Home » Genealogie » Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 2: Gerichtssignaat Bank Kesteren 1559-1566

Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 2: Gerichtssignaat Bank Kesteren 1559-1566

Dr. Peter D. Spies heeft waardevol monnikenwerk verricht met zijn ‘Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe’. We hopen de komen de tijd, als de Heere leven en gezondheid geeft, deze transcripties door te nemen op zoek naar stamgenoten. Het betreft vooral individuen met de achternaam ‘Van Meerten’ of aangetrouwde leden van deze familie. Als het gaat om de vrouwelijke lijn nemen we, gewoontegetrouw, alleen de kinderen en aan die kinderen aangetrouwde gezinsleden (dus man of vrouw) mee. Na verloop van het genealogisch onderzoek is het mogelijk dat dit artikel wijzigingen ondergaat, bijvoorbeeld als wordt ontdekt dat naam X of Y ook tot (afstammelingen van) dit geslacht behoort. Hieronder de bestudering van het tweede deel.1

Het eerste deel was een dun boekje. Het tweede deel is daarentegen een vuistdik boekwerk geworden. Tussen het eerste en het tweede deel zit een hiaat van maar liefst tachtig jaar. Deze boeken zijn niet bewaard gebleven, tenminste niet bij Ambt Nederbetuwe. Spies acht het nog mogelijk dat ze bij de nakomelingen van Herberen Woltersen liggen. De inhoud van dit boek ‘is zeer divers en varieert van rechtszaken over enkele stuivers tot en met gevallen van doodslag’. Dit vuistdikke boek is zeer waardevol voor de genealogie ‘Van Meerten’ en ander historisch onderzoek. De achternaam ‘Van Meerten’ wordt soms ook weergegeven als patroniemen ‘Van Merthen’, ‘Van Merten’, ‘Van Marten’ en ‘Vermeerten’. We beginnen met de naamdragers ‘Van Meerten’ en gaan daarna over tot de aangetrouwde individuen.

Dirck van Meerten

Bij de bespreking van Heijmerick van Bemmel komt de letterlijke tekst over Dirck van Meerten naar voren. Heijmerick vertegenwoordigde zijn schoonvader vaak bij processen. Dat het hier gaat om zijn schoonvader en niet zwager blijkt uit de omschrijving, namelijk ‘zijnre huijsfrouwen vader’ of kort ‘zijn vader’ Het gaat om een zaak tegen Jelis Geritzsen op 16 juli 1565.3

Hieronder ontbreken ook sommige zaken. Op 20 juli 1562 is er een geschil met Jan van Wijhe, pastoor van Hien4:

”#Verschienigongh
Item Heijmerick van Bemmell, volmechtich Dirrick van Marten zijn vader, hem verschenen tegen her Jan van Wijhe, pastoer tot Hien.”

Daarnaast behoort Derick van Merten op 16 juni 1561 één keer (samen met Alart van Isendoren) tot de gerichtzlueden.5 Hij spreekt recht in de zaak tussen Steven van Eck en Gisbert Gerlichsen, volmechtich Dominicus Janssen.6 Kennelijk is de ondertussen bejaarde Dirck na 1561 zelf niet meer in staat om deel te nemen aan de rechtsspraak en machtigde hij zijn schoonzoon.7

Jacop van Meerten

Op bladzijde 606 komt het stuk land van Jacop van Meerten voor. Het gaat hier om een aanspraak uitgesproken op 18 juni 1565. Hieronder wordt de afbakening van het stuk land duidelijk gemaakt in een kaartje. Het stuk land ligt aan de Hoemensestraet in het kerspel van Lienden. Het is (nog) niet duidelijk hoe deze Jacob gekoppeld kan worden aan de doorgaande geslachtslijn.

Roelof van Meerten

In dit deel van de Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe komt Roelof van Meerten verschillende keren voor en onder verschillende synoniemen voor. Of het iedere keer gaat om dezelfde persoon zal nog moeten blijken. De eerste keer komt Roelof voor op bladzijde 366, tijdens de gerichtsdag 6 juli 1562. Daar wordt Roelof van Meerten kwijtgescholden:

”Item Roloff van Merten hem qwijtgedinght tegen Willem van Harwerden tot Tiell.”

Tijdens de gerichtsdag op 27 september 1563 komt Roelof drie keer voor. De eerste keer tijdens een vooroordeel8 de tweede keer tijdens de afhandeling.9 Mogelijk gaat het hier om een geschil tussen dezelfde personen en is Cornelis die Leuw dezelfde als Cornelis Adriaentzsen.

”#Ordell#
Item Reiner van Wijhe, Heer tot Hernen, habet voerordell tuschen Cornelis die Leuw cum suis ende Roloff van Marten.”

“#Affdoenongh#
Item op ’t voerordell tuschen Cornelis Adriaentzsen und Roloff van Marten wiest Reiner van Wijhe, Heer tot Hernen, voir recht mit gefollich ritter uind knecht, dat Roloff van Marten recht antwordt geven sall vermogens zijn eighen segell.”

Tijdens de gerichtsdag op 1 mei 1564 komt men op het bovenstaande terug en wordt er een nieuwe uitspraak gedaan in deze kwestie.10

”#Affdoenongh#
Item op ’t voerordell tuschen Cornelis Adriaentzsen eijscher und Roloff van Merten verweerder tuschen peindongh unnd pandtkerongh wiest Ariën van Lewen voir recht mit gefollich ritter uind knechten, dat itzgeroirte Roloff van Merten den vurgemelten Cornelis Adriaentzsen zall opleggen unnd betalen nae vermoghen segell uind brieff.

Item Cornelis vurschreven heeft hiervan obgemelten Roloff van Merten uuijtstellongh gegeven wes Martini in den wijnter neestkomende.”

Op de gerichtsdag maandag 16 juli 1565 komt Roelof van Meerten in een andere zaak voor.11

”Item Roloff van Marten geloeft zijn aenspraeck bijnnen acht dagen in te brengen contra Wolter Jelissen kijnderen, und Wolter Jelissen kijnderen sullen acht daghen daernahe hoer antwordt inbrenghen ende ten naesten gerichtdach van replijck dienen.”

Mogelijk wordt deze repliek op 22 oktober 1565 ook gegeven door Gerrit, mogelijk één van de kinderen van Wolter.12

”Item Gerith Wolterssen, vanwegen sichselffs ende mede verfangende zijn broderen und susteren, hem verschenen tegen Roloff van Marten.“

Uiteindelijk wordt het hem kwijtgescholden. Er wordt niet duidelijk waar het precies om gaat. Op bladzijde 711 wordt tevens voor de laatste maal in dit deel gesproken over Roelof van Meerten.

”Item Gerith Wolderssen cum suis hem quijtgedonghen tegen Roloff van Meerten.”

Uit deze geciteerde stukjes komen geen familiebanden aan het licht. Mogelijk hoort deze Roelof tot één van de nakomelingen van Roelof van Meerten en Hillegonda van Eylsweert.13

Heijmerick van Bemmel

De naam Heijmerick van Bemmel komt, als naam die verbonden is aan het geslacht ‘Van Meerten’, in dit boek het meeste voor. Heijmerick is getrouwd met Anna van Meerten14, de dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.15 Dat komt niet omdat er vaak over zijn zaak recht gesproken moest worden, maar vooral omdat hij behoorde tot de gerichtslieden. Voor de volgende data is dat van toepassing: 24 april 155916, 8 mei 155917, 17 juli 155918, 23 oktober 155919, 15 januari 156020, 13 mei 156021, 22 juli 156022, 14 oktober 156023, 6 januari 156124, 3 maart 156125, 19 maart 156126, 1 juni 156127, 2 juni 156128, 16 juni 156129, 30 juni 156130, 6 juli 156231, 22 juli 156232, 20 juli 156233, 28 september 156234, 18 januari 156335, 1 mei 156436, 24 juli 156437, 28 juni 156538, 2 juli 156539, 16 juli 156540, 22 oktober 156541,

Van Bemmel behoorde ook tot het ridderschap. Op 27 mei 1560 kwam het Ridderschap bijeen, daar was Heijmerick van Bemmel ook bij. 42 Dat geldt ook voor 15 januari 156043, 10 juni 156044, 2 juni 156145, 30 juni 156146, 13 juli 156147, 19 oktober 156148, 26 april 156249, 27 april 156250, 8 juni 156251, 22 juni 156252, 6 juli 156253, 19 juli 156254, 20 juli 156255, 27 september 156256, 28 september 156257, 18 januari 156358, 10 mei 156359, 24 mei 156360, 7 juni 156361, 27 september 156362, 31 januari 156463, 1 mei 156464, 15 mei 156465, 29 mei 156466, 10 juli 156467, 24 juli 156468 28 juni 156569, 2 juli 156570, 27 juli 156571, 16 juli 156572, 22 oktober 156573

Van Bemmel sprak daarom op bepaalde dagen recht en gaf een oordeel over bepaalde zaken. Omdat deze rechtszaken inhoudelijk niet relevant zijn voor het geslacht ‘Van Meerten’ en ik niet het hele boek kan en wil overschrijven, hieronder alleen de data wanneer dat gebeurde. U kunt deze data dan zelf opzoeken in het boek. Dit geldt voor 23 oktober 155974, 13 mei 156075, 13 mei 156076, 10 juni 156077, 22 juli 156078, 14 oktober 156079, 6 januari 156180, 19 juli 156281, 28 september 156282, 18 januari 156383, 10 mei 156384, 24 mei 156385, 7 juni 156386, 27 september 156387, 1 mei 156488, 15 mei 156489, 29 mei 156490, 10 juli 156491, 28 juni 156592, 2 juli 156593, 16 juli 156594, 22 oktober 156595.

Deze rechtszaken gaan niet altijd goed. Dat lezen we in de onderstaande beschrijving vanaf bladzijde 185. De rechtszaak daarover was op 6 januari 1561. Contact tussen Jacop Gerritzsen en Heijmerick van Bemmel liep uit op een woede-uitbarsting van Van Bemmel. Voor de volledigheid hieronder de tekst:

“#Antwoirt#
Voir antwoirt secht Jacop Gerritzsen als verwerder tegens die onbehoirlicke clachte van Arnt van Hemert, soe hij Rechtz fordert vanwegen dess amptmans, dat hij sich der gehele aenspraick des klegers gensselick ontledicht in der manieren dieselvige gedient ende voirtgestelt wort, unnd dat hij van der conclusie unnd ’t versueck aldair op hem gedaen oder genoemen nae allen rechten unnd redenen bij mijn heren vann deser gerichtzbancken ritter unnd knechten behoirt ontlast unnd geabsolveert werden. Gemerckt hij verwerder die pretense schouwe niet geresisteert, behijnndert off belet en hefft, noch diesaengaende, noch oeck om geenre hande ander saecken mit mijn heer denn amptman off sijn lieve heijmraeden, die de casie offte hoere offitiën betreffende geen woirden gehadt offt gebruickt en hefft, dairomme hij verwerder aliqualiter den heer broekachtich bevonden oder gekendt mocht worden.

Dan is die wairheit, soe dat voirgemelte verwerder doe terselven tijt bij der schouwe gekoemen sijnde mit Heijmerick van Bemmell gesproecken hefft van etzelicke erffenisse sijns onmundichs unnd moederloes kijntz unnd dat hem verwerder noch restierende die betaelonge van seeckere varr, die desselven Bemmells vader gehat onder gehaelt hadde, unnd diergelicken. Unnd sall oeck mitter wairheit niet bevonden werden, dat die verwerder op die tijt smehewoirden gebruickt hefft, dairom dat die vurgemelten Bemmell sich hadde dorven vergrammen off verstoeren tot doetstekens toe, indien hij niet te haestig off anders te seer bij den dronck geweest were.

Dar obgemelten Bemmell willende terstont den verwerder mit sijn pert overrijden unnd mit sijn sweert duckmaels nae hem slaende unnd steeckende, is alsoe die verwerder genoetdruckt geweest sijn lijff unnd leven te moeten beschermen, ’t welck een igelick vergost is, unnd hefft den verwerder denselven Bemmel mit een schuppe van hem gekeert, als hij ’t best mochte, soe dat hij ongeverlick denselven een weijnich in sijn hoefft gewont hefft mitter schuppe, dair hij opten dick mede gearbeit hadde, want hij verwerder anders geen geweer en hadde, noch oeck mit gheen quader meijnonge opter schouwe gekoemen en was.

Hieruuijt moegen mijn heren nu wel klairlicken verstaen, dat die verwerder oeck genen aanvechter in der saicken geweest is unnd oeck hoe sinisterlick die cleger ter cause van desen op hem is procederende unnd protesteirt oeck expresselicken die beclaechde tegens die principaell aencleger van seecker injurie hem opter vurschreven schouwe aengedaen, dieselve ad animum revocerende mitz desen omb sijn actie dairvan voir recht te brengen ten tijde dienende unnd hem dairvan te doleren ter plaetzse dair sulckx competeert.

Wairomme nu dan die verwerder omb alle vurschreven redenen van deser aenclachte bij ritter unnd knechten behoirt kosteloes ontslaegen unnd geabsolviert toe werden unnd gewesen voir recht, dat bij den verwerder een rechtie pantkeringe gedaen unnd bij den aencleger een onrechte peijndinge aengericht sie. Seggende dat idt alsoe recht is. Voirbehalden niet toe mijn hem verwerder alle vorder schrievens unnd rechtelicker noetdrufft mit apenen doeren toe staen, sijn duplick unnd ander contschappen in toe brengen, indien id noedich sie, nae stijll deser bancken ter goeder tijd inbedingende.”

Op 17 juli 1559 wordt op pagina 37 volgende vermeld:

“Item Arnt van Wees unnd Ott van Niel hebben oir saeck gerichtelicken verpeent unnd verbleven aen Harman Pieck, Heren tot Isendorenn, Mathis van Beinhum, Heijmerick van Bemmell ende Jan die Kock van Opijnen, wes dieselvinghe uutsprekende worden nae te gaen op een peen van hondert golde gulden nahe penenrecht. Und in gefall die obgemelten arbiterenn dese zaeck onder hem niet te bijnnen koemen kusten, sall alsdan d‘ amptman in deser zaecken een overman wesen. Und den dach van desen sall dienen tot Ochten op woensdach voer Lambertig meestkomende.”

Op bladzijde 345-348 gaat het over een ‘heerlich leentgoet, leenrurich onder den Grave vann Culenborch’. Het gaat om het Schenckenkempken gelegen te Ingen in ’t Broeck. In dit stukje tekst komt Heijmerick van Bemmel ook voor. Ik citeer: “Ten dorden, soe dan die Schenckenkempken, geleghen tot Inghen in ’t Broeck, egheen leengoet en is, waeruuijth dese jaerrenten in questie gevestich zijn, und bij Heijmerick van Bemmell op itzgeroirtte proces, als tusschen aenspraeck, antwordt, replick, duplick, schijn uund bescheijt bij zijne sententie mit gevol[lich] ritter unnd knechten niet wijders gewesen dan dat duckgemelte Adam Schelaert van Oppendorp etc. aen voirgeroirtte bouwijnghe lantz bijnnendicx ende buijtenndijckx tot Inghen aen den dijck gelegen eene rechte inleidonghe gedaen hebben. Allet blickende bij diezelve sententie luijdt des gerichtelicke signaetz, waertoe vurgemelten Jacop die Kock hem referiert ende alle hier met inbedinght will hebben.

Op manendach prima maii anno MV©LXIIII (1 mei 1564) heeft Heijmerick van Bemmel zijn ridderschap voorgedragen. De tekst op bladzijde 546 luidt:

“Item Heijmerick van Bemmell heeft die ritterschap voergedraghen enen dienaer gehat te hebben, die als gewairde boede van hem enen gepeijnt heeft gehat und soe vern procediert den amptman zijn lieve die koep met zijnen koepman gepresenteirt und diezelver coepman den koep hem geairde bode vurschreven tot behoeff Heijmerick van Bemmell wederom overgegeven. Begerende des falls advijs diewiell sijn dienaer van hem weer, off hij niet zelffs die zaeck ter geboirlicker eijntschap solde mogen forderen etc. Is bij die ritterschap derhalvenn verdraghen dat ijtzgeroirte Heijmerick van Bemmell (naedem denzelven koep tot zijnen behoeff overgegeven is) die voerangetoghen zaeck selffs off durch ijmantz zijnre volmechtich ter eijntschap zall mogen forderen.”

Ambtman Claes Vijgh komt ook nog voor in het verloop van deze dag:

“Item is verdraghen bij die ritterschap, dat d’amptman zijn lieve sampt Joachim van Hoemen, Drost ter Lehede, Mathijs van Beinhum, Heijmerick van Bemmell ende Jan van Wijck ordelwijser ende Dirrick van Cronenburch die dijngtaell uind andere stucken Sweerders van Culenborch ende Ottina zijn suster te same theo versecretieert mit enen zekeren boeden bij rechtsgeleerden schicken zullen, consultatie daerop erlanghen ende dat Culenborch vurschreven die acht daler inleggen zall, off bij weigerongh van zulcx zall d’ amptman op zijn weerpennonck die verleggen.”

Samen zijn de mannen verbonden aan het ridderschap er over eens dat de onkosten van de reis naar Brussel eerlijk verdeeld zullen worden, zo laten ze op 29 oktober 1564 (Pagina 602) weten. De tekst luidt:

“Item is terselver tijt bij die ritterschap verdragen und verordinieert, dat Mathis van Beinhum, Joachim van Hoemen, Drost ter Lehede, Gerit van Eck ende Heimerick van Bemmell die verdeijlongh der ongkosten (onlancx toe Bruessel gedaen und nu itzsonder bij der alinghe Landschap geschiën) te doen opten huisluiden, oeck uuijtheimschen geërffden, geestelick ende weerlick.”

Op 16 juli 1565 op bladzijde 631 behartigt Lodowick van Montfoirt de belangen van Heijmerick van Bemell. We lezen:

“#Ordell#
Item Lodowick van Montfoirt habet ordell tusschen den amptman ende Cornelis Egberssen uind d’amptman heeft Jan van Tiell belangende die saeck van Heijmerick van Bemmell.

#Verschijnigongh#
Item Heijmerick van Bemmell hem verschenen tegen Willem van Ameronghen.”

Op 16 juli 1565 (bladzijde 667) is Van Bemmell, onder volmacht van de vader van zijn huisvrouw96, verschenen tegen Jelis Geritzsen. De tekst luidt:

“Item Heijmerick van Bemmell, volmechtich zijnre huijsfrouwen vader, heeft hem verschenen tegen Jelis Geritzsen.”

Op dezelfde dag is er ook een kwijtschelding te lezen met daarin de namen van de hierboven genoemde Willem van Ameronghen en Jelis Geritzsen. Op bladzijde 677 lezen we:

“Quijtdinggongh. Item Heijmerick van Bemmell hem quijtgedinckt tegen Chrijn Dericxzen als een gewaert boede van heer Willem van Ameronghen uind Jelis Geritzsen.”

Op 22 oktober 1565 verschijnt Heijmerick opnieuw als gevolmachtigde van zijn schoonvader Dericx van Marten. We lezen op bladzijde 679:

“#Verschijnigongh#
Item Heijmerick van Bemmel, als volmechtich Dericx van Marten, hem verschenen tegen heer Willem van Ameronghen.”

Dat geldt ook voor bladzijde 713:

“Quijtdinghongh. Item Heijmerick van Bemmell, volmechtich Dirricx van Marten, hem quijtgedinckt tegen Crijn Dirricxssen als een gawairt boede heer Dirrick van Ameronghen vicarius op sijn anderde peindongh.”

Johan van Brakell

Op zondag 19 oktober 1561 was Johan van Brakell97 aanwezig bij het ridderschap, verzameld in de kerk van Kesteren.98 Hij wordt ook genoemd op 26 april 1562. Toen vergaderde het ridderschap ook in de kerk van Kesteren.99 Ten derde en laatste geldt dat ook voor zondag 19 juli 1562.100

Evert van Delen tot Laer

Op 17 juni 1565 wordt Evert van Delen101 genoemd bij de namen van het ridderschap die ‘tot Kesteren in der banck ten raede versamelt’ zijn.102 Dat geldt ook voor maandag 18 juni 1565 maar dan zijn ze samengekomen ‘tot Kesteren in der karcken then raede’.103 Op maandag 2 juli 1565 is dit precies hetzelfde.104

Wordt vervolgd

Voetnoten

 1. Bron: Spies, P.D., 2019, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1559-1566. Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 2 (Pumbo.nl).
 2. Plus over een zaak tegen Willem van Ameronghen en Crijn Dirricxssen op 22 oktober 1565.2Pagina 713.
 3. Pagina 378.
 4. Pagina 237.
 5. Pagina 236.
 6. Heijmerick van Bemmel was getrouwd met de dochter van Dirck, Anna van Meerten: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
 7. Pagina 521.
 8. Pagina 523.
 9. Pagina 562-563.
 10. Pagina 668.
 11. Pagina 698.
 12. Zie bijvoorbeeld deze artikelen over de hier genoemde familietak: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/ en https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-de-puzzel-van-de-drie-dircken-opgelost/.
 13. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
 14. Het parenteel van dit ouderlijk echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
 15. Pagina 10.
 16. Pagina 9.
 17. Pagina 27.
 18. Pagina 40 en 65.
 19. Pagina 76.
 20. Pagina 88.
 21. Pagina 155 en 160.
 22. Pagina 163.
 23. Pagina 172.
 24. Pagina 189.
 25. Pagina 212.
 26. Pagina 222-223.
 27. Pagina 224 en 232.
 28. Pagina 233.
 29. Pagina 238.
 30. Pagina 366.
 31. Pagina 367.
 32. Pagina 390.
 33. Pagina 407 en 429.
 34. Pagina 431.
 35. Pagina 556 en 564.
 36. Pagina 600 en 601.
 37. Pagina 629.
 38. Pagina 565.
 39. Pagina 677.
 40. Pagina 678.
 41. Pagina 126.
 42. Pagina 76.
 43. Pagina 133.
 44. Pagina 230.
 45. Pagina 240.
 46. Pagina 243.
 47. Pagina 268.
 48. Pagina 269.
 49. Pagina 271 en 275.
 50. Pagina 306 en 336.
 51. Pagina 336.
 52. Pagina 358.
 53. Pagina 367.
 54. Pagina 378.
 55. Pagina 392.
 56. Pagina 393.
 57. Pagina 430.
 58. Pagina 453 en 458.
 59. Pagina 474.
 60. Pagina 481 en 487.
 61. Pagina 505.
 62. Pagina 525.
 63. Pagina 526 en 545.
 64. Pagina 566.
 65. Pagina 568 en 578.
 66. Pagina 579.
 67. Pagina 599.
 68. Pagina 627-628.
 69. Pagina 630.
 70. Pagina 631.
 71. Pagina 669.
 72. Pagina 678 en 691.
 73. Pagina 67.
 74. Pagina 99.
 75. Pagina 124.
 76. Pagina 129.
 77. Pagina 160 en 161.
 78. Pagina 165.
 79. Pagina 176 en 184.
 80. Pagina 375.
 81. Pagina 420 en 421.
 82. Pagina 446, 450 en 451.
 83. Pagina 461 en 471.
 84. Pagina’s 474-476.
 85. Pagina 486 (twee keer).
 86. Pagina 510, 522 en 523.
 87. Pagina 534, 537, 551, 560 en 562-566.
 88. Pagina 567.
 89. Pagina 578.
 90. Pagina 583, 590, 594 en 595.
 91. Pagina 626.
 92. Pagina 630.
 93. Pagina 668, 670, 673 en 675.
 94. Pagina 695, 704 en 710.
 95. Dit was Dirck van Meerten (?-1568), zie hierboven.
 96. Waarschijnlijk gaat het hier om de in 1580 overleden Johan van Brakell die getrouwd was met Johanna van Meerten. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
 97. Pagina 268.
 98. Pagina 269.
 99. Pagina 367.
 100. Evert was getrouwd met Elisabeth van Leeuwen, de dochter van Albert van Leeuwen en Hillegonda van Meerten. Het parenteel van het laatstgenoemde echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.
 101. Pagina 605.
 102. Pagina 627.
 103. Pagina 630.