Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Informatie die betrekking heeft op het geslacht ‘Van Meerten’

‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Informatie die betrekking heeft op het geslacht ‘Van Meerten’

Vandaag zijn de acht scans die behoren bij ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ getranscribeerd en op deze website gepubliceerd. Deze scans behoorden tot het archief 0451 Familie Van Brakell ondergebracht bij het Gelders Archief. In de stukken komen Dirck van Meerten en zijn dochter Johanna van Meerten voor. Hieronder een korte beschrijving van deze individuen en de aangetrouwde plus afstammelingen van het geslacht ‘Van Brakell’.1

Johanna van Meerten

Het familiewapen van ‘Van Brakell’. Bron: Aantekeningen.

Uit scan 1 blijkt dat het hier gaat om een oud adellijk geslacht: Van Brakell (met verschillende schrijfwijzen). Op scan 3 gaat het over Johan van Brakell. Hij was getrouwd met Johanna van Meerten tot Ingen.2 Zij was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.3 Dit laatste blijkt uit een Akte van Transport uit anno 1580. Johan van Brakell behoorde onder de ‘Verbonden Edelen’. Johan was een zoon van Kornelis van Brakell. Deze Kornelis werd, na het overlijden van zijn vader Johan, in 1502 beleend. Hij trouwde met Margaretha van Boecoop. Zijn broer was Lodewijk van Brakell. Johan was dus vernoemd naar zijn opa.4 Deze Johan was weer een zoon van Johan, Heer van Oudelands Ambacht. Johan was een zoon van Willem van Brakell, schout van Dordrecht. Willem was weer een zoon van Godschalk van Brakell. Godschalk was op zijn beurt een zoon van Richold van Brakell. Dit laatste blijkt uit de tweede scan.5

Het nageslacht van Johan en Johanna

Slag bij Beachy Head op 10 juli 1690. Waar Johan van Brakell (achterkleinzoon) zijn leven verloor. Bron: Wikipedia.

In het stuk (scan 4) worden drie zonen van Johan en Johanna genoemd: Lodewijk, Johan en Dirk. Lodewijk van Brakell trouwde met Katharina Tempier. Johan van Brakell is ongehuwd gestorven. Dirk van Brakell was kapitein van beroep. Hij trouwde met Petronella Vijgh, de dochter van Adriaan Vijgh en Hadewich van Rossum. Van Lodewijk wordt één zoon genoemd: Johan. Zoon Johan van Brakell was getrouwd met Henrika Millink. Uit dit huwelijk werd ten minste één zoon geboren: Johan. Kleinzoon (van Lodewijk) Johan is anno 1669 gehuwd met Maria Louisa van Liere. Johan was eerst kapitein en later Schout bij Nacht. Hij nam deel aan de bekende tocht naar Chatham, een militaire aanval van de Republiek op de Engelse oorlogsvloot en scheepswerven.6 Daarnaast vocht hij mee in ‘den hevigen Zee Strijd’ bij Solebay (volgens de auteur: Soulsbaai) op 7 juni 1672. Hier verraste Michiel de Ruyter de Engels-Franse vloot. Het was de eerste zeeslag in de Derde Engels-Nederlandse Oorlog.7 Hij sneuvelde uiteindelijk bij een Zeeslag in 1690. Om welke zeeslag het hier gaat wordt niet duidelijk, maar het zou kunnen gaan om de Slag bij Beachy Head.8 Dit was een zeeslag tijdens de Negenjarige Oorlog.9 Zeerob Johan kreeg samen met Maria Louisa ten minste één zoon: Willem Frederik. Willem Frederik van Brakell trouwde met Jacoba Pompe. Samen kregen zij twee dochters10: Louisa Isabella en Henrietta Philippina. Louisa Isabella van Brakell trouwde in 1720 met Willem van Liere, Heer van Katwijk. Hij was ook drossaard van Heusden en Breda en behoorde tot de Hoogheemraad van Rijnland. Henrietta Philippina van Brakell was getrouwd met Christiaan Reinoud van Wijhe, Heer van Echteld.11

Tenslotte

Wanneer we het archief van de familie Van Brakell onderzoeken, op de website van het Gelders Archief, dan zien we dat er al veel verzameld is over dit geslacht. Deze serie transcripties van scans is een eerste stap om dat tot in detail te bestuderen. We zien dat Johan van Brakell (?-1580) en Johanna van Meerten (?-1600) een rijk nageslacht hebben gekregen. Achterkleinzoon Johan van Brakell vocht zelfs mee in de Engelse oorlogen en de zogenoemde negenjarige oorlog van 1688-1697. De laatste oorlog werd hem fataal, hij overleed bij een zeeslag in 1690.

Voetnoten

 1. Zie hier voor een overzicht: https://oorsprong.info/aantekeningen-uit-gedrukte-publicaties-betreffende-het-dorp-brakel-en-de-familie-van-die-naam-met-ingekleurde-familiewapens-een-overzicht/.
 2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
 3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
 4. https://oorsprong.info/aantekeningen-uit-gedrukte-publicaties-betreffende-het-dorp-brakel-en-de-familie-van-die-naam-met-ingekleurde-familiewapens-scan-3/.
 5. https://oorsprong.info/aantekeningen-uit-gedrukte-publicaties-betreffende-het-dorp-brakel-en-de-familie-van-die-naam-met-ingekleurde-familiewapens-scan-2/.
 6. Voor een beschrijving: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tocht_naar_Chatham.
 7. Meer informatie is hier te vinden: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Solebay.
 8. Zie voor die laatstgenoemde zeeslag: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Beachy_Head.
 9. Voor meer informatie over deze oorlog zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Negenjarige_Oorlog_(1688-1697).
 10. Dit is allemaal te lezen op scan 4: https://oorsprong.info/aantekeningen-uit-gedrukte-publicaties-betreffende-het-dorp-brakel-en-de-familie-van-die-naam-met-ingekleurde-familiewapens-scan-4/.
 11. https://oorsprong.info/aantekeningen-uit-gedrukte-publicaties-betreffende-het-dorp-brakel-en-de-familie-van-die-naam-met-ingekleurde-familiewapens-scan-5/.