Home » Genealogie » Schuldbekentenis van Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn aan Aleida de Kemp

Schuldbekentenis van Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn aan Aleida de Kemp

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 1224 (folio 201v.) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over een schuldbekentenis van Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn aan Aleida de Kemp, weduwe van dominee Christianus Copingius.1

De transcriptie luidt:

”Everard Godefrid van Meerten ende Elisabet van Goltstijn – echteluijden hebben per reste van coopspenningen schuldich bekent Aleida de Kemp – weduwe zaliger dominus Christianus Copingius de somme van éénduisent seshondert gulden daer van belovende interesse tegen 5 gulden – 10 stuijvers percento ende daervoor verbonden huijsinge ende hofstadt genaemt Dukenborghs Hofstadt [1] Daer oostw. naest gelandt den grave van Dukenborgh [2], zuidw. ’t Meiren Riet, westw. Doeijenborgh cum sociis ende noordw. de gemeene straet. Vermogens coper autenticq van d’ obligatie gedateert 1 julij 1661 ter Weeskamer van Rotterdam berustende ende geteijckent bij W. Biesen. Geregistreert den 2e januarij 1665.”

Aantekeningen van mij:
[1] Bedoeld wordt hier Culenborghs Hofstad.
[2] Vermoedelijk de graaf Van Culemborg.

Deze akte is samengesteld rond het overlijden van Elisabeth van Goltsteijn. Zij is namelijk op 10 januari 1665 begraven in de kerk van Maurik.2 De beschrijving van Culenborghs Hofstad komt overeen met andere akten uit de Osenvorenreeks die hierover gaan.3 Er is zelfs een tekening van deze Hofstad bekend en ook Rien van Doorn heeft erover geschreven in De Baron van de Historische Kring Kesteren & Omstreken.4

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A64 (nevenserie); juli 1992, Vrijwillige Rechtspraak Nederbetuwe Bank van Kesteren en Zoelen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 204, 1654-1668 (6e deel; Ravenswaaij en Rijswijk), blz. 22. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Zie: https://oorsprong.info/betaling-van-de-begrafenis-van-elizabeth-van-goltsteijn-1665-in-rekeningen-kerkmeesters-te-maurik/.
  3. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/verkoop-van-culenborchs-hofstad-aan-everhard-godfried-van-meerten-en-elisabeth-van-goltsteijn-en-aanvullende-informatie-over-de-omgeving-in-de-loop-van-de-tijd/.
  4. Zie daarvoor: https://oorsprong.info/de-baron-over-cuijlenburgs-hofstad-en-everhard-godfried-van-meerten/.