Home » Genealogie

Categoriearchief: Genealogie

Zeven hont land voor de huisarmen van Ingen door Cornelis van Homoet en Willemke van Meerten in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 1212 (folio 247v) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over Cornelis van Homoet die getrouwd is met Willemken van Meerten. Hier wordt de opbrengst van een stuk van zeven hont land en honderd gulden gegeven aan de huisarmen van Ingen.1

Cornelis van Homoet en Willemke van Meerten eghteluijden, hebben schuldigh bekent aan den Huijsarmen van Ingen een somme van hondert gulden met de interes van dien ad vijff gulden des jaers, daer voor specialijck verbonden seve hondt landt genaamt het Schrevelant, ten oosten Cornelis van Dijck, zuijden de heer Van Merrevelt, west Cornelia van Gulijck en noorden Gerrit van Triest ofte wie etc. en voorts generalijck vermogens obligatie van, bij de debiteuren en geërfde getuijgen beteijckent. Geregistreert den 9e februarij 1722.”

Verkoop van een stuk land door Cornelis Jansen van Homoet en Willemken van Meerten in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 1074 (folio 205) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over Cornelis van Homoet die getrouwd is met Willemken van Meerten. Hier wordt een stuk land verkocht voor 330 gulden.1

Cornelis Jansen van Homoet en Willemken van Meerten echteluijden et haec cum tutore marito hebben vercoft en getransporteert aan Dirck Gerritse van Dam ende Hendrina van Hattum echteluijden eene mergen soo boomgaart als bouwlant onder Ingen gelegen, alwaar oostwaarts naast gelant is die hooghwelgeboren heer Otto van Hoevel, west Dirck Willemse, zuijden de straat en noorden Cornelis Jansen timmerman ofte wie etc. vercoft en betaalt om en met de somma van driehondert en dartigh gulden, vermogens transport van den 30e januarij 1711 bij de transportanten en geërffde getuijgen beteeckent. Geregistreert den 23e september 1711.”

Echtpaar Jan Willem van Meerten en Marritje Verwoert in het ‘Bevolkingsregister van de Gemeente Kesteren’ (1829)

Hierboven wordt de registratie in het ‘Bevolkingsregister van de Gemeente Kesteren’ van het gezin van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje Verwoert (1797-1845) weergegeven.1 De maand van inschrijving was september 1829.2 Daarom staan nog niet alle kinderen hierop. Volgens het register zijn Jan Willem en Maartje beiden in 1797 geboren, dit is incorrect. Op de inschrijvingskaart staan de kinderen Metje (1825-1895), Ruth (1826-1890) en Jan (1828-1846). Kennelijk woonde de moeder van Maartje, Grietje van Ginkel (1763-1835), ook bij het echtpaar in huis. Zij is geboren op 28 december 1763. De geloofsovertuiging van het gezin is ‘Gereformeerd’.3

Voetnoten

Stukken land van de ‘Erven van Joost van Meerten’ op de kadastrale kaart (1811-1832) van Ingen

In de hoofdcollectie kadastrale kaarten 1811-1832 is ook de kadastrale kaart van Ingen te vinden.1 Wie zien op de Aanwijzende Tafel, Gemeente Ingen, Sectie C, Blad 001 ook de Erven van Joost van Meerten (±1768-1824) genoemd. De kaart moet wel gemaakt zijn ná 1824. Joost is overleden, maar de erfenis kennelijk nog niet verdeeld.2 Hierboven is te zien wat in bezit was van Joost.3 De stukken land met de nummers 7,8,9 en 10 waren van Joost van Meerten. Wanneer we het minuutplan nemen en dat stuk van Joost van Meerten uitlichten ziet dat er zoals hieronder uit.4 Het grondgebied bevatte het huis + erf, een tuin en twee boomgaarden.

Voetnoten

Overlijdensakte van Joost van Meerten (±1768-1824)

Overlijdensakte van Joost van Meerten (±1768-1824) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Joost van Meerten (±1768-1824) weergegeven.1 Op 29 maart 1824 verschenen Aaldert van Amerongen (1754-1828) en Antonie van Herwaarde (1780-1842) voor ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om het overlijden van Joost aan te geven. De ambtenaar was schout Aart Verbrugh (1772-1846). Aaldert van Amerongen  was zeventig jaar oud en planter van beroep. Antonie van Herwaarde was drie en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep. Beide aangevers woonde in de gemeente Lienden. Zij verklaarden dat Joost op 28 maart 1824 om acht uur in de morgen in de leeftijd van zes en vijftig jaar is overleden te Ingen. Hij was ongehuwd. Zijn beroep wordt niet vermeldt. De eerste getuige was niet in staat om te tekenen. De reden daarvan wordt niet vermeld.

Voetnoten

Diverse telgen uit het geslacht Van Meerten in ‘Protokollen van bezwaar der Gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen’

Onlangs kocht ik via een antiquariaat enkele transcripties van diverse protocollen uit ambt Neder-Betuwe. “Volgens ordonnantie van 23 juli 1651 werd voor het kwartier van Nijmegen vastgesteld dat ten behoeve van de zgn. vrijwillige rechtspraak protokollering [sic] zou moeten plaatsvinden. De invoering daarvan vond zijn beslag bij resolutie van 13 februari 1654.” De transcriptie werd gedaan door drs. W.F.M. Ahoud te Arnhem. Hij heeft daarbij ook een index gemaakt. Er zijn enkelen akten die gaan over telgen uit de geslacht Van Meerten (zij het dat ze zijdelings aan bod komen). Omdat ze vaak slechts bij naam genoemd hebben willen we de meeste transcripties parafraseren en daaronder de tekeningen plaatsen.1

Erfgenamen van Jan van Meerten

In protocol 122 op bladzijde 16 worden de erfgenamen van Jan van Meerten (individueel overigens niet bij name genoemd). Zij hebben land naast (boven) de hofstad van Henrick Adriaenss te Aalst. De akte is gedateerd op 13 februari 1648.

De (deze(?)) niet bij name genoemde erfgenamen van Jan van Meerten worden nog een keer genoemd in het boek. In protocol 281 op bladzijde 39 worden de erfgenamen van Jan van Meerten genoemd. Ze hebben land boven het land van Johan Willemss en Hendersken van Ewijck te Meerten (een buurtschap in de buurt van Lienden). De akte is gedateerd op 10 april 1649. Overigens: Het is ook goed mogelijk dat het niet gaat om Jan van Meerten, het is namelijk niet goed geïndexeerd. In de akte staat namelijk Jan Meerthen.

Jr. Van Meerten

In protocol 181 op bladzijde 25 wordt melding gemaakt van ene Jr. van Meerten. Jr. van Meerten heeft land naast de hofstede van Evert van Wijnbergen (principaal, wonende in het Oldebroek te Kampen en Jan Stevenss en Henrick Geurtss (medeprincipaal). We zien hier ook twee namen van locaties, namelijk ten westen van de hofstede is de Santvoortstraat en ten zuiden van de hofstede is het Meerenriet te Maurik. De akte is gedateerd op 26 oktober 1653.

Dirck van Meerten

In protocol 307 op bladzijde 43 wordt melding gemaakt van Dirck van Meerten. Te Eck heeft Dirck land naast dat van het echtpaar Baernier Dirckss en Ariken Hendrickssdr. Het land wordt De Vlessingh genoemd. De akte is gedateerd op 28 januari 1553.

Voetnoten

Twee akkers bouwland van Gerritgen Eerst van Meerten en Nelleken Ernsten van Meerten in ‘Protokollen van bezwaar der Gerichtsbanken van Kesteren en Zoelen’

Onlangs kocht ik via een antiquariaat enkele transcripties van diverse protocollen uit ambt Neder-Betuwe. “Volgens ordonnantie van 23 juli 1651 werd voor het kwartier van Nijmegen vastgesteld dat ten behoeve van de zgn. vrijwillige rechtspraak protokollering [sic] zou moeten plaatsvinden. De invoering daarvan vond zijn beslag bij resolutie van 13 februari 1654.” De transcriptie werd gedaan door drs. W.F.M. Ahoud te Arnhem. Hij heeft daarbij ook een index gemaakt. Er zijn enkelen akten die gaan over telgen uit de geslacht Van Meerten (zij het dat ze zijdelings aan bod komen). Een enkele akte gaat over (geleend) bezit van telgen uit dit geslacht. Zo ook hieronder over Gerritgen Eert (Ernsten (?)) van Meerten en Nelleken Ernsten van Meerten.1

“fol. 51. 303) Maurik, 25.3.1653. Jacob Lenertss en Gerritgen Eerst van Meerten2, el., en Nelleken Ernsten van Meerten cum tutore Christiaen Peter Plessius, prom. Aan jr. Wilhem van Golsteijn 200,-  c.i., uit twee derdeparten van 7 akkers bouwland onder Maurik, tezamen groot 2 morgen 2 hond, boven naast de wetering of tochtgraaf, beneden de vikarie St. Crusis, genaamd de Corte Ackers. N.B. in 1654 hebben jr. Willem van Golsteijn en juffr. Hadewich van den Steenhuijs el., deze obligatie getransporteerd aan Dr. Cornelio de Leuw, predikant te Doorn.”

Voetnoten

Overname van huis, hof en boomgaard door Hendrik van Meerten en Adriaantje van de Peppel in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 332 (folio 223-223v.) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over de al eerder hier aangehaalde Peter van Meerten en Jantje van Lienden, die in 1764 blijkbaar al overleden zijn. Hun hier genoemde kinderen zijn: Bart van Meerten, Jacob van Meerten, Hendrik van Meerten en Adriaantje van Meerten. Hendrik neemt hier het voorouderlijk huis van vader Peter en moeder Jantje (?) over.1

Transport van de erfgenamen van Peter van Meertenen Jantje van Lienden echteluijden, aan Hendrik van Meerten et uxor.”

De gezamentlijke erfgenaamen van wijlen Peter van Meerten en Jantje van Lienden echteluijden, met namen Bart van Meerten en Anna Margrieta Humars echteluijden, Jacob van Meerten en Margrieta van Brink echteluijden, Willem van Merkesteijn en Adriaantje van Meerten meede echteluijden, hebben, de vrouwen cum tutore, gecedeert ende getransporteert aan ende ten erffelijke behoeve van Hendrik van Meerten haaren broeders en Adriaantje van de Peppel echteluijden zeker huijs, hof en het boomgaartje daar annex, zijnde groot in zijn bepaaling ongeveer een half hont, staande ende geleegen in het dorp van Ingen oost en noorden oost en noorden de gemeene straat, west Dirk van Hoeven en zuijden de weduwe van Gerrit van der Horst ofte wie etc., bekennende de transportanten van de koopspenningen ad driehondert guldens voldaan ende betaalt te zijn met belofte van vrijing en whaaring, zijnde het voornoemde goed alleen belast met de onderhouding van het ordinaire zandpad als van ouds, vermoogens transport van den 10e julij 1762 geschreeven op een zegel van 24 stuijvers en door de transportanten en geërfde getuijgen beteekent. Geregistreert den 14e maij 1764.

#Solvit den 40e penning met seven gulden tien struijvers op den 5e julij 1762.#

Voetnoten

Anderhalve morgen bouwland van de erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 328 (folio 222-222v.) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over de al eerder hier aangehaalde Peter van Meerten en Jantje van Lienden, die in 1764 blijkbaar al overleden zijn. Hun hier genoemde kinderen zijn: Bart van Meerten, Jacob van Meerten, Hendrik van Meerten en Adriaantje van Meerten.1

“#Transport van de erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden echteluijden aan Dirk van de Haar en IJzabel van Wijk echteluijden.#

De gezamentlijke erfgenamen van wijlen Peter van Meerten en Jantje van Lienden in leeven echteluijden, met namen Bart van Meerten en Anna Margrieta Humars echteluijden, Jacob van Meerten en Margrita van Brink echteluijden, Hendrik van Meerten en Adriaantje van de Peppel echteluijden, en laatstelijk Willem van Merkesteijn en Adriaantje van Meerten echteluijden, de vrouwen cum tutore marito, hebben in vrijen eijgendom getransporteert aan ende ten erffelijke behoeve van Dirk van de Haar en IJzabel van Wijk echteluijden, zeekere anderhalve mergen bouwland geleegen onder den kerspel van Ingen op Klinkenberg, oost de gemeene straat, west en zuijden de Kesterse Weetering en noorden Willem Barten van Lienden of wie etc. (zie hieronder, JvM) bekennende de transportanten van de koopspenningen ter somma van hondert vijfentwintig guldens voldaan ende betaalt te zijn met belofte van vrijiing en whaaring, zijnde het voorschreven goed belast met de onderhouding van het zandpad als van ouds, vermoogens transport van den 10e julij 1763 geschreeven op een zegel van agt guldens en door de transportanten echteluijden en geërfde getuijgen beteekent. Geregistreert den 5e maart 1764.

#Solvit den 40e penning met drie guldens 1 stuijver 8 penningen op den 1e jannuarij 1762.#”

Voetnoten

Twee stukken land van Bart van Meerten en Anna Margrita Himmers als erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden ‘getransporteerd’ in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 325 (folio 220v.-221) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over de al eerder hier aangehaalde Peter van Meerten en Jantje van Lienden, die in 1764 blijkbaar al overleden zijn. Hun hier genoemde kinderen zijn: Bart van Meerten, Jacob van Meerten, Hendrik van Meerten en Adriaantje van Meerten.1

“#Transport van Bart van Meerten aan Garrit Wijkniet en Hendrina van den Weert egteluijden.#

Bart van Meerten en Anna Margrita Himmers egteluijden, Jacob van Meerten en Margrita van Brink egteluijden, Hendrik van Meerten en Adriana van de Peppel egteluijden, Willem van Markesteijn en Adriaantje van Meerten egteluijden, kinderen en erfgenaamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden in leven egteluijden, de vrouwspersoonen gesterkt haec cum tutore marito, hebben getransporteert aan Garrit Wijkniet en Hendrina van de Weert egteluijden, ongeveer ses en een half hont land onder Ingen, oost een gemeene straat, zuijden Dirk van Meerten, west de algemene Weteringh, noorden verkooperen selvs, belast met een jaarlijkse uijtgank ad drie gulden agtien stuijvers aan de Kerk van Ingen en een tijns van vier penningen aan den Huijse Wiel en met het halve santpad aan den beneedenkant; item eene mergen drie houd bouland aldaar, oost een gemeene straat, zuijden de verkooperen, west de gemeene Weteringh, noorden Jan van Dorland, sijnde vrij allodiaal goet en dat voor de zomma van driehondert tien gulden, waarvan transportanten bekennen voldaan te sijn, met belofte van vrijing en waaring en suijvering der ongelden tot 1762 incluijs, vermogens transport geschreeven op een zegel van 24 stuijvers van dato 28e december 1763 door transportanten en geërfde getuijgen beteekent. Geregistreert den 16e jannuarij 1764.

#Solvit 40e penning met negen gulden veertien stuijvers twee penningen den 10e jannuarij 1763.#”

Voetnoten