Home » 2021 » mei (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: mei 2021

De negende jaargang van de Nieuwsbrief HKKO over de genealogie van het geslacht Van Meerten

In de negende jaargang van de Nieuwsbrief van de Historische Kring Kesteren en Omstreken (1991) wordt een artikel gedeeld van ds. H.J. Schouten (1865-1936), predikant van Ommeren. Dit artikel verscheen in De Nederlandsche Leeuw 1898 blz. 159-160. De titel van het artikel luidt ‘Grafzerken, die voor geheelen ondergang behoed moeten worden’.1

De inleiding van het artikel luidt:

“Men kent de onhebbelijke gewoonte op dorpen, om zerken, die men liever in den muur moesten metselen, vóór den ingang der kerken te verleggen, waar ze na langer of korter tijd geheel glad geslepen zijn door de voeten der kerkgangers. In Ingen ondergingen drie zerken dit lot. Een, van gewone grootte, ligt vlak voor de deur. Zij is nu nog in een staat, waarbij het de moeite waard is haar in te metselen. Maar zij moet niet veel langer daar liggen. Sinds ik haar voor ’t eerst zag (Oct. 1894) is zij aanmerkelijk verder gesleten.”

Dit is de grafsteen van Jutta van Wijck en Bart van Hattem. Gelukkig zijn de andere zerken nog volkomen gaaf gebleven. Het gaat dan om de grafsteen van Derick van Meerten en Berta van Eck.

Het artikel:

“De eene toont in ’t midden de all. wapens, v. Meerten en v. Eck, v. Eck en v. Meeckeren en het opschrift:

AO DNI. 1568. DEN. 20
DACH DECEMBRIS STARF.
DERICK. VAN. MEERTEN
AO 1531 DEN. 7. DACH. SEP
TEMBRIS. STARF. JOFFER
BERTA. VA. ECK. SYN HUI
(op den rand) SVROW.”

De predikant geeft aan dat de andere zerk geen opschrift heeft en hij vermoed dat deze ‘blijkbaar vervaardigd’ werd ‘voor een der drie dochters van dit echtpaar, met haren man’. Schouten beschrijft verder de steen. De predikant:

“In ‘t midden twee wapens; dat van den man: drie? (roos d’échiquier, zooals bij Rietstap 2e druk pl. 8 n’.6, doch met breedervoet) helmt: zittende hazewind. Kw.: a drie..? b. een klimmende leeuw, c. v. Meeckeren, en d. een dwarsbalk, allen op een pilaar. ‘t Vr. wapen en kwartieren blijken uit bovenstaande.”

Voetnoten

De negenendertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De negenendertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1889 en heeft een vermelding van enkele personen uit het geslacht Van Meerten.1 Deze personen leefden in de 15e en 16e eeuw.

Willem van Meerten

Op bladzijde 563 wordt een tijnsboekje uit ca. 1450 getranscribeerd. In de lijst met namen staat ook Willem van Meerten. In voetnoot 13 wordt meer informatie gegeven: “Vgl. Nav. XXXIV, 57, 8 (wapen, 61-3 (n. 1), 123 (n.), 32 (n.). Nog talrijk te Ingen en Lienden, in dood-eenvoudigen levensstand.”

Dirk van Meerten

Op bladzijde 624 en 625 wordt melding gemaakt van het echtpaar Dirk van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon. Jac. Anspach schrijft op 1 oktober 1889:

“Nog dit. Bij eene Sept. dezes jaars ondernomene restauratie van het inwendige der kerk te Ingen, zijn nog eenige grafsteenen voor den dag gekomen. De Nav. XXXIV, 58 vermelde zerk op het koor bevatte vier kwartierwapens: herald.-rechts die van v. Meerten en v. Eck (v. Pantaleon), herald.-links die van v. Eck en v. Meeckeren. Eene v. Eck is dus Dirk v. Meerten († 1568) ’s moeder geweest, en was zijne gade Berta v. Eck († 1531), wier moeder v. Meeckeren heette, vermoedelijk zijn volle nicht. Eene groote zerk bevat geen enkelen naam of jaartal, maar twee groote wapenschilden; het ééne, herald.-rechts, vertoont drie (2,1) leliën, aanz. Helm, helmt. zittende hazewindhond herald.-rechtsgewend; het andere bevat het wapen van v. Meerten, t.w. den klimmenden herald.-rechts gewenden hazewindhond (Nav. XXIV, 58), aans. helm, en helmteeken den zittenden hazewind herald.-links tusschen eene vlucht. Aan weerszijden der zerk staan vier kwartierwapens uitgebeiteld; herald.-rechts: de drie leliën, klimmende leeuw (herald.-linksgewend), St. Andries-kruis verzeld van vier droogscheerdersscharen (v. Meeckeren), dwarsbalk; herald.-links: klimmende hazewind (v. Meerten), rechterschuinbalk (v. Eck v. Pantaleon), rechterschuinbalk (item), St. Andrieskruis met de vier scharen (v. Meeckeren). Bij vergelijking van Nav. t.a. pl., noot 1, en XXVI, 63, bespeurt men dat men hier te doen heeft met eene zuster van Johanna v. Meerten († 22 April 1600), gade van ? (vgl. misschien Nav. XXVII, 139). Zie ook Nav. XXXIV, 62. Andere zerken vermelden het overlijden van Joffer Jutta v. Wyck (de gekruiste distels), Bart v. Hattem († 1 Jan. 1534) ’s husfra († 1521) 1), van Joffer Bartha v. Meerten († 25 Maart 1534), van Bartolomeus v. Eck († 22 September 1544), en van Bart v. Hattem († 21 Nov. 1624).”

Bij voetnoot 1 wordt nog nader ingegaan op Bart van Hattem. In het bovenstaande wordt verwezen naar Navorscher jaargang 26, jaargang 27 en jaargang 34.

Pinksteren – Hoe zag de tempel van Herodes eruit?

Morgen en overmorgen is het Pinksteren. We staan dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. In Lukas 24:53 staat dat de discipelen na de hemelvaart van Christus altijd in de tempel te vinden waren om te bidden en God te loven.1 Ook na de uitstorting van de Heilige Geest zijn de discipelen in de tempel te vinden. Hoe zag deze tempel eruit? Megalim Institute2 heeft een video op YouTube geplaatst die gaat over deze (bouw van de) tempel.3 Hierdoor krijgen we een beeld in welke tempel de discipelen rond de tijd van Pinksteren aanwezig waren. We embedden de video hieronder. Kijk en verwonder! Helaas is de video wel in de Engelse taal (met Engelse ondertiteling).

Voetnoten

Standaard email naar het scribaat of secretariaat van verschillende kerkelijke gemeenten over het congres van 26 juni 2021

Geachte scriba,

Zoals u wellicht weet organiseer ik in Opheusden jaarlijks een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’. Helaas gaat dat door de huidige coronamaatregelen nu niet door. Er is nu echter een alternatief. Op 26 juni 2021 D.V. organiseer ik een congres met als subthema Intelligent Design. Zou u dit in uw gemeente willen aankondigen of anderszins bekendmaken? Een flyer is hier te downloaden en als bijlage toegevoegd.

Op dit congres over Intelligent Design komen diverse christenacademici aan het woord die spreken over verschillende onderwerpen in de natuur. De eerste spreker, een theoloog, kijkt naar de onfeilbaarheid (inerrancy) van de Schrift. De tweede spreker, een historicus, legt een verband tussen het boek der natuur en de Schrift (zoals deze ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis te vinden is). De derde spreker, een wetenschapsfilosoof, leidt het concept Intelligent Design in. De vierde spreker, een bioloog, gaat in op de fijnafstemming in de natuur (vooral biologie) en hoe deze fijnafstemming wijst op de Schepper. De vijfde spreker, een medisch bioloog, verwondert zich in een lezing over ons immuunsysteem. De zesde spreker, eveneens een medisch bioloog, doet hetzelfde maar dan met de foetale bloedsomloop en hoe dit bij de geboorte omgezet wordt in de huidige bloedsomloop. De zevende spreker, een geoloog, gaat in op de bekende Cambrische Explosie. In de avond zijn er nog twee Engelstalige lezingen, allebei van een paleontoloog/geoloog: een over dinosauriërs en de ander over Mosasauriërs (de zeereptielen die fossiel bij Maastricht gevonden worden). We hopen dat dit een mooie en gezegende dag zal worden.

Diverse jongeren, maar ook ouderen, worstelen met het vraagstuk van geloof en wetenschap. Deze worsteling kan zo erg zijn dat de jongere, of oudere, de kerk (dreigt te) verla(a)t(en). Dit is zorgelijk! Deze congressen zijn bedoeld om jong en oud toe te rusten op het gebied van geloof en wetenschap. Ze zijn bedoeld ter bemoediging en aansporing om ook in de wetenschap actief te zijn. De huidige evolutietheorie lijkt roet in het eten te gooien. Het is niet mogelijk om deze theorie fatsoenlijk te combineren met het christelijk geloof. Dat hoeft ook niet wanneer we met andere ogen, met geloofsogen, naar de werkelijkheid kijken. De wereld om ons heen wijst naar een Schepper en is niet door stom toeval of onvermijdelijkheid ontstaan. Alles zit zeer ingenieus in elkaar. En hoewel we deze werkelijkheid door de sluiers van de zondeval zien, zijn er nog steeds sporen daarvan zichtbaar. Opdat niemand te verontschuldigen is (Romeinen 1).

Het congres is geschikt voor predikanten, kerkenraadsleden, docenten, catecheten, studenten en academici. Ook geïnteresseerde leken zijn welkom! Het congres is te volgen via het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting of Fundamentum. Dit congres is een particulier initiatief van Fundamentum in samenwerking met Geloofstoerusting. Op de website oorsprong.info is meer informatie over het congres en de sprekers te vinden. Daar kunnen we ook meer lezen over het brede thema ‘Geloof en Wetenschap’. Een greep van vijf artikelen: (1) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf. (2) Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort. (3) Minister Van ’t Wout heeft Kamervragen over zoutvloei beantwoord. (4) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk. (5) Bertus van Meerten (1908-1943), gestorven aan de ontberingen van het kampleven. Veel leesplezier!

Mocht u interesse hebben voor een lezing/presentatie voor uw gemeente over ‘geloof en wetenschap’ of meer specifiek ‘schepping of evolutie’ dan kunt u contact opnemen met mij (info@oorsprong.info). Mocht u vragen hebben over dit congres of een andere vraag/opmerking over dit thema dan kunt u ook contact opnemen via dat adres.

Hopelijk tot ziens op 26 juni 2021 D.V.,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

info@oorsprong.info

www.oorsprong.info

Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort

De natuurlijke brug, Darwin’s Arch, bij de Galapagoseilanden is door erosie ingestort. Dat meldden diverse media de afgelopen week. Er waren toeristen in de buurt, maar gelukkig raakte niemand gewond.

Darwin’s Arch in 2003. Bron: Wikipedia.

Darwin’s Arch was een 43 meter hoge rotsformatie in de vorm van een brug. De natuurlijke boog was zeer geliefd bij (natuur)fotograven. Helaas bestaat de brug sinds het begin van deze week niet meer. Darwin’s Arch stortte maandag 17 mei 2021 rond 11.20 uur in. Het Ecuadoriaans ministerie van Waterstaat en Milieu meldde dit op haar Facebookpagina.1 De natuurlijke brug bevond zich op minder dan een kilometer afstand ten zuidoosten van Darwin Island. Golfslag van de oceaan zorgde voor de natuurlijke brug. Voortgaande erosie deed de natuurlijke brug instorten. Erosie is een natuurlijk verschijnsel. Golven breken kustgesteente af. Het land wordt ingekort en de zee wint terrein. Dat was ook het lot van Darwin’s Arch. Duikers die een boottour maakten waren de ooggetuigen. Gelukkig raakte niemand gewond. De locatie wordt veel bezocht door duikers die naar roggen, dolfijnen, zeeschildpadden, hamerhaaien en ander zeeleven komen kijken.

Vernoemd

De brug is vernoemd naar de bekende natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882). Daarbij verwijzend naar zijn iconische en beroemde bezoek aan de Galapagoseilanden in 1835. Nu de boog verdwenen is en er twee pilaren overblijven wordt gesuggereerd om de naam Darwin’s Arch te vervangen door The Pillars of Evolution. De Darwin-hagiografie is dus nog niet voorbij op de Galapagoseilanden.

Uitdagingen en creationistisch schrijfwerk

Galapagos Islands: A Different View.

Sommige geleerden zien dit soort snelle kusterosie als een uitdaging voor de naturalistische geologie.2 Creationisten hebben zich ook beziggehouden met de Galapagoseilanden. Er zijn ten minste twee boeken verschenen over de prachtige en unieke flora en fauna van de eilanden en de (geologische) ontstaansgeschiedenis vanuit creationistisch perspectief. Dr. Todd C. Wood schreef in 2005 zijn bekende ‘A Creationist Review and Preliminary Analysis of the History, Geology, Climate, and Biology of the Galápagos Islands3 en onder redactie van dr. Georgia Purdom verscheen in 2014 het illustratieve boek ‘Galapagos Islands: A Different View4 Tijdens het schrijven van deze boeken bestond Darwin’s Arch nog, nu is deze natuurlijke brug helaas verdwenen door het grillige golfgeklots van de oceaan.5

Voetnoten

Grafsteen van Gerritje van Kleef (1924-1967)

Grafsteen van Gerritje van Kleef (1924-1967). Foto genomen door Jan van Meerten op 7 april 2021.

Hierboven wordt de grafsteen van Gerritje van Kleef (1924-1967) weergegeven. Ze is geboren op 16 december 1924 en overleden op 11 februari 1967. Ze was getrouwd met Jan Willem van Meerten (1924-1995).1 Gerritje was een dochter van Antoon van Kleef (1901-1995) en Meggelina van IJmeren (1901-1980). Ze werd begraven op de Algemene Begraafplaats Dalwagenseweg te Opheusden. Haar graf is te vinden in vak 2-14 grafnummer 2.2

Extra foto’s

Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Foto 4.

Voetnoten

Geboortebericht van Jan Willem van Meerten (1924-1995) in de Nieuwe Tielsche Courant

Geboortebericht van Jan Willem van Meerten (1924-1995) zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 81, Nummer 7015.

Hierboven wordt een geboortebericht van Jan Willem van Meerten (1924-1995) weergegeven uit de Nieuwe Tielsche Courant.1 Dit bericht werd gepubliceerd in de krant van 5 april 1924 onder het kopje ‘Burgerlijke Stand’. Hier werd een overzicht gegeven van alle kinderen die van 5 maart tot 26 maart 1924 geboren zijn in de Gemeente Kesteren. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jan Willem geboren is op 13 maart 1924.2

Voetnoten

Geboortebericht van Jerfaas van Meerten (1907-1974) in de Nieuwe Tielsche Courant

Geboortebericht van Jerfaas van Meerten (1907-1974) zoals weergegeven in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 65, Nummer 5332.

Hierboven wordt een geboortebericht van Jerfaas van Meerten (1907-1974) weergegeven uit de Nieuwe Tielsche Courant.1 Dit bericht werd gepubliceerd in de krant van 8 januari 1908 onder het kopje ‘Burgerlijke Stand’. Hier werd een overzicht gegeven van alle kinderen die van 20 december tot 31 december 1907 geboren zijn in de Gemeente Kesteren. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jerfaas geboren is op 22 december 1907.2

Voetnoten

Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974) en Teuntje van Kleef (1912-1998)

Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1907-1974) en Teuntje van Kleef (1912-1998) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Jerfaas van Meerten (1907-1912) en Teuntje van Kleef (1912-1998).1 Op 8 december 1933 verscheen dit echtpaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om een huwelijk aan te gaan.

Jerfaas van Meerten was vijf en twintig jaar oud en van beroep expeditieknecht.2 Hij was een zoon van Jan Willem van Meerten (1878-1944), vijf en vijftig jaar oud en zonder beroep, en Teuntje Wevers (1887-1967), vier en veertig jaar oud en zonder beroep.3 Beide woonden ze in de Gemeente Kesteren.

Teuntje van Kleef (1912-1998) was een en twintig jaar oud en zonder beroep.4 Zij was een dochter van Reijer van Kleef (1884-1973), negen en veertig jaar oud en spoorwegarbeider, en Johanna van Leijen (1889-1974), vier en veertig jaar oud en zonder beroep. Beide woonden in de Gemeente Kesteren.

Beide ouders zijn aanwezig op de bruiloft en geven hun toestemming voor dit huwelijk. Bruid en bruidegom hebben ook hun geboorteakten aan de ambtenaar gegeven. De afkondiging tot dit huwelijk is op 25 november 1933 gedaan en er zijn geen bezwaren gekomen tegen dit huwelijk.

Als getuigen waren aanwezig: (1) Bernardus van Meerten (1898-1976), neef van de bruidegom, zeven en dertig jaar oud en expeditieknecht van beroep5, en (2) Jan Willem Hendrik van Kleef (1911-1991), broer van de bruid, twee en twintig jaar oud en landarbeider van beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Teuntje van Kleef (1912-1998)

Geboorteakte van Teuntje van Kleef (1912-1998) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Teuntje van Kleef (1912-1998) weergegeven.1 Op 28 juni 1912 deed Reijer van Kleef (1884-1973), de vader, aangifte van geboorte. Hij was zeven en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde in Opheusden. Reijer gaf aan dat Teuntje op 27 juni 1912 om half drie in de middag geboren is. Zij was een dochter van Johanna van Leijen (1889-1974). Reijer had twee getuigen meegenomen: (1) Johannes Vermeer (1870-1937), zwager van de aangever2, een en veertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Geurt Jan van Ommeren (1882-1948), negen en twintig jaar oud en timmerman van beroep. De eerste getuige woonde in Opheusden, de tweede in Lienden. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Teuntje op 8 december 1933 in het huwelijk trad met Jerfaas van Meerten (1907-1974).3

Voetnoten