Home » Evenement

Categoriearchief: Evenement

‘Wat betekent genderdiversiteit voor de kerk en de school?’ – Dr. Jan Hoek geeft vrijdag 1 december 2023 D.V. ‘Studium Generale’-lezing voor Driestar Educatief te Gouda

Genderdiversiteit is momenteel een thema dat in de belangstelling staat. Hoe kunnen christenen in kerk en school op een Bijbels pastorale manier omgaan met dit thema? Hierover hoopt prof. dr. Jan Hoek een lezing te geven voor Driestar Educatief te Gouda. Een zeer actueel onderwerp!1

Praktische informatie

Prof. dr. Jan Hoek is emeritus hoogleraar systematische theologie. Hij heeft al meerdere malen een lezing gegeven over dit onderwerp2 en op de website ‘Oorsprong’ staat ook een artikel van hem over dit onderwerp.3 De systematisch theoloog staat bekend om zijn principiële en pastorale standpunt inzake deze problematiek. Hoek hoopt morgen met ons na te denken ‘over allerlei vragen over dit onderwerp’. De avond begint om 19.45 uur en is afgelopen om 22.00 uur. De lezing vindt plaats in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda.4 De toegangprijs is 12 euro, studenten mogen de lezing gratis bijwonen. Aanmelden is nodig om toegang te verkrijgen tot deze Studium Generale.5

Inhoudelijk

Inhoudelijk wordt er uiteraard niet zo veel informatie gegeven over deze lezing. Toch konden we in de nieuwsbrief van 31 oktober 2023 wat informatie lezen. In antwoord op de vraag waarom dit onderwerp relevant is geeft dr. Hoek als antwoord: “Het gaat om een zeer actueel onderwerp, omdat met name jongeren (zelfs kinderen), maar niet alleen zij, te maken krijgen met een agressieve campagne die onzekerheid wil bevorderen over het geslacht waartoe men behoort.” Hoek ziet het als Bijbels gegeven dat ‘de mens mannelijk of vrouwelijk is geschapen’ Dit gegeven wordt volgens de geleerde ‘stelselmatig ontkend’. Hij ziet de lezing als interessant voor jongeren, opvoeders en leidinggevenden in kerk en school. “In de lezing geven we een Bijbelse herijking en verbinden we principiële helderheid met pastorale bewogenheid.”6

Voetnoten

Goed nieuws: Proceedings van de Ninth International Conference on Creationism eindelijk beschikbaar

Afgelopen zomer vond aan de Cedarville University de ‘Ninth International Conference on Creationism’ plaats. De proceedings lieten helaas nog steeds op zich wachten. Met dank aan een kennis kan ik u mededelen dat de proceedings nu eindelijk te bestuderen zijn. Ze zijn nog niet te raadplegen via de officiële conferentiewebsite, maar wel via de website van Cedarville University.1

https://publications.cedarville.edu/icc_proceedings/vol_9_2023/

Na het titelblad en de inhoudsopgave kunnen we een voorwoord lezen van de organisator dr. John H. Whitmore. De bladzijden 3 tot en met 627 van deze proceedings omvatten de conferentiepapers. Deze papers zijn onderverdeeld in vijf categorieën: (1) Astronomy, (2) Bible Studies and Philosophy, (3) Biology, (4) Engineering and Physics, en (5) Geology. Na deze papers worden de abstracts weergegeven. Deze zijn verdeeld in zes categorieën: (1) Astronomy, (2) Archeology, (3) Bible, Education, Law and Philosophy, (4) Biology, (5) Engineering, en (6) Geology. Tot slot worden de samenvattingen van de posters weergegeven. Van de meeste posterpresentaties is de poster zelf ook te bestuderen. De link hierboven zal u naar de proceedings leiden. Ze zijn, via dezelfde link, ook als pdf te downloaden.

Voetnoten

Wat is de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van Logos Vlaanderen?

Op 14 oktober 2023 werd er in Boom (provincie Antwerpen) een congres voor Vlaanderen georganiseerd.1 Twee dagen later kopte het Reformatorisch Dagblad in de krant: ‘Logos Instituut houdt eerste Vlaamse congres’.2 Op verzoek van een medewerker van Logos Instituut is dit online later terecht en gelukkig gewijzigd in ‘Logos Instituut houdt congres in Vlaanderen’.3 Het betreft een congres georganiseerd door de werkgroep Logos Vlaanderen. Op de website van Logos Instituut lezen we dat deze werkgroep ‘sinds 2021’ actief is.4 Zowel ‘eerste congres’ als ‘sinds 2021 (…) actief’ klopt niet. Graag verhelder ik het een en ander rond de werkgroep Logos Vlaanderen. Zie het als erkenning voor het vele werk dat is verricht én het geven van een correct beeld van de geschiedenis. Mensen zouden immers kunnen gaan denken: als de eigen historie al niet klopt, wat klopt er dan wel? Hieronder een korte terugblik van de activiteiten van Logos Vlaanderen vanaf het begin van deze werkgroep!

Aula Academica van de Universiteit Gent. Bron: Wikipedia.

Verheldering

Het onderstaande is niet geschreven uit rancune of om het perse beter te moeten weten, maar ter informatie en ter waardering van het werk dat de afgelopen jaren door de verschillende leden van deze werkgroep is verzet. In Vlaanderen is dit werk namelijk óók hard nodig, zoals uit het genoemde artikel hierboven blijkt. De Vlamingen hebben bovendien altijd een speciale plaats in mijn hart gehad. Tot eer van Zijn Naam en tot heil en nut van de Vlaamse naaste! In het verslag lezen we bemoedigende woorden van Vlamingen die (soms voor het eerst) naar een dergelijk congres gekomen zijn. Deze bijeenkomsten moeten worden gehouden in de hoop dat meer Vlamingen waarde zullen hechten aan de klassieke scheppingsleer en vanuit deze basisovertuiging hun denken over de werkelijkheid op zullen bouwen.5 Over de uitvoering hiervan ben ik sinds mijn vertrek anders gaan denken. Zag ik mijn rol eerder als katalyserend of zelfs onder één dak brengend, hecht ik ondertussen veel meer waarde aan expertise. Graag zou ik op congressen vooral of alleen experts horen die binnen hun eigen vakgebied blijven. Een geoloog over geologie, een bioloog over biologie, een theoloog over theologie, etc. Voor jongerenavonden en gemeenteavonden kunnen sprekers een meer generalistisch-wetenschappelijk rol hebben. Als zij hun argumenten maar staven met bronnen die afkomstig zijn van experts. Dit is te vergelijken met een wetenschapsjournalistieke rol van een wetenschapsjournalist. Er is genoeg expertise onder bijbelgetrouwe christenen in Vlaanderen om een congres te beleggen waarin sprekers uitgenodigd worden die kunnen spreken binnen hun eigen vakgebied en die daarbij ook nog eens aansluiting zoeken bij het klassieke scheppingsgeloof. Deze veranderende visie neemt niet weg dat ik met waardering en genoegen terugkijk op het werk dat gedaan is door de werkgroep Logos Vlaanderen. Leek de werkgroep ter ziele gegaan te zijn, nu dan gelukkig toch weer een teken van leven.6

Logos Vlaanderen

Sinds mijn vertrek bij Logos Instituut kan ik niet alle oude mailing over Logos Vlaanderen meer raadplegen.7 In de begintijd van Logos Instituut mailde ik echter veel met de privémail en daardoor is voor mij niet alles verloren gegaan. Op 19 januari 2016 deed ik een éérste voorstel aan de mensen van CreaBel om samen met Logos Instituut een studiedag te organiseren. Deze studiedag is helaas niet van de grond gekomen, maar in de nieuwsbrief van 21 februari 2018 kondigde Logos Instituut uiteindelijk toch aan, dat zij met een congres naar Vlaanderen (Antwerpen) zouden komen.8 Dit congres werd door de in 2017 (daarover later meer) opgerichte werkgroep Logos Vlaanderen georganiseerd.

Congressen

Het congres en de voorbereidingen daartoe kunnen gezien worden als eerste activiteit van de werkgroep Logos Vlaanderen. Het congres werd georganiseerd in de Evangelische Kerk te Antwerpen. In de nieuwsbrief van 12 april 2018 volgde een korte terugblik.9 In de inleiding van deze nieuwsbrief zijn verschillende reacties te lezen van de deelnemers. Malakh Ahavah (pseudoniem) deed verslag van dit congres onder de titel ‘Creationisme leeft ook in België’.10 Atheïst en scepticus Frank Verhoft was ook aanwezig en vond het congres minder aangenaam.11 Op zijn reactie heb ik op 12 april 2018 gereageerd via de website van Logos Instituut.12 Werkgroeplid Ton de Mik deed op dit eerste congres van Logos Vlaanderen de opening. Daarna volgde een lezing van prof. dr. Pieter Siebesma over Genesis. Gevolgd door een lezing van dr. Arie Dirkzwager over de uittocht en de intocht van het volk Israël. Vlak voor de lunchpauze mocht ik in een korte inleiding wat vertellen over Logos Instituut. Na de pauze sprak ing. Stef J. Heerema over geologie en de zondvloed en sprak ir. Gert-Jan van Heugten over dinosauriërs. In het laatste blok sprak dr. Jos Philippaerts over plasmakosmologie en sprak ing. Johan VanBrabant over de sterkte van de evolutionaire papieren.13

Het tweede congres in Vlaanderen organiseerde de werkgroep eveneens in Antwerpen. Deze vond plaats op 2 februari 2019. Het congres werd geopend door werkgroeplid Ton de Mik. Daarna sprak prof. dr. Gie Vleugels over het Nieuwe Testament en Genesis.14 Vervolgens sprak dr. Arie Dirkzwager over buitenbijbelse gegevens over de koninkrijken van David en Salomo. Na de lunchpauze sprak Jan Rein de Wit over de zondvloed en drs. Hans Hoogerduijn over het ontstaan van de Ardennen binnen een korte chronologie. Tenslotte was er nog een lezing van Michaël Dekee die wetenschappelijke bezwaren gaf tegen de evolutietheorie.

In 2020 wilden we een derde congres organiseren in Vlaanderen. Ter voorbereiding hebben we in ‘De Grotten van Kanne’ bezocht om te kijken of het eventueel daar gehouden kon worden.15 Door omstandigheden werd later besloten dit congres in de Evangelische Gemeente De Brug te houden te Maasmechelen. Helaas lieten de coronamaatregelen het niet toe dat het congres in Maasmechelen door kon gaan.

Overige activiteiten

Dat 2017 het startjaar van Logos Vlaanderen is blijkt uit notulen van de eerste (?) werkgroepvergadering op 27 december 201716 en uit het e-mailverkeer tussen een aantal werkgroepleden en het bestuur van Logos Instituut vanaf 25 oktober 2017 en vanaf 9 december 2017. Laatstgenoemde data zijn de eerste keer dat er uitgebreid gesproken wordt over een werkgroep onder verantwoording van het bestuur van Logos Instituut. Het betreft hier vooral een verzoek aan het bestuur tot de oprichting van een werkgroep voor Vlaanderen en de daarbij behorende afbakening en activiteiten. Het bestuur heeft hier positief gehoor aan gegeven, want op 27 december 2017 was de eerste (?) werkgroepvergadering. Wat later, op de vergadering van 18 oktober 2018, is het doel om te komen tot uitbreiding van het aantal leden van de werkgroep. Dit is later ook gelukt. Op het hoogtepunt telde de werkgroep zes leden en twee meelevende leden die niet actief in de werkgroep deelnamen, maar wel een adviserende rol of een materiaal bewarende rol hadden. In het onderstaande de activiteiten naast het jaarlijkse congres. Waarschijnlijk zijn er meer activiteiten geweest en mogelijk zal deze lijst met activiteiten daarom nog verder worden aangevuld.

1 november 2018: De werkgroep was aanwezig met een tafel op het congres van de VEG in Malle.

9 november 2018: Samen met werkgroeplid Ton de Mik bezocht ik de lezing bioloog dr. Thierry Backeljau in het Natuurhistorisch museum te Brussel (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). Hij hield een lezing tegen het creationisme en wilde zijn medenaturalisten wapenen in discussies met creationisten. Vooral het islamitisch creationisme werd belachelijk gemaakt en eigenlijk over een kam geschoren met het christelijk creationisme. Toen ik benadrukte dat ik, en met mij vele andere creationisten, vóór polyfyletische ‘evolutie’ ben i.p.v. monofyletische evolutie en het genoom beschouw als (in eenvoudige metafoor) een afstandsbediening en Backeljau daarnaast door islamitisch creationisme en christelijk creationisme over één kam te scheren juist een karikatuurbeeld schetst, kwamen we daar vervolgens samen niet uit. Een medecreationist uit Vlaanderen had ons op deze bijeenkomst gewezen.17

11 november 2018: De werkgroep was aanwezig met een boekentafel op het congres van de VVP in Leuven.

22 november 2018: Geoloog Paul Garner (MSc.) is uitgenodigd door Logos Vlaanderen om in de Evangelische Kerk te Bilzen te spreken over de ouderdom van de aarde.

31 augustus 2019: Namens de werkgroep was Ton de Mik aanwezig op Beachpraise in Oostende.

21 februari 2019: Dr. Jos Philippaerts sprak in de Evangelische Kerk te Bilzen over plasmakosmologie.

25 april 2019: Jan van Meerten sprak in de Evangelische Kerk te Bilzen over het thema ‘Waarom ik creationist ben?’.

2 november 2019: De werkgroep was aanwezig met een boekentafel op het congres van de VVP.

12 november 2019: Lucien Tuinstra (BSc.) is uitgenodigd door Logos Vlaanderen om in de Evangelische Kerk te Bilzen te spreken over Genesis.

Vanwege de coronamaatregelen (vooral) in 2020 en 2021 konden dit soort activiteiten niet worden voortgezet. Logos Vlaanderen bedacht toen om een maandelijkse lezingencyclus op te zetten. Deze lezingen werden live uitgezonden en goed bekeken, vooral door mensen uit Vlaanderen. Hieronder een overzicht van de spreekbeurten.

21 januari 2021: Michaël Dekee spreekt in De Levensbron te Geraardsbergen over het thema ‘Lucy of Adam?’.18

18 februari 2021: Dr. Jos Philippaerts spreekt in Diepenbeek over het thema plasmakosmologie onder de titel ‘In de ban van de draak’.19

18 maart 2021: Ton de Mik spreekt in Bilzen over het thema ‘Schepping of evolutie?’. 20

15 april 2021: Herman Spaargaren spreekt in Diepenbeek over het thema ‘Wat is wijsheid?’.21

20 mei 2021: Dr. Arie Dirkzwager spreekt in Bilzen over het thema ‘Het Nieuwe Testament is betrouwbaar’.22

Tenslotte

Ik hoop hiermee een goed beeld gegeven te hebben van de activiteiten van Logos Vlaanderen in de tijd dat ik bij Logos Instituut in dienst was. Om terug te komen op de inleiding: het gaat betreffende 14 oktober 2023 dus om het vierde georganiseerde (en het derde uitgevoerde) congres van een werkgroep die sinds eind 2017 actief is. Na mijn vertrek naar het basisonderwijs en de verhuizing van een zeer actief werkgroeplid naar een ander land, leek de werkgroep Logos Vlaanderen op te houden met bestaan. Twee jaar later is er gelukkig toch weer enige activiteit en lijkt er een herstart van de werkgroep te zijn. Hoewel ik sommige zaken wellicht anders zou insteken, zie ik dat als positief. Of wij met Fundamentum de Vlamingen ook nog gaan ondersteunen hangt af van mijn gezondheid in de toekomst. We weten de dag van morgen niet en voorlopig mogen we vanwege de wachtlijst niet naar het buitenland. We houden vanuit thuis in ieder geval de berichtgeving uit Vlaanderen, van dat wat gerelateerd is aan het thema ‘Bijbel & Wetenschap’, goed in de gaten.23 Voor nu is er in ieder geval weer een werkgroep actief. Het zou goed zijn als er zo meerdere werkgroepen of zelfs onafhankelijke stichtingen in Vlaanderen (of zelfs het geheel van België) komen die het klassieke scheppingsgeloof zouden willen uitdragen. Net zoals we dat niet zo lang geleden ook nog kenden met CreaBel, Leviathan (met een zelfstandig tijdschrift), Creaton (met excursies in de Ardennen) en Logos Vlaanderen. Gelukkig heeft vandaag de dag Weet Magazine óók verschillende abonnees in Vlaanderen.24 We hebben elkaar hard nodig! Eenheid in verscheidenheid. Samenwerken waar kan, distantie waar moet.25

Voetnoten

Rondom het congres 2023 (5) – Bedankmail en terugblik aan bezoekers congres Hardinxveld-Giessendam

Geachte bezoeker van het congres van afgelopen zaterdag,

Hartelijk bedankt voor het bezoeken van of het meekijken met het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ van afgelopen zaterdag. We kijken als organisatie met dankbaarheid terug op dit congres. Op het hoogtepunt waren er 150 deelnemers in het gebouw en de livestream heeft nu al zo’n 4000 weergaven. Nog niet eerder is een door ons georganiseerd congres zoveel bekeken als dit congres. De livestream is nog steeds te bekijken via deze link. Hoewel het avondprogramma veel minder bekeken is, hebben we ook daar enkele positieve reacties op gekregen. De video’s staan onder de livestream van het dagprogramma. Mocht u nog vragen hebben voor de sprekers of de organisatie dan kunt u deze stellen via het bovengenoemde e-mailadres, via info@oorsprong.info of via ons contactformulier. Marcel Vroegop, van Geloofstoerusting, hoopt de lezingen nog als afzonderlijke video’s gereed te maken. Zodra deze klaar zijn worden ze ook gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Fundamentum. Mocht u onbekend zijn met de eerder georganiseerde congressen in deze vorm en benieuwd zijn naar de vorige lezingen. De video’s van het 2021- en 2022-congres zijn resp. hier en hier terug te kijken. Mocht u liever lezen dan kijken, dan is de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht een aanrader. Deze bundel is hier te bestellen. Gelukkig komen er ook donaties binnen voor dit 2023-congres. Daarvoor hartelijk bedankt! Via de website doneeractie kunt u zien hoe ver de ondersteuning is en hoe u (of een kennis) kunt bijdragen. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw komst of voor het meekijken en hopelijk tot de volgende keer. Als de Heere de gezondheid en het leven geeft dan hopen we op zaterdag 23 november 2024 D.V. opnieuw een congres te beleggen. Als er meer informatie beschikbaar is dan zal dat op deze pagina worden gepubliceerd.

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

Fundamentum

www.oorsprong.info

Morgen prachtig en inhoudsvol congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ – Link naar de livestream bekend! – Tussentijdse nieuwsbrief d.d. 20-10-2023

Morgen, zaterdag 21 oktober 2023 D.V., is het zover. Het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ gaat van start. Het is het derde congres in deze vorm van Fundamentum. Er zijn al 150 stoelen bezet en ook veel mensen hebben aangegeven via de livestream mee te kijken. Wilt u ook meedoen in Hardinxveld? U kunt uzelf dan (nog steeds) aanmelden via deze pagina. Met dank aan Geloofstoerusting kan ik u ook de link naar de livestream bekend maken. Morgenvroeg is deze te volgen vanaf 9.30 uur. Daarna zal elke lezing ook uitgezonden worden via de livestream. Hieronder is het programma te vinden, zodat u niets hoeft te missen. Wilt u dit congres ondersteunen met een financiële bijdrage dan kunt u hier zien welke mogelijkheden daartoe zijn. 

Programma

09:30 uur Jan van Meerten (als de gezondheid het toelaat) – Opening congres.

09:50 uur Dr. Henk van den Belt – Het Sola Scriptura van de Reformatie: Hoe werkt het en wat is de betekenis daarvan voor vandaag?

10:30 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

10:35 uur Korte Pauze.

10:40 uur Dr. Pieter J. Lalleman – De historische betrouwbaarheid van de Evangeliën.

11:20 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

11:25 uur Korte Pauze.

11:30 uur Dr. Bert-Jan Heusinkveld – Mensverbetering: Medische technologieën voor een ‘beter leven’.

12:10 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

12:15 uur Etenspauze

13:00 uur Dr. Herbert Koekkoek – Fotografische verwondering over het heelal.

13:30 uur Dr. Gerdien van Genderen-De Kloe – Water: een alledaags maar onmisbaar wonder.

14:10 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

14:15 uur Korte Pauze.

14:20 uur Dr. ir. Nico J. Overeem – Pathogenen: gemaakt om zich aan te passen?

15:00 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

15:05 uur Middagpauze.

15:30 uur Dr. ir. Jan-Hermen Dannenberg – DNA: de taal van God?

16:10 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

16:15 uur Korte Pauze.

16:20 uur Dr. ir. Roel A. Jongeneel – Economie als dankbaar en verantwoord beheer van datgene wat aan ons is toevertrouwd.

17:00 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

17:05 uur Jan van Meerten (als de gezondheid het toelaat) – Afsluiting congres.

19:30 uur Engelstalig dessert 1: Dr. Danny R. Faulkner – The current status of Creation Astronomy.

20:30 uur Engelstalig dessert 2: Dr. Kenneth Coulson – Cambrian Stromatolites and their implications for Creation Geology.


De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 oktober 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Advertentie ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ zaterdag 21 oktober 2023 D.V.

Begin deze maand viel Weet Magazine op de mat. In dit drieëntachtigste nummer is een advertentie geplaatst van het congres. Hieronder is de advertentie te vinden en hier kunt u uzelf aanmelden.

‘In die opzet zijn de schrijvers vanuit hun geloofsperspectief in zekere zin geslaagd’ – Bespreking van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’

Deze bundel heeft tot doel om christelijke wetenschappers verantwoord te laten spreken over de waardevolle relatie die zij tussen geloof en wetenschap waarnemen. Op basis daarvan willen ze hun achtergronden en keuzes belichten. Achttien mannelijke deskundigen kruipen in de pen om dat op hun manier te doen. Zes artikelen in de bundel gaan over theologische fundamenten van het christelijk geloof, vier over lessen uit de (kerk) geschiedenis, drie over wetenschapsvisies en filosofie en vijf over de natuurwetenschappen.

Het doel van de artikelen is telkens aan te tonen dat wetenschap en christelijk geloof niet met elkaar in strijd zijn. Wat betekent het om op die manier in studie en wetenschap bezig te zijn als je zelf wel in God gelooft? (p. 8) In die opzet zijn de schrijvers vanuit hun geloofsperspectief in zekere zin geslaagd. Wel verschillen de artikelen zeer sterk in wetenschapsniveau. De lezer zal daarbij merken dat elk artikel een afzonderlijke bijdrage is die afhankelijk van de eigen interesses, vooronderstellingen en achtergrond meer of minder aanspreekt.

Doordat het niet de bedoeling is in dit korte bestek alle artikelen te bespreken, noem ik twee wetenschappelijke topartikelen uit de bundel. Het betreft ‘De ene Schepper en de vele goden’ en ‘Wiskunde en geloof in het spoor van Newton en Gödel’. Het eerste artikel onderzoekt in hoeverre de breed aanvaarde evolutionaire godsdienstontwikkeling van polytheïsme naar monotheïsme nog te verdedigen valt en laat de hiaten in dat wetenschapsmodel zien. Het tweede artikel toont vanuit de geschiedenis aan hoe sterk vooronderstellingen in de wiskundewetenschappen een rol speelden.

Elk artikel wil daarbij aan geïnteresseerden en jongeren uit de hogere leerjaren van de middelbare school (p. 8, 11) laten zien wat er binnen de christelijke wetenschap aan waardevols te vinden is. Wel dient de lezer te beseffen dat de schrijvers er niet op uit zijn om in gesprek te gaan met andersdenkende of niet-christelijke wetenschappers. Het bedrijven van ‘wetenschap voor Gods aangezicht’ demonstreert vooral het spreken over wetenschap vanuit de eigen geloofsovertuiging.

De redactie maakte de keuze om aan bovengenoemde vier thema’s grote aandacht te besteden (theologie, geschiedenis, filosofie, natuurwetenschap). Ze erkent echter dat de artikels illustratief zijn en niet alle bloemen in het veld bespreken (p. 10). In mijn eigen Vlaamse context ervaar ik als leerkracht op de middelbare school dat christenen vooral worstelen met dateringsvraagstukken vanuit de geologie en biologie. Een reflectie op deze vraagstukken ontbreekt echter in de bundel. De reden hiervoor is dat de redactie vermoedt dat in de door haar gekozen vakgebieden de grootste uitdagingen liggen op het gebied van het Schriftgezag (het onderwerp dat de bundel voorop plaatst). Vooral de keuze om Genesis 1-2 als historisch verslag te lezen, stoot in de maatschappij en het daarbij horende onderwijs op verzet. Daarbij is er echter niet enkel te denken aan vraagstukken rondom Genesis 1-2, maar juist ook aan dateringskwesties van het universum, de mensheid en elementen zoals een wereldwijde watervloed.

Hoewel ikzelf het Schriftgezag van Genesis vanuit mijn evangelische geloofsvisie hoog wil houden, liggen daar in de gesprekken tussen wetenschap en geloof grote vraagstukken die roepen om de vraag naar mogelijke combineerbaarheid. Wie vanuit het christelijk geloof een bundel zoekt die aantoont hoe wetenschappers vanuit dezelfde christelijke geloofsovertuiging wetenschap proberen te bedrijven zal veel vreugde aan het boek beleven. Wie vanuit datzelfde christelijke geloof wil leren hoe een besef van vooronderstellingen het gesprek tussen het christelijke geloof en de algemene wetenschap vooruit kan helpen, zal echter minder voorbeelden daarvan in dit boek tegenkomen, aangezien het niet die doelstelling heeft.

De bundel is via dit bestelformulier verkrijgbaar.

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit StudieBijbel Magazine. De bronvermelding luidt: Hausoul, R.R., 2023, Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht, StudieBijbel Magazine 17 (1): 24-25.

Voetnoten

Tussentijdse nieuwsbrief d.d. 5-10-2023 met het persbericht voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Zoals we in de vorige nieuwsbrief beloofd hebben, sturen wij u het persbericht van het komende congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ op 21 oktober 2023 D.V. Dit persbericht werd afgelopen dinsdag verzonden naar diverse media. Het persbericht is ook via deze link te bekijken en verder te verspreiden. U kunt de flyer hier downloaden. Wilt u het congres financieel of op een andere wijze ondersteunen dan kunt u via deze link de mogelijkheden daartoe bekijken. Hieronder volgt het persbericht.

  • Op 21 oktober 2023 D.V. organiseert Fundamentum een congres ‘Bijbel & Wetenschap’ in ‘De Bron’ te Hardinxveld-Giessendam.
  • Verwondering over Gods schepping is het thema.
  • Tien gepromoveerde wetenschappers spreken over theologie, medische ethiek en natuurwetenschap.
  • Ter bestrijding van de onkosten wordt een entree 10 euro (7,50 voor studenten) gevraagd.
  • Het congres is ook kosteloos thuis te volgen via de livestream.
  • Meer informatie is te vinden via www.oorsprong.info/congres.

 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Gods schepping en menselijke verwondering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De schoonheid en complexiteit van het Boek der Natuur doet ons duizelen. Het bestuderen hiervan laat ons met een oude dichter uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Deze scheppingsverwondering is het ultieme doel van het congres ‘Bijbel en Wetenschap 2023’. Dit congres, met een tiental gepromoveerde wetenschappers, wordt georganiseerd door Fundamentum. Tot eer van onze Schepper en tot heil van de naaste, dat is de wens van de organisatie.
 
Het congres wordt op 21 oktober 2023 D.V. georganiseerd in De Bron aan de Maasstraat 1 te Hardinxveld-Giessendam. Het congres wordt, als zijn gezondheidstoestand het toelaat, geopend door Jan van Meerten. De thema’s op het congres omvatten drie onderdelen: een theologisch gedeelte, een medisch-ethisch gedeelte en een natuurwetenschappelijk gedeelte. We starten het theologische gedeelte met een lezing van dr. Henk van den Belt over het Sola Scriptura van de Reformatie en waarom dit nog steeds relevant is voor deze tijd. De tweede theologische lezing wordt verzorgd door dr. Pieter Lalleman. Hij zal ons inleiden in de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën. We verwonderen ons in dit theologische gedeelte over (de overlevering van) Gods Woord. Na deze twee theologische lezingen volgt er een medisch-ethische lezing van dr. Bert-Jan Heusinkveld. Naar aanleiding van zijn proefschrift ‘De betere mens’ zal deze ethicus zich verwonderen over het menselijke medisch-wetenschappelijke vernuft om te komen tot mensverbetering, maar ook verkennen wat de medisch-ethische grenzen hiervan zijn. Mag alles wat kan?
 
Het grootste deel van de congrestijd gaat uit naar natuurwetenschappelijke verwondering. Na de etenspauze, waarbij een eenvoudige lunch verzorgd zal worden door de organisatie, trapt astrofysicus dr. Herbert Koekkoek dit gedeelte af met fotografische verwondering over het heelal. Na deze macro-wereld dalen we af naar slechts één, maar onmisbaar, element: water. Dat water een alledaags wonder is, dat is te zien in ontwikkelingslanden waar (soms) uren gelopen moet worden voor schoon drinkwater. Dr. Gerdien van Genderen-de Kloe geeft een lezing over de wereld van water. Dr. Nico Overeem brengt ons met zijn lezing in de wereld van de pathogenen. Zijn deze ziekteverwekkers speciaal gemaakt om zich aan te passen? Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Dr. Jan-Hermen Dannenberg is uitgenodigd om te spreken over de wonderlijke eigenschappen van DNA. Tenslotte sluit dr. Roel Jongeneel het dagprogramma af door met ons te kijken naar economie en rentmeesterschap. We kunnen ons verwonderen over de schepping, maar de mens kan met zijn handelen ook de schepping verwoesten. In hoeverre kunnen we dankbaar en verantwoord omgaan met het goed dat aan ons is toevertrouwd?
 
Het avondprogramma zal alleen via de livestream worden uitgezonden. In de avond zijn twee Angelsaksische sprekers uitgenodigd. Dr. Danny Faulkner denkt met ons na over creationistische astronomie en dr. Kenneth Coulson heeft als aardwetenschapper stromatolieten bestudeerd en wil zijn kennis met ons delen. Zijn interpretatie van deze paleontologische verschijnselen heeft gevolgen voor de kijk op de start van de zondvloed. Fundamentum is een creationistische organisatie. We geloven en belijden een zesdaagse schepping door God, een historische zondeval en de Heere Jezus Christus als ‘enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen’.  De bekende theologische vierdeling van schepping, zondeval, verlossing en voleinding. Sprekers en schrijvers die worden uitgenodigd kunnen verschillend denken over de invulling en de natuurwetenschappelijke gevolgen van deze belijdenis, maar zijn er in ieder geval van overtuigd dat God de Schepper is van hemel en aarde.
 
Deelname aan dit congres is mogelijk door aanmelding via de webpagina www.oorsprong.info/congres. De entree voor het congres bedraagt 10 euro als regulier tarief en 7,50 euro voor studenten. Dit geringe bedrag wordt gebruikt ter bestrijding van de onkosten. Voor mensen die slecht te been zijn, te ver weg wonen of om andere reden verhinderd zijn wordt het congres ook via de livestream uitgezonden. Hiervoor is een afzonderlijke webpagina aangemaakt: www.oorsprong.info/livestream-congres-2023. Deze livestream is kosteloos en vrij toegankelijk. Het programma is geschikt voor geïnteresseerde leken, studenten en academici. Ook opvoeders, onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend personeel, predikanten en overige kerkelijke werkers kunnen tijdens dit congres nieuwe inzichten opdoen, die ze daarna kunnen gebruiken in de klas of in de kerk. Mensen die kritisch staan tegenover de schepping door God of daaraan twijfelen, zoals atheïsten en agnosten, worden door de organisatie ook uitgenodigd. Het is de wens van de organisatie dat dit congres mag leiden tot Gods eer en tot heil van de naaste.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt elke maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Moederziel alleen overgebleven? (geschreven door ir. Henk van der Kooij).
(2) De buitengewone ontstaansgeschiedenis van de Noorse fjorden (geschreven door drs. Hans Hoogerduijn).
(3) Kunstenares maakte duizenden beeldjes van Asjera: wie is deze heidense godin? (geschreven door dr. Mart-Jan Paul).
(4) Kees van Helden (Kies Leven) over gedenkplaats voor vrouwen die lijden na een abortus (video met Kees van Helden op Family7).
(5) Vlaamse ondernemer, politicus en miljardair Fernand Huts geeft miljoenen uit aan een Tyrannosaurus rex (geschreven door Jan van Meerten)

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 oktober 2023 D.V. Tussentijds zal met u de link naar de livestream van het congres nog gedeeld worden. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Verwondering over Gods schepping – Congres over ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ komende maand – Nieuwsbrief d.d. 30 september 2023

Wanneer we in Gods schepping rondwandelen of – rijden valt de schoonheid daarvan op. Deze schoonheid is vaak te zien in de kleine dingen. Ook in de achtertuin is veel moois te zien. Heeft u weleens een pissebed in detail bestudeerd? Op 21 oktober 2023 D.V. wordt het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ georganiseerd in Hardinxveld-Giessendam. Momenteel zijn er meer dan 85 deelnemers en er komen elke dag aanmeldingen bij. Komt u ook luisteren? Het thema is ‘Verwondering’, wetenschappelijke verwondering over Gods schepping. Schroom niet: er is nog plaats genoeg. Meer informatie is hier te vinden en aanmelden kan ook op dezelfde pagina. Wilt u dit congres ondersteunen? Hier kunt u lezen hoe dat kan. Uw gebeden en financiële ondersteuning zijn onmisbaar!

Schoonheid

Over schoonheid gesproken. Vandaag staat er een prachtig artikel in RD Magazine. Het artikel is geschreven door docent Zacharias Klaasse en gaat over de vraag waar de schoonheid in Gods schepping vandaan komt. Volgens Klaasse is deze schoonheid niet te verklaren uit toevalligheden of bestaande natuurwetten. De tweede hoofdwet van de thermodynamica laat zien dat orde altijd vanzelf chaos wordt. “En chaos is juist het tegenovergestelde van schoonheid. Het kost altijd energie om in chaos weer orde te scheppen.” De schoonheid van bijvoorbeeld het Capitool in Washington is geen toeval, zij wijst op een ontwerper. Dat geldt ook voor de schoonheid in Gods schepping. “De ontworpen schoonheid van de schepping is zo voortreffelijk dat de beste menselijke technologie moeite heeft om de kwaliteit van de schoonheid van de schepping na te bootsen. (…) De beste kunstwerken van de mens kunnen zich maar moeilijk meten met een eenvoudige bloem.” Tenslotte verwijst Klaasse naar de woorden van de Heere Jezus, Mattheüs 6:29, dat zelfs Salomo in al zijn glorie niet getooid was als een van die bloemen in het veld.

Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Het thema van het congres is ‘verwondering‘, wetenschappelijke verwondering over Goddelijk ontwerp. Verwondering over Zijn Woord en het Werk Zijner Handen. Het geloof in de Schepper is niet slechts een rationele verdediging van een bepaalde waarheid. Sterker nog een dergelijk rationele verdediging slaat de schepping plat en haalt de verwondering weg. Dat was het betoog van dr. Jan Veldman, onlangs ook geplaatst op de website ‘Oorsprong’. We moeten van verwarring naar verwondering. In de vorige nieuwsbrief is het programma al uitgebreid gepresenteerd. Helaas moest één spreker, vanwege werkzaamheden in het buitenland, afzeggen. Gelukkig hebben we moleculair bioloog en geneticus dr. ir. Jan-Hermen Dannenberg bereid gevonden om een lezing te geven over de wonderlijke eigenschappen van DNA. Het persbericht van het congres is hier te lezen en de flyer is hier te downloaden. Helpt u mee met de verspreiding hiervan? Meer informatie over en aanmelden voor het congres kan via deze link. Komt u ook? Vanwege de lichamelijke gezondheid van Jan van Meerten lukt het niet om een boekentafel samen te stellen. Gelukkig hebben we Logos Instituut bereid gevonden om deze boekentafel, tegen een klein percentage van de omzet, te verzorgen.

Inzicht

De bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ wordt goed ontvangen. Naast lovende woorden worden er ook kritische noten te gekraakt. We zijn dankbaar voor de goede ontvangst van de bundel. Heeft u de bundel nog niet, dan kunt u deze hier via het digitale bestelformulier aanschaffen. Komende maand verschijnt er op onze website een kritische recensie van bioloog en filosoof drs. Rafel Benjamin. Deze wordt gegoten in een tweeluik. Hier houden we een overzicht bij van alle reacties op de bundel.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand zeer goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Geloof en wetenschap: twee geloven op één kussen? (geschreven door dr. Wim van Vlastuin).
(2) Wetenschappelijk model nuttig maar niet alwetend (geschreven door dr. Wim de Vries).
(3) Urker huisarts en voormalig Urker predikant belijden het klassieke scheppingsgeloof en verwonderen zich over Gods schepping (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De rol van schimmels in Gods schepping (lezing door dr. ir. Gert Kema).
(5) Interview met dr. Carl Trueman door dr. Maarten Klaassen van Bijbels Beraad M/V (interview met dr. Maarten Klaassen, dr. Carl Trueman en dr. Benno Zuiddam).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 oktober 2023 D.V. Tussentijds zal met u het persbericht van het congres nog gedeeld worden. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Rondom het congres 2023 (4) – Steun ons: Doneeractie congres opgestart!

We zijn op zoek naar sponsors voor ons congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’!

Op 21 oktober 2023 D.V. organiseren wij in Hardinxveld-Giessendam het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. Het thema is ‘Verwondering’ over Gods schepping. Helaas zijn er aan het organiseren van een dergelijk congres kosten verbonden. Aanmelden voor dit congres (en het vinden van meer informatie over dit congres) kan via deze webpagina: https://oorsprong.info/congres/. Om de entreeprijs zo laag mogelijk te houden, hebben we deze crowdfundingspagina aangemaakt. De totale kosten zijn begroot op 4400 euro. Wilt u deze begroting opvragen dan kunt u een bericht sturen via ons contactformulier: https://oorsprong.info/contact/

Hoe kunt u meedoen?

1. Door dit congres te gedenken in uw gebeden. Dat de lezingen tot eer van de Schepper en tot heil van de naaste zou mogen zijn.

2. Deelnemen aan het congres. Via bovenstaande link kunt u uzelf aanmelden. Het betaalde entreebedrag wordt vanzelfsprekend van het bovenstaande crowdfundingbedrag afgetrokken.

3. Deze crowdfunding ondersteunen. Helaas blijft er bij 150 deelnemers (ons streefgetal) zeker nog een negatief bedrag van 2500 euro over. 

4. U kunt ook rechtstreeks een bedrag overschrijven. Dit kan op rekeningnummer NL46 INGB 0101 8090 34 t.n.v. Fundamentum – Van Meerten o.v.v. ‘Bijbel & Wetenschap 2023’.

5. Bestel de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht via dit bestelformulier: https://oorsprong.info/bestelformulier-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/. Het bedrag wordt deze twee maanden aangewend ten gunste van het congres.

Mogen wij op uw steun rekenen? Het bedrag dat hopelijk overblijft wordt, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, in de voorbereidingen van een volgend congres gestoken. De doneeractie loopt via doneeractie.nl. URL: https://www.doneeractie.nl/verwondering-over-gods-schepping/-82137.

(meer…)