Home » Genealogie » Kopie van een magescheidbrief tussen Margaretha van Culemborg (de vrouw van Johan van Abcoude van Meerten) en haar kinderen

Kopie van een magescheidbrief tussen Margaretha van Culemborg (de vrouw van Johan van Abcoude van Meerten) en haar kinderen

In de onderstaande tekst gaat het om een magescheid tussen Margaretha van Culemborg (weduwe van J(oh)an van Abcoude van Meerten) en haar kinderen Ernst van Abcoude van Meerten en Gerrit van Abcoude van Meerten.1 In deze brief resp. Margriete van Meerten, Ernst van Meerten en Gerrit van Meerten genoemd. Ernst was getrouwd met Geertruijt van Bilwijk. Gerrit was getrouwd met Geertruijt van Loon van Heinsberg. Anne van Abcoude van Meerten ontbreekt in deze magescheid. Zij was non in een klooster buiten de stad Utrecht. Met dank aan het Regionaal Archief Rivierenland kunnen we de transcriptie van deze tekst hieronder delen.

LXXIII Copie van een maechgesceijt brief tusschen Margriete
van Meerten ende hare kijnderen

Wij Melchior van Culemborch bastert drost ter Lede ende Cornelis van Meerten als
magen ende vrienden eendrachtelicken dair toe gebeden gekoren ende begeert van wegen
Joncfrouwe Margriete naturlicke dochter tot Culemborch mit Gwillaume Provoost
horen echten man voecht ende momber ther eenre Ende Gerijt van Meerten ende
Ernst van Meerten hair twee zonen ter ander zijden doen condt ende bekennen
mits desen openen brieve dat wij ten versueken vrintlicke gebeden ende
begeeren van beijde den partijen voorscreven een vrintlick minlick maecgesceijt
verdingt gemaict ende uuijtgesprocken hebben ende mits desen uuijtspreken van
alle alsulcke goedingen heerlick ende eijgen als Gerijt ende Ernst van Meerten
gebrueders voirscreven aengecomen ende gestorven is overmits den overlijden van
Jan van Meerten haren zaligen vader ende hem aencomen ende besterven zall
nae dode Joffer Margriete hore moder voorscreven soe sij dat eendrachtelicken aen ons
verbleven sijn te houden te voltrecken nae te gaen ende te achtervolgen bij een
pene van vijfhondert gouden Roosen Nobelen het een derdendeel In behoef
ons Edelen lieven heren Grave van Hoochstraten etcetera het anderdordendeel
In behoef ons heijliger kerck van sunte barbaren binnen Culemborch het
dordendeell dair wij sexluijden dat keren Soe dat een yegelick geerft ende
gegoijt sal wesen ende blijven In manieren naevolgende Inden eersten sall
Gerijt van Meerten hebben ende behouden alle alsulcken heerlicke leen goet
als hem aen bestorven is overmits den overlijden van Jan van Meerten
sijns vaders gelijck hij die ontfangen heeft ende nu ter tijt selve gebruijct
dair toe hij noch Jairlicx ontfangen zall uut Lecxweert ende boeren weerdt
alzoe lange Joncfrou Margriet sijn moeder voorscreven In levende lijve is Die somme van
vijftich Rijnsche gulden current dair sijn eerste renth van omcomen ende verschijnen
sall Sint Martijns dach inden wijnter toecomende Anno etcetera enentwijntich ende
Sinte Peters dach ad cathedram dair naestvolgende Anno etcetera tweendertwijntich
noch sall Gerijt van Meerten nae doden Joffer Margriet sijnre moeder geerft
ende gegoijt wesen aen bexweert op alsulcke pantscap als die gelegen liggen
behoudelicken Gwillaume Provoost zijnen ome sijn allonge lijftocht aen den
helft vanden weerde voorscreven nae Inholt der brieven die hij dair van
heeft Noch sal Gerijt van Meerten voorscreven geerft ende gegoijt weesen nae
dode Joncfrou Margriet sijnre moeder aen die helft vanden losrente gaende uuijt
den steen weert nae vermoegen der brieven dair van wesende noch sal
Gerijt voorscreven geerfdt ende gegoijt weesen nae dode Joffer Margriet sijnre moder
voorscreven aen een huijse staende to Wijck bepailt ende nae Inholt der brieven dair
aff zijnde Noch sall Gerijt voorscreven geerfdt ende gegoijt weesen nae dode Joncffrou
Margriet sijn moeder aen elf gulden current lijfrente op die stadt van Culemborch
staende ten lijve van Gerijt voorscreven hier tegens sall Ernst van Meerten
geerft ende gegoijt wesen heffen ende bueren uuten Renthen gaende uuten
steen weert Jairlicx die somme van vijftich philippus gulden dair sijn
eerste ront van omcomen ende verschijnen sall Sinte martijns dach Inden
wijnter toecomende Anno etcetera enentwintich ende Petri ad cathedram Anno etcetera twe ende
twintich soe lange sijn moeder in levende leven is Noch sall Ernst van Meerten
geerft ende gegoijt wesen nae dode Joncffrou Margriet sijnre moeder aen die gerechte
helft van den losrente gaende uuijt den Steen weert nae Inholt ende vermoegen
der brieven Noch sal Ernst van Meerten voorscreven geerft ende gegoijt wesen
nae dode joncffrou Margriet sijnre moeder voorscreven aen vijf margen heerlick
leen goets gelegen op Buesinchem nae Inholt der brieve dair aff zijnde
mit noch ses margen heerlick leen goets gelegen In die Aventuer gecoft
van Dirck van Mouderick opt Inholt der brieven dair aff zijnde beheltelicke
dat hij uuijten ses mergen voorscreven bij consent vanden leen heer den Rechten
huijsarmen Inden heijligen geest to Culemborch vestigen salll Jairlicx twintich
gulden current Culemborchs euwijge erfrenthe off hij machse beleggen op een
ander goet onderpant off tselve goet laten den heijligen geest voorscreven tot
sijnen genuegen Te betalen die eerste Jair renth binnen Jairs nae dode Joffer
Margriet zijnre moeder voorscreven Noch sall Ernst van Meerten geerft ende
gegoijt weesen nae dode sijnre moeder aen beijde die weerde tot Honswijck
ende to Hagesteijn nae Inholt der brieve dair aff wesende Noch sal Ernst van
Meerten geerft ende gegoijt wesen nae dode Joffer Margriet sijnre moeder aen
elf gulden current Jairlicke lijfrenthen op die stadt van Culemborch ten
lijve van Ernst van Meerten voorscreven Item oft gebuerden dat Gerijt of te
Ernst van Meerten voorscreven ennich betamelicken hijlick aen quamen ende deden bij
raden van haren vrinden ten beijden zijden soe sullen Gwillaume ende Joffrouw
Margriet echte luijden bij den selver doen als nae redenen behoren sall mit
alsulcken voirwairden soe wes den boedel nu is off bij Gwillaume Provoost
ende Joffer Margriet echten luijden voorscreven aen geworven ende verbetert mach
worden dat hij hair genuegen ende believen dair mede sullem moegen doen
hair leven lank ombecroont van Gerijt ende Ernst van Meerten voirscreven Ende
soe wes nae dode van Joffer Margriet voorscreven geovert ende Inden gemeijnen
boedel gewonnen is zall Gwillaume Provoost hebben ende gemeten d een helft
ende Gerijt ende Ernst van Meerten dander helft Oick sint voirwairden
oft gebuerden dat dair enijge losrenten afgequeten worden binnen middelen
tijt alleer Joncffrou Margiet afluvich worde die sal men terstont bij de vrinden
weder om beleggen aen goede ander efgoede oft renten tot behoef der geenre
die daer aen geerft waren beheltelicken Joffer Margriet heffen dair
aff zoo lange sij in leveenden lijve is ende nijet langer Noch sijnt vorwairden
off Joffer Margriet noot gebuerden bij kennelicke nootsaicken off kennelicke
armoede dair god voir sij dat sij als dan haren goets sal moegen genieten
bij kennisse ende goetduncken van haren vrinden als nae redene behoort
Ende hier mede sullen partijen voorscreven minlick ende vrindelick In Rechten
maegescheijt gesceijden sijn ende blijven ende gehouden zijn nae dode Joffer Margriet
voorscreven die een den anderen te vestigen In sijn aen gedeijlde goeden heerlick
ende eijgen mit opdracht ende verticht alst nae allen Rechten behoort ende
allet bijden pene voorscreven des toirconde hebben wij Melchior ven Culemborch
ende Cornelis van Meerten als mage ende vrinde voorscreven ende wij Gwillaume
Provoost ende Joffer Margriet echte luijde voorscreven elcx onser zegel beneden aen
desen maegesceijt brieve gehangen Ende mere vestenisse hebben wij Gwillaume
Provoost ende Joffer Margriet echte luijde voorscreven ende Gerijt ende Ernst van Meerten
voorscreven overmidts gebreck onss eijgen segelen sementelicken ende eendrechtelick
gebeden Melchior van Culenborch Hubertssoon ende Gerijt van Everdingen
als onse mage ende vrinde ende oick als mannen van leen vanden hove der
leenen voirgevuert dit maghesceijt mit ende over ons te besegelen t selve
wij Melchior ende Gerijt voorscreven ter vrindelicke begeerte als voorscreven gevat alset
gedaen hebben In den Jair ons heren vijftienhondert een ende twintich opten meij avondt

Regest 30 april 1521
Melchior van Culemborch. bastaard, drost ter Lede, en Cornelis van Meerten als vrienden van wege jonkvrouwe Margriete, natuurlijke dochter tot Culemborch, en Guuillamme Provoost, haar man, eenerzijds, en Geryt van Meerten en Ernst van Meerten, haar twee zoons ter andere zijde, stellen een magescheid vast voor de goederen door de laatsten verkregen van wijlen hun vader Jan van Meerten, en nog te erven na het overlijden hunner moeder.
[Van de Ven regestnr.342]

Voetnoten

  1. Cartularium van den Armenpot of Heiligen Geest 1455-1633, folionummer 28v.-29r., blz. 33-34. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.