en ouder gewoonte hebben geteert ten huyse van Cornelis v. Wamel den 7 en 8 Septr 1674, doen Gildems waren Ariën Cornelis v. Ingen en Herman Corneliszn Mol, treft men aan: Dirck Thonissen v. Westrhenen, Dirk v. Merthen, Jerephaes v. Grootvelt, Thonis v. Wijck, Jan v. Wijck, Abraham v. Wijck, Jan v. Wijck Thoniszn, Willem v. Wijck, mr. Hendrick v. Heusden. Destijds waren er 34 gildebroeders, en Cornelis v. Wamel was één hunner; waaruit men besluiten mag, dat de maaltijd ten huize van de leden rondging.

Johan van Brakell

Lienden was, volgens Anspach, door de invloed van Jor. Johan van Brakell (?-1580) anti-Spaansgezind en leverde Geuzen. Diverse inwoners uit Maurik, Ingen en Kesteren werden door de Hertog Alva gebannen, met verbeurdverklaring van hun goederen. Naast plundering (bijvoorbeeld van het klooster van Lienden en de commanderij van Ingen) viel hen ook beeldenstormerij ten laste.5 Of Johan van Brakell hier ook aan meegedaan heeft en zijn goederen daarom ook verbeurd werden verklaard wordt niet duidelijk. Johan van Brakell was getrouwd met Johanna van Meerten, de dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.

Maria van Meerten

Op bladzijde 347 wordt Maria van Meerten genoemd. Zij liet, samen met haar man Herman Vonk, in 27 Mei 1798 te Ommeren een dochter Dirkje dopen. Dirkje is geboren op 20 Mei 1798. Cornelia Vonk was hierbij getuige.

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 47 verschenen te Nijmegen in 1897 bij H.C.A. Thieme.
  2. (1) Anspach, J., 2023, De Heerlijkheid Lienden in Neder-Betuwe, De Navorscher 47: 204-244. (2) Anspach, J., 2023, De Heerlijkheid Lienden in Neder-Betuwe, De Navorscher 47: 342-351.
  3. Zie hier voor het eerste artikelen van Anspach: https://oorsprong.info/de-zesenveertigste-jaargang-van-de-navorscher-en-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/.
  4. Dit boek verscheen te Arnhem in 1856 en het bovengenoemde staat op bladzijde 57. Anspach noemt ook De Navorscher 26, bladzijde 369 als bron.
  5. Hierbij wordt verwezen naar: G. van Hasselt, Stukken voor de Vaderlandsche Historie, I, 314. Anspach vergelijkt dit met De Navorscher 46, blz. 550.