Home » Seksuele gerichtheid » Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant

Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant

In het vorige artikel hebben we gezien dat ds. A. Kort van de Mieraskerk diep door het stof moet vanwege het schrijven van één zin in een persoonlijke brief aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.1 Hoewel het Openbaar Ministerie in september aangaf ds. Kort niet te zullen vervolgen liet homo-activist Leon Houtzager het daarbij niet zitten. Hij nam topadvocaat Gerard Spong in de arm en was op 28 juli 2021 bij een besloten Raadkamerzitting. De uitkomst daarvan is dat het Gerechtshof ds. Kort opgeroepen heeft voor een hoorzitting.

Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan te Den Haag. Bron: Wikipedia.

Op 4 augustus schreef het Gerechtshof in Den Haag een brief over de kwestie. Het belangrijkste meegedeelde besluit is dat het onderzoek naar de kwestie Houtzager-Kort heropend zal worden en dat de aangeklaagde predikant gehoord zal worden. De datum van deze hoorzitting zal nog nader bekendgemaakt worden. Houtzager geeft tegenover de website Gayrotterdam aan dat dit ergens in oktober, maar mogelijk ook later, zal plaatsvinden.2 Dat ds. Kort opgeroepen wordt voor een hoorzitting wil nog niet zeggen dat het komt tot een vervolging. Dit zou ook vreemd zijn omdat het slechts één zin betreft in een persoonlijke brief, waarbij het niet direct en/of alleen gaat over homoseksuele praxis. De kwestie wordt erg opgeblazen.

Houtzager

Houtzager geeft aan tevreden met deze tussenuitspraak van het Gerechtshof te zijn. Hij geeft aan: “Ik ben tevreden met deze tussenuitspraak. We zijn er nog niet, maar vervolging komt nu wel een stap dichterbij. Deze uitspraak laat zien dat het Gerechtshof de zaak serieus neemt en ook serieus onderzoek gaat doen. Ik voel mij dan ook serieus genomen en daar ben ik blij mee”. Ook Spong kraait voorzichtig victorie: “Een beklaagde wordt alleen gehoord als er een goede kans bestaat op vervolging. We mogen er uiteraard nog niets uit afleiden, maar het geeft wel een indicatie waar het naartoe gaat”.

Tweede aangifte

Er is ondertussen ook door een tweede persoon aangifte gedaan tegen ds. Kort. Het is de auteur onbekend wie deze persoon is en wat zijn motief is met deze aangifte. Ook deze persoon zal door het Gerechtshof worden gehoord. Volgens Houtzager wil deze tweede persoon anoniem blijven. Houtzager: “Maar het gaat om iemand uit de Rijnmondregio die zelf een advocaat in de arm heeft genomen”.3

Flavel

Tweet Leon Houtzager n.a.v. besluit van het Gerechtshof op 4 augustus 2021. Screenshot genomen door Jan van Meerten op 9 augustus 2021.

Tegenwoordig wordt het nauwelijks meer geaccepteerd dat een predikant in het ‘openbaar’ waarschuwt tegen de zonde. In Nederland horen we liever een ‘vrede, vrede, geen gevaar’-preek. Uit de Bijbel weten we dat dit soort preken erg gevaarlijk zijn en ons onherroepelijk onheil zullen brengen. Zoals ds. Kort in een interview met Hendrina de Graaf naar aanleiding van deze kwestie al zei: “Het is geen liefde om de zondaar niet te waarschuwen als je weet dat hij zijn ondergang tegemoet loopt. Later zal hij dan zeggen: ‘Waarom liet u me gaan? Is dat uw liefde voor mij? Had het mij gezegd, dan had ik nog terug gekund, maar nu is het voor eeuwig te laat.’4 Afgelopen zondag las ik een preek van de Engelse predikant John Flavel (±1627-1691) met als titel ‘Christus klopt aan de deur van zondaarsharten’.5 Ter bemoediging voor allen die het aangaat, citeer ik hieronder een stukje uit deze preek.6

“Wat een bijzondere zegen is het als er een ontdekkende en getrouwe bediening onder de mensen gevonden mag worden. Door middel van zo’n bediening klopt Christus op krachtige wijze; naast de zaligmakende gevolgen ervan is dit één van de grootste zegeningen die God aan een volk kan schenken. Wat is het een zegen als Hij krachtige en voorzichtige predikers onder een volk zendt, onder wiens bediening hun geweten niet rustig kan slapen! Dit zijn de eigenlijke instrumenten door middel waarvan Christus op de harten van mensen klopt. En wat die profeten betreft die kussens naaien, waarop slaperige zondaren rustig kunnen slapen: de Heere wil hen niet erkennen als Zijn profeten: “Uw profeten (niet: Mijn profeten, maar uw profeten) hebben u ijdelheid en ongerijmdheid gezien, en zij hebben u uw ongerechtigheid niet geopenbaard” (Klaagl. 2:14). Zeker, predikanten die de mensen geen rust gunnen in hun zonden moeten zelf ook maar niet op veel rust rekenen. Wat doet een predikant die iedereen persoonlijk aanspreekt anders dan de toorn van de hele wereld op zijn hals halen! Maar u zult zeker reden hebben om God tot in eeuwigheid te prijzen dat u uw lot onder zo’n bediening mag werpen; en de Heere acht zo’n weldaad voldoende om al uw uitwendige beproevingen die u ondervindt te vergoeden. Ofschoon de Heere u wel brood der benauwdheid te eten en wateren der verdrukking te drinken geeft, toch vaart u bij zo’n bediening zeer wel. Dit vergoedt alles: “Uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen (uw leraars zullen niet meer in een hoek gedreven worden, Eng. Vert.) maar uw ogen zullen uw leraars zien”(Jes. 30:20).”

Gebed

Deze actie van Houtzager c.s. mag nooit leiden tot een tegenactie in de vorm van haat en geweld. Beter is het om de binnenkamer op te zoeken én daarnaast ds. Kort juridisch (en anderszins) bij te staan.7 Laten we ook bidden voor Houtzager en Spong. De Heere Jezus roept ons daartoe op in de Bergrede: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (…) Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.” (Mattheüs 5:44, SV).

Voetnoten

  1. Zie hier voor het artikel: https://oorsprong.info/homo-activist-leon-houtzager-draaft-door-ds-kort-moet-nog-dieper-door-het-stof/.
  2. https://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/668-gerechtshof-doet-uitspraak-en-roept-dominee-kort-op-naar-hoorzitting-te-komen.
  3. Gebruikte bronnen voor dit artikel: https://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/668-gerechtshof-doet-uitspraak-en-roept-dominee-kort-op-naar-hoorzitting-te-komen, https://regioonline.nl/binnenland/uitspraak-gerechtshof-roept-ds-kort-op/, https://www.rd.nl/artikel/938421-gerechtshof-roept-ds-kort-op-voor-hoorzitting en https://www.rijnmond.nl/nieuws/1298322/Tweede-aangifte-tegen-dominee-Krimpense-Mieraskerk-gerechtshof-wil-de-predikant-zelf-horen.
  4. Bron: https://www.hendrinadegraaf.com/2021/07/27/predikant-mieraskerk-ik-wilde-de-homobeweging-helemaal-niet-in-een-hoek-zetten/. Zie ook: https://oorsprong.info/freelance-journalist-hendrina-de-graaf-op-bezoek-bij-ds-kort/.
  5. Ik bestudeerde deze preek ook op wat Flavel zegt over onze vroegste geschiedenis: https://oorsprong.info/predikanten-theologen-en-andere-christenen-uit-de-17e-eeuw-en-onze-vroegste-geschiedenis-2-john-flavel-%c2%b11627-1691-christus-klopt-op-de-deur-van-zondaarsharten/.
  6. Bron: Flavel, J., 1992, Christus klopt aan de deur van zondaarsharten, Bibliotheek Overjarig Koren 67 (7): 1-20.
  7. In het vorige artikel heb ik al aangegeven te rade te gaan bij ADF International of een eigen juristenvereniging op te zetten voor dergelijke kwesties. COC Nederland zit niet stil en zal in de toekomst mogelijk elke opmerking aangrijpen om een rechtszaak op te starten. Zie voor het artikel: https://oorsprong.info/homo-activist-leon-houtzager-draaft-door-ds-kort-moet-nog-dieper-door-het-stof/.