Home » Seksuele gerichtheid

Categoriearchief: Seksuele gerichtheid

Hongarije wil ouderschap voor ‘man en vrouw’ verankeren in de grondwet

Gisteren werd mijn aandacht getrokken door een artikel uit het Algemeen Dagblad.1 Deze krant gaf aan dat Hongarije de grondwet wil aanpassen door te laten opnemen dat bij ouders ‘de moeder een vrouw is en de vader een man’. Daarnaast dat het geslacht bij de geboorte vastligt en niet meer gewijzigd kan worden. Op mijn Facebookpagina noemde ik dat ‘goed nieuws’, omdat het aansluit bij Gods scheppingsorde. Dit leverde een stevige discussie op tussen voor- en tegenstanders van dit wijzigingsvoorstel. In dit artikel slechts een observatie gebaseerd artikelen in de media en een korte verdediging waarom ik dit ‘goed nieuws’ noemde.

De Hongaarse minister van Justitie, Judit Varga, stuurde afgelopen dinsdag een ontwerpamendement voor wijziging van de grondwet naar het parlement. Volgens haar moet het traditionele ouderschap in de grondwet worden vastgelegd, omdat ‘kinderen’ moeten ‘opgroeien met de waarden van de christelijke cultuur van Hongarije’. De politicus geeft aan dat zij het gezin als basis voor het huwelijk ziet waarbij de moeder een vrouw is en de vader een man.

Ontwerpamendement

Volgens het ontwerpamendement verdedigt Hongarije ‘het recht van kinderen op zelfidentiteit op basis van hun geslacht’. Daarnaast hebben kinderen recht op onderwijs dat ‘in overeenstemming is met de waarden die gebaseerd zijn op de constitutionele identiteit van Hongarije en de christelijke cultuur’. Hongarije beschermt zo het recht van kinderen op het behouden van de genderidentiteit waarmee ze zijn geboren. Volgens het wetsvoorstel is dit nodig om de Hongaarse kinderen te beschermen ‘tegen de nieuwe, moderne ideologische ontwikkelingen in de westerse wereld (…) die een bedreiging vormen voor het recht van kinderen op een gezonde ontwikkeling’.

De grondwet

Eigenlijk gaat er niet zo heel veel veranderen in de Hongaarse grondwet. Daar wordt het huwelijk tussen man en vrouw al gedefinieerd als ‘de basis van het gezin en van nationale overleving’. Dit wijzigingsvoorstel heeft wel consequenties voor LHBTIQ+-stellen. Voor hen wordt het nu vrijwel onmogelijk om kinderen te adopteren, volgens de regering kan dit alleen nog maar met speciale toestemming van de Hongaarse minister van familiezaken.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het in het Hongaarse parlement gaat over de genderideologie. Afgelopen mei werd een wetsvoorstel aangenomen waarin Hongaren voor de wet niet meer hun geslacht kunnen veranderen. In oktober sprak de regering zich uit tegen een kinderboek waarin een homoseksuele mannelijke Assepoester voorkomt.

Goed nieuws

Het bovenstaande noemde ik goed nieuws, omdat de verankering van het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving aansluit bij Gods scheppingsorde, zoals deze weergegeven is in Genesis (maar ook elders in de Bijbel zichtbaar wordt). In Genesis 2:4 staat: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn” (SV). Uiteraard is de huidige wereld ontwricht door de zonde en zucht deze wereld onder de gevolgen van de zondeval, maar dat geeft nog geen pas om deze scheppingsorde te doorbreken. De bedoeling van gelovigen die hierbij willen aansluiten is niet om de LHBTIQ+-mensen te vernederen of moedwillig hen het leven zuur te maken. Óók niet om de Farizeeër uit te hangen en het gevoel te geven alsof gelovigen nooit zondigen.2 Want de hele mensheid is, zonder uitzondering, in zichzelf ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’.3 De zondigheid van heel de mensheid geeft nog geen pas om dan maar alle ontwrichtingen en zonden goed te keuren. Het kan niet gebruikt worden als excuus. Gods scheppingsorde is de norm, de gevolgen daarvan voor de praktijk van het leven moeten in liefde uitgedragen worden. Net zoals de Heere Jezus deed toen er een overspelige vrouw bij Hem kwam. Hij zei: ‘Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar’, maar ook: ‘ga heen en zondig niet meer’ (Johannes 8 vers 7 en 11). Willen wij ons onderwerpen aan het gezag van de Heilige Schrift en laten wij ons leiden door Gods scheppingsorde óf streven we naar menselijke autonomie en verwerpen we God en Zijn Woord?

Slot

Goed nieuws vanuit Hongarije, omdat het wil aansluiten bij Gods scheppingsorde. Dit mag overigens nooit leiden tot onderdrukking en vernedering van LHBTIQ+-mensen. Laten we hen met liefde en pastorale zorg begeleiden. Hen wijzen op Gods scheppingsorde, maar ook op de genade die er is in Christus Jezus. Dit laatste hebben wij allemaal nodig, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid.4

Dit artikel verscheen eerder op de website van Hongarijegeologie. Het originele artikel is hier te vinden.

Op Witte Donderdag herdacht de Stevenskerk in Nijmegen het einde van de zondvloed

Wanneer je op de rivier de Waal vaart en je komt in de buurt van Nijmegen dan is de monumentale Grote of Sint-Stevenskerk al van ver te zien. Deze kerk werd in 1273 gewijd door Albertus Magnus. De kerk raakte zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werd in 1969 weer heropgebouwd.1  Afgelopen donderdag (Witte Donderdag) liet een wethouder in de toren van de Stevenskerk de regenboogvlag wapperen. Met de regenboog beloofde de Heere dat deze aarde nooit meer door water zal vergaan. Zouden de Nijmegenaren daar ook aan gedacht hebben toen ze de vlag zagen wapperen?2

Waarschijnlijk niet. Het was die dag namelijk twintig jaar geleden dat Nederland, als eerste land ter wereld, het homohuwelijk legaliseerde. De Stevenskerk kon niet achterblijven omdat Nijmegen in de landelijke top 3 staat van steden met de meeste homohuwelijken.3 De wethouder sprak bij het uithangen van de vlag de volgende woorden: “20 jaar liefde voor iedereen, en dat kunnen vieren met een huwelijk!” Het is niet de eerste keer dat de vlag wappert aan de toren van de Stevenskerk. Dat was tijdens de zogenoemde Coming Outdag van 11 oktober 2015.4 Ook andere kerktorens en raadhuizen hingen op Witte Donderdag de vlag uit.5

Praktiserende homoseksualiteit wordt door veel orthodoxe christenen gezien als zonde. Zij gronden dit standpunt in Gods Woord, de Bijbel. Uiteraard moeten we de persoon met homofiele gevoelens in liefde omringen. Geweld en haat tegen deze mensen moet te allen tijde afgekeurd worden. Dat wil niet zeggen dat we daarmee de zonde goed kunnen praten. De Heere Jezus is daar heel duidelijk over in Johannes 8. Ja, ‘die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar’. Maar ook, ‘ga heen, en zondig niet meer’.6 Een boodschap van zonde en genade. Dat is ook wat het teken van de regenboog laat zien. Daarom is het droevig dat veel kerken het teken van de regenboog nu ‘verkocht’ hebben aan de LHBTIQ+-gemeenschap. En dit teken zelfs in die hoedanigheid openlijk propageren. De Heere heeft dat niet gedaan, voor Hem is het sinds het einde van de zondvloed een teken van Zijn trouw en belofte.7 De Stevenskerk herdenkt dus, wellicht onbedoeld, zo het einde van de zondvloed. Laat dat een herinnering zijn. Iedere keer dat ik de regenboogvlag zie, moet ik denken aan de boodschap van zonde én genade. ‘Zonde’ als het gaat om de eerste wereld en ‘genade’ als het gaat om de door God behouden Noach.8

IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade

De regenboog, het teken van Gods belofte dat de hele wereld nooit meer door water zal vergaan. De regenboog, die met haar prachtige kleuren getuigt van de schoonheid van Gods schepping. Was deze boog eeuwenlang dé boodschap van hoop, zonde en genade, is dit teken nu gekaapt door de LHBTIQ+-gemeenschap. Voor mij blijft de regenboog, ondanks deze verstoring, nog steeds het teken van Gods belofte: een boodschap van zonde en genade. Al die regenboogvlaggen die gehesen worden en tassen die uitgebracht worden in regenboogkleuren zijn een herinnering aan de grootste ramp die de wereld ooit trof. Sinds kort draagt de IKEA ook haar steentje bij in deze herinnering.

In juni wordt jaarlijks de zogenoemde ‘Pride Month’ gevierd. De gedachte om een ‘Pride Month’ te houden ontstond in de Verenigde Staten van Amerika en is sindsdien overgewaaid naar diverse andere landen van de wereld. De Belgische vestigingen van IKEA doen ook mee door de iconische tas, de ‘Frakta’, niet meer blauw te laten maar te versieren in regenboogkleuren. De ‘Frakta’ is al sinds 1996 een begrip in Nederland en daarbuiten. De tas heeft de naam ‘Kvanting’ (2019) en ‘Storstomma’ (2020) gekregen. In Zwitserland werd de tas in 2019 verkocht op de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT).

Een mooie en handige tas met prachtige kleuren. Een tas die doet denken aan de (wereld ná de) zondvloed en Gods belofte in Genesis 9.1 Hoewel het goed is om een stem te laten horen tegen haat en geweld tegen mensen met een LHBTIQ+-gerichtheid, moeten we het teken van de regenboog invullen zoals God deze bedoeld heeft: als boodschap van zonde en genade.2