Home » Geologie

Categoriearchief: Geologie

Het eerste bedrag voor de studiereis ‘Geologie van Hongarije’ is binnen – Helpt u mee om deze reis mogelijk te maken?

Van 6 juni 2022 tot en met 10 juni 2022 hopen wij, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, af te reizen naar Hongarije om daar de geologie van dit prachtige land te bestuderen en een reis voor te bereiden. Onlangs lieten we weten dat wij hier naast gebed ook financiële steun nodig hadden voor deze reis. Deze week is de eerste honderd euro opgehaald voor deze reis. Maakt u de rest van de reis mogelijk?

De geologie van Hongarije verwijst naar een catastrofaal verleden en kan inzichtelijk maken hoe Europa er vlak na de zondvloed uit moet hebben gezien. Tenminste als je uit gaat van de zogenoemde Krijt/Paleogeen-zondvloedgrens. Hoe kwam de aarde na de zondvloed tot rust en hoe is dat nu nog zichtbaar in het landschap van Hongarije? In het Novohrad-Nograd Geopark wordt dit inzichtelijk gemaakt, hoewel de initiatiefnemers tot dit Geopark uitgaan van de naturalistische tijdschaal kunnen wij dit ook anders interpreteren. Zie hier voor een promotievideo van dit Geopark. We hopen tijdens deze studiereis een bezoek te kunnen brengen aan diverse locaties binnen dit Geopark, we zullen daarvoor ook een klein stukje Slowakije in moeten.

Helpt u mee om deze studiereis financieel mogelijk te maken. Afgelopen week hebben wij honderd euro opgehaald, verdeeld over drie sponsoren. Wie helpt ons met de overige 650 euro? Een gift kan overgemaakt worden naar NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten. Zou u in de vermelding willen schrijven: ‘Vergoeding onkosten studiereis Geologie van Hongarije’? Hier kunt u meer lezen over de ‘Output’ van dit project, die bedraagt (gelukkig) veel meer dan alleen de voorbereiding voor een eventuele geologiereis.

Wim de Jong en Gea Mulder publiceren opnieuw over steenzout en diapirisme – Kritiek van Willem Jan Blom op het wetenschappelijk gehalte van eerdere publicaties

In 2021 publiceerden dr. Wim de Jong en drs. Gea Mulder twee artikelen in het tijdschrift Journal of Geology & Geophysics. De artikelen gingen respectievelijk over de viscositeit van gesteenten en een catastrofistisch scenario voor het ontstaan van de reusachtige zoutdiapieren in onder andere de Nederlandse ondergrond.1 Het laatste artikel is nu in meer uitgebreide vorm verschenen als hoofdstuk in een boek. Het boek draagt de titel: Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences.2

Zoutdiapirisme

In het hoofdstuk wordt de standaardverklaring van het ontstaan van de zoutpijlers bekritiseerd. De idee dat gesteente zich onder hoge langdurige spanning zou gedragen als een vloeistof wordt door De Jong en Mulder als onjuist beschouwd. Volgens hen is een alternatief nodig om de nu ontstane hiaat in geologische kennis op te vullen. De Jong en Mulder geven daarom aan dat ze de zoutdiapieren willen verklaren als enorme zoutlava’s die in korte tijd in sedimentrijk en stromend water omhoog zijn gestuwd. Het artikel legt volgens de auteurs niet alleen uit hoe zoutdiapieren zijn ontstaan, maar ook hoe andere geologische macrostructuren zijn ontstaan. De Jong en Mulder noemen het catastrofescenario, in tegenstelling tot het naturalistische scenario, ‘zeer constitent met de huidige geologische en geofysische feiten’. Dr. De Jong heeft het hoofdstuk ook op zijn eigen ResearchGate-pagina geplaatst zodat de lezer het zelf kan bestuderen.3

Kritiek

Er is ook kritiek gekomen op het verschijnen van de twee artikelen van De Jong en Mulder in Journal of Geology & Geophysics. Onlangs schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een kritisch artikel over dit tijdschrift en de twee artikelen die geschreven zijn. Blom gaat niet inhoudelijk in op de artikelen, hoewel er volgens hem genoeg over te zeggen is en hij dat ook elders heeft gedaan.4 Hij wil er vooral de vinger bij leggen dat het tijdschrift waar De Jong en Mulder in publiceerden ‘geen echt wetenschappelijk tijdschrift is’. Het gaat volgens hem om een ‘predatory journal’. Blom geeft aan dat een dergelijk tijdschrift vaak ‘phishing-e-mails’ naar wetenschappers stuurt om hun artikel in dit tijdschrift te plaatsen. Expertise over het onderwerp is niet belangrijk, het hoofddoel is geld verdienen. Het publiceren van een artikel kost namelijk 666 euro. Na inzending het artikel weer intrekken kost je nog steeds 300 dollar. Daarnaast is het volgens Blom nauwelijks mogelijk om een artikel peer-reviewed en al binnen twee weken na inzending te plaatsen. De redactie zou, volgens Blom, zelf niet deskundig genoeg zijn om de review van het zoutartikel uit te voeren omdat deze bestaat uit één milieukundige en twee geomorfologen. Blom geeft als laatste aan met De Jong en Mulder óók inhoudelijk het gesprek aan te willen gaan. Hij verwijst daarbij naar zijn eerdere bijdragen in de zoutdiscussie.5

Ten slotte

Gaat het werkelijk om een ‘predatory journal’ en heeft Willem Jan Blom gelijk dat het schadelijk is voor de reputatie van een wetenschapper om hierin te publiceren? Willen De Jong en Mulder de schijn van wetenschappelijkheid ophouden door in een dergelijk journal te publiceren? Dat laatste lijkt mij te zwaar aangezet. Wellicht wilden de onderzoekers hun inhoud ergens publiceren en kwamen ze terecht bij Journal of Geology & Geophysics. Persoonlijk had ik het eerst geprobeerd bij Netherlands Journal of Geosciences – Geologie en Mijnbouw. Het wetenschappelijke artikel zou dan ook vrij toegankelijk zijn, want dit is ook een journal met Open Access. Wanneer ik dit artikel lees is mijn vraag vooral: Hebben De Jong en Mulder een goed alternatief voor het naturalistische scenario? Ik hoop dat Blom zich óók over die vraag zou willen buigen.

Voetnoten

Vervolgmail op de uitnodiging van de besloten geologiebijeenkomst op 19 november 2022 D.V.

Beste vrienden en bekenden,

Aan het begin van dit jaar stuurde ik jullie een e-mail met een uitnodiging voor een besloten geologiebijeenkomst. Van diverse mensen kreeg ik al een positieve reactie en/of een aanmelding. In de vorige e-mail wees ik erop dat diverse Nederlands die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof en een wereldwijde zondvloed geologisch gezien aan de weg timmeren. Hoe bouwen we een geologisch paradigma op waarbij de zondvloed (en andere catastrofen) de sleutel vormen? Hoewel we in de Nederlandstalige gebieden hard aan de weg timmeren, zijn we niet goed in het pareren van kritiek. Er komt kritiek op het zondvloedparadigma van mensen uit diverse hoek. Bijvoorbeeld van atheïsten, theïstisch evolutionisten en/of ex-creationisten. Zo schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een veelluik over de gedachte dat afzettingen in het Paleozoïcum geen wereldwijde zondvloed laten zien. Hoewel hij zijn kritiek al in 2020 opschreef is daar nog nooit publiekelijk op gereageerd. Als we dat niet doen dan gaat zijn (en andere) kritiek een eigen leven leiden, met als gevolg dat er mensen zullen afhaken of in twijfel gebracht worden. Daarom is het nodig dat dit soort replieken van een weerwoord worden voorzien. Overigens nooit met de botte bijl, omdat het veelal gaat om een inhoudelijk verschil van inzicht en geen persoonlijk verschil. Op de besloten geologiebijeenkomst willen we beiden voor het voetlicht brengen: paradigmaopbouw én bespreken van kritiek.

Zoals in de aankondiging en het programma van de geologiebijeenkomst te lezen is zal het eerste deel van de dag worden besteed aan paradigmaopbouw. We luisteren dan naar een presentatie van vier nieuwe (Engelstalige) boeken, waarbij de schrijvers uitgaan van een wereldwijde zondvloed. Daarnaast bediscussiëren we het manuscript van drs. Hans Hoogerduijn aangaande het zogenoemde Rekolonisatiemodel. Hans is, samen met anderen, al jaren bezig met de opbouw van een zondvloedmodel. Het tweede deel van de dag zal worden besteed aan een bespreken van kritiek rond het e-book ‘Geen zondvloed tijdens het Paleozoïcum’ van Willem Jan Blom. Daarnaast zal er een voorstel worden gepresenteerd voor gezamenlijk onderzoek naar een geologisch verschijnsel in de Ardennen. De bestanden die nodig zijn ter voorbereiding van de bijeenkomst wil ik aan het begin van de junimaand in een besloten online-omgeving plaatsen zodat we ruim de tijd hebben om ons voor te bereiden. Daarnaast zou ik de deelnemers willen vragen om één hoofdstuk uit het e-book van Willem Jan Blom te nemen en die in de diepte uit te werken/te bekritiseren. Deze kritieken kunnen dan worden besproken op de studiedag. Heeft u uzelf nog niet aangemeld? Mis de dag niet en doe dat dan vandaag nog. Dat kan via: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-op-19-november-2022-d-v/.

Zelf hoop ik in de Pinkstervakantie op studiereis te kunnen gaan naar Hongarije om daar de catastrofale geologische geschiedenis van dit land te bestuderen (zie hier voor een beschrijving van de reis). Ik zoek daarvoor nog sponsors. Kent u nog bedrijven of particulieren die een dergelijke reis met een veelvuldige creationistische output willen sponsoren? Wijs hen dan op deze studiereis. Het is dringend noodzakelijk dat we in Nederland meer aan zondvloedgeologie doen. Dat moet niet oppervlakkig gebeuren, want dan zal het mensen beschadigen, maar in de diepte. Wilt u bidden voor de mensen die aan het geologische ‘front’ staan en vrijwel iedere dag worden uitgedaagd door de naturalistische geologie? Maar ook voor christelijke docenten aardrijkskunde die hun leerlingen wekelijks moeten en willen onderwijzen en hen de beginselen van een scheppingsparadigma willen bijbrengen?

Ik zie uit naar uw aanmelding voor de besloten geologiebijeenkomst,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

Fundamentum

www.oorsprong.info

info@oorsprong.info

‘Why I’m a creationist?’ – Geoloog Paul Garner (MSc.) op bezoek bij Driestar College

In 2018 bezochten geoloog Paul Garner en Jan van Meerten het Driestar College voor een gastles. De titel van de les was ‘Why I’m a creationist‘. De lezing werd door een docent opgenomen en online geplaatst. Helaas is de kwaliteit van de opname niet heel erg hoog, maar de lezing is nog steeds goed te volgen.

De zondvloed als sleutel voor Hongarijegeologie – Steunt u ons nieuwe project? – Nieuwsbrief d.d. 28-4-2022

Van diverse kanten kregen wij de vraag of we nog een nieuwsbrief wilden sturen met een update van onze activiteiten met Fundamentum. De afgelopen maanden zijn we met verschillende zaken bezig geweest en kwam er door tijdnood elke keer niet van om een nieuwsbrief te sturen. Vandaag dus een nieuwe nieuwsbrief. We zijn van plan om met Fundamentum naar Hongarije af te reizen om een studiereis te organiseren naar dit prachtige land. Steunt u ons project? Allereerst in uw gebeden maar ook financieel? In deze nieuwsbrief daar meer over.Project Hongarijegeologie

Zoals hierboven aangegeven zijn we voornemens om de week Pinksteren naar Hongarije af te reizen om daar een studiereis te voor te bereiden met als thema: ‘Hongarijegeologie‘. We willen tijdens deze reis bestuderen hoe de geologische gegevens matchen met de zondvloedgeschiedenis en locaties opzoeken die geschikt zijn voor een studiereis.. De zondvloed was geen plaatselijke overstroming maar had een wereldwijde impact. Daarom denken veel creationisten dat het ook ná de zondvloed nog een turbulente geologische tijd was. Hoe past de geologie van Hongarije hierin? Zou u willen overwegen dit project te ondersteunen? Meer informatie over deze voorbereidingsreis plus een begroting van de verwachte kosten kunt u hier vinden.

Rolmodellen voor studenten

Het is voor studenten belangrijk dat er rolmodellen zijn. Onder rolmodellen verstaan wij academici die ooit ook gestudeerd hebben en (deels) ook menselijkerwijs gesproken de geestelijke worstelingen hebben doorstaan. Veel christelijke studenten twijfelen aan de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift óf worden intellectueel uitgedaagd met vraagstukken. Het is van belang dat studenten niet met deze twijfels en uitdagingen blijven lopen, maar te rade gaan bij een academicus als een soort mentor. In de Nederlandse media worden regelmatig christelijke academici bevraagd over bijvoorbeeld de evolutietheorie. Deze interviews vatten wij samen op onze website. Van de volgende, in onze ogen, rolmodellen is al een interview samengevat. In willekeurige volgorde: dr. Peter Borger, ds. Willem van Benthem, student Lauren Zwemer, dr. Frank van der Duyn Schouten, dr. Herbert Koekkoek en dr. Hendrik Koorevaar. Dit is slechts een greep uit de vele artikelen die zijn verschenen. Zo hopen we binnenkort een artikel van een gepromoveerd informatiewetenschapper samen te vatten over het ontstaan van informatie en de oorsprong van het leven en een interview met een gereformeerd predikant. Wanneer u meer wilt lezen, houdt u dan de website in de gaten!

Bundel over Geloof en Wetenschap

De verschijning van de bundel rond het thema Geloof en Wetenschap is wat vertraagd. We hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven. De vooraankondiging is hier te lezen.

Congres 22 oktober 2022 D.V.

We hopen op 22 oktober 2022 D.V. een congres te organiseren over Gods schepping. Het programma is al bekend en hier te bekijken. Komende maand willen we ook de locatie geregeld hebben zodat we actief kunnen promoten. Houdt u daarvoor de website in de gaten!

Besloten geologiebijeenkomst

Op 19 november 2022 D.V. organiseren wij een besloten geologiebijeenkomst voor creationistische experts in de geologie en aanverwante vakgebieden om na te denken over een Bijbelse chronologie én catastrofisme. De onderwerpen zijn hier te vinden en aanmelden voor deze besloten bijeenkomst kan op dezelfde pagina. De e-mail ter uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier na te lezen. Bent u van harte overtuigd van het klassieke scheppingsgeloof en wilt u graag meedenken? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Mocht u verhinderd zijn maar wel graag willen meedenken dan kunt u uzelf ook aanmelden. De locatie is nog niet bekend.

Nuttige artikelen

Hieronder een vijftal nuttige artikelen die recent op de website verschenen zijn:

(1) Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld (geschreven door Jan van Meerten)
(2) Loden inscriptie bij Jozua’s altaar (geschreven door Jan Pieter van de Giessen)
(3) Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s (geschreven door Jan van Meerten)
(4) ‘Schepping door evolutie holt Bijbelse boodschap uit’ – Dr. ir. Wim de Vries aan het woord over ‘Woord & Wetenschap’ (een video met dr. Wim de Vries)
(5) “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster (interview door dr. Dirk Baarssen)

Op donderdag 26 mei 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief. 

Zondvloedmodellen & zondvloedmechanismen: Zondvloed, modellen, mechanismen en consequenties – Jan Rein de Wit spreekt op scheppingscongres van 9 juni 2018

Op 9 juni 2018 werd er door een groep christenen een congres in Zwolle georganiseerd over schepping en evolutie. De vijfde en laatste lezing werd verzorgd door Jan Rein de Wit. Hij sprak over zondvloedmodellen en zondvloedmechanismen. De lezing werd opgenomen door de organisatie en kunnen wij daarom hieronder met u delen. Veel zegen bij het kijken!

De Hongaarse lavendelcultuur – Een bezoek aan het ‘levendula-ház’ is de moeite waard

In 2018 bezochten Lorens Knap en ondergetekende het land Hongarije om voorbereidingen te treffen voor de geologiereis van 29 april tot en met 3 mei 2019. Met de veerboot voeren we het Balatonmeer over naar het schiereiland Tihany. Daar bezochten we het Lavendel Huis. Dit museum geeft een boeiend overzicht van het eiland Tihany. Beginnend bij landschapsvorming door vulkanisme tot de huidige ‘lavendelcultuur’.

Aan het einde van het Mioceen waren er in Hongarije veel vulkaanuitbarstingen. Een van de eerste vulkanen die in deze periode uitbarstte is te vinden in het centrum van het huidige schiereiland Tihany. Het schiereiland en het Balatonmeer bestonden overigens toen nog niet in de letterlijke zin van het woord. Dit vulkanisme ging door tot en met het einde van het Plioceen en de resultaten daarvan zijn tot op de dag van vandaag waarneembaar: uitgedoofde basaltvulkanen en actieve warmwaterbronnen. Creationisten die uitgaan van een ‘zondvloed/post-zondvloed’-grens nabij de K/Pg-grens geven aan dat dit Mioceenvulkanisme één van de naweeën is van een tot rust komende aarde na de wereldwijde en vernietigende zondvloed. Dit model is intuïtief als leidraad genomen tijdens de bovengenoemde geologiereis, al zijn er ook andere (creationistische) interpretaties mogelijk.

Hoewel het museum uitgaat van een naturalistisch denkkader geeft wel het helder weer hoe dit gegaan zou kunnen zijn. Men laat indrukwekkende en professioneel opgezette tekeningen, video’s en wandreliëfs zien. Hierdoor gaat de geschiedenis van het schiereiland en de streek leven. Een bijkomstig voordeel is dat de teksten in de tentoonstelling niet alleen in het Hongaars worden weergegeven, maar ook in het Engels. Toch hadden we uiteindelijk besloten dit museum niet in onze excursie op te nemen, omdat de ‘Balatondag’ al erg volgepland was met veldexcursies.

Het museum is vooral bekend vanwege de aandacht voor lavendel. Deze plant werd in 1920 ingevoerd vanuit Frankrijk en werd op Tihany uitgezet. Sindsdien heeft deze plant zich sterk vermeerderd op het schiereiland tot in totaal 7 hectare aan lavendel. In de zomer is er zelfs een speciaal lavendelfestival. In het museum worden details gegeven van deze plant, maar ook de geschiedenis van de mensheid met deze plant en specifiek de geschiedenis van lavendel op het eiland Tihany. Voor wie anders wil dan alleen maar geologie is het museum ook de moeite waard. Let wel op dat het van 1 november tot en met 31 maart alleen in het weekend open is.

De voorbereidingsreis in 2018 en dit bezoek aan het museum werden gesponsord door ‘Hongarije Holidays’. In juni 2022 hopen we opnieuw af te kunnen reizen naar Hongarije vanwege een studiereis (zie hier voor meer informatie en verzoek tot (financiële) ondersteuning).

PROJECT: Studiereis ‘Geologie van Hongarije’ – 6-10 juni 2022 D.V.

Hongarije is een prachtig land, gelegen in Centraal-Europa. Het land heeft ook een rijke geologische geschiedenis. Hongarije is vooral bekend vanwege de Grote Hongaarse Laagvlakte, de ooit zo genoemde Hongaarse poesta (Slavisch voor ‘leegte’). Deze vlakte ligt in de Karpatenboog, een Europees Hooggebergte dat zich naast Hongarije (deels) uitstrekt over Tsjechië, Slowakije, Polen, Oekraïne en Roemenië. Door de vlakte loopt één van de grootste rivieren van Europa, de Donau. Hoe is dit landschap ontstaan én hoe past dit binnen een Bijbelse chronologie? Wetenschappers en docenten die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof hebben zich hier nog nauwelijks mee bezig gehouden. Tijd om de feiten op een rij te zetten! Wilt u dit project ondersteunen? Lees hieronder hoe dat kan en wat de verwachtingen zijn.

Een stalagmiet uit het Baradla Domica grottenstelsel in Hongarije. Bron: Wikipedia.

Geologiereis

Topografische kaart van Hongarije. Bron: Wikipedia.

In 2019 hebben we een geologiereis georganiseerd naar Hongarije met voornamelijk aardrijkskundedocenten als deelnemers.1 We kijken terug op een geslaagde reis en waren voornemens dit ieder jaar te organiseren. Helaas gooide zowel corona als mijn vertrek bij Logos Instituut2 roet in het eten. We willen in de komende tijd verkennen of het mogelijk is om deze geologiereizen weer op te pakken. Helaas zijn hier kosten aan verbonden. Wie wil met ons de onkosten dragen? De reis zal overigens meer opleveren dan alleen de voorbereiding op een eventuele geologiereis. We willen in diverse media artikelen publiceren over de geologie van Hongarije en hoe we vanuit onze basisovertuiging, van het klassieke scheppingsgeloof, kunnen kijken naar de feiten die zich aandienen. Zo worden de vondsten die we doen tijdens het veldwerk breder uitgelicht en staat ook Hongarije op de creationistische wereldkaart. Bovenal hopen we dat met het werk mensen bemoedigd worden en twijfelaars geholpen worden om te (blijven) denken vanuit het klassieke scheppingsgeloof. Hieronder geven wij een begroting weer van de beoogde reis, daaronder de output die dit project, naar we hopen, zal opleveren. Het gaat bij de begroting slechts om de onkosten, we hebben in onze berekening geen uurloon meegenomen.

Begroting

De geschatte onkosten worden hieronder in een tabel weergegeven. We hoeven geen overnachtingskosten te vermelden, omdat de in Hongarije woonachtige Lorens Knap, van o.a. Hongarije Holidays, kosteloos zijn huis open wil stellen voor deze voorbereiding.

Activiteit Geschatte kosten
Vliegticket Eindhoven-Boedapest-Eindhoven € 150,-
Autohuur € 150,-
Benzinegeld € 150,-
Toegangskaarten tot musea € 100,-
Eten en drinken € 50,-
Literatuurkosten € 100,-
Overige onvoorziene kosten € 50,-
Totaal € 750,-

Overweegt u om bij te dragen aan deze kosten? Dan kan dat via het bankrekeningnummer NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift!

Output

We hopen dat deze reis meer zal opleveren dan alleen een voorbereiding op een mogelijke geologiereis. We willen (de geologie van) Hongarije meer bekend maken bij creationisten. Hongarije vormt een ideale testcase voor catastrofisme en zondvloedgeologie. Toont dit landschap sporen van een megacatastrofe of is het over het algemeen geleidelijk, met inbegrip van ‘kleinere’ catastrofen, ontstaan? Hieronder de output die we op dit moment voor ogen zien met dit project.

Lake Hévíz, een hydrothermaal meer ten westen van Hongarije. Als gezin bezochten we dit meer tijdens de zomer van 2020. Bron: Wikipedia.
 1. De voorbereiding van een mogelijke geologiereis (voor Nederlanders, Hongaren of beide). We willen kijken of de locaties geschikt zijn om er met een groep heen te gaan.
 2. Een reisgids voor (deze) geologiereizen.
 3. Een dagelijks blog met daarin de bevindingen tijdens de voorbereidingsreis.
 4. Een beknopte digitale museumgids van het Hongaars natuurhistorisch museum, Magyar Természettudományi Múzeum.
 5. Een testcase voor een, in voorbereiding zijnde, aardrijkskundemodule voor het Voortgezet Onderwijs over geologie en het klassieke scheppingsgeloof.
 6. Een column in het blad Om Sions Wil.
 7. Mogelijk een artikel over de Hongaarse chimpansee-achtige mensaap Rudapithecus in Weet Magazine.3 Deze mensaap uit het Mioceen staat volgens naturalisten mogelijk aan de basis (stem species) van de ‘menselijke’ stamboom. In ieder geval wordt het soort gerekend tot de Hominidae.4
 8. Mogelijk een opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad over het verband tussen Hongarijegeologie en zondvloedgeologie.5
 9. Mogelijk een overzichtsartikel schrijven over de waarde van het perspectief van zondvloedgeologie op Hongarije voor de website van Christelijk Informatieplatform (CIP).6
 10. Het opdoen van ideeën voor Scheurkalenderstukjes (een initiatief van Weet Magazine).
 11. De input voor het openingswoord van het congres van d.d. 22 oktober 2022 D.V.7
 12. Het uitbreiden van lesmateriaal voor aardrijkskunde en geschiedenis om zo voor de leerlingen nog meer een rijke leeromgeving te creëren.
 13. De bestudeerde feiten inbouwen in eigen lezingen voor jongeren en ouderen. Eigen geologie-ervaringen delen spreekt veel meer aan.
 14. Een bijdrage leveren aan de zondvloedmodellendiscussie onder creationisten en de discussie op de besloten geologiebijeenkomst(en).8
 15. Het bestuderen en invullen van de plaats van Hongarijegeologie in de rest van de geologie van Europa.
 16. Het herstarten van en een (verdere) invulling geven aan de website ‘Hongarijegeologie’: www.hongarijegeologie.nl.
 17. Het leggen van banden met Hongaarse wetenschappers die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof.
 18. De discussie aangaan met geologen én (aardrijkskunde)docenten die anders denken over de ontwikkeling van deze aarde en daarmee niet uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof.

Kortom, flink wat output waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen. Mogen wij op uw steun rekenen? Niet alleen financieel, maar ook in uw gebeden. Mag deze reis tot een zegen zijn voor velen! De gevolgen van het catastrofisme te bestuderen is een boeiende en interessante bezigheid, maar het heeft ook een diepere geestelijke betekenis. ‘Gedenkt aan de vrouw van Lot’ (Lukas 17:32).

Voetnoten

Aardlagen & fossielen: Over vliegende rozijnen en stokoude heksen – Drs. Hans Hoogerduijn spreekt op scheppingscongres van 9 juni 2018

Op 9 juni 2018 werd er door een groep christenen een congres in Zwolle georganiseerd over schepping en evolutie. De vierde lezing werd verzorgd door drs. Hans Hoogerduijn. Hij sprak over aardlagen en fossielen. De lezing werd opgenomen door de organisatie en kunnen wij daarom hieronder met u delen. Veel zegen bij het kijken!

Melancholia: wat zal er gebeuren als ons zonnestelsel door een exoplaneet wordt verstoord?

Jaarlijks worden er tientallen exoplaneten rond andere sterren gevonden.1 Daar zitten grote gasreuzen bij die zelfs groter zijn dan ‘onze’ Jupiter. Wat zal er gebeuren als zo’n gasreus uit de baan rond zijn ster wordt gestoten en richting ons zonnestelsel afreist? Recent keek ik de speelfilm Melancholia. Deze film gaat hierover. Omdat alle christelijke normen en waarden met de voeten getreden worden zal ik deze film overigens niet nog een keer kijken.

Melancholia gaat over een gasreus die uiteindelijk in botsing komt met de aarde en onze planeet compleet vernietigd. De film is vernoemd naar de gasreus: Melancholia. De hoofdpersoon, Justine, is depressief. In het eerste deel van de film gaat Justine trouwen met Michael. Het is maar een vreemde bruiloft met weglopen, ontrouw, gevloek en afpersing. Uiteindelijk loopt het huwelijk van Justine en Michael dezelfde dag nog op de klippen. Ondertussen nadert de planeet Melancholia de aarde.

Op haar bruiloft ziet Justine een rode ster. Ze vraagt aan haar zwager John wat dat voor een ster is. Zwager John die veel weet van sterrenkunde en vaak door een telescoop naar de nachtelijke hemel tuurt, geeft aan dat het Antares is, een rode superreus en de helderste ster in het sterrenbeeld Schorpioen. Maanden na de bruiloft ziet Justine dat de ster verdwenen is en vraagt zich af wat dat te betekenen heeft. Later blijkt dat de planeet Melancholia het zicht op de ster heeft weggenomen. Hoe dichter de planeet bij de aarde komt, hoe banger Claire, de zus van Justine en de vrouw van John, wordt. John geeft aan dat ze niet bang hoeft te zijn en de doemdenkers niet teveel aandacht moeten geven. John laat haar weten het vertrouwen te stellen in de wetenschap.

Grenzeloos vertrouwen in de wetenschap

John, de zwager van Justine, is een echte sciëntist. Hij heeft alle vertrouwen in de wetenschap. De wetenschap heeft aangegeven dat Melancholia de aarde zal passeren en daarna voorgoed uit het zonnestelsel zal verdwijnen. Hij zegt tegen Claire: “De echte geleerden zijn het eens: Melancholia gaat ons passeren. En het wordt een schitterend schouwspel.” Als de planeet nog wat dichterbij vraagt Claire aan John of de geleerden geen fouten gemaakt hebben. John: “Ze hebben geen fouten gemaakt. (…) Ik beloof het je. Hij komt weer op. Dat komt door de rotatie van de aarde. Precies zoals ze hadden voorspeld.” Op de avond van de flyby kijken het gezin en Justine naar het passeren van de planeet. Na het verstrijken van de tijd wordt Melancholia weer kleiner en kleiner. Claire is gerustgesteld, de wetenschap had gelijk. De volgende dag echter is Melancholia toch nog erg groot. John zit al vroeg bij zijn telescoop en is er niet gerust op. Als de planeet steeds groter wordt verdwijnt John uit beeld en pleegt zelfmoord in de paardenstal. Het vertrouwen in de wetenschap is beschaamd. In de extra beelden geeft de astrofysicus dr. Michael J.D. Linden-Vørnle in het kader van deze gebeurtenis het volgende aan:

“Wetenschap onthult de meest waarschijnlijke blik op de wereld. We weten wel iets, maar leren steeds meer. Dus onze blik verandert. We kunnen niet alles bewijzen, maar kunnen wel bewijsmateriaal vinden hoe de wereld functioneert. Aangezien bewijsmateriaal slechts een deel van het antwoord is, weten we niets 100% zeker. Dingen kunnen veranderen of anders uitpakken, dus wetenschap is niet het absolute antwoord. Besef dat goed.”

In een tijd van grenzeloos vertrouwen in het menselijke kunnen, is dat een mooi antwoord.

Ramkoers

Het blijkt dat Melancholia helemaal niet uit het zonnestelsel verdwijnt. Op een gegeven ogenblik wordt zelfs duidelijk dat hij de aarde zal treffen. Omdat Melancholia veel groter is dan de aarde zal het de aarde vernietigen. Daar is niets meer aan te doen. Deze voorspelling komt nu ook daadwerkelijk uit. We zien Claire nog een pogingen doen om de ramp te ontvluchten. Maar door een botsing tussen het magnetisch veld van Melancholia en die van de aarde is het stroom uitgevallen en werken de accu’s van de auto’s en de golfkarretjes niet meer. We zien in beeld Melancholia steeds dichterbij komen totdat deze gasreus de aarde treft en het beeld daarna zwart wordt. In de extra beelden zien we dat, voordat de film in de première ging, dit ook met computerbeelden gesimuleerd is.

Mogelijk?

Is een scenario zoals hierboven geschetst realistisch? De filmmakers vroegen het aan de astrofysicus dr. Michael J.D. Linden-Vørnle. Hij heeft daarover nagedacht en geeft in de extra’s van de film het volgende aan:

“De kans dat een planeet de aarde zou raken, is héél klein. Maar de kans is niettemin aanwezig, als hij uit koers raakt en ons Melkwegstelsel zou betreden. Het zou kunnen. Maar de mogelijkheid is gering. Sinds 1995 kennen we pas andere planeten die om sterren draaien. Daarvoor wisten we niet dat ze bestonden. Nu kennen we er al 500 [rond het jaar 2010] en vinden er dagelijks meer. En ja, er bestaan gaswolkplaneten, zoals Melancholia. Als een planeet ons stelsel betreedt, hangt veel van de grootte af, dan hebben pas we de kans om hem voldoende te ontdekken. Als hij groot genoeg is, zien we hem al vele jaren vóór hij ons bereikt. Komt hij echter vanachter de zon vandaan, dan hebben we minder tijd. Een grote planeet als Melancholia zou een sterk magnetisch veld hebben, dan zou het onze energie en magnetische velden beïnvloeden.”

Tijdens het schrijven van deze recensie moet ik denken aan het spreken van de Heere Jezus over de eindtijd in relatie met de zondvloed. Hij zegt in Mattheüs 24:37-39 (SV):

“En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.”

Seculier

De film is op veel fronten in strijd met de christelijke normen en waarden. Zo wordt er veel gevloekt in de film en zijn er naaktscenes te zien. In de interviews wordt over dat laatste nogal onbeschaamd gesproken. Verder zien we dat de hoofdpersoon vreemd gaat, nota bene op haar eigen bruiloft en de gevolgen van een zelfmoord. Ook het denken over de dood en de eeuwigheid is totaal seculier. Voor het geweten is het beter deze film niet te kijken. Sommigen volgers van deze website zullen het kijken van speelfilms overigens helemaal afkeuren.2

BEDREIGD DOOR KOSMISCH RUIMTEPUIN
Op deze website publiceren we een serie besprekingen van speelfilms waarin kosmisch ruimtepuin de aarde bedreigt. Alle besprekingen zijn hieronder weergegeven. In de volgorde waarin ze op deze website zijn verschenen.

Melancholia: ‘Melancholia: wat zal er gebeuren als ons zonnestelsel door een exoplaneet wordt verstoord?’.