Home » Biologie » Najaars-trekkers

Najaars-trekkers

De najaarstrek is begonnen. Heerlijk. Je kunt nu vogels tegenkomen die je normaal niet ziet. Zo ook op 4 september in de Gouverneurspolder bij Ochten. Het was prachtig weer en met de zon in de rug bekeek ik een oeverzone op zoek naar steltlopers. Ik zag eerst ruim 100 Kieviten, staand in het ondiepe water. Maar ook enkele zangvogels op wat palen. Afwisselend lopend en stilstaand er naar toe gegaan. Het bleken tapuiten te zijn: Paapjes en een Tapuit. Deze soorten trekken vaak samen.

Paapjes waren tot 1970 in Nederland als broedvogel beduidend talrijker. De huidige aantallen liggen ruim 80% lager! De afname is onder meer een gevolg van intensivering van agrarisch grondgebruik. De soort staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als ‘bedreigd’. Ze zijn ook in het rivierengebied sterk achteruitgegaan, broeden nu vooral in Noordoost-Nederland. In Drente vertoont de soort een duidelijke voorkeur voor extensief beheerde graslanden en bermen met een rijke insectenfauna. De laatste jaren is de stand met 200-300 broedparen stabiel (Vogelbescherming, Sovon).

Op de foto ziet u een oplettend Paapje, een kleine compact gebouwde tapuit (13 cm) met een fraaie brede wenkbrauwstreep. Vangt prooien met korte vlucht en vliegt graag van uitkijkpost naar uitkijkpost. Nu tot mijn verrassing gezien bij Ochten. De soort is geen zeldzame doortrekker. Paapjes zijn tijdens de najaarstrek, van half augustus tot begin oktober, in het hele land te zien, soms in groepjes en zowel in boerenland als natuurgebieden (Sovon). Dus als u eropuit trekt, wie weet!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Het GemeenteNieuws. De volledige bronvermelding luidt: Kooij, H. van der, 2023, Najaars-trekkers, Het GemeenteNieuws 22 (37): 13.