Home » Nieuws

Categorie archieven: Nieuws

Scheppingskarikatuur – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Ir. Ries van Maldegem heeft gelijk als hij in zijn column stelt dat de natuurwetenschapper een goddelijk beroep heeft (RD 14-6). Gods schepping zit ongelofelijk ingenieus in elkaar. De wetmatigheden mogen wij, tot meerdere glorie van Hem en ten dienste van onze naaste, onderzoeken (NGB art. 2).

De auteur betreedt een glibberig pad als hij pleit voor methodisch atheïsme, terwijl hij creationisme en intelligent design op onjuiste gronden afschrijft als blasfemisch. Waarom? De Schrift als uitgangspunt nemen verschilt principieel met wat Van Maldegem „God in een eigen model insluiten” noemt. Hoe ver gaat zijn pleidooi voor methodisch atheïsme? Is religieus besef dan een evolutionair bijproduct? Moeten we aan neuroreductionisme (”wij zijn ons brein”) doen? Is het leven via abiogenese (dus uit niet-leven) ontstaan? Is dit niet tot oneer van de Schepper en maken we van Hem zó niet een deïstische god, die alleen de natuurwetten in gang heeft gezet? Proberen we Hem juist met methodisch atheïsme niet ”buitenspel” te zetten?

Een filosoof zei: De natuurwetten zijn Gods gewone weg (voorzienigheid), wonderen zijn Gods ongewone weg (direct ingrijpen, in dit geval via scheppend handelen). Binnen de gereformeerde theologie wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen schepping en voorzienigheid. De zesdaagse schepping blijft een wonder ofwel: Gods ongewone weg. Evolutiemechanismen zijn feitelijke wetmatigheden van ná de zondeval ofwel: Gods gewone weg. Theïstisch evolutionisten willen het scheppingswonder reduceren tot (menselijke) evolutionaire wetmatigheden. God kun je dan in feite géén Schepper meer noemen, hooguit Onderhouder van evolutionaire processen. Ook dat laatste zal echter door methodisch atheïsme principieel niet beleden kunnen (en mogen) worden. Afsluitend: de kritiek van de auteur op creationisme en intelligent design is al vaak (in boeken en artikelen) weersproken.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2024, Scheppingskarikatuur, Reformatorisch Dagblad 54 (69): 20.

Toen dit korte artikel op vrijdag 14 juni 2024 werd ingediend was er nog geen repliek op de column van ir. Van Maldegem. Van dr. ir. Erik van Engelen verscheen ondertussen een mooie en uitgebreidere reactie met als thema deïsme. Zijn artikel is hier te vinden.

‘Mijn standpunten wijken niet af van het klassieke christendom’ – Speech van Päivi Räsänen te Gouda

De Helsinki Kathedraal in Helsinki (Finland). Bron: Pixabay.

Dames en heren,

Het is een groot genoegen en een eer om vandaag voor u te spreken.

Vrijheid is nooit meer dan één generatie verwijderd van uitsterven. We hebben het niet via de bloedbaan aan onze kinderen doorgegeven. We moeten ervoor vechten, het beschermen en het doorgeven zodat zij hetzelfde kunnen doen.

Deze wijze uitspraak werd ooit gedaan door de heer Ronald Reagan, een van de voormalige presidenten van de Verenigde Staten. Het betekent feitelijk dat de vrijheid kwetsbaar is. Als we onze vrijheden niet gebruiken, als we nu geen gebruik maken van ons recht om vrijuit te spreken, zal de ruimte om onze fundamentele rechten te gebruiken uiteindelijk nog kleiner worden.

Ik ben arts en ben al 29 jaar lid van het Finse parlement. Van 2004 tot 2015 was ik voorzitter van de Finse christen-democraten. Van 2011 tot 2015 was ik minister van Binnenlandse Zaken van Finland en tevens verantwoordelijk voor kerkelijke zaken. Daarnaast ben ik lid van de gemeenteraad, provincieraad en kerkenraad. Mijn man, die hier vandaag bij mij is, is doctor in de theologie en directeur van het Finse Lutheran Mission Bible College. In 2021 heeft de procureur-generaal van Finland drie afzonderlijke aanklachten tegen mij ingediend. Dit proces begon met een tweet die ik in juni 2019 maakte, waarin ik een vraag richtte aan de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland, die zich had aangemeld om officieel een Pride-evenement te steunen. De belangrijkste inhoud van mijn bericht was een foto van de verzen 24-27 van Romeinen hoofdstuk 1 van het Nieuwe Testament, waar apostel Paulus leert dat homoseksuele relaties zondig zijn. De andere aanklacht gaat over een oud pamflet dat een standpunt inneemt over seksualiteit en huwelijk vanuit christelijk perspectief, geschreven al in 2004. Ook werd bisschop Juhana Pohjola vervolgd omdat hij verantwoordelijk is voor het publiceren en beschikbaar stellen van het pamflet. Het voelde absurd om getuige te zijn van een bisschop die met een groot kruis om zijn nek werd vervolgd in de rechtszaal. De derde aanklacht gaat over mijn bijbelse opvattingen, gepresenteerd in een humoristisch radio-interview.

De standpunten waarvan ik ben beschuldigd wijken niet af van het zogenaamde klassieke christendom, noch wijkt mijn visie op het huwelijk af van het officiële beleid van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland. Het indienen van de aanklacht werd voorafgegaan door anderhalf jaar politieonderzoek en verschillende lange politieverhoren, in totaal 13 uur. De situatie voelde onwerkelijk. Nog maar een paar jaar geleden had ik als minister van Binnenlandse Zaken de leiding over de politie en toen zat ik op het politiebureau ondervraagd te worden, met de Bijbel op tafel. Op sociale media was er een grap dat Päivi Räsänen opnieuw een bijbelstudie gaat houden op het politiebureau. De politie vroeg of ik ermee akkoord ging mijn geschriften binnen twee weken te verwijderen. Ik antwoordde nee, en dat ik achter deze leringen van de Bijbel sta, wat de gevolgen ook zijn.

De mogelijke straf voor het misdrijf etnische agitatie zou maximaal twee jaar gevangenisstraf of een boete zijn geweest. Volgens de Finse wet valt dit onder de sectie ‘oorlogsmisdaden’ van het wetboek van strafrecht. De wet was bedoeld om uitingen te voorkomen die tot etnisch geweld of zelfs genocide zouden kunnen leiden. Maar nu wordt de wet gebruikt om mijn toespraak te vervolgen. Een gevaarlijk probleem zou censuur zijn: een bevel om updates van sociale media te verwijderen of een verbod op posten. Die zin zou de sluizen openen voor een verbod op soortgelijke publicaties en de dreiging van moderne boekverbrandingen.

Samenvattend verklaarde de aanklager dat iedereen mag geloven wat hij wil en was het ermee eens dat het citeren van de Bijbel toegestaan is, maar er werd ook gezegd dat de vrijheid van meningsuiting beperkt moet worden in de uiterlijke uiting van religie. Daarom beweren ze dat het publiceren van mijn overtuigingen crimineel is. Ditzelfde soort beperkte begrip van godsdienstvrijheid kwam ik tegen toen ik als minister verantwoordelijk was voor kerkelijke zaken en een gesprek had met de Chinese minister die verantwoordelijk was voor religieuze zaken. Hij zei dat je in China wat dan ook voor jezelf kunt geloven, maar dat het noodzakelijk is om de vrijheid om je geloof te uiten te beperken als dit de spanningen in de samenleving vergroot.

In het openbaar heeft de procureur-generaal verklaard dat “hoewel Räsänen werd veroordeeld, dit niet betekent dat de bijbels uit de bibliotheken moeten worden verwijderd. Je kunt verwijzen naar de Bijbel, Koran of Mein Kampf, want het is niet verboden om over historische teksten te discussiëren. Maar wat essentieel is, is dat u het ermee eens bent.”De aanklager heeft de kernleer van het christelijk geloof als een offensief beschouwd. De aanklager accepteerde niet de Bijbelse visie op de mens dat de leer van de zonde de waardigheid van de mens niet aantast. Ieder mens is even waardevol, maar ook zondig en heeft de genade van Jezus nodig.

De rechtbank van Helsinki sprak unaniem en duidelijk vrij en sprak mij in 2022 vrij van alle drie de aanklachten. De uitspraak was wat ik had verwacht. Ik had gehoopt dat de aanklager genoegen zou nemen met deze uitspraak, maar de aanklager ging tegen de uitspraak in beroep bij het Hof van Beroep. Afgelopen november oordeelde het Hof van Beroep van Helsinki unaniem dat alle aanklachten tegen mij opnieuw waren afgewezen. De centrale punten van de duidelijke en beknopte uitspraak waren: de bedoeling van mijn geschriften en communicatie was niet om iemand te belasteren of zwart te maken, en ze bevatten ook niets illegaals. Dit was een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.

Opnieuw had ik gehoopt dat de aanklager tevreden was met de uitspraak van het Hof van Beroep. De procureur-generaal maakte echter bekend dat hij het Hooggerechtshof om toestemming zou vragen om in beroep te gaan tegen de unanieme vrijspraak van het Hof van Beroep. Deze beslissing heeft mij totaal verrast. In april, slechts een paar weken geleden, verleende het Hooggerechtshof de aanklager toestemming om in beroep te gaan. We weten nog niet wanneer het derde proces over mijn verklaring zal plaatsvinden.

Maar ik ben zelfverzekerd en kalm. Ik ben bereid om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid te blijven verdedigen, ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat de kans bestaat dat de zaak daar uiteindelijk terecht zal komen.

In totaal vonden zes rechters van twee rechtbanken niets illegaals in mijn teksten, maar nu zal ik blijven strijden voor de vrijheid van meningsuiting voor het Hooggerechtshof. Ik kan dit alles alleen begrijpen vanuit het standpunt dat deze zaak een precedent is. Deze rechtszaak is historisch voor de vrijheid van meningsuiting en religie. Centraal in het proces staat de vraag of het toegestaan is de leer van de Bijbel te delen en er publiekelijk mee in te stemmen.

De vrijspraak door het Hooggerechtshof zou een sterker juridisch precedent scheppen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst vergeleken met de uitspraken van de lagere rechtbanken. Dit zou als juridische leidraad kunnen dienen voor eventuele soortgelijke zaken in de toekomst. De uitspraak van het Hooggerechtshof zou een aanzienlijke impact hebben op de wetgeving in Europa. Het zou ook de vrijheid van christenen om over de Bijbelse leringen te spreken sterker waarborgen.

Lieve vrienden,

De grote internationale belangstelling voor mijn rechtszaak komt voort uit de zorg dat als dit soort ter discussie stellen van de vrijheid van meningsuiting mogelijk is in een land als Finland, dat lange wortels heeft in de christelijke cultuur en waarden en internationaal een goede reputatie heeft op het gebied van de vrijheid van meningsuiting, hetzelfde overal mogelijk is. Het Finse strafrechtsysteem en de wetten tegen opruiing zijn vergelijkbaar met die van de meeste andere landen in Europa.

De meeste Europese landen streven actief naar meer censuur. Tegenwoordig is het politiek incorrect om iets negatiefs te zeggen over bijvoorbeeld genderideologie of om de mensenrechten van ongeboren baby’s te verdedigen. Ondanks dat ze geen basis hebben in het internationaal recht, hebben alle lidstaten van de Europese Unie vage en subjectieve ‘haatzaaiings’-wetten. Deze wetten kunnen, met de juiste politie en aanklager, gemakkelijk worden ingezet tegen vrijwel iedere persoon en iedere vorm van meningsuiting. De verkiezingen voor het Europees Parlement komen nu dichterbij en het is belangrijk dat we de vrijheid van meningsuiting op Europees niveau verdedigen.

George Orwell, die tijdens de Spaanse Burgeroorlog de kant van de communisten koos, raakte gedesillusioneerd en werd vervolgens een hartstochtelijk criticus van het communisme. Orwell gebruikte de term ‘Newspeak’ in zijn dystopische roman ‘1984’ voor communistische taalbeheersing. Newspeak in ‘1984’ was voor de partij een manier om controle te krijgen over de mensen in het fictieve ‘Oceanië’. Kort gezegd was ‘Nieuwspraak’ de taal die door de partij werd geëist en in de samenleving werd ingeprent. Het voorkwam dat Oceaniërs enige ‘gedachtemisdaad’ tegen de partij zouden begaan. Mensen hadden geen woorden om te beschrijven hoe ze denken of voelen en werden daarom gecontroleerd.

Het loutere feit dat er een proces gaande is, zelfs zonder veroordeling, heeft een beperkend effect op de vrijheid van meningsuiting. Maar te midden van al deze uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, moeten we begrijpen dat het internationale recht een robuust raamwerk biedt voor de vrijheid van meningsuiting en aan onze kant staat.

De kernwaarden van de Bijbel en de christelijke kijk op de mens worden momenteel in onze samenlevingen sterk in twijfel getrokken. De verschuiving van een samenleving die het bidden waardeert en het christendom omarmt naar een meer liberale en seculiere samenleving heeft in relatief korte tijd plaatsgevonden. De breuk met het christelijke wereldbeeld is zichtbaar, of we nu denken aan de bescherming van het leven aan het begin of aan het einde van het leven, of aan de verdediging van het huwelijk als een verbintenis tussen man en vrouw. Als we een stukje terug in de tijd gaan, had ik niet kunnen bedenken dat ik op een dag in een rechtszaal zou moeten staan om mijn geloof te verdedigen op basis van de Bijbel. Als iemand had gevraagd hoeveel geslachten er bestaan op het moment dat ik mijn carrière als parlementslid begon, zouden mensen de vraagsteller behoorlijk dom hebben gevonden.

De vrijheid van meningsuiting is een van de meest fundamentele vrijheden en is prominent aanwezig in alle belangrijke mensenrechtenverdragen en nationale grondwetten. De bescherming van deze fundamentele vrijheid vindt zijn oorsprong in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten beschermt eveneens de vrijheid van meningsuiting. En op regionaal niveau beschermt artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het recht op vrijheid van meningsuiting, net als artikel 11 van het EU-Handvest.

In het Hof heb ik een beroep gedaan op de grondwet van Finland en op deze internationale verdragen die de vrijheid van meningsuiting en religie garanderen. Deze rechten worden bedreigd als mensen er geen gebruik meer van maken. Het bestaan en het belang van mensenrechten wordt breed onderschreven in de westerse samenlevingen. Er wordt aangenomen dat deze rechten universeel zijn, wat betekent dat ze aan ieder mens toebehoren.

Zogenaamde wetten tegen haatzaaien verkleinen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en creëren een huiveringwekkend effect op een verscheidenheid aan belangrijke gesprekken. Het criminaliseren van uitlatingen door middel van ‘haatzaaiende wetten’ legt belangrijke publieke debatten stil en vormt een ernstige bedreiging voor onze democratieën. We moeten het oneens kunnen zijn en omgaan met uitspraken die onze gevoelens beledigt. Veel vragen zijn zo discutabel en tegenstrijdig dat we de mogelijkheid moeten hebben om erover te discussiëren.

Wij christenen moeten de mogelijkheid en het recht hebben om het met de Bijbel eens te zijn en ons geloof publiekelijk te belijden. Ik heb ook benadrukt dat u het niet met mijn standpunten eens hoeft te zijn om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst te verdedigen. Juist als we het niet eens zijn, hebben we vrijheid van meningsuiting nodig. Ik wil u aanmoedigen om uw fundamentele vrijheden en rechten in het openbaar te gebruiken.

Ik heb het als een voorrecht en een eer beschouwd om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, wat een fundamenteel recht is in een democratische staat. Tijdens deze beproeving heb ik gedurende deze tijd heel concreet de kracht van het gebed namens mij en Finland gevoeld. Ik ben bemoedigd door de duizenden berichten die ik heb ontvangen uit Finland en het buitenland, waarin mensen vertelden hoe God hen door deze zaak heeft aangemoedigd om te bidden en op Gods woord te vertrouwen. Ik vertrouw erop dat het hele proces in Gods handen ligt en dat dit allemaal een doel heeft. Dit heeft een prachtige gelegenheid geopend om de boodschap van het Evangelie in de rechtszaal te brengen.

Ik wil in het bijzonder mijn dank uitspreken voor de duizenden bemoedigingen die ik van het Nederlandse volk heb ontvangen. Henk Jan van Schothorst van Christian Council International vloog helemaal van Nederland naar Helsinki om mij de namen te overhandigen van alle lieve mensen die mij steunden tijdens mijn proces. Ik ben door dit alles diep geraakt en ben dankbaar voor de steun.

Hartelijk dank voor uw aandacht en God zegene u allen!

Deze lezing werd op 3 mei 2024 te Gouda gehouden door Päivi Räsänen gehouden. Haar speech werd door Christian Council International vertaald in het Nederlands. Dit was een avond van Christian Council International in samenwerking met de SGP. Deze avond is hier terug te kijken.

Deze gastbijdrage is met toestemming overgenomen van de website van Christian Council International. Het originele artikel is hier te vinden.

Had Adam een navel? – Weet Magazine brengt speciaal voor Vaderdag een boekje uit met 75 vragen voor nieuwsgierige christenen

Weet Magazine heeft afgelopen maand een geschenkboek uitgegeven met 75 vragen voor nieuwsgierige christenen. Het boek is uitgegeven met het oog op Vaderdag, maar is natuurlijk ook voor een andere gelegenheid te kopen. Zo leent het boek zich bijvoorbeeld ook goed als verjaardagscadeau. Bovendien is het boek niet alleen geschikt voor mannen, maar ook vrouwen zullen dit interessant vinden.

Niet meer met de spreekwoordelijke mond vol tanden

Op de achterkant wordt aangegeven dat het leven vol vragen zit. Zo druppelen ook elke week nieuwsgierige vragen binnen bij de redactie van Weet Magazine. Daarom heeft Weet Magazine een selectie gemaakt van 75 vragen die de afgelopen jaren gesteld zijn. “Of je nu een kritische student bent of een nieuwsgierige ouder, met de 75 vragen in dit boek kun je je hart ophalen.” Uitgever Frans Gunnink schrijft in zijn voorwoord: “Nadat je de laatste bladzijde hebt omgeslagen, sta je niet meer met je mond vol tanden en hoef je het antwoord op voor het oog ingewikkelde vragen niet meer schuldig te blijven.” Hij roept in zijn voorwoord op om nog meer vragen te stellen. “Wie weet krijg je wel een plekje in een nieuwe Weet of in een mogelijk volgend boek.

Een voorbeeld: de kassabon

De eerste vraag is gelijk al een ludiek voorbeeld. Of de kassabon bij het oud papier moet, zorgt binnen gezinnen soms voor verwoede discussies. De scribent geeft echter aan dat het niet verstandig is om kassabonnen bij het oud papier te gooien. Dat komt namelijk omdat deze bijna allemaal gedrukt worden op thermisch papier. “Dit is papier waar met behulp van hitte een afdruk op gemaakt wordt. Dat is handig want dan hoef je nooit inkt bij te vullen.” Het thermische papier blijkt ook anders te zijn, want het bevat een coating met bisfenol A. In hoge dosering is deze stof giftig, daarom wordt het gebruik van deze stof aan banden gelegd. Beter is het, volgens de auteur, dus om geen bon aan te nemen of, als je dat toch zou willen, deze uiteindelijk bij het restafval te gooien. Dankzij Weet Magazine komen er nu dus veel minder kassabonnen bij het oud papier.

Het boek ‘Had Adam een navel?’ is verkrijgbaar via de webshop van Weet Magazine of bij de lokale boekhandel.

Dr. Hans Degens en dr. Wim de Jong publiceren een open wetenschappelijk artikel over het verschil tussen micro- en macro-evolutie – Qeios biedt mogelijkheid tot review van deze paper

Bioloog dr. Hans Degens en wiskundige dr. Wim de Jong hebben een wetenschappelijke publicatie over het verschil tussen micro- en macro-evolutie geplaatst op Qeios. Qeios vormt een ‘Open Society’ waarin mensen vrij kennis kunnen delen. Het wetenschappelijke artikel is opengesteld voor peer-review. Van deze mogelijkheid hebben al diverse wetenschappers gebruik gemaakt. Er is ook een korte podcast gemaakt van dit artikel. Deze wordt gedeeld via Spotify.1

Abstract

In de abstract wordt kort aangegeven waar het artikel over gaat. We lopen deze abstract kort langs en roepen biologen een aanverwante vakgenoten (experts) op om het artikel grondig door te lezen en indien nodig van commentaar te voorzien. Volgens de geleerden is de vraag naar de verhouding tussen micro- en macro-evolutie een van de belangrijkste onbeantwoorde vragen binnen de evolutiebiologie. Veelal wordt er gedacht dat het gaat om een continuüm van veranderingen, dat macro-evolutie het cumulatieve resultaat is van véél micro-evolutie. Deze vraag wordt naast biologisch ook wiskundig benaderd. Een wiskundig onderscheid tussen parameters en dimensies zou het vraagstuk beter kunnen oplossen. De parameters worden dan vergeleken met ‘eerste-orde-evolutie’ en de dimensies met ‘tweede-orde-evolutie’. De auteurs noemen het een op het genotype gebaseerde systeembenadering. Deze benadering laat zien dat micro- en macro-evolutie vergelijkbaar zijn met deze eerste- en tweede-orde-evolutie en dat er geen continuïteit bestaat tussen deze vormen van evolutie.

Korte reflectie

Omdat dit thema in het debat over schepping en evolutie elke keer weer terug komt, is dit een belangrijk onderwerp. Zo schreef evolutiebioloog en verdediger van een vorm van theïstische evolutie dr. Gerdien de Jong een (weliswaar) lezenswaardige vierdelige serie voor de website van bioloog en theïstisch evolutionist dr. René Fransen.2 Onlangs gebruikte dr. ir. Erik van Engelen het onderscheid nog in een video-interview met Science4Truth.3 Om verwarring te voorkomen hanteer ik zelf het onderscheid tussen evolutie en Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Evolutie wordt dan gezien als natuurwetenschappelijk feit en Universele Gemeenschappelijke Afstamming als natuurwetenschappelijke ideologie of basisovertuiging.4 Wanneer anderen een andere benaming hiervoor hebben vind ik dat ook prima, als het onderscheid maar duidelijk uit de verf komt en niet alle soorten verandering als continuüm worden gezien.

Voetnoten

Functioneel ‘junk’-DNA? – Drie wetenschappers van Discovery Institute publiceren indrukwekkende lijst met functies voor ‘junk’-DNA

Dr. Richard Sternberg, dr. Jonathan McLatchie en dr. Casey Luskin hebben gisteren een indrukwekkende lijst met meer dan 800 artikelen over functies voor zogenoemd ‘junk’-DNA gepubliceerd. De lijst bevat uitsluitend papers uit de naturalistische literatuur. De samenstellers van de lijst benadrukken dat het overzicht ‘bij lange na niet volledig is’. Ze hebben anderhalve dag kunnen besteden aan het samenstellen van de lijst. Maar de lijst geeft een indruk hoeveel literatuur er de afgelopen jaren verschenen is. Volgens de samenstellers ondermijnt deze lijst het standaard paradigma.

De samenstellers schrijven over de lijst:

“The list contains over 800 papers which are divided into the following categories according to the type of genetic element for which they focus on finding function: 1) SINEs, 2) LINEs, 3) introns, 4) repetitive DNA (generally), 5) satellite DNA, 6) transposons, 7) pseudogenes, 8) ERVs / retrotransposons, 9) lncRNAs, 10) microRNAs, 11) large-scale genomic transcription, 12) transposable element and 3D genome hierarchy, and 13) other / general function for junk DNA. We realize that within each category the papers are not in any particular order — we’ll leave that organizational task for another day. But given that we only took about a day and a half to put this list together, we think it’s an impressive showing.”

Deze indrukwekkende lijst sluit mooi aan bij de bijdrage van dr. Peter Borger in ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht1 en is een verdere onderbouwing van een artikel dat ondergetekende, met een negental academici, in 2017 schreef voor het Reformatorisch Dagblad na de verschijning van het boek van dr. Gijsbert van den Brink met als titel ‘En de aarde bracht voort’.2

De lijst

De uitgebreide lijst van dr. Sternberg, dr. McLatchie en dr. Luskin is hier te vinden.3

Voetnoten

Predikant en theoloog drs. C.J. Meeuse promoveert op 28 juni 2024 D.V. aan de Theologische Universiteit Apeldoorn

In de nieuwsbrief van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) wordt aangegeven dat predikant en theoloog drs. C.J. Meeuse op 28 juni 2024 D.V. hoopt te promoveren. Vanwege een ernstige ziekte was deze promotieplechtigheid uitgesteld. De titel van zijn proefschrift is ‘De bestrijding van het cartesianisme door Jacobus Koelman’. Het proefschrift zal ook als handelseditie verschijnen bij Labarum Academic1.2

Het historische centrum van Zürich. Bron: Pixabay.

Praktische en persoonlijke informatie

Drs. C.J. Meeuse is emerituspredikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij volgde de opleiding tot onderwijzer aan hogeschool De Driestar te Gouda en studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was daarna vijf jaar godsdienstdocent op het Voortgezet Onderwijs. Hij volgde een opleiding tot predikant aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam en diende de gemeenten van Rotterdam, Vlaardingen, Nunspeet, Apeldoorn en Goes. Van zijn hand verschenen verschillende kerkhistorische publicaties. De promotieplechtigheid hoopt plaats te vinden in de Barnabaskerk te Apeldoorn en start om 15.00 uur. Meeuse promoveert op een voor verdedigers van het klassieke scheppingsgeloof interessant onderwerp.

Samenvatting

Op de website is ook een beknopte samenvatting van het proefschrift te lezen.3 Het proefschrift gaat over de strijd van Jacobus Koelman tegen het cartesianisme. Het cartesianisme kwam in de zeventiende eeuw op, en kan gezien worden als fundamentele aanval op de scholastiek. “Het door Descartes uitgedachte denksysteem wilde afrekenen met de autoriteit van Griekse filosofen, kerkvaders en de Bijbel, en de ratio tot norm voor waarheidsvinden maken.” Hoewel dit niet de oorspronkelijke bedoeling was, kwam ook het Schriftgezag in het geding. Nadere Reformatoren kwamen daarom in het verweer tegen deze stroming. Koelman was, in navolging van Voetius, een van de felste bestrijders. “Koelman wilde aantonen hoe het cartesianisme tot Schriftkritiek leidde en het werk van de Heilige Geest miskende.” Bevindelijk-gereformeerde belijders van de klassieke scheppingsgeloof kunnen veel leren van de zogenoemde Nadere Reformatie en hoe zij omgingen met het (vroege) Verlichtingsdenken. Ook in hedendaagse debatten, tussen verdedigers van het klassieke scheppingsgeloof en andere overtuigingen, gaat het over Schriftgezag en Schriftbeschouwing. De promotiestudie van drs. C.J. Meeuse gaat daarom óók over een uiterst actueel onderwerp.4

Voetnoten

Top-10 van meest bekeken video’s van het YouTube-kanaal FundamentumNL (tweede editie)

Sinds de start van Fundamentum, een kleinschalige organisatie op het gebied ‘geloof en wetenschap’, hebben we een eigen videokanaal op YouTube.1 We delen via dit kanaal de video’s van de georganiseerde activiteiten van Fundamentum. Vorig jaar, om deze tijd, hebben we ook een overzicht gedeeld.2 Nu een tweede overzicht en een top-10. Ondertussen staan er 34 video’s op en heeft het kanaal 83 abonnees. Welke video’s zijn het meest bekeken?

  1. 11. Dr. Marcus Ross – Of Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood (met 875 weergaven).
  2. 6. Dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming (met 482 weergaven).
  3. 1. Jan van Meerten – Opening congres ‘Bijbel & Wetenschap’ (met 339 weergaven).
  4. 4. Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: Is het wetenschappelijk? (met 320 weergaven).
  5. Opname Boekpresentatie ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ op 30 maart 2023 (met 243 weergaven).
  6. 10. Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research (met 222 weergaven).
  7. 5. Dr. ir. Erik van Engelen – Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper vóór ID (met 189 weergaven).
  8. 10. Dr. Matthew McLain – Synapsids and the evolution of mammals, a different view (met 186 weergaven).
  9. 9. Dr. Todd Wood – A creationist biosystematic method: The current status of baraminology en 7. Dr. ing. Bea Zoer – Van foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang (met 160 weergaven).
  10. 2. Drs. Marco de Wilde – Het onfeilbare (inerrant) Woord. (met 109 weergaven).

Voetnoten

Weet Magazine zoekt een administratief medewerker (M/V)

Het populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine is op zoek naar een administratief medewerker (M/V).1 Dat blijkt uit de onderstaande advertentie die werd verspreid in de digitale nieuwsbrief van het blad. Goed in het uitvoeren van administratieve taken en altijd al voor een creationistische organisatie willen werken? Dan is deze baan zeker geschikt.2

Het gaat volgens de advertentie om twee tot drie dagdelen per week. Weet Magazine zoekt een collega die zelfstandig kan werken. Secuur en flexibel werken en snelheid zijn essentieel. Daarnaast is de ervaring met verschillende Officeprogramma’s geboden. De taakuren kunnen mogelijk uitgebreid worden met marketingtaken. Het kantoor van Weet Magazine is gevestigd in het Zuid-Hollandse Waddinxveen. Wanneer u interesse hebt, klik dan op de onderstaande advertentie. De pagina waar u op terecht komt geeft meer informatie en een volledige functieomschrijving.

Voetnoten

Onderwijsminister drs. Mariëlle Paul vraagt uitstel van beantwoording Kamervragen aangaande ‘Civitas Christiana’

Op 8 maart 2024 stelden de VVD-Kamerleden Bente Becker (MA) en Daan de Kort (BBA) Schriftelijke Kamervragen aan de ministers drs. Mariëlle Paul (VVD) en ir. Karien van Gennip (CDA). De VVD-Kamerleden wezen in het document op de organisatie ‘Civitas Christiana’ en hun acties in de zogenoemde ‘Week van de Lentekriebels’. Zij vroegen onder andere of de ministers bereid zijn onderzoek te doen naar een eventueel verbod van deze conservatieve groep.1 De ministers geven aan het gestelde termijn voor de beantwoording niet te kunnen halen en verzoeken om uitstel.2

Een snelle beantwoording bleek niet mogelijk, ‘omdat de beantwoording afgestemd moet worden met meerdere departementen’. Minister Paul belooft om, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om de vragen binnen drie weken te beantwoorden. In de beslisnota bij dit verzoek worden de kernpunten nog eens benoemd, waaronder een verzoek tot onderzoek naar de uitingen van ‘Civitas Christiana’ in de media en richting scholen betreffende ‘het onderwerp relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels’. In deze beslisnota wordt opnieuw aangegeven dat het beantwoorden van de vragen niet gelukt is en de verwachting uitgesproken dat dit wel lukt binnen drie weken ná verzending van de brief (dus drie weken ná 29 maart 2024).

Voetnoten

Fundamentum wenst u ook in 2024 een gezegende Goede Vrijdag en gezegende Paasdagen toe

Het Reformatorisch Dagblad deed onderzoek naar het vieren van Goede Vrijdag door kerken. Omdat deze dag geldt als ‘betaaldag’ van de Kerk beleggen sommige gereformeerde gemeenten twee diensten.1 Immers, had de Heere Jezus Christus de toorn van God niet gedragen aan het kruis (en ook tijdens Zijn leven), dan was het onmogelijk om ooit nog zalig te worden. Hij is echter niet in het graf gebleven. Met de Paasdagen herdenken we Zijn opstandingsdag. Hij heeft de dood overwonnen! Wat een troost voor een Kerk die het in zichzelf nooit meer kan vinden en die niet weet hoe het ooit nog goed kan komen tussen God en de ziel. Wij wensen u daarom, vanwege deze troost die er ligt bij de Ander en Zijn werk2, een gezegende Goede Vrijdag en gezegende Paasdagen toe!

Hoewel er veel gaande is op het gebied van ‘Geloof en Wetenschap’ is het helaas deze maand, door omstandigheden, niet mogelijk om de maandelijkse nieuwsbrief te verzenden. De reden kunt u op deze website lezen (bijvoorbeeld hier en hier). Gelukkig zijn er korte berichten via deze website mogelijk.

Dit weekend herdenken we de kruisiging en opstanding van de Heere Jezus Christus. Veel atheïsten en agnosten vinden deze opstandingsgeschiedenis ongeloofwaardig of menen ten minste dat hier geen historische aanwijzingen voor zijn. Evolutiebioloog en apologeet Ruben Jorritsma (MSc.) heeft over deze historische aanwijzingen lezingen gehouden. Zeker één daarvan is opgenomen en terug te kijken via deze website (zie voetnoot).3 Hij schreef hierover ook een artikel voor Weet Magazine.4 Dit artikel was ook afgedrukt op een van de informatieborden in de, door Johan Huibers, nagebouwde Ark van Noach. Helaas is deze replica al jaren gesloten voor publiek.5 De opstandingsgeschiedenis is niet alleen historisch relevant, maar heeft ook een fundamentele geestelijke waarde. Het is nuttig en nodig om het antwoord van de Heidelbergse Catechismus met het hart te kennen: ‘Wat nut ons de opstanding van Christus?’ (HC V&A 45). De opstellers geven als antwoord: ‘Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding.6 Immers, er kunnen nog zoveel historische aanwijzingen zijn voor de opstanding van Christus, als we dit niet met het hart geloven (geschonken en gewerkt door de Heilige Geest) dan gaan we alsnog verloren. Goede Vrijdag en de Paasdagen zijn daarom zeker óók bedoeld om tot onszelf in te keren! De Heere geve daar Zijn onmisbare zegen over!

Voetnoten