Home » Seksuele gerichtheid

Categoriearchief: Seksuele gerichtheid

Je geslacht zomaar veranderen, moet dat kunnen? – Video van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)

In de nieuwsbrief van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) werd een informatieve video geplaatst over geslachtsverandering en waarom het onverstandig is om mee te gaan in de iniatieftransgenderwet. Hieronder is de video gedeeld. Veel zegen bij het kijken en luisteren.

In de politiek wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om een geslachtsverandering nog makkelijker te maken. Volgens dat voorstel zou er geen diagnose van een arts meer nodig zijn en geldt ook niet meer de leeftijdsgrens van 16 jaar en ouder. Op dit moment moet nog wel aan die voorwaarden worden voldaan. Dus: je moet ouder zijn dan 16 jaar, én je hebt een verklaring nodig van een arts of psycholoog.

Roemeense politici willen kinderen beschermen tegen onderwijsmethoden die homoseksualiteit of geslachtsverandering bevorderen

Op de tafel van het Roemeense Lagerhuis ligt een wet waarin wordt voorgesteld dat onderwijsmethoden die homoseksualiteit of geslachtsverandering bevorderen verboden moeten worden. Eerder werd het wetsvoorstel al aangenomen door de Senaat.1 De wet lijkt op de Hongaarse wet inzake deze kwestie. Deze Hongaarse wet veroorzaakte in 2021 veel ophef.2 De Roemeense LHBTIQ+-beweging reageerde geschokt op het voornoemde Roemeense voorstel. Zij noemen de wet ‘homofoob’ en ‘transfoob’. De vraag is echter of we kinderen al op jonge leeftijd moeten confronteren met deze (seksuele) gebrokenheid in de samenleving en samenlevingsvormen die tegen de scheppingsorde3 indruisen.4

Het Heldenkruis op de Caraimantop in het Bucegigebergte in de Zuidelijke Karpaten. Bron: Pixabay.

Traditionele gezin

Een Roemense krant Varlden idag meldt dat de regering het recht van het kind wil beschermen en waarborgen. Volgens initiatiefnemer en gedeputeerde Zoltan Zakarias moet de opvoeding van het kind plaatsvinden ‘binnen het traditionele gezin met een christelijke basis’. De verantwoordelijkheid in de seksuele opvoeding moet primair bij de ouders liggen. Met het wetsvoorstel wil men dus niet ‘homofoob’ of ‘transfoob’ zijn, maar staat de seksuele opvoeding van kinderen centraal én voert men een pleidooi voor het traditionele gezin op een christelijke grondslag. Dit lijkt eveneens veel op diverse wetsvoorstellen uit buurland Hongarije.5 Zakarias is lid van de Romániai Magyar Demokrata Szövetség (Democratische Unie van Hongaren in Roemenië).6 Het is positief te noemen dat het traditioneel-christelijke gezin ook in Roemenië gewaardeerd wordt. Seksuele vorming en opvoeding moet volgens de politici primair bij de ouders liggen en daar hebben ze mogelijk een punt. Het is namelijk (als het goed is) een veiligere omgeving dan op school of op straat. Maar zijn ouders voldoende toegerust om hun kinderen op het gebied van seksualiteit op te voeden? In Nederland is er op dit punt wel eens verlegenheid.7 Daarnaast bestaat er in Nederland gelukkig een goede onderwijsmethode voor seksualiteit die ook veel reformatorische scholen gebruiken: Wonderlijk Gemaakt. Een methode waarin de scheppingsorde vertolkt wordt, maar waarin ook oog is voor de gebrokenheid van de schepping.8 We zien echter dat er in Nederland ook methoden en leerlijnen zijn die niet zo goed aansluiten bij het bijbelse geluid op seksualiteit of daar zelfs haaks op staan, zoals bijvoorbeeld de leerlijn van COC Nederland.9

Gevolgen

Wanneer deze initiatiefwet er door komt dan wordt het verspreiden van informatie ter bevordering van geslachtsverandering, transgenderisme en homoseksualiteit illegaal. Scholen mogen eveneens geen seksuele voorlichting geven, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van de ouders. De wet kan ook invloed uitoefenen op LHBTIQ+-gerelateerde onderwerpen op sociale media, televisie, radio of andere uitingen in het openbaar, zoals bijvoorbeeld Pride-parades.

Protest

In tegenstelling tot de Hongaarse wetsvoorstellen zien we bij de Roemeense voorstellen nog vrij weinig respons. Wel noemde een Roemeense LHBTIQ+-organisatie de wet ‘transfoob’ en ‘homofoob’ en riep deze het Lagerhuis op om de wet af te wijzen. De wet zou volgens deze critici namelijk discriminatie van de LHBTIQ+-gemeenschap legitimeren. Onderzoeker Ryan Thoreson geeft bijvoorbeeld aan dat kinderen die zich als queer identificeren zich door het verbod zullen schamen en aan zichzelf zullen twijfelen en dat het verbod bij leeftijdsgenoten intolerantie en vijandigheid zal aanwakkeren.

Niet de eerste keer en ten slotte

Het is niet de eerste keer dat deze kwestie op tafel ligt. Ook in 2020 probeerden Roemeense parlementsleden het verstrekken van LHBTIQ+-informatie te verbieden. Dit werd toen echter tegen gehouden door het Grondwettelijke Hof. Het voorstel leidde uiteindelijk wel tot een verbod op LHBTIQ+-gerelateerde zaken in kinderreclamespots en andere media voor kinderen. In 2018 werd er in Roemenië een referendum gehouden met als doel de legalisering van het homohuwelijk te verbieden.10 Deze werd door de lage opkomst (21%) ongeldig verklaard.11 Na Rusland en Hongarije is Roemenië het derde Europese land dat opkomt voor het traditionele gezin en kinderen wil beschermen tegen onbijbelse vormen van praktiserende seksualiteit. Afgelopen jaar rolden veel organisaties over de Hongaarse wetgeving heen. De Europese Unie meende stevige maatregelen te moeten treffen en noemde de Hongaarse wetsvoorstellen discriminerend.12 En zelfs een gereformeerd theoloog meende harde woorden te moeten opschrijven over Hongarije.13 Uiteraard mag het opkomen voor het traditioneel-christelijk gezin en een weren van LHBTIQ+-propaganda uit schoolboeken nooit leiden tot het buitensluiten van mensen met homoseksuele gevoelens of mensen die lijden aan genderdysforie14. We moeten deze mensen in liefde omringen en ze behandelen zoals we onszelf behandelen. Dat is niet hetzelfde als alles maar toelaten en zonden goedkeuren. Maar veel meer vergelijkbaar laten zijn met de woorden en daden van de Heere Jezus in Johannes 8. Zoals het positieve getuigenis van de Farizeeën en Schriftgeleerden luidde (al bedoelden ze het niet zo positief): “Deze ontvangt zondaars, en eet met hen” (Lukas 15:2, SV). Overigens niet om onszelf boven andere mensen te verheffen. Het woord ‘zondaars’ typeert ons allen.

Voetnoten

‘Het boek bevat een aanzet tot doordenking van dit thema vanuit diverse invalshoeken’ – Bespreking van ‘Transgenderisme in Bijbels perspectief’

Onlangs ontvingen wij het verzoek van de voorzitter van Bijbels Beraad M/V of wij aandacht wilden schenken aan hun nieuwe publicatie Transgenderisme in Bijbels perspectief: Doordenking voor thuis, op school en in de kerk. Graag voldoen we aan dit verzoek. Het boek bevat een aanzet tot doordenking van dit thema vanuit diverse invalshoeken: maatschappelijk, filosofisch-historisch, medisch-ethisch en Bijbels.1

Inhoud

Transgender is een term voor mensen die zich niet eenduidig met hun geboortegeslacht wensen te identificeren (pag. 21). De meeste bijdragen in dit boek zijn van de redacteur dr. B.A. Zuiddam (hoofdstuk 1: als transgenderisme uw wereld binnenkomt). De Bijbelse bezinning in hoofdstuk 3 ‘wereldbeeld en Bijbeluitleg’ is afkomstig van hem. Eén bijdrage heeft hij samen met ds. C. Sonnevelt geschreven: hoofdstuk 5: ‘wat zegt de Bijbel?’. Twee ervaringsverhalen van de ex-transgender Laura Perry (hoofdstuk 2) en een anonieme vader van een transgender (hoofdstuk 8) maken concreet wat het fenomeen in de praktijk betekent.

Geschiedenis

Het is een goed leesbaar boek geworden, waarbij er bij twee stukken wat meer achtergrond nodig is om een en ander goed te kunnen plaatsen. Het betreft in de eerste plaats de filosofisch-historische bijdrage in hoofdstuk 4 van de, volgens de gereformeerde redactie, roomse auteur prof. dr. A.A.M. Kinneging. Deze auteur gaat van het transgenderisme terug tot de Verlichting en de Franse Revolutie, maar hij noemt ook de Romantiek als een beweging die vanuit hetzelfde uitgangspunt vertrekt: vrijheid en gelijkheid. Ondanks de geleerde en fraaie analyse, riep de volgende typisch roomse opmerking bij mij wel vervreemding op, namelijk dat als men voor de troon van God staat en verantwoording moet afleggen het er om gaat “dat men kan laten zien serieus geprobeerd te hebben een goed mens te zijn” (pag. 84).

Financiering transgenderbeweging

In de tweede plaats gaat het om de medisch-ethische reflectie van drs. Elise van Hoek–Burgerhart. Dit zevende hoofdstuk is een leerzaam informatief stuk. Zo legt zij bloot hoe de jongeren ideologisch beïnvloed worden via sociale media, activisten, overheidssubsidies, lesmateriaal en onderwijs. Politieke belangenorganisaties maken zich internationaal sterk. Man en paard worden genoemd. Drie Amerikaanse miljardairs hebben de transgenderbeweging gefinancierd: Jennifer Pritzker, Jon Stryker en George Soros (pag. 143). Tegenstanders van deze beweging krijgen te maken met agressie en bedreiging (p. 147–148). Zij concludeert ondermeer: “Ook de geldstromen en vormen van beïnvloeding moeten bespreekbaar gemaakt worden. Kinderen maken via door de overheid gesubsidieerde voorlichting of via verplichte schoolboeken kennis met nieuwe ideologische opvattingen over geslacht en gender waarbij een biologische, feitelijke basis ontbreekt. Onderzoek en gesprek moeten openlijk kunnen worden uitgevoerd, zonder kritiek of vormen van dreigen.” (pag. 149).

Bijbelse bezinning

Wij moeten een boek beoordelen om wat het is, en niet om wat het niet is. Toch zou ik Bijbels Beraad M/V op willen roepen om juist de Bijbelse bezinning op dit thema verder te ontwikkelen. Hoewel het hier een aanzet betreft tot Bijbelse bezinning op dit thema merk ik op dat deze bezinning tot nog toe veel te summier is gebleven. De bronnen van Godskennis, namelijk natuur en Schriftuur worden genoemd, maar een bijdrage met bezinning over de leer van de zonde, waaronder de erfzonde en erfsmet, ontbreken. Het moge waar zijn dat de Bijbel niet uitgebreid ingaat op het moderne onderwerp transgenderisme (wel op travestie), maar over het onnatuurlijk afwijken van Gods scheppingsordinantiën is in het kader van de zonde wel meer te zeggen.

Het boekje is prima geschikt als een introductie voor ouders, leerkrachten of ambtsdragers die nog weinig van dit onderwerp weten en zich hierover vanuit een Bijbels gereformeerd perspectief willen laten informeren.

© Gereformeerd Venster. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de digitale nieuwsbrief Gereformeerd Venster. Abonneren kan via info@gereformeerdvenster.nl of www.gereformeerdvenster.nl. Een abonnee op deze nieuwsbrief is gratis!

Voetnoten

Nunspeetse SGP-burgemeester Ing. Breunis van de Weerd ziet, vanwege polarisatie, af van tweede ambtstermijn als burgervader

Afgelopen januari kondigde de Nunspeetse SGP-burgemeester Breunis van de Weerd zijn vertrek aan. Hij besloot om af te zien van een tweede ambtstermijn. Op 27 mei 2022 verduidelijkte hij deze beslissing in een interview met het Reformatorisch Dagblad (RD). Afgelopen twee jaar lag de burgervader herhaaldelijk onder vuur.1

Hulshorster Zand (Noord-Veluwe) is een stuifzandgebied tussen Nunspeet en Harderwijk binnen de Gemeente Nunspeet. Bron: Wikipedia.

Afgelopen jaar lag Van de Weerd onder vuur vanwege genderdiscriminatie.2 Hij zou brieven standaard adresseren met ‘mijnheer’ en/of ‘mevrouw’. Dat schoot een inwoner in het verkeerde keelgat en hij deed aangifte tegen de SGP-burgemeester. Op 27 mei 2022 legde Van de Weerd zijn ambtsketting neer. Waarom? Van de Weerd in het RD: “Ik heb gemerkt dat ik – met name door de beeldvorming vanwege mijn persoonlijke geloofsovertuiging – de afgelopen twee jaar in deze tijden van polarisatie voor de Nunspeetse samenleving niet de bruggenbouwer en verbinder kan zijn die ik graag zou willen zijn.” Niet alleen polarisatie rond het genderdebat zorgde voor zijn beslissing, zijn niet willen vaccineren vanwege geloofsovertuiging zorgde ook voor ophef. In het interview gaat het daarom voor een groot deel over de coronamaatregelen. Wie geïnteresseerd is in de beweegredenen van Van de Weerd die leze het interview.

Scheiding tussen kerk en staat

De burgemeester haalde met enige regelmaat de Bijbel (met de Evangelieboodschap) aan. Zo ook in de nieuwjaarstoespraak van 2017. Dit zorgde opnieuw voor ophef. Volgens een dagblad moest de burgemeester boven de partijen staan en wanneer deze het Evangelie bevooroordeeld zou deze afbreuk doen aan de scheiding tussen kerk en staat. Van de Weerd noemt dat een onzinargument. Van de Weerd: “De scheiding van kerk en staat is bedoeld om te voorkomen dat de baron of burgemeester bepaalt welke dominee er op de kansel staat. Iedereen is blij dat dat niet meer gebeurt. Onze samenleving heeft vogels van allerlei pluimage. Wat mij betreft mag het burgemeestersambt best een beetje worden ingekleurd door iemands levensovertuiging. Ook als burgemeester, zoals ik als christen, tot een politieke flank behoort. Maar de afgelopen jaren werd de intolerantie naar christenen alleen maar erger. Dat baart me veel zorgen.” De burgemeester geeft aan dat hij dit ambt met veel plezier uitgeoefend heeft, maar dat hoe hij zich moest uitlaten over sommige zaken gaf voortdurend veel spanningen, niet alleen bij hemzelf maar ook binnen de gemeente Nunspeet.

Regenboogvlag

In 2018 ontstond er opnieuw commotie rond de burgervader toen hij de regenboogvlag niet wilde hijsen. Van de Weerd noemde het een ‘gevoelige aangelegenheid’. In oktober 2021 kwam de kwestie opnieuw ter sprake en hees ChristenUnie-wethouder Pieter Teeninga de regenboogvlag.3 De burgemeester was niet bij dat moment. Hoe kijkt Van de Weerd hierop terug? “Het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis vind ik symboolpolitiek. Een klein deel van de Nunspeetse samenleving, de homogemeenschap, ziet het vlaghijsen als overwinning. Maar een belangrijk deel van de bevolking heeft er moeite mee en zet de hakken in het zand. Dus ik denk dat de vlag polariserend werkt.” In het algemeen worden volgens de burgervader homo’s in zijn gemeente niet echt belaagd of met de nek aangekeken. Hij geeft zelfs aan dat hij een vertrouwensband met deze gemeenschap heeft opgebouwd. “We spraken van mens tot mens. Er is wederzijds begrip ontstaan. Ze weten precies hoe ik erin sta.” Hoe staat Van de Weerd erin? “Ik vertel dat ik vanuit Bijbels perspectief de levenswijze van homo’s afwijs. Maar ik ben ook hun burgemeester en zie hen wel als volwaardig burger.

Voetnoten

Na twee maanden nog geen antwoord van de minister op Kamervragen van dr. Roelof Bisschop aangaande leerlijn COC Nederland

Op 31 maart 2022 stelde Tweede Kamerlid dr. Roelof Bisschop van de SGP Kamervragen aan de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma (MA). De vragen gingen over de nieuwe leerlijn genderdiversiteit van de LHBTIQ+-belangenorganisatie COC Nederland en de oproep aan docenten en andere onderwijskundigen om hieraan mee te werken. Ruim twee maanden later heeft de minister nog geen antwoord gegeven op de vragen van Bisschop.

Homofoob

De Kamervragen werden al eerder uitgewerkt op deze website.1 In dat artikel gaven we ook aan dat Bijbelgetrouwe docenten dit thema ook dringend moeten overdenken, wellicht samen met COC Nederland. De oproep om daaraan deel te nemen werd echter niet goed ontvangen door COC Nederland.2 Men wil inclusief zijn, maar zijn echter alleen bereid om naar welgevallige standpunten te luisteren. Andersdenkenden worden als snel betiteld als ‘homofoob’ o.i.d. Het is terecht dat dr. Roelof Bisschop Kamervragen heeft gesteld naar aanleiding van dit eenzijdige onderwijs dat onze kinderen in de toekomst zullen krijgen als dit werkelijk een leerlijn dient te worden in het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Een tussentijds antwoord van de minister

Dat er geen antwoorden zijn op de Kamervragen van de heer Bisschop wil niet zeggen dat de minister niet met de vragen bezig is geweest. Hij heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de beantwoording van de Kamervragen. Op 9 mei 2022 schreef de minister3:

Op 31 maart jongstleden heeft het lid Bisschop (SGP) schriftelijke vragen gesteld over het lesmateriaal en de leerlijn van COC over genderdiversiteit en het voornemen tot doorontwikkeling (2022Z06238). Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk, omdat er nog afstemming plaatsvindt. Ik zal de vragen van het lid Bisschop (SGP) zo snel mogelijk beantwoorden.

Welke afstemming er moet plaatsvinden over de leerlijn van COC Nederland en de doorontwikkeling daarvan wordt niet duidelijk. Ruim een maand na het verzoek tot uitstel is dit nog steeds niet helder. We hopen dat de minister binnenkort met een antwoord komt. Intussen hoop ik dat Bijbelgetrouwe leerkrachten en onderwijsondersteuners het materiaal van COC Nederland goed in de gaten houden en blijven toetsen aan de Schrift.4

Voetnoten

Predikant mag blijven preken van College B&W Gorinchem – “We zullen soms meningen moeten verdragen die de onze niet zijn”

Onlangs stelde de Socialistische Partij van de Stad Gorinchem schriftelijke vragen over de komst van predikant dr. Marten Visser eerder dit jaar. Dr. Visser is ook een van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Een verklaring inzake huwelijk en seksualiteit, die veel LHBTI-voorstanders in het verkeerde keelgat geschoten is. Dieuwertje Stevens en Aron Foppen, de vraagstellers, vonden de komst van de predikant een bedreiging voor de LHBTI-ers in de stad en wilde dat het College van Burgemeester en Wethouders ingreep.1

Antwoord

Op 19 april 2022 kwam het College met een antwoord op de gestelde vragen van de SP.2 Het College geeft aan dat we in ons land een vrijheid van meningsuiting en godsdienst kennen. Door de scheiding tussen kerk en staat kan de burgerlijke gemeente geen beslissende invloed uitoefenen op de kerk en daarmee ook niet op de uitnodiging van predikanten door een kerkelijke gemeente. Hoewel er geen beslissende invloed uitgeoefend kan worden, benadrukt het College wel dat het doen van uitlatingen ‘wel een verantwoordelijkheid’ is, ‘zowel van degene die ze doet als van degene die de uitnodiging doet uitgaan’.

(In)tolerant

Het College kan zich voorstellen dat er verschillende gevoelens bij mensen aanwezig kunnen zijn inzake de komst van de predikant. ‘Echter, soms botsen vrijheden en grondrechten’. Ze verwijzen naar het antwoord hierboven. De gemeente wil een zogenoemde Regenboogstad zijn en draagt ook het Regenboogstembusakkoord uit. “Tegelijkertijd heeft het college ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst te respecteren en achten we dit als een zeer groot goed. In onze stad van Tolerantie zullen we soms meningen moeten verdragen – hoe moeilijk dat ook is – die de onze niet zijn. Ook dat is tolerantie.” Hier heeft het College een punt. Je kunt onmogelijk beweren de ‘Stad van Tolerantie’ te zijn als predikanten geweerd worden (wat in feite intolerant is). In de stad Gorinchem moet, volgens het College, iedereen kunnen meedoen en zich veilig en thuis voelen.

Agree to disagree

In het beantwoorden van de vierde vraag, of samenwerking met mensen als dr. Marten Visser onwenselijk is, benadrukt het College opnieuw dat tolerantie een groot goed is. “Het stoppen van het gesprek, de dialoog, past daarbij niet.” Het College geeft opnieuw aan dat het de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting respecteert en vanwege de scheiding tussen kerk en staat geen beslissende invloed kan uitoefenen op religieuze organisaties. Afsluitend: “Soms moeten we constateren dat we niet verder komen dan ‘we agree to disagree’. Wel kan het college, mocht de organisatie hiervoor openstaan, in gesprek gaan met de organisaties die deze personen uitnodigen.” Dat dr. Marten Visser op een open manier het gesprek wil aangaan bleek wel uit zijn toetreding van de demonstranten die openlijk demonstreerden tegen de komst van de predikant naar de stad.3 Fijn dat het College de grondwaarden van onze Nederlandse democratie wil respecteren en niet meegaat in het verwarrende tolerantie/intolerantie-beleid van SP Gorinchem.

Voetnoten

Genderdiversiteit en onderwijs – Dr. Roelof Bisschop in debat met fractieleden van D66 en PvdA

In het debat over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 13 oktober 2020 had dr. Roelof Bisschop een bijdrage over ‘Genderdiversiteit en Onderwijs’. Zijn uitspraken werden niet door iedereen in dank afgenomen en er volgde een debat. Hieronder wordt dit korte debat weergegeven.

Socialistische Partij (SP) van de ‘Stad van Tolerantie’ intolerant tegenover predikant

Op zondag 20 maart 2022 preekte dr. M. Visser in de Grote Kerk van Gorinchem.1 Dit schoot de Socialistische Partij (SP) van de stad in het verkeerde keelgat. Deze predikant had, vanwege zijn standpunt inzake homoseksuele praxis, nooit uitgenodigd mogen worden door de kerkenraad. De SP stelde daarom op 24 maart 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.2

Onrust

Al eerder, in 2020, zorgde de komst van dr. M. Visser naar Gorinchem voor onrust in de stad. Er werd zelfs een tegendemonstratie gehouden.3 De predikant wilde toen in gesprek gaan met de demonstranten, maar de politie gaf daarvoor een negatief advies. Hoewel Visser dit jammer vond, gaf hij gehoor aan dit advies. De demonstranten waren opgekomen omdat dr. M. Visser in 2019 de Nashville-verklaring4 had ondertekend.5 Zoals uit de brief blijkt, had de SP verwacht dat dit ‘gezamenlijke geluid’ van de inwoners van de stad gezorgd zou hebben voor blijvende verandering. Maar niets is minder waar: de predikant werd afgelopen maand weer uitgenodigd.

Vragen aan het college

De SP’ers die de schriftelijke vragen indienden, Dieuwertje Stevens en Aron Foppen, vroegen het college hoe zij aankijken tegen de komst van dr. Marten Visser naar de stad. Ze vragen zich af of het college van mening is ‘dat ook wanneer een persoon die tijdens de dienst niet over geaardheid of leefstijl predikt, deze toch voor een onveilige omgeving kan zorgen voor mensen uit de (religieuze) regenbooggemeenschappen’. Deze ‘onveiligheid’ zou dan veroorzaakt worden omdat Visser zich elders wel publiekelijk uitspreekt ‘tegen de LHBTIQ+-gemeenschap’. Stevens en Foppen herinneren het college aan het Regenbusstemakkoord6 van 5 maart 2022, waarin alle coalitiepartijen beloofd hebben om de veiligheid te bevorderen van potentieel kwetsbare groepen. Onder deze laatste groep vallen religieuze LHBTIQ+-mensen. Ze roepen het college op om actie te ondernemen met dit Regenbusstemakkoord in gedachte. De raadsleden geven als laatste aan dat gemeentelijke samenwerking met organisaties die personen, zoals dr. M. Visser, uitnodigen onwenselijk is. Volgens de SP zou de ‘Stad van Tolerantie’ intolerant moeten zijn tegen predikanten die vanuit hun geloofsovertuiging aangeven niet achter homoseksuele praxis te kunnen staan. Dat is bijzonder omdat met het Regenbusstemakkoord juist wordt gepleit voor inclusiviteit en het uitsluiten van bepaalde personen juist wijst op exclusiviteit. De Socialistische Partij krijgt, zoals te verwachten viel, steun van de belangenorganisatie COC Gorinchem. Volgens coördinator Marten Venhovens van COC zijn ‘zijn anti-lhbti-uitspraken (…) gevaarlijk en kunnen’ deze ‘leiden tot zelfdoding of gezinnen die uit elkaar vallen. Wij snappen werkelijk niet waarom het kerkbestuur zo’n haatdragend persoon maar blijft oproepen om te komen prediken’. Venhovens hoopt dat ook kerkleden zich openlijk tegen de komst van Visser zullen uitspreken. In 2020 hield de kerkenraad echter voet bij stuk: “We vinden het een principieel punt om zelf te kunnen beslissen wie bij ons preekt. Gorinchem beroept zich erop een tolerante stad te zijn. We hopen dat dat geldt voor iedereen en ten opzichte van iedereen.” Dat wil zeggen géén intolerantie ten opzichte van predikanten.

Dr. Marten Visser

Opnieuw vallen hier harde woorden over deze predikant. Visser zou volgens COC Gorinchem haatdragend zijn tegen homo’s, homofoob en dus een homohater. In 2020 vroeg het Algemeen Dagblad dr. Visser of hij een homohater was. Visser: “Nee. Mijn overtuiging is alleen dat als je als christen wilt leven, dat de Heere God van je vraagt om niet een homoseksuele relatie aan te gaan. Dat is een zienswijze van mij en zegt verder niets over mijn gevoelens en relaties richting homo’s. (…) De vraag voor mij was en is: wat als je christen bent én homoseksueel, kan dat volgens God? Zoals ik de Bijbel lees, dan kan ik christen zijn en een homoseksuele relatie hebben niet vereenzelvigen. Dan weet ik dat er christenen zijn die zeggen: dat kan wel. Zij hebben uiteraard die vrijheid.” Volgens Visser is homoseksualiteit ‘absoluut géén ziekte, die genezen zou moeten of kunnen worden’. Visser haat geen homo’s: “Ik wilde juist in gesprek gaan, want ik ben geen homohater. Maar de politie raadde naar buiten gaan af.7 Tegenover het Reformatorisch Dagblad liet dr. Visser weten dat hij het verheugend vindt dat de wereld het belangrijk vindt wat er in de kerk gezegd wordt. Visser: “Het wordt wel lichtelijk verontrustend als blijkbaar uitgelegd moet worden hoe de vrijheid van godsdienst werkt. Ondertussen is het niet vreemd dat juist over dit onderwerp onrust ontstaat. Niet alleen in de wereld maar ook in de kerk worden steeds meer eigen gevoelens als leidraad genomen in plaats van Gods Woord. Daar doe ik niet aan mee.” Opnieuw wordt hier door de tegenpartij geen onderscheid gemaakt tussen de homofiel als persoon en de homoseksuele praxis als daad of levenswandel. In navolging van de Heere Jezus in Johannes 8 zou ik onderscheid willen maken tussen de persoon (in liefde omringen) en de zonde (afwijzen): wie zonder zonde is werpt de eerste steen (persoon) én ga heen en zondig niet meer (zonde). In liefdevolle bewogenheid de persoon vermanen en hen wijzen op het behoud van zondaren (van wie ik de voornaamste ben, 1 Timotheüs 1:15) door het Borgwerk van de Heere Jezus Christus.8

Aanvulling: Op 19 april 2022 werden deze vragen beantwoord door het College B&W.

Voetnoten

Bisschop stelt Kamervragen naar aanleiding van nieuwe leerlijn genderdiversiteit van COC en de doorontwikkeling daarvan

Vorige week trok een oproep van de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland de aandacht. COC Nederland riep docenten en andere bij de basisschool betrokken mensen op om mee te denken met (het doorontwikkelen van) de nieuwe leerlijn genderdiversiteit. Tweede Kamerlid dr. Roelof Bisschop van de SGP1 stelde op 31 maart 2022 Kamervragen aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma (MA).2 De minister heeft begrijpelijkerwijs nog niet gereageerd op de vragen van Bisschop.

Meedenken?

Pedagoog en projectleider Jeroen Horvers (MSc.) gaf aan dat hij, in zijn afgelopen diensttijd van 2,5 maanden, volop bezig is geweest om genderontwikkeling en seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschool goed in kaart te brengen. Volgens Horvers is het nu de tijd om samen met docenten aan de slag te gaan. Daarom is COC Nederland op zoek naar leerkrachten die samen met COC aan de slag willen gaan om ‘iets supermoois’ te ‘gaan neerzetten wat aansluit bij de onderwijspraktijk!’ Wat wordt er verwacht van de leerkrachten? Twee zaken. Allereerst ‘evalueren, experimenteren en verbeteren van de lessen voor groep 3 en 4 over seksuele- en genderdiversiteit bestaande uit de in 2021 ontwikkelde pilot genaamd Astra’.3 Ten tweede het ‘opzetten, meedenken, experimenteren, testen, evalueren en verbeteren van de lessen voor groep 5 en 6 over seksuele en genderdiversiteit’.4 Via Twitter vroeg ik de belangenorganisatie het volgende: “Is er ook ruimte voor meedenkende docenten die vanuit de Bijbel een andere visie hebben op of een iets andere leerlijn willen neerzetten dan de beoogde COC-leerlijn?” Tot op heden heb ik daar van COC Nederland geen antwoord op gekregen. Het zou goed zijn als docenten, die dichtbij de Bijbel willen staan en leven, betrokken zijn in dit project. Ook leerkrachten in het bijzonder onderwijs krijgen vragen over genderdysforie en transgenderisme.5 Het is daarom goed dat leerkrachten zijn toegerust om hier vanuit een Bijbelse visie aandacht aan te kunnen geven. Uiteraard vanuit een liefdevolle en bewogen pastorale houding en rekening houdend met de gevoeligheden rond dit thema! Dat is niet hetzelfde als met meel in de mond spreken, maar juist de leerlingen helder, duidelijk en liefdevol wijzen op wat de Schrift zegt over het man- en vrouw-zijn en welke verstoringen er zijn opgetreden sinds de zondeval.

Kamervragen

SGP’er dr. Roelof Bisschop, die namens deze partij hoeder is van de portefeuille onderwijs, heeft (ook) vragen bij deze nieuwe leerlijn en de doorontwikkeling daarvan.6 In het document met de Kamervragen aan de minister stelt hij een zestal vragen. Hij stelt ook vragen over de voorbeeldlessen en handleidingen voor de leerkrachten zoals weergegeven in de pilot Astra. Na de eerste vraag of de minister bekend is met het voornemen van COC stelt hij in de tweede vraag hoe de minister denkt over het feit dat COC wil meegeven dat het ‘helemaal niet raar is dat kinderen zich de ene dag een jongetje kunnen voelen en de andere dag een meisje’. Bisschop: “Vindt u, gelet op de huidige professionele en wetenschappelijke kennis van de (ontwikkelings)psychologie, dat scholen zich voldoende rekenschap geven van de intense identiteitsvragen waar leerlingen mee kunnen worstelen als ze vooral meegeven dat het prima is dat ze een fluïde genderidentiteit hebben? Ziet u dit ook als indicatie dat scholen onvoldoende oog hebben voor de sociale en psychische veiligheid van deze specifieke groep leerlingen?” De derde vraag van de politicus gaat over het beperkt voorkomen van situaties van ‘genderincongruentie – of dysforie en non-binaire of fluïde genderidentiteit’. We moeten daarom niet net doen of dit de gangbare en reguliere praktijk zou zijn. De minister wordt gevraagd of hij dit acceptabel vindt. In de vierde vraag vraagt de SGP’er zich af of deze aanpak van COC ‘de psychische integriteit van kinderen voldoende eerbiedigt’, dat geldt zeker in deze ontwikkelingsfase. De minister wordt gevraagd of hij ook ziet dat deze teksten ‘zonder nadere duiding op gespannen voet staan met de zorgplicht voor sociale en psychische veiligheid op school’. De vijfde Kamervraag van dr. Bisschop gaat over het regeerakkoord. In het regeerakkoord wordt volgens Bisschop gesteld dat er ‘geen ruimte mag bestaan voor materiaal dat in strijd is met de waarden van de rechtsstaat’. Gaat de onderwijsinspectie dit lesmateriaal van COC onderzoeken en ook de scholen die dit materiaal gebruiken? De laatste vraag van Bisschop gaat over de subsidiëring van dergelijk materiaal. Bisschop: “Hoe controleert u dat het COC geen subsidie gebruikt voor het ontwikkelen van lesmethoden?

Ten slotte

Wanneer er geen Bijbelgetrouwe docenten meedenken wordt het COC-materiaal eenzijdig. In het materiaal zal dan nauwelijks tot geen rekening gehouden worden met de christelijke normen en waarden. Het is goed dat dr. Roelof Bisschop Kamervragen heeft gesteld. Christelijke schoolbesturen, directeuren en leerkrachten moeten zich blijvend bezinnen op alternatief lesmateriaal waarin het onderscheid tussen genderdysforie én transgenderisme duidelijk gemaakt wordt.7 Of dit al voor de basisschool geschikt is of pas ingezet moet worden in het voortgezet onderwijs moet het onderwerp van discussie zijn. Mijn voorkeur heeft het voortgezet onderwijs of, als dit toch op de basisschool bespreekbaar gemaakt moet worden, de hoogste groepen van de basisschool.

Voetnoten

Mijlpaal: achthonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan achthonderd artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

  1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
  2. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
  3. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
  4. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
  5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
  6. Livestream congres 2021.
  7. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
  8. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.
  9. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
  10. Wat iedere christen moet weten over ons immuunsysteem (juist in coronatijd).