Home » Evenement

Categoriearchief: Evenement

Studenten mogen geen congres over Intelligent Design organiseren op de campus

Enkele studenten van de Universidade do Algarve in Portugal wilden graag een eendaags congres organiseren over Intelligent Design. Uitnodigingen werden verstuurd naar prof. Marcos Eberlin (Campinas State University, Brazilië en CEO van de Brazilian Society of Intelligent Design), dr. Paul Nelson (Biola University) en dr. David Saravia (gastonderzoeker Universidade do Algarve en lid van de Brazilian Society of Intelligent Design). Het congres zou plaatsvinden op 23 oktober 2017 op het universiteitsterrein. Geen problemen, totdat…

Praia da Marinha bij Algarve (Portugal). Bron: Wikipedia.

Nummer één

…het congres werd aangekondigd in de media. Er ontstond een lobby die druk uitoefende op de universiteit om dit congres te annuleren. Op 22 september werd een bericht ontvangen dat de universiteit besloten had het congres geen doorgang te laten vinden op de campus. Een teleurstelling voor de studenten.

Nummer twee

Gelukkig gingen de studenten niet bij de pakken neerzitten en zochten ze naar een nieuwe locatie. Ze vonden deze als snel op het terrein van de University of Porto. Zelfs een personeelslid van de universiteit, professor Ribeiro, gaf aan een bijdrage te willen leveren op het congres. Het congres werd aangekondigd in de media. Opnieuw werd er druk uitgeoefend op de universiteit en in het bijzonder op prof. Ribeiro. De lobby werkte effectief, op 15 oktober (acht dagen voor het evenement) besloot de universiteit om dit congres te annuleren. De onderwijsman bij het Discovery Institute, Daniel Reeves, besloot om dr. Ribeiro te vragen naar de oorzaak van de annulering. Zij gaf in een mail aan dat ze informatie had gekregen van derden dat dit evenement geen wetenschappelijk evenement zou zijn. In een volgende mail wees Reeves erop dat het debat over ‘ontwikkeling of ontwerp’ al eeuwenoud is. Dat dit debat zowel filosofisch als wetenschappelijk is en daarmee waardevol voor de universiteit. Reeves gaf daarnaast aan dat de annulering een bedreiging is voor de academische vrijheid en de vrije uitwisseling van ideeën. Dr. Ribeiro ging in een volgende e-mail niet in op het bovenstaande, maar gaf aan dat het beter was geweest dat de universiteit de studenten vooraf had gevraagd naar de inhoud van de conferentie. Volgens haar is dit geen censuur, maar mag de universiteit zelf weten welke congressen er wel en niet gehouden worden. Reeves gaf in een volgende mail aan dat Ribeiro niet ingaat op zijn vragen en hij pleit voor een gelijke behandeling van allerlei soorten studenten. Ook in haar laatste mail ging Ribeiro niet in op de vragen van Reeves, maar zei ze dat de beslissing genomen was. Studenten mogen normaliter gratis gebruik maken van de faciliteiten, maar de universiteit heeft het recht om congressen te weren.

Nummer drie

Dr. Paul A. Nelson (links) spreekt met dr. Del Tackett (rechts) over informatie in programmeertaal. Bron: Screenshot uit ‘Is Genesis History – Volume 2 – Life & Design’.

De studenten moeten gedacht hebben ‘drie keer is scheepsrecht. Als we geen congres in Portugal mogen organiseren dan moeten we dat maar over de grens doen, in Spanje’. Zo gezegd, zo gedaan. Gulle donateurs zorgden ervoor dat de studenten een bus konden huren en alsnog een congres over Intelligent Design konden organiseren.1 Dit keer niet in een universiteitsgebouw, maar in een conferentieruimte van een hotel, Paradores León Hostal de San Marcos. De studenten moesten daarvoor in totaal wel ongeveer 2.000 kilometer rijden. Dr. Paul Nelson: “I am so proud of the students who climbed into a bus in Faro on Saturday morning, drove to Porto to pick up some friends, then on to León — and then went back again on the same night of the conference. That is an almost 2000-kilometer round trip.2 Universiteiten zouden met het oog op de multiculturele samenleving neutrale instellingen moeten zijn en geen filosofische en wetenschappelijke ideeën, zoals Intelligent Design, mogen weren. Of is alleen de naturalistische basisovertuiging op de universiteit toegestaan? Dat lijkt mij schadelijk voor de creativiteit in theorievorming en voor nieuwe ideeën die de wetenschap vooruit kunnen helpen. Het lijkt in de academische wereld een trend te worden om creationisten en ID’ers als ongewenst te zien en monddood te maken.3

Dit artikel verscheen eerder op de website van Logos Instituut en is met toestemming van de auteur overgenomen. Het originele artikel is hier te vinden.

PS: Op 26 juni 2021 organiseert Fundamentum samen met Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’. Zie hier voor meer informatie.

Voetnoten

Standaard email naar het scribaat of secretariaat van verschillende kerkelijke gemeenten over het congres van 26 juni 2021

Geachte scriba,

Zoals u wellicht weet organiseer ik in Opheusden jaarlijks een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’. Helaas gaat dat door de huidige coronamaatregelen nu niet door. Er is nu echter een alternatief. Op 26 juni 2021 D.V. organiseer ik een congres met als subthema Intelligent Design. Zou u dit in uw gemeente willen aankondigen of anderszins bekendmaken? Een flyer is hier te downloaden en als bijlage toegevoegd.

Op dit congres over Intelligent Design komen diverse christenacademici aan het woord die spreken over verschillende onderwerpen in de natuur. De eerste spreker, een theoloog, kijkt naar de onfeilbaarheid (inerrancy) van de Schrift. De tweede spreker, een historicus, legt een verband tussen het boek der natuur en de Schrift (zoals deze ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis te vinden is). De derde spreker, een wetenschapsfilosoof, leidt het concept Intelligent Design in. De vierde spreker, een bioloog, gaat in op de fijnafstemming in de natuur (vooral biologie) en hoe deze fijnafstemming wijst op de Schepper. De vijfde spreker, een medisch bioloog, verwondert zich in een lezing over ons immuunsysteem. De zesde spreker, eveneens een medisch bioloog, doet hetzelfde maar dan met de foetale bloedsomloop en hoe dit bij de geboorte omgezet wordt in de huidige bloedsomloop. De zevende spreker, een geoloog, gaat in op de bekende Cambrische Explosie. In de avond zijn er nog twee Engelstalige lezingen, allebei van een paleontoloog/geoloog: een over dinosauriërs en de ander over Mosasauriërs (de zeereptielen die fossiel bij Maastricht gevonden worden). We hopen dat dit een mooie en gezegende dag zal worden.

Diverse jongeren, maar ook ouderen, worstelen met het vraagstuk van geloof en wetenschap. Deze worsteling kan zo erg zijn dat de jongere, of oudere, de kerk (dreigt te) verla(a)t(en). Dit is zorgelijk! Deze congressen zijn bedoeld om jong en oud toe te rusten op het gebied van geloof en wetenschap. Ze zijn bedoeld ter bemoediging en aansporing om ook in de wetenschap actief te zijn. De huidige evolutietheorie lijkt roet in het eten te gooien. Het is niet mogelijk om deze theorie fatsoenlijk te combineren met het christelijk geloof. Dat hoeft ook niet wanneer we met andere ogen, met geloofsogen, naar de werkelijkheid kijken. De wereld om ons heen wijst naar een Schepper en is niet door stom toeval of onvermijdelijkheid ontstaan. Alles zit zeer ingenieus in elkaar. En hoewel we deze werkelijkheid door de sluiers van de zondeval zien, zijn er nog steeds sporen daarvan zichtbaar. Opdat niemand te verontschuldigen is (Romeinen 1).

Het congres is geschikt voor predikanten, kerkenraadsleden, docenten, catecheten, studenten en academici. Ook geïnteresseerde leken zijn welkom! Het congres is te volgen via het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting of Fundamentum. Dit congres is een particulier initiatief van Fundamentum in samenwerking met Geloofstoerusting. Op de website oorsprong.info is meer informatie over het congres en de sprekers te vinden. Daar kunnen we ook meer lezen over het brede thema ‘Geloof en Wetenschap’. Een greep van vijf artikelen: (1) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf. (2) Natuurlijke brug, ‘Darwin’s Arch’ (Galapagoseilanden), door erosie ingestort. (3) Minister Van ’t Wout heeft Kamervragen over zoutvloei beantwoord. (4) EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk. (5) Bertus van Meerten (1908-1943), gestorven aan de ontberingen van het kampleven. Veel leesplezier!

Mocht u interesse hebben voor een lezing/presentatie voor uw gemeente over ‘geloof en wetenschap’ of meer specifiek ‘schepping of evolutie’ dan kunt u contact opnemen met mij (info@oorsprong.info). Mocht u vragen hebben over dit congres of een andere vraag/opmerking over dit thema dan kunt u ook contact opnemen via dat adres.

Hopelijk tot ziens op 26 juni 2021 D.V.,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

info@oorsprong.info

www.oorsprong.info

Doe mee met de livestream van het congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

Afgelopen maand is er hard gewerkt aan de invulling van een congres via de livestream die gehouden zal worden op D.V. 26 juni 2021. Zoals we in de vorige nieuwsbrief lieten weten kon het congres van 27 maart 2021 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het ziet er niet naar uit dat we voorlopig congressen in ‘levende lijve’ kunnen bijwonen, daarom hebben wij ons bezonnen op een alternatief. Samen met Geloofstoerusting zetten we een congres via livestream op met als hoofdthema ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Doe mee met ons congres op 26 juni 2021. Nodig zoveel mogelijk mensen uit! De toegang is gratis en omdat meedoen thuis op de bank kan is de drempel is laag. De flyer is hier te downloaden. Het congres is zeer geschikt voor predikanten, jongerenwerkers, docenten en andere geïnteresseerde hoger opgeleiden. Het wil daarnaast studenten, die willen staan op een Bijbelse grondslag, bemoedigen en stimuleren om graden te halen in diverse vakgebieden en (zo) mee te bouwen aan een robuust creationistisch wereldbeeld. Aanmelden om op de hoogte te blijven kan via deze link.

Om half 10 in de ochtend zal Jan van Meerten het congres openen met Schriftlezing en gebed. Daarnaast zal hij een korte introductie geven op het thema. Om 10 uur geeft predikant en theoloog drs. Marco de Wilde een lezing over de onfeilbaarheid van de Schrift. Om 11 uur spreekt (kerk)historicus dr. Henk Hofman over de metafoor van de twee boeken (het boek van de natuur en de Schriftuur). Tussen beide lezingen (en ook de volgende lezingen) zit een korte pauze. Daarna gaan we om 12 uur verder met de wetenschapsfilosoof en geoloog Carel de Lange (MSc.). Hij houdt een inleiding over Intelligent Design en of dit concept wetenschappelijk is. Om 13 uur staat bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen op het programma. Hij bespreekt met ons een peer-reviewed paper vóór Intelligent Design over fine-tuning in de biologie. Medisch immunoloog dr. ir. Adriaan van Beek neemt ons, om 14 uur, mee naar ons immuunsysteem en zal uitleggen hoe wonderbaar dat in elkaar zit. Om 15 uur doet neonatoloog en vasculair bioloog dr. ing. Bea Zoer hetzelfde met de foetale bloedsomloop en het wonder van geboorte. De laatste lezing van het dagprogramma komt van bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle. Hij neemt ons mee naar de zogenoemde Cambrische Explosie. Het dagprogramma wordt officieel afgesloten door Jan van Meerten. In de avond hebben we twee lezingen als ‘paleontologisch dessert’. Paul Garner (MSc.) neemt ons mee naar zijn afstudeeronderwerp: de classificatie van dinosauriërs. Dr. Marcus Ross neemt ons mee naar zijn promotieonderzoek over de Mosasauriërs. Grote ‘Maashagedissen’ die gevonden worden in ons dierbaar Nederland uit een lang vervlogen tijd. Tussen het dagdeel en het avonddeel zit een lange etenspauze.

Het congres zal worden uitgezonden via YouTube. Dit congres wordt georganiseerd door Fundamentum en GeloofstoerustingFundamentum is een kleine organisatie, opgericht om inkomsten en uitgaven van dit congres te kunnen verantwoorden aan de staat. De landingswebsite van Fundamentum is hier te vinden. Geloofstoerusting is een organisatie die zich inzet voor geloofsoverdracht. Het is opgericht om God te verheerlijken, Jezus te volgen en de naaste te dienen. De website van Geloofstoerusting is hier te vinden.

De afgelopen twee maanden heeft Jan van Meerten, in zijn vrije tijd, zich beziggehouden met de invulling van de website oorsprong.info. Hij houdt zich hier onder andere bezig met genealogie, maar ook met het scheppingsparadigma, medische ethiek, seksuele gerichtheid, milieu/klimaat en wereldgodsdiensten. Top-5 van veelgelezen artikelen: (1) “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag), (2) Opheusden in 1959, (3) IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade, (4) Schreeuw om Leven mag flyeren bij abortuskliniek Almere, en (5) COLUMN: Nederlandse vulkanen?. Veel leesplezier. Commentaar en andere feedback is altijd welkom via info@oorsprong.info. Het voorwoord van de vorige nieuwsbrief is hier te lezen.

Tot ziens op D.V. 26 juni 2021!

PS: De flyer (die hier te downloaden is) en die hierboven en hieronder te zien is, is ontworpen door Gerda van de Werken van wijdiezijn.nl.

Congres Opheusden van 27 maart 2021 wordt verplaatst naar een livestream op 26 juni 2021

Het is alweer (te) lang geleden dat wij u op de hoogte hielden van een op handen zijnde congres in Opheusden. Meer dan een jaar zijn de maatregelen rond het coronavirus van dien aard dat het niet mogelijk is om een congres te organiseren over ‘Bijbel en Wetenschap’ in Opheusden. Ook het geplande congres van 27 maart 2021 moet weer worden uitgesteld. Het lijkt erop dat van uitstel afstel komt. We hebben besloten het congres van Opheusden af te lassen én in plaats daarvan, samen met stichting Geloofstoerusting, een livestream op te zetten met diverse sprekers en onderwerpen. Kijkt u op 26 juni 2021 ook mee?

Het definitieve programma is nog niet helemaal compleet. Volgende week hoopt dit programma online te staan op de website oorsprong.info (die halverwege volgende week volledig op de schop gaat). Centraal staan de onderwerpen ‘biblical inerrancy’, de verhouding tussen het boek van de natuur en het boek van de Schriftuur, Intelligent Design, fijnafstemming in de biologie, ons immuunstelsel en een neurowetenschappelijk onderwerp. Een geoloog heeft in overweging om een lezing te geven over het onderwerp de ‘Cambrische Explosie’ (maar dat kan gewijzigd worden). In de avond hebben we een uitnodiging uitgezet naar een Engelstalig geoloog/paleontoloog om wat te vertellen over zijn onderzoek naar ‘onze’ Mosasaurussen (maashagedissen). We hopen dat de sprekers met ons mee willen doen en nog meer hopen we dat u meekijkt! Zet het alvast in de agenda: 26 juni 2021, een conferentie over ‘Bijbel & Wetenschap’, thuis op de bank. Het programma is zeer geschikt voor predikanten en docenten die meer willen weten. HAVO/VWO leerlingen die zich oriënteren op een wetenschappelijke studie of studenten die al studeren en mogelijk twijfelen aan het scheppingsparadigma behoren ook tot de doelgroep. Zou u speciaal hen aan willen moedigen om deze conferentie bij te wonen? De toegang is gratis, dus we hopen dat er zoveel mogelijk mensen meekijken. De livestream zal worden uitgezonden via diverse kanalen op YouTube.

We wensen u een goed weekend en hopelijk tot ziens in de livestream van 26 juni 2021 D.V.!

Jan van Meerten
www.oorsprong.info
info@oorsprong.info
Telefoonnummer wordt slechts op aanvraag beschikbaar gesteld

Flyer congres ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

 

De flyer is hier in pdf-vorm te downloaden. Helpt u mee met de verspreiding? Meer informatie over het congres is hier te vinden. Met dank aan Gerda van de Werken (van wijdiezijn.nl) voor het ontwerpen van deze flyer