Home » Genealogie » Verkoop van Culenborchs Hofstad aan Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn en aanvullende informatie over de omgeving in de loop van de tijd

Verkoop van Culenborchs Hofstad aan Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn en aanvullende informatie over de omgeving in de loop van de tijd

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 1164 (folio 204) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat om Culenborchs Hofstad die verkocht wordt aan het echtpaar Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn.1

De volledige transcriptie luidt:

“#Maurick#
Aleda de Kemp, weduwe van zaliger dominee Christianus Sopingius, cum tutore filio Gothofridus Sopingius met Chatharina Overzee, echteluijden, Wilhelmus Sopingius met Catharina van Walegem, echteluijden, ende Nicolaus Sopingius, gebroeders, soonen ende erffgenaemen van gemelten Christianus Sopingius, vendiderunt aen de weledele Everart Godefrit van Meerten ende joffrouw Elisabeth van Goltsteijn, echteluijden huijs, hoffstadt ende angehorich boulant met alle timmeragie ende plantagie daerop ende om staend, groot ontrent geheel vijftehalven mergen onder Maurick, vanouts genaemt Culenborchs Hofstadtt, oost den graeve Van Culenburch, zuijden ’t Merenriet, west Doijenborch cum sociis, noorden de gemeijne straeth. Voor vrij eijgen erff ende goet, dijck, thijns ende erffpacht vrij, beheltelick eenen jaerlixen erffpacht van ontrent een ende twintich stuijvers aen den grave Van Cuijlenborch ende noch vijff stuijvers aen de Pastorije van Maurick. Renuntiaverunt et promiserunt guarandizare ex omnibus. Actum den 1e julij anno XVJ C een ende vijftich. Was den pargamenten brieff bij vercoperen beteijckent ende met seven segelen nevens eenen ledigen start beseegelt.”

Het gaat in deze acte om de koop van Culenborchs Hofstad waar Rien van Doorn onlangs al over schreef in De Baron.2 De koop wordt gesloten op 1 juli 1651. De kopers beloven een erfpacht van 21 stuivers te betalen aan de graaf Van Culemborg en 5 stuivers aan de pastorie van Maurik.

Joncker Van Meerten

Joncker Van Meerten wordt ook genoemd bij een akte over Jan Stevenssen en Jacob van Driel. Ze halen zeshonderd gulden cum interesse uit een hofstede te Maurik, het (voormalig?) woonhuis van Jan Stevenssen. Joncker Van Meerten wordt genoemd in dit protocol en het lijkt te gaan om hetzelfde stuk land als hierboven. Tussen de Santvoortstraeth en het perceel van Everhard Godfried ligt dus één perceel. Deze akte is opgesteld op 26 oktober 1653. Hieronder de situatieschets.3

Doeijenborch

In Protocol 1493 komt het bovengenoemde stuk land opnieuw voor. Hier verkopen joncker Herman van Doeijenborch en joffer Joanna van den Bergh (voor drie vierde deel) en joffer Barbera Holl (weduwe van joncker Alexander van den Bergh) (voor een vierde deel) het land aan Willem van Hattum en Joanna van Estveld. Het gaat om een ‘huijs, hoff, bergh, duijffhuijs met boomgaert ende bouwlandt groot omtrent veertien mergen ofte etc. op te Slaegen tot Maurick gelegen’. In dit protocol gaat het daarna nog over erfpacht dat betaald moet worden en een voetpad dat vrijgehouden moet worden. Deze verkoopakte is op 15 maart 1661 geregistreerd.4

Willem van Hattum

Het blijft echter niet stil bij de buren. In hetzelfde deel van de Osenvorenreeks komt in Protocol 1505 opnieuw dit stuk land naar voren. In deze akte volgt een erkenning van Willem van Hattum dat hij 2000 gulden cum interesse schuldig is aan Jacob van Dinter als voogd van zijn broer Isaack (of: IJsaack) van Dinter. Jacob maakt deel uit van de ‘raedt der stadt Utrecht’. We zien opnieuw dat het stuk land veertien morgen groot is en onder andere een ‘huijsinge ende hofstede’ omvat. De akte is geregistreerd op 25 juni 1661.5

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A173 (november 1994), Protocol van Bezwaar, Banken van Kesteren en Zoelen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 203, voor 1654 (5e deel), blz. 46. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Zie: https://oorsprong.info/de-baron-over-cuijlenburgs-hofstad-en-everhard-godfried-van-meerten/.
  3. Osenvorenreeks, Nummer A169 (november 1994), Protocol van Bezwaar, Banken van Kesteren en Zoelen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 203, voor 1654 (1e deel), blz. 39. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  4. Osenvorenreeks, Nummer A65 (nevenserie); juli 1992, Vrijwillige Rechtspraak Nederbetuwe Banken van Kesteren en Zoelen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 204, 1654-1668 (7e deel; Maurik en Eck), blz. 11. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  5. Osenvorenreeks, Nummer A65 (nevenserie); juli 1992, Vrijwillige Rechtspraak Nederbetuwe Banken van Kesteren en Zoelen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 204, 1654-1668 (7e deel; Maurik en Eck), blz. 13. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.