Home » Nieuws

Categoriearchief: Nieuws

Brief kiesverenigingen SGP Ede komt ter sprake in Gemeenteraadsvergadering Ede – Waardig en rustig debat over standpunten

Na de ophef op Social Media over de brief aangaande de Ede Pride lag het in de lijn der verwachting dat deze brief ook ter sprake zou komen in de Gemeenteraadsvergadering van de Gemeente Ede. De brief was een vertolking van het standpunt van de kiesverenigingen SGP Ede aangaande de Ede Pride die komend weekend wordt gehouden. Diverse fractieleden van D66 reageerden not amused. Gelukkig was het debat daarover een voorbeeld van rust, respect en waardigheid.1

22 juni 2023

Op 22 juni 2023 vergaderde de Gemeenteraad van de Gemeente Ede. De vergadering ging onder andere over de Voorjaarsbrief 2024-2027. Deze brief wordt in twee rondes behandeld. Op 22 juni gaven alle fracties hun openingsstatement. Op 6 juli 2023 D.V. (het tweede termijn dus) worden ook alle moties en amendementen behandeld. Iedere fractie kreeg 7 minuten spreektijd (dat is exclusief interrupties) en het college kreeg 42 minuten om te reageren.2 De vergadering werd voorgezeten door burgemeester mr. L.J. (René) Verhulst (CDA). Hoewel het niet het hoofdonderwerp was, werden er aan de SGP-fractie diverse vragen gesteld over de brief. Ook bij andere coalitiepartners werd de brief voorgelegd.3

Interrupties en reacties op bijdrage SGP

Stephan Neijenhuis (MSc.) van D66 had als grootste oppositiepartij de eerste bijdrage. In zijn bijdrage ging hij niet in op de brief. Daarna was Kees van Wolfswinkel van de SGP, als grootste coalitiepartij, aan het woord. Hij werd door diverse coalitieleden bevraagd op het standpunt van de SGP-fractie inzake de brief.4

Van Wolfswinkel gaf aan dat er geen urgente zaken spelen in het Sociaal Domein. De hierboven genoemde Neijenhuis interrumpeerde daarop dat er binnen het Sociaal Domein wel degelijk wat speelt. Hij verwijst naar de ondertussen gewraakte brief van de SGP-kiesverenigingen. Uit de brief blijkt dat men afstand neemt van de Ede Pride en in de brief wordt aangegeven dat wanneer een samenleving de man-vrouw-basis loslaat met allerlei problemen (en vraagstukken) te maken krijgt. De oplossing zou volgens de briefschrijvers zijn dat wij die mensen moeten aanspreken om hun gedrag, leefwijze en ‘identiteit’ moeten ‘omgooien’. Neijenhuis geeft aan dat de brief veel pijn gedaan heeft bij mensen die hij in de Gemeente Ede heeft gesproken en ook bij zijn fractiegenoten. Neijenhuis vraagt aan Van Wolfswinkel of zij als fractie deze brief verwerpen. Het waren immers de kiesverenigingen die deze brief stuurden en niet de fractie zelf.

Van Wolfswinkel geeft in antwoord daarop aan dat dit antwoord uiteraard verder strekt dan het Sociaal Domein. Op de vraag of de SGP’er de brief verwerpt, is zijn korte antwoord: ‘Nee’. Neijenhuis neemt geen genoegen met dit korte antwoord. De D66’er vraagt zich af hoe deze brief zich verhoudt tot het bestuursakkoord wat de coalitie heeft afgesproken. Hierin staat, volgens Neijenhuis, dat inclusie betekent ‘niet buitensluiten’ en ‘wij gaan uit van acceptatie’. Zijn vraag is hoe deze brief past bij ‘acceptatie’ en ‘mensen niet buitensluiten’ zoals in het bestuursakkoord omschreven staat. Van Wolfswinkel erkent dat de opponent recht heeft op een uitgebreider antwoord dan alleen een ‘Nee’. Brieven verwerpen doet, volgens hem, ook geen recht aan het zoeken van verbinding. Het zoeken van een dialoog en gesprek moet de intentie zijn. De brief moet volgens hem gezien worden als een bijdrage aan het gesprek. Deze mening van de afdelingen van de SGP is overigens niet bevreemdend of nieuw. Van Wolfswinkel geeft aan dat hij deze visie ook in andere discussies naar voren heeft gebracht. De SGP’er toont begrip dat zo’n brief pijn kan doen. Anderzijds heeft de SGP, vanuit haar visie op de samenleving, ook een bepaalde positie ingenomen. Het staat bovendien de afdelingen vrij om in zorgvuldige bewoordingen dit gesprek aan te gaan. Zodat door helderheid van standpunten de afstand niet vergroot maar juist verkleind wordt.

Neijenhuis geeft aan dat de brief inderdaad oproept tot gesprek. De D66’er vindt echter deze wijze van gesprek, namelijk de oproep om de levenswijze van personen die deelnemen aan de Ede Pride te veranderen, niet correct. Hij neemt er naar eigen zeggen zelfs ‘flink afstand van’. We moeten, volgens hem, juist naar elkaar luisteren en elkaar ruimte te bieden. Volgens Neijenhuis kan het niet allebei: zowel het bestuursakkoord als deze brief. Hij vraagt zich daarom af of de hierboven genoemde passage uit het bestuursakkoord voor Van Wolfswinkel een dode letter is. De SGP’er reageert dat zijn raadsgenoot hem en de briefschrijvers woorden in de mond leggen die niet gesuggereerd worden. Er wordt niet gezegd dat ‘wij geen mensen accepteren’, maar er wordt aangegeven dat de SGP staat voor de man-vrouw-verhoudingen als basis voor de samenleving. Het kan niet zo zijn dat dit standpunt onbekend is. Hij beseft dat hiermee mensen worden geraakt in gevoelens, maar daarmee worden de mensen zelf niet afgeschreven of weggezet. De SGP gaat in op (maatschappelijke) uitnodigingen om die gesprekken te voeren. Als voorbeeld noemt Van Wolfswinkel zijn bezoek aan de pre-Pride om dat gesprek te voeren en die zienswijzen te horen/te voelen. Van Wolfswinkel denkt dat zijn opponent in deze het geheel in een verkeerd daglicht stelt.

Voorzitter Verhulst geeft tussendoor aan dat het een belangrijk onderwerp is. Hij denkt dat niet alle kijkers en volgers van het debat de genoemde brief kennen, daarom geeft de burgervader een samenvatting van de brief. Ellen Out van GroenLinks reageert daarna op Van Wolfswinkel aangaande de brief. Zij vraagt zich af in hoeverre deze brief nu daadwerkelijk bijdraagt aan een gesprek en hoe deze brief zich verhoudt tot het gesprek dat een aantal jaren geleden is gehouden over de zogenoemde regenbooggemeente. Uit dat laatstgenoemde gesprek heeft Out de indruk gekregen dat de SGP-fractie er anders in staat dan deze brief beschrijft. Burgemeester Verhulst geeft aan dat hij erbij was en dat Van Wolfswinkel zelfs de woordvoerder was. De SGP’er erkent dat afdelingen zelfstandige verenigingen zijn. In dit geval hebben zij zelf het initiatief genomen en hierover wel contact gehad met de fractievoorzitter van de SGP. Als fractie hebben zij daar verder geen standpunt over ingenomen. Ze hebben daarom net als de andere fracties ook de brief zien binnenkomen. Out vraagt tenslotte of Van Wolfswinkel dat nu betreurt. Van Wolfswinkel geeft aan dat niet te betreuren. De brief verwoordt het standpunt zoals de SGP die ook huldigt. Dat is in de beleving van de SGP-fractie in de juiste toonzetting geprobeerd neer te zetten. Het is inderdaad een ander standpunt dan het merendeel van de Gemeenteraad Ede onderschrijft. De wens om een bijdrage te leveren aan de dialoog wil niet zeggen dat de SGP van dát standpunt is veranderd. Een gesprek moet twee kanten op gevoerd worden en dus niet een primaat voor de mening van de LHBTIQ+-gemeenschap. Er moet, volgens Van Wolfswinkel, ook ruimte zijn voor andere opvattingen. Van Wolfswinkel herhaalt nogmaals dat de afdelingen de vertolking van hun standpunt op een zorgvuldige wijze geprobeerd hebben te doen.

Out geeft nog aan dat de brief uiteraard niet gaat om alleen de Ede Pride, maar ook om het wezen van de LHBTIQ+-gemeenschap. De brief interfereert, volgens Out, met de dialoog die Van Wolfswinkel voorstaat. Zij noemt het onbegrijpelijk dat de fractie niet eerst in gesprek is gegaan voordat deze brief eruit ging. Ze geeft aan dat dit een constatering is en geen vraag. Vervolgens reageert Anne Jan Telgen (MSc.) van het CDA op de interruptie van dhr. Neijenhuis (zie boven). Hij wil een vraag stellen aan de D66’er, zonder zichzelf in een hokje te duwen van voor of tegen5. Telgen herhaalt wat Van Wolfswinkel zei: acceptatie werkt twee kanten uit. De CDA’er vraagt zich af hoe Neijenhuis dat ziet. Neijenhuis haalt, in reactie op Telgen, nogmaals aan dat in de brief staat dat ‘een samenleving die de basis man-vrouw loslaat voor allerlei problemen zorgt’. Deze stelling wordt mensen die anders denken tegen het hart gedrukt. Het gaat er bij Neijenhuis niet in dat dát ‘acceptatie’ is. Hij is in de politiek gegaan om op te komen voor mensen om zichzelf te kunnen zijn. De burgervader breekt in met de vraag of Neijenhuis accepteert dat mensen daar ook anders over kunnen denken. De D66’er geeft aan dat hij dat uiteraard wel accepteert, maar volgens hem zitten we niet voor niets in de politiek. Over meningen kunnen we het hebben, maar afspraken dienen nagekomen te worden. Telgen reageert daarop dat iedereen recht heeft op zijn of haar eigen mening. Het CDA is volgens Telgen een middenpartij die ook oog heeft voor de andere kant. Als je de regenboogvlag niet hijst ben je niet ineens intolerant, of juist als je hem wel hijst je dan fiat krijgt om naar de ander te wijzen, met de beschuldigende vinger dat de ander dan niet tolerant zou zijn. Telgen probeert Neijenhuis de spiegel voor te houden en hem uit te dagen om ook eens te kijken hoe iemand anders daar tegenaan kijkt. Neijenhuis geeft aan dat hij niet van de hele Gemeente Ede verwacht dat zij aanstaande weekend bij Ede Pride zullen zijn. ‘Dat zou echt geweldig zijn, maar ik verwacht dat echt niet van iedereen.’ Hij verwijst nogmaals dat we bepaalde afspraken hebben gemaakt en te ‘werken naar bepaalde idealen’.6  De D66’er wil daarom mensen op afspraken aanspreken. Dat de SGP enerzijds voor acceptatie gaat en anderzijds zo’n ‘verschrikkelijke brief’ (in de bewoording van Neijenhuis) onderschrijft, kan volgens het raadslid niet.

Ruben van Druiten van BurgerBelangen reageert ook op Van Wolfswinkel. Hij geeft aan dat het vreemd is, maar dat zijn partij zich nu ook een middenpartij voelt. Van Druiten gaat het te ver dat kinderen van vier jaar het al moeten gaan hebben over genderidentiteit en dat soort zaken. Dat is BurgerBelangen ook een brug te ver. Van Druiten vraagt zich af of de SGP’er niet bang is dat man-vrouw als basis voor de samenleving niet voor dezelfde excessen zal zorgen als hierboven geschetst worden. Van Wolfswinkel noemt dit een ingewikkelde vraag. De SGP’er neigt naar het antwoord ‘Nee’, maar vraagt Van Druiten de vraag nog eens eenvoudiger te herhalen. Van Wolfswinkel lijkt volgens Van Druiten de gebeten hond met de orthodoxe opvattingen (die zouden overigens ook voor moslims gelden). Werkt het man-vrouw-ideaal niet dit soort excessen in de hand (als tegenbeweging). Roept de SGP dit soort reacties niet op? Van Wolfswinkel geeft aan dat dit principe, bij orthodoxe gelovigen, al eeuwen leidend is geweest. De SGP ontkent niet dat er mensen zijn die andere gevoelens hebben. Deze gevoelens zijn overigens ook al van alle eeuwen. De SGP reageert nu reactief op de uitingen en beweging die ontstaat. De brief is een reactie op de Ede Pride en het geldt niet dat de Ede Pride een reactie is op deze eeuwenoude standpunten.

Sam Elfvering (MSc.) van D66, degene die de brief naar buiten bracht op Social Media, reageert ook op Van Wolfswinkel. Elfvering geeft aan dat hij Van Wolfswinkel trof bij de pre-Pride. Hij verwijst naar de christelijke LHBTIQ+-gemeenschap die daar ook aanwezig was. Elfvering heeft daar heel veel mensen gezien met pijn en die met pijn in hun hart de kerk verlaten hebben. Door deze kerkverlating hebben zij geen gemeenschap of familie meer op terug te vallen. De D66’er vraagt wat Van Wolfswinkel tegen die mensen, die zich helemaal in de steek gelaten voelen, zou zeggen. De burgervader geeft als voorzitter aan dat dit een hele moeilijke vraag is en vraagt Van Wolfswinkel dit zo goed mogelijk te beantwoorden.

Het debat komt Van Wolfswinkel niet als verrassing en hij heeft zich vooraf afgevraagd of hij ook niet moest reflecteren op de bijeenkomst waar hij geweest was. Hier waren heel veel persoonlijke verhalen te horen en persoonlijke emotie te zien. Van Wolfswinkel wil daar in het debat terughoudend over zijn. In de gemeenteraadsvergadering wordt immers een politiek debat gevoerd. Zo’n debat is wat anders dan een gesprek op individueel (persoonlijk) niveau. De SGP’er erkent dat de pijn er is en dat mensen inderdaad daardoor ook afscheid van de kerk nemen. Er zijn ook mensen die daar wel een eigen weg in gevonden hebben. Bovendien wordt er, volgens Van Wolfswinkel, binnen kerken verschillend over gedacht. Hij erkent dat het ook binnen kerken vaak verkeerd gaat, maar dat er anderzijds ook goede stappen in zijn gezet. Het is een zoektocht om de mensen met de juiste woorden te blijven binden. Een complex vraagstuk, waar niet een-twee-drie een antwoord op te geven is. Een persoonlijk gesprek, is volgens Van Wolfswinkel, wel cruciaal.

Burgemeester Verhulst geeft aan dat hij ooit een dominee hier uit de buurt over die vraag wel eens een antwoord horen geven. De predikant gaf aan dat we goed moeten luisteren naar wat Jezus hierover zegt. Van Wolfswinkel geeft aan dat daar de brief mee afsloot. Het betrof een verwijzing naar Johannes 8. Van Wolfswinkel sluit zijn bijdrage af met een verwijzing naar het gebed van Salomo om wijsheid. De SGP wenst dát de Gemeenteraad van Ede toe.

Interrupties en reacties op bijdrage PvdA

De brief komt een hele tijd niet meer ter sprake tot de bijdrage van Boyce de Jong van de PvdA. Aan het slot van zijn betoog spreekt hij over inclusiviteit en diversiteit. De Jong geeft aan dat de Gemeente Ede een zeer diverse bevolking kent. De PvdA wil ruimte bieden aan deze diversiteit aan opvattingen. De Jong geeft aan dat de gemeente er voor iedereen is en dat gelijke behandeling moet worden toegepast. Neijenhuis (hierboven genoemd) interrumpeert met een vraag aangaande LHBTIQ+-emancipatie. D66 had graag gezien dat ‘het college daar meer ambitie op had getoond’. Hij verwijst opnieuw naar de passage van het coalitieakkoord (waar PvdA ook deel van uitmaakt) over ‘acceptatie’ en ‘niet buitensluiten’. Neijenhuis geeft aan dat één van die coalitiepartijen (de grootste nota bene) een brief heeft gestuurd met daarin dat een onjuiste visie op de man-vrouw-verhoudingen problemen met zich meebrengt voor de samenleving. Verzoek tot aanpassing van levenswijze staat volgens Nijenhuis haaks op acceptatie en niet buitensluiten. Neijenhuis vraagt zich af hoe De Jong dat rijmt met het bestuursakkoord.

De Jong geeft aan dat hij verbolgen was toen hij de brief van de SGP-kiesverenigingen las. Hij heeft daarom als eerste contact opgenomen met dhr. Flier, de voorzitter van de SGP te Ede. De Jong wilde graag met hem van gedachten wisselen. Het leven in een democratie biedt ruimte dat iedereen zijn mening mag geven. De Jong noemt het ‘niet oké’ om beperkingen op te leggen aan delen van onze samenleving. Deze boodschap heeft De Jong ook meegegeven tijdens het genoemde gesprek. De SGP heeft de handtekening gezet onder het bestuursakkoord. In dat akkoord staat dat de gemeente er voor iedereen is en dat het zogenoemde regenboogakkoord gewoon uitgevoerd gaat worden. De Jong heeft er vertrouwen in dat de handtekening van een jaar geleden op dit moment even veel waard is als toen. Hij heeft dat vandaag ook bevestigd gekregen vanuit de SGP. De Jong respecteert het standpunt van de SGP. Het is niet het standpunt van De Jong en hij neemt daarom ook afstand van de brief die gestuurd is. Onderaan de streep blijft het bestuursakkoord over en dat de Gemeenteraad Ede dát tot uitvoering gaat brengen. Het betekent ook dat de Ede Pride alle ruimte krijgt om het evenement te houden en dat geen enkele politieke partij in de Gemeente Ede zich gaat mengen in de inhoud van het evenement.

Neijenhuis geeft aan zeker niet tevreden te zijn met dit antwoord. Volgens de D66’er probeert een politieke partij zich juist wel in te mengen, namelijk de SGP middels een brief. De SGP zou de Ede Pride liever helemaal afzeggen. Volgens hem staat dat haaks op het bestuursakkoord. ‘Is dat akkoord dan niet gewoon een dode letter?’, vraagt Neijenhuis zich opnieuw af. De burgervader geeft aan dat dezelfde vraag hier nogmaals wordt gesteld. De Jong geeft aan dat hier, wat PvdA betreft, niet aan wordt getornd. De PvdA’er geeft aan dat zijn partij ook actief mee zal doen aan de Ede Pride. Hij herhaalt wat hij gezegd heeft en geeft aan dat hier niet meer op gezegd kan worden. Zolang er geen concreet voorstel komt vanuit de SGP om de Ede Pride te veranderen, is er niet veel aan de hand. Al betreurt De Jong de brief, hij vertrouwt erop dat de SGP-fractie niet met concrete voorstellen komt aangaande inmenging in de Ede Pride.

Neijenhuis herhaalt zijn vraag nogmaals. De brief van de afdelingen wordt ondersteunt door de fractie. De handtekening staat en de D66’er zou graag zien dat die afspraken nagekomen worden. Verhulst breekt in en geeft aan dat het punt nu wel duidelijk is. Neijenhuis is het daarmee oneens omdat volgens hem De Jong niet op zijn punt ingaat. Waar ligt voor de PvdA de grens? Om te zeggen tot hier en niet verder. Verhulst geeft aan dat Neijenhuis in ieder geval duidelijk het punt gemaakt heeft. De Jong wil nog een keer helder zijn: “Op het moment dat er wordt bemoeid met de inhoud, op het moment dat de SGP-fractie publiek gaat roepen: ‘We gaan stoppen met de Ede Pride’, dan hebben we een probleem.” De PvdA’er geeft aan dat hij duidelijke afspraken heeft gemaakt met de SGP en zij hebben bevestigd dat de handtekening onder het bestuursakkoord gewoon telt. De Jong geeft bovendien aan geen gedachten op te willen leggen. Al zou hij willen dat iedereen zou denken zoals hij denkt, gaat dát toch niet gebeuren. Het gaat om de uitvoering, al vindt De Jong het in de beeldvorming heel vervelend. De Jong geeft tenslotte aan dat hij van Ede Pride een mooi feest gaat maken.

Ten slotte

De wethouders dr. ir. Leon Meijer, ing. Arnold Versteeg, Peter de Pater, Jan Pieter van der Schans (MSc.) en drs. ing. Karin Bijl-Mannaerts reageren op de verschillende inbrengen, maar daarin ging het niet meer over de brief van de SGP-kiesverenigingen. Na deze reacties besluit burgemeester mr. René Verhulst de lange vergadering. Hierboven is uitgebreid verslag gedaan van deze vergadering en dan vooral over de reacties op de brief. Dat is gedaan omdat het belangrijk is om te zien hoe er gereageerd wordt op een dergelijke brief en welke argumenten hier naar voren komen. De brief heeft een hoop stof doen opwaaien, maar het lijkt er uiteindelijk op dat na gesprekken er geen verandering zal optreden in de uitvoering van het beleid. Wel zijn er verschillende standpunten uitgewisseld en heeft men kennis kunnen nemen van de verschillende standpunten. Het is goed om te zien dat het debat rustig en waardig gevoerd kon worden.

Voetnoten

Commissie ‘Schriftgezag’ van de Generale Synode Gereformeerde Gemeente 2022 heeft drie medewerkers benoemd

Op de Generale Synode van 2022 van de Gereformeerde Gemeente stond óók het onderwerp Schriftgezag centraal. De afgevaardigden besloten toen om een academisch geschoolde theoloog aan te stellen om dit onderwerp te onderzoeken.1 De Heere heeft in Zijn goedheid gegeven dat er niet één maar drie theologen zijn aangesteld. Laten we deze theologen ook gedenken in onze gebeden, dat het theologisch onderzoek van deze geleerden ook in Zijn gunst mag zijn en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.2

Benoeming

In De Saambinder van gisteren (22 juni 2023) wordt melding gemaakt van de benoeming van drie theologen, in plaats van één studiesecretaris. Het gaat om drs. J. van Gurp, J.N. Mouthaan (MA) en J.A. Roukens (MA). Het afgelopen half jaar heeft de synodecommissie hun taak opgepakt en een sollicitatieronde gestart. De synodecommissie bestaat uit ds. A. Schot, ds. G.W.S. Mulder, dr. J.M.D. de Heer én dr. E.G. Bosma. De commissie heeft gekozen voor drie geleerden in plaats van één. Ze zin in de drie benoemde medewerkers ‘kwaliteiten en vaardigheden die complementair zijn. De commissie heeft daarom gemeend niet één studiesecretaris te moeten benoemen, maar drie. Bovendien verkleint dit de kwetsbaarheid van de functie van studiesecretaris’. Na deze sollicitatieronde hebben de commissie en de medewerkers samen ‘een werkwijze vastgesteld en de taken onderling verdeeld’. De publicaties, lezingen en (andere) media-uitingen van de medewerkers vallen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Schriftgezag. Op de volgende Generale Synode (van 2025 D.V.) zal de commissie ook rapporteren over de werkzaamheden. Qua arbeidsvoorwaarden zijn de medewerkers ondergebracht bij het al bestaande Centrum voor Godsdienstonderwijs (CGO).

Werkzaamheden?

Dr. E.G. Bosma schrijft ook dat de komende maanden de medewerkers vooral bezig zijn met het doen van onderzoek en het opzetten van de werkzaamheden. “Het is de wens van de commissie en de medewerkers om van betekenis te mogen zijn voor het geheel van ons kerkverband en ook een uitstraling te hebben voor de bredere kring van de gereformeerde gezindte.” Leek het bij het eerste synodeverslag nog veel te gaan om onze jeugd. Nu lijkt dat, gelukkig, wat breder getrokken te worden. Immers is het volgens Bosma ‘nadrukkelijk de bedoeling om diverse doelgroepen op hun eigen wijze en niveau te benaderen met betrekking tot zaken die het Schriftgezag aangaan’.

Geleerdheid en vroomheid

We hopen dat in deze studie en werkzaamheden geleerdheid en vroomheid bij elkaar zullen komen. Zoals ook mijn pleidooi was bij het openingswoord van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht.3 Zodat we niet alleen aardse geleerdheid mogen hebben, maar bovenal van God geleerd zullen worden. Dat is ook mijn wens aan de medewerkers en de commissieleden. Het is goed dat naast het eigen kerkgenootschap ook oog is voor het dienen van de breedte van de Gereformeerde Gezindte. Dergelijke initiatieven kunnen we alleen maar aanmoedigen. Gebed is zeer nodig, want ‘zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle’ (1 Korinthe 10:12, SV). Het is namelijk niet makkelijk om in de huidige tijdgeest pal te staan voor de waarheid van Gods Woord en het Schriftgezag te verdedigen.

Voetnoten

Feedback & Vragen 2023: ‘Elke link met Forum voor Democratie vermijden, ook als je het inhoudelijk eens bent’

Afgelopen woensdag (24 mei 2023) was er een debat over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’.1 Er lijkt (gelukkig) geen meerderheid te zijn voor het schrappen van het zogenoemde abortusartikel in het Wetboek van Strafrecht. Gisteren plaatsten we twee video’s van politieke partijen die voor het ongeboren leven zijn. Het betreft de bijdragen van ir. Chris Stoffer en dr. Pepijn van Houwelingen.2 Eigenlijk wilden we ook de bijdrage van mr. Mirjam Bikker en mr. Hilde Palland nog plaatsen, maar helaas hebben zowel de ChristenUnie als het CDA deze bijdragen (nog) niet als video online gezet. We kregen naar aanleiding van de video van dr. Pepijn van Houwelingen, naast veel bijval3, ook een aantal bezorgde reacties. Namens Fundamentum wil ik daar graag op reageren.

Allereerst wil ik aangeven dat Fundamentum geen politieke organisatie is. We schrijven of plaatsen wel eens politieke bijdragen, maar dan hebben deze bijdragen een relatie met apologetiek, medische ethiek of seksuele gerichtheid. Dat geldt ook hier! Pro-life en abortus valt wat onder de medische ethiek en het recht op leven kan en moet verdedigd worden vanuit de schepping(sorde). Daar waar we zaken uit de politiek plaatsen, gaat het dus niet om het uitspreken van een politieke voorkeur maar vooral of de inhoud (van het specifieke artikel of de specifieke video) aansluit bij wat ons geopenbaard is in Gods Woord.

Daarnaast wil ik aangeven dat het bemoeien met de (huidige) politiek lijkt alsof je de hand in een wespennest steekt. Zowel links als rechts georiënteerde politici krijgen doodsbedreigingen en hebben uitgebreide beveiliging nodig om te kunnen functioneren. Dát lijkt nergens op in een welvarend land als Nederland. Dat geldt ook als je jezelf in de politieke discussie mengt. Het lijkt wel of ‘midden’ niet (meer) bestaat. Wanneer je vóór het ongeboren leven en vóór de man/vrouw-scheppingsorde bent, maar daarnaast óók rentmeesterschap en goed milieubeleid wil verdedigen, dan wordt je om de eerste twee standpunten door links om de oren geslagen en om het tweede standpunt door rechts. We moeten dáárom standpunten niet politiseren, maar vooral het standpunt inhoudelijk uitdragen, bevragen en verdedigen. Dát is het doel van de artikelen die op deze website staan.

Ten derde wil ik aangeven dat bijdragen van derden altijd gastbijdragen zijn. Het is onmogelijk om het 100% eens te zijn met alle artikelen die verschijnen op deze website. Een gastbijdrage verschijnt onder verantwoordelijkheid van de auteur en omdat er voor het grootste gedeelte inhoudelijke overeenstemming is. Dat betekent niet dat de redactie daarmee alle schrijfsels en uitspraken (die elders gedaan of gepubliceerd zijn) van deze persoon onderschrijft. Het zou ook zo kunnen zijn dat, omwille van het debat, er af en toe artikelen gepubliceerd worden die tegen de uitgangspunten van Fundamentum ingaan. Dit laatste geldt overigens niet voor de geplaatste video’s waar in de inleiding naar verwezen werd.4

Ten vierde wil ik aangeven dat ik persoonlijk de ontwikkelingen binnen Forum voor Democratie óók met verontrusting aanzie. Bij de start van deze organisatie leek het een intellectueel-populistische partij met een pleidooi voor cultuur-christendom, nu lijkt zowel dat intellectuele als het christelijke vaak verdwenen in een wolk van verdachtmakingen en (een oproep tot) het ondermijnen van gezag. Worden bijvoorbeeld donkere mensen die een criminaliserende daad uitgevoerd hebben, uitgescholden voor ‘primaten’5 en werd er virtueel een nazivlag gehesen om een statement te maken.6 Uiteraard wordt met het plaatsen van één video over abortus hier niet automatisch mee ingestemd. Een bezorgde meelezer gaf aan dat we ons als Fundamentum niet moeten inlaten met deze neofascisten. Ik weet niet op welk standpunt van deze partij de bezorgde lezer doelde, maar we kunnen inderdaad niet voorzichtig genoeg zijn met (het tolereren van) neofascistische standpunten. Dat heeft ds. Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) ook te laat ondervonden toen hij voor de zuiveringscommissie moest verschijnen.7 Maar zelfs als Forum voor Democratie foutieve neofascistische standpunten heeft, die vanzelfsprekend verworpen moeten worden, dan betekent het plaatsen van een video over abortus van één lid van deze partij niet automatisch een applaus. Ik val de bezorgde lezer bij als het gaat om de ontwikkeling binnen Forum voor Democratie, daar maak ik mij ook zorgen over.

Ten laatste wil ik aangeven dat mijn motto altijd en overal is dat we dienen samen te werken waar het kan en distantie uit te spreken waar het nodig is. Daarbij moet niet de tijdgeest leidend zijn, maar Gods Woord. Het programma van uitvoering moet dus getoetst worden aan dát Woord. Dat geldt in mijn optiek voor alle partijen. Zowel Forum voor Democratie als D66 en GroenLinks kunnen vanuit christelijk perspectief geen absolute bondgenoten zijn, maar er valt op onderdelen wél mee samen te werken. De medisch-ethische profilering van de laatstgenoemde partijen is net zó verwerpelijk. Maar ik zie op andere vlakken wel samenwerking mogelijk. Het is goed dat Forum voor Democratie de opkomende ideologie van het transgenderisme in en het seksualiseren van kinderboeken wil bestrijden en ook wil opkomen voor het ongeboren leven. Deze uitspraak is uiteraard geen applaus voor dezelfde partij over zaken die ingaan tegen (de geest van) Gods Woord. Op die zaken is kritische distantie vereist. We hebben dat ook in een voetnoot bij de video, waar het hierboven over gaat, aangegeven. Iemand vooraf buitensluiten lijkt mij sowieso niet naar Gods Woord. Als het wonder van Gods genade verheerlijkt is in het hart van de zondaar, dan hoeven we nergens boven te gaan staan (zowel boven linkse als rechtse politici niet) en kunnen we belijden dat het een eeuwig wonder is dat God ons als zondaar niet buitengesloten heeft. Er blijft daarom alleen gebed over voor de politici (die op bepaalde standpunten tegenover ons staan) en vooral voor onszelf (ik incluis): “Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg” (Psalm 139: 23-24, SV).

Voetnoten

Dr. Benno Zuiddam (HHS) stelt via zijn website twee e-books van dr. John Byl beschikbaar

Op dinsdag 23 mei 2023 om 11.00 houdt astronoom en wiskundige dr. John Byl een gastcollege voor studenten van het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS). Het betreft een open college zodat ook buitenstaanders uitgenodigd worden om het college te volgen. Eerder gaf ik hier meer informatie over (zie voetnoot).1

Byl is in Amsterdam op uitnodiging van theoloog en classicus dr. Benno Zuiddam. Zuiddam heeft ook een eigen website waar de docent zijn eigen publicaties op wil delen. Met toestemming heeft hij nu ook twee boeken van dr. John Byl online gezet. De e-books zijn vrij te downloaden via deze website. Helaas, voor degenen die dat niet machtig zijn, zijn de boeken in het Engels. Het gaat om ‘How should Christians approach Origins2 en ‘The Divine Challenge: On Matter, Mind, Math & Meaning’3. Het laatste boek is ooit ook in het Nederlands vertaald, maar deze is nog slechts via antiquariaat verkrijgbaar.4 Byl gaat uit van het klassieke scheppingsgeloof, verdedigt op basis van theologische en natuurwetenschappelijke argumenten een historische Adam en verwerpt, op basis van een theologische paper van dr. Noel Weeks5, de gedachte dat Genesis reflecteert naar een foutieve kosmologie uit de oudheid met een platte aarde en een solide hemelkoepel. Vooral het eerste boekje is te gebruiken ter voorbereiding van het college. Het is ook goed te doen, want het eerste boekje telt maar 67 pagina’s. Het tweede boek is ook geschikt, maar om dat binnen ruim een week uit te lezen als voorbereiding van het college vergt meer tijd en doorzettingsvermogen. Met dank aan dr. Benno Zuiddam kunnen wij deze e-books met u delen! Veel zegen bij het lezen!

Voetnoten

Hatikvah – Het Israëlische volkslied

Gisteren was het 75 jaar geleden dat Israël zijn onafhankelijkheid uitriep. Daarop volgend krijgt de staat internationaal veel tegenstand, maar ook veel steun. Het land wordt de thuishaven van veel Joden die in de verstrooiing leven. Ter herdenking van deze mijlpaal plaatsen wij op onze website het volkslied van Israël, ‘Hatikvah’ (de hoop). Hieronder de video en daaronder de songtekst.

Het volkslied

De songtekst

Kol ‘od balevav penimah
Nefesh Yehudi homiyah,
Ulfa’ate mizrach kadimah,
‘Ayin leTziyon tzofiyah;

‘Od lo avdah tikvatenu,
Hatikvah bat shnot ’alpayim,
𝄆 Lihyot ‘am chofshi be’artzenu,
’Eretz-Tziyon virushalayim. 𝄇

Nederlandse vertaling

Zolang in het hart, van binnen,
Een Joodse ziel levendig is.
En naar het oosten, vooruit,
Het oog naar Zion kijkt.

Is onze hoop nog niet verloren.
De hoop die al tweeduizend jaren leeft.
Een vrij volk te zijn in ons land.
Het land van Zion en Jeruzalem.

COLUMN: Geloofwaardig Nepnieuws?

Deze tijd staat bol van nepnieuws. Vooral tijdens de coronacrisis werden er allemaal hoaxen (nepnieuws) de wereld ingestuurd. Zo zouden draadloze netwerken corona verspreiden.

Wist je dat er door de tijd heen ook een heleboel hoaxen over het christendom geweest zijn?
Om enkele voorbeelden te noemen: sommigen beweerden Goliaths schedel te hebben gevonden. Anderen claimden dat Charles Darwin bekeerd werd op zijn sterfbed. Het bewijs blijft echter achterwege. Een hoax die ook om de zoveel tijd rondwaart: een waarschuwing tegen de godslasterlijke film Corpus Christi waarin Jezus en Zijn discipelen bespot zouden worden. Een verzinsel, de film bestaat niet. Ook hebben verschillenden al beweerd de ark van Noach te hebben gevonden. Of wat te denken van een enorme reus die iemand opgroef. Een unieke prachtvondst die de Bijbelse beschrijving van reuzen zou ondersteunen. Het laatste was overigens een bedenksel van een Amerikaanse boer die zelf een gebeeldhouwde reus in de grond had gestopt…

Zo zie je maar, overal kan nepnieuws opduiken, zelfs rondom christelijke waarheden. De ene keer bedoeld om het christelijk geloof onderuit te schoffelen; de andere keer als goedbedoelde poging om de Bijbel te bewijzen. Maar de Bijbelse Waarheid is en blijft toch in de eerste plaats een zaak van geloof. Toch maar houden bij de echte Waarheid, of het nu over het christelijk geloof gaat of niet!

Dit artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen uit Nabij Jou. De bronvermelding luidt: Staaij, H. van der, 2023, Geloofwaardig nepnieuws, Nabij Jou 1 (4): 25. Meer informatie over dit tijdschrift is te vinden via de website: https://nabijmagazine.nu/.

How to make the best Geodesic Grid? – Ing. Maarten ‘t Hart n.a.v. zijn nieuwste wetenschappelijke publicatie

In april 2022 publiceerde ing. Maarten ‘t Hart een wetenschappelijke publicatie in Journal of Computational Physics.1 Zijn paper kreeg de titel ‘The projection point geodesic grid algorithm for meshing the sphere‘.2 Het gaat over het maken van geodetische rasters (Geodesic Grid). Deze geodetische rasters worden gebruikt in de geofysica, meteorologie en bij het maken van (wereld)kaarten. Ing. Maarten ‘t Hart heeft nu ook een (Engelstalige) video gemaakt met uitleg hoe je dergelijke geodetische rasters het beste kan maken. Op het YouTube-kanaal van GeoDetective is deze video terug te kijken en met dank aan GeoDetective delen we deze video ook hieronder.

Voetnoten

Vrijmoedige Studentenpartij voor academische vrijheid – Andere visie op de evolutietheorie weggelachen tijdens VU-college

Vorige maand werd de Vrijmoedige Studentenpartij (VSP) opgericht en ze kregen na studentenverkiezingen twee zetels in de studentenmedezeggenschapsraad van de Vrije Universiteit. De studentenpartij staat voor academische vrijheid en keert zich tegen de woke-ideologie.1

De oostzijde van het hoofdterrein van de Vrije Universiteit. Bron: Wikipedia.

Vrije Universiteit

Het is geen verrassing dat de ideologie van het transgenderisme oprukt op de universiteiten.2 Dat dit ook op de Vrije Universiteit zo gaat is tragisch ziende op het verleden, maar gezien de recente ontwikkelingen ook niet verrassend. De universiteit laat haar christelijke wortels los en is nauwelijks meer te onderscheiden van een seculiere instelling.3 Wel zijn er gelukkig nog een aantal christelijke en bijbelgetrouwe hoogleraren in dienst, die theologie en natuurwetenschap wensen te beoefenen voor Gods aangezicht. Of dit aantal toe- of afneemt kan ik niet zeggen. VSP had graag gezien dat de partij overbodig was geweest. De voorzitter is de 22-jarige psychologiestudent Marlon Uljee. Hij geeft aan dat het niet langer kan dat ‘studenten hun mening inslikken en docenten niet meer vrijuit les durven geven’. Na het nieuws over het op non-actief zetten van dr. Laurens Buijs (UvA) zijn docenten aan de Vrije Universiteit óók voorzichtiger geworden om hun mening te geven over een bepaalde kwestie.4

Andere visie op de evolutietheorie weggelachen

Toen Uljee op de universiteit zijn eerste colleges volgde, merkte hij al snel dat men niet openstond voor andere geluiden. Tijdens een college kwam de evolutietheorie aan de orde. Als christen kijkt Uljee anders naar deze theorie dan een mainstream seculier student. Een open gesprek daarover werd echter niet tot nauwelijks getolereerd. Tegen RD-journalist Anne Lok-Vader zegt hij: “Zelf kijk ik daar als christen anders tegenaan. Maar mijn visie werd weggelachen en niet serieus genomen. Het idee was: zo moet je het zien en zó moet je het leren voor het tentamen. Na afloop kwamen medestudenten naar me toe: Wat moedig en dapper dat je dat durfde te zeggen; ik durf dat niet.” Waarom durven die studenten dat niet? Uljee geeft aan dat ze bang zijn voor buitensluiting en uit angst met meel in de mond praten. “Zelf kan ik daar wel mee omgaan, maar ik vind het erg als medestudenten geïsoleerd komen te zitten of niet zichzelf durven te zijn. Ik voel me moreel verplicht me voor hen in te zetten.” G. Kornet reageerde in een RD-opiniestuk op het interview en gaf aan dat ‘als studenten bijvoorbeeld met iets anders naar voren komen dan de evolutietheorie, dan worden ze weggehoond en uitgelachten [sic]. Studenten zijn ook bang om ertegen in te gaan vanwege eventuele lage beoordelingen en uitsluiting’. Kornet noemt het ‘vreselijk dat zo’n studentenpartij nodig is op de universiteit die dr. Abraham Kuyper in 1880 met eigen middelen oprichtte om wat meer kennis onder zijn volgelingen te kunnen brengen’. Kornet geeft aan dat hij voor deze beginjaren van de VU veel respect heeft. Vooral als hij erover leest hoe deze zogenoemde kleine luyden geld daarvoor bijeenbrachten. Hij noemt het ‘schandalig’ hoe deze erfenis nu wordt verkwanseld.5

Ten slotte

Het is helaas een bekend fenomeen dat wanneer er alternatieven aangedragen worden voor de evolutietheorie, in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming, dit niet zonder consequenties is voor de student of academicus.6 Gelukkig is dit niet altijd het geval, maar er zijn talloze voorbeelden te noemen waar dit wél zo is.7 Dat is vreemd, want juist een natuurwetenschappelijke theorie (hoe sterk ook) kan per definitie niet verheven worden tot heilige graal of alles overheersend dogma. Daarom wijzen veel voorstanders van bijvoorbeeld Intelligent Design in de biologie op academische vrijheid. Creationisten in Nederland hebben zelfs jarenlang het project Fair Science voor academische vrijheid in leven gehouden.8 Ziende op het interview is het geen overbodige luxe om dit initiatief nieuw leven in te blazen. Het is teleurstellend om te zien dat deze inperking van academische vrijheid ook geldt voor de universiteit van dr. Abraham Kuyper, waar men in de vorige anderhalve eeuw streefde naar een eigen christelijke wetenschap.

Voetnoten

Top-10 van meest bekeken video’s van het YouTube-kanaal FundamentumNL

Sinds de start van Fundamentum, een kleinschalige organisatie op het gebied ‘geloof en wetenschap’, hebben we een eigen videokanaal op YouTube. We delen via dit kanaal de video’s van de georganiseerde activiteiten van Fundamentum. Ondertussen staan er 23 video’s op en heeft het kanaal 61 abonnees. Welke video’s zijn het meest bekeken? Hieronder een top-10.

  1. 11. Dr. Marcus Ross – Of Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood (met 855 weergaven).
  2. 6. Dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming (met 410 weergaven).
  3. 1. Jan van Meerten – Opening congres ‘Bijbel & Wetenschap’ (met 275 weergaven).
  4. 10. Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research (met 165 weergaven).
  5. 4. Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: Is het wetenschappelijk? (met 152 weergaven).
  6. 5. Dr. ir. Erik van Engelen – Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper vóór ID (met 150 weergaven).
  7. 9. Dr. Todd Wood – A creationist biosystematic method: The current status of baraminology (met 126 weergaven).
  8. 7. Dr. ing. Bea Zoer – Van foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang (met 123 weergaven).
  9. 10. Dr. Matthew McLain – Synapsids and the evolution of mammals, a different view (met 113 weergaven).
  10. Opname Boekpresentatie ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ op 30 maart 2023 (met 113 weergaven).

‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ – Een overzicht

Vanavond werd de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ gepresenteerd in Apeldoorn. De livestream van de avond is hier te vinden en de officiële opname van de boekpresentatie hier. Op deze pagina willen we een overzicht bieden van alle reacties (hetzij negatief, hetzij positief) op de bundel. Het gaat om reacties in artikel- en/of videovorm. De bundel is hier te bestellen.

De achterkant

Op de achterkant van de bundel is de volgende tekst te vinden:

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan.

Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

Overzicht

We willen dit overzicht starten vanaf 1 maart 2023. Vooraf werd er al gesproken over deze bundel, op deze website bijvoorbeeld hier en hier. Maar vanaf de eerste dag van maart was de definitieve datum van de boekpresentatie bekend en begonnen boekhandelaren en uitgevers met het aanbieden van de bundel.

1 maart 2023: Uitgeverij De Banier heeft in haar voorjaarscatalogus aangegeven dat de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ verschijnt. De bundel is nu ook verkrijgbaar in de webshop van Uitgeverij De Banier, Bol.com, Boekwinkeltjes, Uitgeverij Den Hertog, Dagelijkse Broodkruimels, De Rank, Boekhandel Smit, Boekendal, De Pelgrim, CLC Nederland, Duifhuizen Boeken & Muziek, Bookfish, Refoboek, Stichting Logos Instituut, Present Online, Ritmeester, Schot in de Roos, De Vos Boekhandel, Ichthus Boekhandel, De Wedloop, Boekhandel De Zonnebloem en Fundamentum. Op 28 februari 2023 deden we de nieuwsbrief eruit met daarin de eerste vermelding van de boekpresentatie.1 Al eerder, op 24 februari 2023, hebben we via de website ‘Oorsprong’ een aanmeldformulier voor de boekpresentatie aangemaakt.2 Op 28 februari 2023 wordt op de website van Een in Waarheid een pdf van het persbericht aangaande de boekpresentatie gedeeld.3

4 maart 2023: Het persbericht aangaande de boekpresentatie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ is nu ook verschenen op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum.4

11 maart 2023: De pdf van het persbericht aangaande de boekpresentatie wordt gedeeld via de Nieuwsbrief van Een in Waarheid. Helaas geeft die een foutmelding en kan de pdf alleen via de website geopend worden (zie 1 maart 2023).

17 maart 2023: We zijn een crowdfundingsactie gestart voor de livestream en opname van de boekpresentatie. De crowdfunding loopt tot en met 30 april 2023.5

18 maart 2023: Het artikel voor de crowdfunding is ook gedeeld via de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum.6

22 maart 2023: Via de website Logos Instituut wordt redactielid dr. Mart-Jan Paul bevraagd over de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.7

23 maart 2023: De advertentie voor de boekpresentatie, die 18 maart 2023 in het Reformatorisch Dagblad verscheen, is ook op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum geplaatst.8

24 maart 2023: De uitnodigingsmail voor de boekpresentatie, naar de scriba’s van alle kerkenraden, is ook online geplaatst op de website ‘Oorsprong’.9

25 maart 2023: Op de website van Een in Waarheid wordt de tekst van het persbericht aangaande boekpresentatie gedeeld.10

26 maart 2023: Op de website van Parousia Zoetermeer is de begeleidende mail naar scriba’s van kerkenraden over de boekpresentatie (zie 24 maart 2023) overgenomen.11

27 maart 2023: In het Reformatorisch Dagblad staat een advertentie voor de boekpresentatie van 30 maart 2023. De advertentie is geplaatst door Uitgeverij De Banier.12 Het persbericht is ook geplaatst op de website van CVandaag.13

28 maart 2023: Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum hebben we een pagina aangemaakt waarop de livestream van de boekpresentatie rond de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ zal worden weergegeven.14 In de nieuwsbrief van Een in Waarheid wordt verwezen naar de boekpresentatie (zie voor bericht 25 maart 2023).

30 maart 2023: Op deze avond werd het boek officieel gepresenteerd. De boekpresentatie vond plaats in Apeldoorn in het Auditorium van het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG) en werd georganiseerd door Uitgeverij De Banier. De livestream werd gedeeld vanaf het YouTube-kanaal van Uitgeverij De Banier.15 De sprekers waren René Heij (MA), dr. Mart-Jan Paul, dr. Benno Zuiddam en dr. ir. Wim de Vries. Van mij (Jan van Meerten) werd een boodschap voorgelezen. Deze boodschap werd diezelfde avond ook op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum gepubliceerd.16 De nieuwsbrief van Fundamentum vandaag stond in het teken van de boekpresentatie.17 Vandaag viel ook BijbelVast op de mat met daarin op de webshoppagina een vermelding van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.18 We zijn vandaag ook gestart met dit overzicht op de website ‘Oorsprong’.19

31 maart 2023: In het Reformatorisch Dagblad wordt een verslag gepubliceerd van de boekpresentatie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.20 Dit verslag is ook verschenen op Drimble.21 Op de website van Logos Instituut is de livestream van Uitgeverij De Banier eveneens gedeeld.22 In de digitale nieuwsbrief van dezelfde organisatie wordt ook melding gemaakt van de presentatieavond.23

3 april 2023: Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum verscheen een officieel bestelformulier voor de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.24 Daarnaast verscheen via deze website de officiële opname van de boekpresentatie.25 Deze opname is ook op het YouTube-kanaal van Fundamentum geplaatst.26 Redactielid dr. Mart-Jan Paul heeft de inhoudsopgave van de bundel ook geplaatst op zijn persoonlijke website.27 Via Twimmer wordt er melding gemaakt van de opname van de boekpresentatie.28 De opname (zie hierboven) van de boekpresentatie is ook gedeeld via de website van redactielid dr. Benno Zuiddam.29 Op Anchor.fm wordt reclame gemaakt voor de livestream van Logos Instituut met drie sprekers (zie 5 april 2023).30

5 april 2023: Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum verscheen een korte samenvatting en verwijzing naar het verslag in het Reformatorisch Dagblad.31 Logos Instituut heeft drie auteurs uitgenodigd om in de livestream te komen spreken over de bundel en deze livestream uitgezonden via YouTube.32 Op de website CVandaag verscheen een artikel van Elise G. Lengkeek en drs. Dick van der Stouw over de houdbaarheid van het zogenoemde theïstisch evolutionisme. In dit artikel wordt ook verwezen naar de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.33

6 april 2023: Het gesprek tussen drie auteurs (Paul, De Vries én Van Vlastuin) met Logos Instituut staat nu ook op Spotify.34 Deze is bovendien ook te vinden op Online Radio.35

8 april 2023: In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een advertentie van Uitgeverij De Banier met nieuw verschenen boeken. Ook de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht wordt weergegeven.36 Het artikel van Elise G. Lengkeek en drs. Dick van der Stouw met de vermelding van de verschijning van de bundel Inzicht is ook verschenen op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum (zie 5 april 2023).37

10 april 2023: Op de Wikipedia-pagina van dr. Hendrik Koorevaar staat nu ook een vermelding van zijn bijdrage (samen met dr. Mart-Jan Paul).38

1 juni 2023: Weet Magazine viel op de mat met daarin een positieve recensie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’, geschreven door technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten.39

22 juni 2023: In het kerkelijke blad De Saambinder verscheen een positieve recensie van voormalig medicus en predikant dr. Geerten P. van Nieuw Amerongen.40 Deze recensie is deze dag ook gepubliceerd op de website ‘Oorsprong’.41

23 juni 2023: Systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink schrijft voor het Nederlands Dagblad een kritische recensie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’.42

24 juni 2023: In het Nederlands Dagblad reageert Henk van Veen met een kort briefje op de recensie van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink (zie 23 juni 2023). Volgens hem weet de theoloog de antwoorden al voordat de vragen gesteld worden en stoeit de technoloog liever met de vragen en feiten dan geïnteresseerd te zijn in de antwoorden (die verschillen volgens Van Veen immers toch per generatie).43

27 juni 2023: In het Nederlands Dagblad reageert Ludo Zwaan op de recensie van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink (zie 23 juni 2023). Hij geeft aan zich te storen aan de badinerende toon en geeft aan dat de geleerde gelovige wetenschappers niet weg moet zetten.44 Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum is de recensie van technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten ook geplaatst (zie 1 juni 2023).45

1 juli 2023: In het blad Nader Bekeken verschijnt een kritische (?) recensie van godsdienstfilosoof en theoloog dr. Gert van den Brink van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’.46

4 juli 2023: Geograaf en cultureel antropoloog drs. Hans Hoogerduijn reageert via de website ‘Oorsprong‘ van Fundamentum op de recensie van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink (zie 23 juni 2023).47

20 juli 2023: In ‘Bewaar het Pand‘, het tweewekelijkse blad van de gelijknamige stroming in de Christelijke Gereformeerde Kerken, verschijnt een positieve recensie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’. Deze boekbespreking werd geschreven door de Urker predikant ds. A. van Heteren.48

24 juli 2023: Op de website van de Vrije Universiteit wordt de bundel genoemd bij ‘Research output’.49

2 augustus 2023: Op de website van CVandaag verschijnt een boekfragment van het hoofdstuk van dr. Hendrik Koorevaar en dr. Mart-Jan Paul over de historische betrouwbaarheid van de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Het boekfragment richt zich speciaal op een wereldwijde zondvloed.50

16 augustus 2023: Op de website van CVandaag verschijnt een boekfragment van het hoofdstuk van dr. Maarten Klaassen over de consequenties van het loslaten van een historische Adam.51

17 augustus 2023: Het stuk over het loslaten van een historische Adam is ook op de website van Fundamentum verschenen.52

22 augustus 2023: Op de website van Fundamentum is het boekfragment van dr. Paul en dr. Koorevaar ook verschenen (zie 2 augustus).53 In het Nederlands Dagblad verwijst journalist Rick Moeliker naar de kritische recensie van dr. Gert van den Brink (zie 1 juli 2023).54

29 augustus 2023: Op de website van de Gereformeerde Bond verschijnt de recensie van theoloog prof. dr. F.G. Immink, deze recensie zal eind van deze week ook verschijnen in De Waarheidsvriend.55

31 augustus 2023: In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een positieve recensie van predikant en medicus dr. Geerten van Nieuw Amerongen.56

1 september 2023: Vandaag viel De Waarheidsvriend met daarin een positieve recensie van de theoloog dr. F.G. Immink op de mat. De recensie wordt ook op de voorkant genoemd.57

5 september 2023: De recensie van praktisch theoloog prof. dr. F.G. Immink (zie 29 augustus en 1 september) is ook geplaatst op de website ‘Oorsprong’.58

 Voetnoten