Home » Nieuws » Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld

Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld

Oud Gereformeerde predikant ds. A. Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel wordt niet vervolgd. Dit besluit werd genomen door het gerechtshof in Den Haag nadat homo-activist Leon Houtzager aangifte had gedaan tegen uitspraken van de predikant. Deze uitspraken kwamen uit een (gelekte) brief aan de gemeenteraad. Hoewel het in deze brief niet direct ging om praktiserende homoseksualiteit vond Houtzager de opmerkingen ‘beledigend en onnodig grievend’. Het hof geeft aan dat de uitspraken van ds. Kort een weergave zijn van zijn geloofsopvatting. Omdat de uitspraken geschreven waren in een niet-publieke brief aan de gemeenteraad én het niet direct gaat over praktiserende homoseksualiteit, laat staan dat de uitspraken ‘beledigend en onnodig grievend’ zijn voor homoseksuelen, heeft het gerechtshof juist gehandeld.

De hofvijver in Den Haag met op de achtergrond een deel van de skyline van de stad. Bron: Pixabay.

We hebben al verschillende artikelen geschreven over de zaak Houtzager-Kort.1 Dit zullen we niet herhalen. Houtzager heeft in ieder geval samen met zijn (top)advocaat Gerard Spong een zogenoemde artikel-12-procedure opgestart. Houtzager diende een klacht in tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om dominee Kort niet te vervolgen. Het gerechtshof heeft laten weten het eens te zijn met het OM. Tot deze conclusie is het hof gekomen na het horen van beide partijen. Ds. Kort heeft volgens RTV Rijnmond bij het gerechtshof moeten uitleggen wat hij bedoelde met ‘het uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’. De predikant heeft bij de rechterlijke macht aangegeven dat hij doelde op ‘echtscheiding, het hebben van seks voor het huwelijk, het hebben van seks tussen mannen of vrouwen onderling2, het klonen van mensen, het vreemdgaan en het begeren (ook al is het slechts met de ogen) van een ander dan met wie je gehuwd bent’. De beslissing van het OM om ds. Kort niet te vervolgen is de juiste beslissing. Tegen de uitspraak van het gerechtshof kan niet meer in hoger beroep worden gegaan.

Uitspraak

De uitspraak van de rechterlijke macht is volledig op internet gepubliceerd en voor de geïnteresseerden te lezen via de hiernavolgende voetnoot.3 In dit artikel slechts een korte samenvatting van de uitspraak. Volgens het gerechtshof gaat de brief niet over het aanzetten tot haat en discriminatie, omdat ‘het nooit zijn bedoeling is geweest dat zijn brief in de openbaarheid zou komen en dat hij hiermee, gelet op het door hem gekozen middel en gelet op de geadresseerde, in redelijkheid ook geen rekening hoefde te houden’. De brief levert geen strafbare groepsbelediging op. De gewraakte zin over de roepende zonden is volgens het hof niet als onnodig grievend aan te merken. Het gerechtshof: “De bewuste zinsnede over ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’ maakt onderdeel uit van een opsomming van een aantal rechten en vrijheden in de huidige Nederlandse wetgeving waaraan beklaagde zich stoort en die hij kennelijk als oorzaak ziet voor de coronapandemie. Daarbij gaat het om de bestaande abortuswetgeving en – praktijk, de euthanasiewetgeving en – praktijk, de wetgeving inzake winkelsluiting en al hetgeen klager ziet als het ‘indruisen tegen de scheppingsorde’”. Het gerechtshof laat in het midden of de gewraakte zin gelezen kan worden ‘als een aanzetten tot haat jegens of discriminatie van mensen met een homoseksuele gerichtheid’. Volgens het gerechtshof dient het beklag, om bovengenoemde redenen, te worden afgewezen.

Ds. Kort

De predikant heeft ‘met blijdschap’ gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof. Kort: “Kerkelijk Nederland heeft de afgelopen maanden met mij meegeleefd. Ik blijf dezelfde en verkondig simpelweg de Bijbelse boodschap. In onze pastorie is altijd iedereen welkom, dat geldt ook voor Leon.” De predikant geeft aan dat hij geen enkele aanleiding ziet om mensen te beledigen of zichzelf boven een ander te verheffen. Kort is niet van plan om voortaan met meel in de mond te praten. Hij geeft ook aan dat ‘christenen geen strijd voeren tegen zondige mensen, maar tegen zonden die scheiding brengen tussen God en mens’. Dit is in lijn met het door ons eerder aangehaalde Johannes 8. Een zondaar met liefde omringen, zonder boven hem te staan. De zonden daarentegen afwijzen en daar ernstig en bewogen tegen waarschuwen. Tegenover het Algemeen Dagblad laat de predikant weten dat hij blij is dat na de valse beschuldigingen recht is gedaan. Kort: “Ik ben een dienaar van God. Geroepen om Zijn Woord onvervalst te prediken. Ik doe geen water bij de wijn. Zonde blijft voor mij zonde. Wij verkondigen een rijke boodschap van Gods liefde en verlossing voor arme zondaren.” Het gaat de predikant ook niet om eigen eer: “Het is niet onze zaak, maar Gods zaak. We strijden niet voor eigen eer, maar voor Gods eer. We willen hen niet vernederen met schampere woorden, maar het goede toewensen. We willen in rust en vrede leven.” Ook tegenover het Reformatorisch Dagblad geeft ds. Kort aan dat hij hoopt dat er wat rust komt: “De zaak heeft veel impact gehad. Op ons, maar ook op gemeenteleden. Mensen zijn nog steeds fel als het hierover gaat, zo merkte ik recent nog tijdens bezoekjes in de gemeente.” Hieruit blijkt dat Kort niet de ‘homohatende’ predikant is zoals hij afgeschilderd wordt, maar dat hij bewogen is met de homoseksueel gerichte persoon, maar de zonde van praktiserende homoseksualiteit afwijst. Niet de persoon moet uitgebannen worden, maar de zonden die indruisen tegen Gods scheppingsorde. Niet om boven iemand te staan, want niemand gaat vrijuit.

Advocaat De Groot

Ook de advocaat van de predikant, René de Groot, geeft aan blij te zijn met de uitspraak van het gerechtshof. De Groot: “Het is een goede uitkomst. Ik ben heel blij dat het hof in de zaak van Houtzager naar de kern is gegaan. Het hof laat in het midden of de woorden beledigend zijn, maar tussen de regels door kun je wel lezen dat rechters de woorden van ds. Kort niet als beledigend zien.” Een ander belangrijk punt voor de advocaat is de vrijheid van godsdienst. “Als het hof het tegenovergestelde had gezegd, dan zou dat een aantasting zijn geweest van christelijke traditie. Deze aanval op het geloof is afgeslagen. Dat is belangrijk. Het hof doet hier een uitermate principiële uitspraak. Voor de gereformeerd-orthodoxe gemeenschap is dit fijn. We weten nu dat zij mag blijven zeggen wat haar opvatting op dit punt is.” Bijzonder is dat een zaak waar we eerder over schreven, van de Finse politicus Päivi Räsänen, vandaag ook positief is beëindigd. Ook hier ziet de rechterlijke macht af van vervolging, Räsänen is vrijgesproken.4

Houtzager

Houtzager is teleurgesteld in de uitspraken van het gerechtshof. Hij gaf richting het Algemeen Dagblad aan het onderscheid tussen religieuzen en niet-religieuzen, dat het gerechtshof volgens hem maakt, niet te begrijpen. Houtzager: “Waarom mag je vanuit je geloofsopvatting groepen wel beledigen en aanzetten tot haat, geweld of discriminatie? Waar ligt die grens? Het is een kwestie van tijd tot er weer een dominee, rabbijn of imam een soortgelijke uitspraak doet. En dan zal ik weer aangifte doen. Ik vind dit religieus grensoverschrijdend gedrag.” Houtzager bezint zich nog op vervolgstappen. Hij wil bijvoorbeeld uitzoeken hoe de Tweede Kamer hem kan helpen bij een aanpassing van de wet- en regelgeving. Via Twitter laat Houtzager weten dat de juridische weg (nog) niet gelukt is, ‘maar daarmee is de strijd tegen ‘religieus grensoverschrijdend gedrag’ nog niet voorbij’. Hij geeft aan er binnenkort een column over te schrijven.5

Niet de bedoeling

Houtzager gaf richting RTV Rijnmond aan dat hij na publicatie lastig is gevallen door ‘homohaters’ en dat hij noodgedwongen moest verhuizen. Lastigvallen, bedreigen en het gebruiken van geweld tegen mensen die homoseksualiteit praktiseren kan niet de bedoeling zijn. We kunnen beter ons houden aan de woorden van de Heere Jezus uit Mattheüs, hoe moeilijk dat soms lijkt te zijn: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Mattheüs 5:44-45, SV).6

Tot slot wil ik nog wijzen op een Psalm die een Twitteraar deelde toen bekend werd dat ds. Kort opnieuw vrijgesproken werd.7 Het gaat om Psalm 34:11 uit de berijming van 1773.8

De HEER verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

Voetnoten

  1. Zie voor de laatste twee artikelen: https://oorsprong.info/gebed-gevraagd-voor-ds-kort-oggin-in-de-zaak-houtzager-kort-predikant-wordt-vandaag-gehoord/ en https://oorsprong.info/ds-kort-wordt-op-16-februari-2022-gehoord-zaak-houtzager-kort-een-van-lange-adem/.
  2. Waarschijnlijk met een ander dan wie je gehuwd bent. De predikant wijst het krijgen van kinderen uiteraard niet af.
  3. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2022:488.
  4. Zie dit nieuwsartikel: https://www.rd.nl/artikel/969669-finse-parlementslid-rasanen-vrijgesproken. Ons eigen stuk is hier te vinden: https://oorsprong.info/finse-politicus-paivi-m-rasanen-spreekt-zich-uit-tegen-praktiserende-homoseksualiteit-en-riskeert-gevangenisstraf-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-in-het-geding/.
  5. https://twitter.com/leonhoutzager/status/1509202117654892544.
  6. Gebruikte bronnen voor dit stuk: https://www.rijnmond.nl/nieuws/1483171/dominee-mieraskerk-gaat-vrijuit-na-uitspraken-over-corona-als-gods-straf-voor-zonden-als-homoseksualiteit, https://cip.nl/cip+/90310-ds-a-kort-wordt-niet-vervolgd-en-wint-zaak-van-homoactivist-houtzager, https://cip.nl/cip+/90340-ds-a-kort-reageert-op-rechterlijke-overwinning/, https://www.nd.nl/geloof/protestant/1116872/dominee-anthonie-kort-van-oud-gereformeerde-gemeenten-in-nederl, https://www.ad.nl/rotterdam/homohatende-dominee-blij-dat-hij-niet-vervolgd-wordt-ik-ben-een-dienaar-van-god~aff29320/, https://www.rd.nl/artikel/969645-gerechtshof-wijst-klacht-houtzager-in-zaak-rond-ds-a-kort-af, https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/30/gereformeerde-predikant-mieraskerk-niet-vervolgd-voor-homodiscriminatie-a4105730 en https://www.rd.nl/artikel/969696-ds-kort-dankbaar-en-opgelucht-na-uitspraak.
  7. https://twitter.com/HeleenvdFliert/status/1509098467599306752.
  8. Zie voor de Psalm en de melodie: https://psalmboek.nl/zingen.php?psalm=34&psvID=11&s=iso#psvs.