Home » Biologie » Het vieren van Gods schepping in 2020 – Verslag van een CORE-conferentie

Het vieren van Gods schepping in 2020 – Verslag van een CORE-conferentie

Vorig jaar november vond de digitale conferentie van CORE Academy of Science plaats onder de titel Creation Celebration 2020.1 Bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood2 leidde deze conferentie die ging over de hoekstenen van het scheppingsparadigma: de schepping, de zondeval en de zondvloed. In dit artikel doen we verslag van de conferentie. Het is goed mogelijk dat binnenkort óók voor de buitenstaander de opnames beschikbaar worden gesteld.

Het was bemoedigend om deel te nemen aan deze conferentie. Wat ik van Todd Wood en consorten waardeer is de nuchtere benadering van zowel de evolutietheorie als het zogenoemde ‘creation science’. Ook deze keer was het weer aangenaam toeven bij deze groep wetenschappers. Elk dagdeel van deze conferentie werd ingeleid door Wood. Hij vertelde dan wat over de organisatie waar hij directeur van is, CORE Academy of Science3 of over de Sanders scholarship Award.4 Na deze opening was er tijd voor een ‘devotional’, waarbij Wood een stukje uit de Bijbel voorlas, daarover mediteerde5, door een musicus een lied werd gezongen en waar Wood als laatste een gebed uitsprak voor het dagdeel. Ieder dagdeel werd gelezen uit Genesis 1 en kwam er een scheppingsdag voorbij. Per dagdeel kwam er ook één ‘testimonial’ voorbij waarbij een wetenschapper of theoloog getuigde van de waarde van het scheppingsparadigma voor zijn persoonlijk geloof. Dit deel van de conferentie was goed opgezet.

Eerste dagdeel: vrijdag 6 november 2020 – ‘Celebrating the Doctrine of Creation’

Het eerste dagdeel werd op de gebruikelijke wijze, zoals hierboven geschetst is, gestart. Na deze opening gaf de ingenieur en systematisch theoloog dr. Maël L.D.S. Disseau een ‘testimonial’ en getuigde van de waarde van het scheppingsparadigma voor zijn persoonlijk geloof.6 Na dit persoonlijke getuigenis besprak systematisch theoloog dr. Hans Madueme7 de vraag: ‘Why Does Creationism Matter to Average Church-Going Evangelical?’.

Madueme geeft aan dat de critici gelijk hebben: er zijn ontzettend veel slechte creationistische argumenten te koop. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle argumenten slecht zijn.

Niet iedere christen is het eens met de stelling dat creationisme belangrijk is voor het christelijk geloof. Ze zullen ook de vraag negeren. Voor hen is creationisme niet intellectueel, wordt gedreven door geld, is onwetenschappelijk, is niet Bijbels, is naïef, is literalistisch en zorgt voor uiteendrijving. Waarom denken deze christenen zo over het creationisme? Daar zijn twee redenen voor: namelijk de inhoud en de stijl. Creationistische argumenten zouden zwak zijn of geen hout snijden. Wetenschap heeft het creationisme onderuitgehaald. De andere reden is stijl. Deze medechristenen zien creationisten als boos, polemisch en dogmatisch. Mensen die niet welwillend zijn om te luisteren naar de rede. Ze verwerpen ook de discussiestijl van sommige creationisten en zien daarin niet de liefde van Christus weerspiegeld. Madueme neemt als creationist deze kritiek heel serieus. Hij geeft toe dat sommige creationisten gebruik maken van verkeerde en misplaatste retoriek. Dat is verkeerd en de kerk heeft dat soort creationisme niet nodig. Snijden creationistische argumenten geen hout tegenover mainstream wetenschap? Er zijn ontzettend veel slechte creationistische argumenten in de wereld. Madueme noemt dat echter geen uniek en bij creationisten passend probleem. Hij geeft als voorbeeld dat er heel veel slechte films te koop zijn, maar dat dit nog niet wil zeggen dat alle films slecht zijn. Of om een ander voorbeeld aan te halen: er zijn veel hypocriete christenen in de wereld, maar dat wil nog niet zeggen dat alle christenen hypocriet zijn. Hetzelfde geldt voor het creationisme. Madueme geeft aan dat de critici gelijk hebben: er zijn ontzettend veel slechte creationistische argumenten te koop.8 Maar dat wil nog niet zeggen dat alle argumenten slecht zijn. Dat gezegd hebbende de vraag wat het creationisme bijdraagt voor de gemiddelde kerkganger. Madueme geeft vijf argumenten:

Rhea County Courthouse, het gebouw waar de Scopes Trial plaatsvond in 1925.
 1. Theology. Creationisme is een diep verankerde theologische positie. Dogma’s zijn geen marmerstenen in een tuin, maar organisch en als parels in een ketting. Het is als een borduurwerk, je trekt een draadje los en het wordt een rommeltje. Creationisten denken consistent na over God, de schepping en de wereld om ons heen. Creationisme maakt het beste van het tapijt van christelijke theologie.
 2. Biblical Picture of the World. De werkelijkheid is niet slechts materialistisch of fysisch. Er is ook een bovennatuurlijke werkelijkheid. Denk aan duivelen, engelen, de menselijke ziel en wonderen. God draagt deze schepping op elk moment. Soms besluit God om niet volgens de natuurlijke orde te handelen. Dat noemen we een wonder. Daarom wijzen creationisten ten diepste ook het methodologisch naturalisme af, omdat wij geloven dat God tijdens zijn schepping op een niet-naturalistische manier handelde. Dat geldt ook wanneer Christus terugkomt. Dit is het Bijbelse plaatje.
 3. The Authority of Scripture. Creationisten nemen het Schriftgezag serieus. Ze geloven dat de Schrift onfeilbaar is. Dat is niet gelimiteerd tot de geestelijke zaken, maar geldt ook voor de historische zaken. Er zijn duizenden manieren waarop christenen onder het Schriftgezag proberen uit te komen. Maar als het gaat om het Schriftgezag dragen creationisten dit het meest consistent uit.
 4. The Catholic Tradition. Creationisme staat in verbinding met de pre-moderne kerk. Christenen door de eeuwen heen waren allemaal creationisten. Het is natuurlijk waar dat zij niets wisten over geologie of wisten van Darwins ‘Origin of Species’. Het is ook waar dat niet iedereen de eerste hoofdstukken van Genesis exact op dezelfde manier lazen. Maar het feit blijft staan dat voor de eerste 1800 jaar van de kerk, christenen geloofden in een jonge aarde en de wereld ook verstonden op die wijze. Volgens Madueme is dat een significant gegeven.
 5. The Fruit of the Holy Spirit. Creationisten zijn niet erg populair en vaak het onderwerp van spot. We moeten dit slechte gedrag ontmoeten met de vrucht van de Geest. Madueme wijst op Galaten 5:22-23. Het is aantrekkelijk om agressief naar onze opponenten te reageren. Om vuur met vuur te bestrijden. Madueme geeft aan dat dit geen voorbeeld is. Onze generatie heeft een vriendelijk en op Christus lijkend creationisme nodig. We moeten nederig zijn tegenover naturalisten. We moeten altijd onze afhankelijkheid tegenover God tonen.

Madueme sluit af met een laatste aandachtspunt. De meeste christenen zullen het eens zijn met wat Hans Madueme gezegd heeft. Creationisten zijn heus niet de enigen die zich zorgen maken over deze zaken. Christenen zullen op sommige punten ook met Madueme van mening verschillen. Hij vindt dat prima. Juist de verschillen van mening tussen christen laat zien hoe belangrijk deze issues zijn. Creationisme op zijn best is een van de grootste giften voor orthodoxe, Bijbelgetrouwe en vol van de Geest zijnde christenen.

De volgende ‘lezing’ was van van de biochemicus dr. Todd C. Wood.8 Hij besprak de vraag ‘Is Creationism Just a Modern Theological Idea?’ Wood beantwoordde deze vraag ontkennend en wees op verschillende werken over de schepping en de zondvloed vóór George McCready Price.9 Tom Davis10 stond in de derde video stil bij de vraag ‘Wasn’t Creationism Defeated in the Scopes Trial?’ Dit was een mooie illustratieve video, opgenomen in het Scopes Trial Museum. Davis geeft aan het door hem zogenoemde creationisme niet verslagen is tijdens de Scopes Trial. Scopes Trial was een bekende rechtszaak in 1925 die plaatsvond in de Amerikaanse stad Dayton, Rhea County, Tennessee en die handelde over de kwestie ‘schepping of evolutie’ in het onderwijs.11 Sterker nog er zijn vandaag de dag veel meer creationistische wetenschappers actief dan dat dit ten tijde van de Scopes Trial het geval was.

Tweede dagdeel: vrijdag 6 november 2020 – ‘Celebrating the Beauty in the Wreckage of the Flood, Part 1’

Na de gebruikelijke opening zijn er dit dagdeel drie lezingen over thema’s die verband houden met de zondvloed. De eerste lezing was van de geoloog dr. Andrew A. Snelling.12 Hij ging in op de vraag: ‘What was the Flood from Geological Perspective?’ In deze video werkt hij zijn gedachten uit over de zondvloed en de mechanismen daarachter, zoals Catastrophic Plate Tectonics.13

De tweede lezing van dit dagdeel was van de geoloog dr. Neal Doran14 Hij ging in op de vraag ‘What is the Order of the Fossil Record?’ Doran bespreekt dit in drie subvragen: (1) Wat is een fossiel?, (2) Wat is het archief? en (3) Wat is de (volg)orde?

Chief Mountain in Colorado. Bron: Pixabay

De geologische kolom is niet een willekeurige volgorde van opeenvolgende aardlagen (met fossielen). Doran wijst erop dat door middel van geografische kartering de verticale volgorde van aardlagen begrepen werd. Volgens Doran gebruikte creationisten vroeger verkeerde argumenten tegen de geologische kolom. Als voorbeeld neemt Doran de bekende Chief Mountain.15 De sedimenten die zichtbaar zijn (zie plaatje linksonder) zijn ouder dan de onderliggende sedimenten. Hier ligt Precambrium bovenop het Krijt, terwijl eigenlijk de volgorde andersom moet zijn. Daarom dachten sommige creationisten dat er de geologische kolom slechts bestond op papier of in het hoofd van de naturalist. Volgens Doran is deze claim onjuist. Bij Chief Mountain gaat het om een overschuiving vanuit het westen van Proterozoïsche aardlagen over gesteenten uit onder andere het Krijt. Deze overschuiving is bekend als de Livingstone Range en de Lewis Range (of Lewis Overthrust).16 Om een duidelijker beeld hiervan te krijgen zie het plaatje hierboven. Een andere misvatting die Doran aankaart is het argument van de cirkelredenering. De volgorde in het fossielenarchief zou het resultaat zijn van een cirkelredenering zo zeggen sommige creationisten. Het is inderdaad zo dat we soms maar één fossiel hebben van een bepaald soort. Veel vaker vinden we een fossielen met meerderen tegelijk. Bijvoorbeeld een fossiel plaatsen we in het Krijt omdat we vaak hele ecosystemen vol met deze beesten vinden. Doran wijst dan bijvoorbeeld op het jaarlijkse veldwerk in de Lance Formation waarbij duizenden botten worden gevonden van veel verschillende soorten. Op locatie kunnen we dan vaak, wanneer we een laag dieper graven weer andere fossielen tegenkomen. Bijvoorbeeld onder een Krijtecosysteem een Jura-ecosysteem. Om de volgorde in het fossielenarchief te verklaren wil Neal Doran geen beroep doen op de verouderde creationistische ideeën van hydrodynamische sortering of verschil in mobiliteit, dit omdat deze ideeën niet werken en problemen geven.

Patroon van groepen organismen in het fossielenarchief. Tekening overgenomen uit de presentatie van dr. Neal Doran.

Wat is dan wel een goede manier om de volgorde van aardlagen in de geologische kolom te verklaren? Doran geeft aan dat hij dit een hele moeilijke vraag vindt. Hij kijkt naar patronen in de natuur en heeft daar een grafiek bij getekend. Doran kijkt naar de statistische associaties van fossielen door het hele archief heen. Als we alle fossielen uit de geologische kolom nemen en we kijken hoe ze met elkaar geassocieerd zijn ontstaat er een patroon. We vinden dan drie groepen. De eerste groep is groen gekleurd en noemen we de Cambrian Fauna, de tweede groep (in het rood) noemen we de Paleozoïsche Fauna en de derde groep (geel) noemen we de Moderne Fauna. De eerste fauna die we tegenkomen zijn mariene organismen. Alle organismen bij elkaar zien eruit als mariene ecosystemen. Als we de geologische kolom naar boven bewegen, komen we verschillende nieuwe vormen van mariene organismen tegen, maar ook steeds meer landorganismen zoals planten en dieren. De beste verklaring voor creationisten is het opeenvolgend begraven van verschillende ecosystemen, startend bij de Cambrische Fauna en eindigend met de planten en de landdieren. Doran geeft drie voorbeelden waar we aan moeten denken bij ecosystemen voor de zondvloed (1) het hydrothermische bioom zoals deze voorgesteld is door de Amerikaanse paleontoloog dr. Kurt P. Wise17, (2) de massabegraving van Nautilussen zoals voorgesteld door de Amerikaanse geoloog dr. Steven A. Austin18, (3) de bekende drijvende wouden zoals deze voor het eerst voorgesteld zijn door de Duitse paleontoloog dr. Joachim Scheven19, en (4) de Permische zandstenen begraven als continentale onderwaterduinen zoals deze voorgesteld zijn door de Amerikaanse paleontoloog dr. John Whitmore20. We zien in de geologische kolom een volgorde van marine wezens naar meer en meer landdieren. Dit is de volgorde waarin de beesten en planten begraven zijn tijdens de zondvloed. De massakerkhoven vormen hier volgens Doran bewijsmateriaal voor.

De laatste lezing van dit dagdeel is van de paleontoloog dr. Matthew McLain.21 Hij gaat in op de verschillende basistypen van dinosauriërs en doet dat met het laten zien van (replica’s van) fossielen.

Derde dagdeel: vrijdag 6 november 2020 – ‘Celebrating God’s Design in Living Things, Part 1’

Dit dagdeel opent met een korte introductie van dr. Todd C. Wood over de Sanders Scholarship.22 Douglas K. Smit is uitgenodigd om te vertellen welk onderzoek hij met het bedrag van de Sanders Scholarschip gedaan heeft. Hij deed onderzoek naar de beschrijving van de plantenwereld in de Hebreeuwse tekst van Genesis 1-11. In 2019 presenteerde hij dit werk, op een conferentie van de Creation Biology Society, onder de titel ‘Plants as Instruments of Blessing and Curse in the Primeval History’.23 Na dit getuigenis volgde de gebruikelijke Schriftlezing, meditatie, muziekintermezzo en gebed. Daarna was er nog een getuigenis uit Groot-Brittannië. In een video interviewde zoöloog Matthew Pickhaver (B.Sc.)24 zijn collega de predikant en materiaalkundige dr. Stephen Lloyd25 over de status van het creationisme in Verenigd Koninkrijk. Mooi om te zien hoe mensen van Biblical Creation Trust daar aan de weg timmeren.

Een vereenvoudigde weergave van de stikstofkringloop. Bron: Wikipedia.

Nadat het derde dagdeel geopend is geeft de bioloog dr. Timothy G. Standish26 een lezing. Hij gaat in op zijn meest favoriete designargument: de stikstofkringloop.27 Als deze cyclus niet bestond dan kon het leven zelf ook niet bestaan. Als de hoeveelheid stikstof niet goed afgestemd is, dan groeien de planten niet. Dit heeft verregaande gevolgen voor de aarde en haar bewoners. Iedere stap in deze cyclus is een wonder, maar het hele systeem bij elkaar is onvoorstelbaar. Het zou volgens Standish niet door een langzaam evolutionair proces tot stand kunnen zijn gekomen. Van zijn manier van presenteren (hond en grasveld) heb ik genoten. In een tweede lezing bespreekt dierenarts dr. Jean Lightner28 de vraag ‘Hoeveel dieren waren er op de ark van Noach?’ Met het beantwoorden van die vraag begon ze bij de Bijbel. Uit het onderzoek van Lightner kwam de voorzichtige schatting dat er 7000 individuen aan boord van de ark waren. Lightner verwijst naar twee studies die zij, met anderen, uitvoerde voor de toen nog te bouwen Ark Encounter.29

Wordt vervolgd.

Voetnoten

 1. https://www.eventbrite.com/e/creation-celebration-2020-tickets-119107183793#.
 2. Dr. Todd C. Wood is directeur van CORE Academy of Science. Hij promoveerde in 1999 aan de University of Virginia op een proefschrift met als titel ‘Theory and Application of Protein Homology‘ Hij schreef enkele creationistische boeken, waaronder ‘Understanding the pattern of life’ en ‘The Quest’.
 3. CORE Academy of Science is een organisatie die zich bezig houdt met creationistisch onderzoek en dit onderzoek populariseert voor scholen en thuis. De website van deze organisatie is hier te vinden: https://coresci.org/.
 4. Het Sanders scholarship is een fonds dat studenten wil stimuleren om creationistisch onderzoek te doen. Veelal wordt dit onderzoek daarna gepresenteerd op een congres van CORE Academy of Science. Op deze conferentie kwam bijvoorbeeld Doug Smith aan het woord die als jonge onderzoeker onderzoek heeft gedaan voor dit fonds. Zie hier voor meer informatie: https://coresci.org/index.php/sanders-scholars/#page-content. Ook buitenlandse, d.w.z. niet-Amerikaanse, studenten mogen meedoen in de race voor deze award.
 5. Deze meditaties zijn ‘as we speak’ in brochurevorm uitgegeven. Zie deze blog van Todd Wood: http://toddcwood.blogspot.com/2020/11/finding-my-voice.html.
 6. Dr. Maël L.D.S. Disseau komt oorspronkelijk uit Milaan. Hij promoveerde in 2002 aan de Georgia Institute of Technology op een proefschrift met als titel ‘Development and investigation of a small, high aspect ratio, two-stroke engine‘. Hij promoveerde voor de tweede keer in 2014 aan het Southwestern Baptist Theological Seminary op een proefschrift met als titel ‘Segni: Camillo Renato’s Anabaptist View of Baptism and the Lord’s Supper?‘ Momenteel is hij decaan en associate professor of Biblical and Theological Studies aan de Truett McConnell University.
 7. Dr. Hans Madueme promoveerde in 2012 aan de Trinity Evangelical Divinity School op een proefschrift met als titel ‘The Evolution of Sin: Sin, Theistic Evolution, and the Biological Question – a Theological Account’. Momenteel is hij Associate Professor of Theological Studies aan Covenant College. Hij schreef diverse bijdragen over de vroegste geschiedenis waaronder ‘All Truth is God’s Truth. A Defence of Dogmatic Creationism‘ in de bundel ‘Creation and Doxology‘ en was hij editor van de bundel ‘Adam, The Fall, and Original Sin‘.
 8. Zie voor zijn biografie voetnoot 2.
 9. Hier wil ik komende maand nog in een apart artikel bij stilstaan. Overigens schreef ik hier vorig jaar, naar aanleiding van een uitspraak van dr. Rik Peels ook al over: https://logos.nl/komt-de-creationistische-schriftvisie-uit-de-twintigste-eeuw/.
 10. Tom Davis is als ik het goed heb curator van het ‘Scopes Trial Museum’.
 11. Zie voor Scopes: https://en.wikipedia.org/wiki/Scopes_Trial.
 12. Dr. Andrew A. Snelling promoveerde in 1982 aan de University of Sydney op een proefschrift met als titel ‘A Geochemical Study of the Koongarra Uranium Deposit, Northern Territory, Australia’. Snelling heeft verschillende creationistische artikelen op zijn naam staan en is auteur van het tweedelige creationistische standaardwerk ‘Earth’s Catastrophic Past’.
 13. Wie daarover meer wil lezen kan de bijdragen van dr. Snelling raadplegen in het vuistdikke boek ‘Grappling with the Chronology of the Genesis Flood’.
 14. Dr. Neal Doran promoveerde in 2003 aan de Florida State University op een proefschrift met als titel ‘Macro and Microevolutionary Patterns in Planktonic Foraminifera‘. Momenteel is hij werkzaam als biologieprofessor aan Bryan College en directeur van Center of Creation Research.
 15. https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Mountain.
 16. De geoloog dr. Tim Clarey heeft ook onderzoek gedaan naar deze overthrusts, namelijk de South Fork Fault System en de Heart Mountain Fault System. Zie hier voor een paper: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.413.3671&rep=rep1&type=pdf.
 17. Zie: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=icc_proceedings.
 18. Zie: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1159&context=icc_proceedings.
 19. Zie: https://creation.com/images/pdfs/tj/j10_1/j10_1_070-081.pdf.
 20. Zie: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=icc_proceedings.
 21. Dr. Matthew McLain promoveerde in 2016 aan de Loma Linda University op een proefschrift met als titel ‘Taphonomy of a Lance Formation (Maastrichtian, WY) Dinosaur Bonebed with a Focus on Tooth Traces‘. Momenteel is hij Assistant Professor of Biology and Geology aan The Master’s University.
 22. Zie voor het Sanders Scholarship een van de voetnoten hierboven.
 23. Een abstract verscheen in het Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences en is hier te vinden: https://www.academia.edu/43692298/Plants_as_Instruments_of_Blessing_and_Curse_in_the_Primeval_History. Douglas K. Smith is promovendus aan de Columbia International University. Hij rondde zijn master af aan de Midwestern Baptist Theological Seminary door een masterthesis te schrijven met als titel ‘Literary Theme of Genesis 1-11′.
 24. Matthew Pickhaver (B.Sc.) studeerde aan de University of East Anglia en werkt momenteel voor Biblical Creation Trust.
 25. Dr. Stephen Lloyd promoveerde in … aan Cambridge University op een proefschrift met als titel ‘’. In zijn dagelijks leven is Lloyd predikant en medewerker van Biblical Creation Trust.
 26. Dr. Timothy G. Standish promoveerde in 1994 aan de George Mason University op een proefschrift met als titel ‘Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) as a tool for systematic analysis of the nematode genus Caenorhabditis‘. Momenteel is hij adjunct associate professor Earth and Biological Sciences aan de Loma Linda University en directeur van het Geoscience Research Institute.
 27. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofkringloop.
 28. Jean K. Lightner behaalde haar D.V.M. en schreef in 1987 haar masterscriptie aan de Ohio State University over ‘Use of the National Animal Health Monitoring System as a resource in bovine mastitis research’ .
 29. Zie de twee monografen met de titel Extant Ark Kinds: https://answersingenesis.co.uk/store/product/extant-ark-kinds-mammalian-and-avian-kinds/ en https://answersingenesis.co.uk/store/product/extant-ark-kinds-amphibian-and-reptile-kinds/. Dit is gelijk een argument tegen de stelling van theïstisch evolutionisten dat creationisten alleen bezig zijn met de verpakking en nauwelijks onderzoek doen. Het ene kan niet los gezien worden van het andere. Wil je een ark bouwen dan is er onderzoek nodig. Zie ook: https://logos.nl/jong-historische-werkelijkheidsopvatting/. Onlangs is Lightner haar eigen YouTube-kanaal begonnen: https://oorsprong.info/biologe-en-dierenarts-dr-jean-k-lightner-start-haar-eigen-youtube-kanaal/.