Home » Biologie » ‘Fine-tuning en functionele informatie komen logischerwijze uit bij Johannes 1’ – Verslag van de internationale Biologiefachtagung 2023

‘Fine-tuning en functionele informatie komen logischerwijze uit bij Johannes 1’ – Verslag van de internationale Biologiefachtagung 2023

Noot van de redactie: Het afgelopen weekend werd door de Duitstalige organisatie ‘Wort und Wissen’ de jaarlijkse Biologiefachtagung georganiseerd. We kondigden deze fachtagung hier al aan via onze website. Moleculair bioloog dr. Peter Borger was ook aanwezig en was bereid verslag te doen van deze dagen.

De Duitse organisatie Studiengemeinschaft Wort und Wissen bestaat sinds 1979. Wort und Wissen houdt zich bezig met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en onderwijswerk in het spanningsveld tussen (natuur)wetenschap en christelijk geloof. In het bijzonder spelen daarbij vragen over de oorsprong van het leven (schepping/evolutie) en het verloop van bijbels relevante historische gebeurtenissen een rol. De vereniging heeft studiegroepen op het gebied van biologie/chemie, geologie, archeologie, natuurkunde/kosmologie, filosofie, cultuur & geschiedenis en economie. Afgelopen weekend organiseerde deze Duitse wetenschapsvereniging haar 39e Biologiefachtagung. Het doel hiervan is om biologen uit verschillende landen van gedachten te laten wisselen over de nieuwste bevindingen in hun vakgebied en wat deze betekenen voor schepping en evolutie.

The Great Oxygenation Event

Vrijdagavond werd de spits afgebeten door dr. Boris Schmidtgall. Schmidtgall gaf een presentatie met als titel “The Great Oxygenation Event – The greatest Revolution in Biology?” Deze gebeurtenis is een absolute noodzaak voor het evolutionistische denken, want oorspronkelijk kwam er in de atmosfeer van de aarde geen zuurstof voor. Het hoge percentage zuurstof (21%) is pas van een veel latere datum. Evolutionisten gaan ervan uit dat de zuurstof-revolutie ongeveer 2,4 miljoen geleden plaatsvond, toen de fotosynthese plotseling ontstond. Het moet gepaard zijn gegaan met grote biologische innovaties, want zuurstof is een zeer gevaarlijk molecuul. Het vernietigt (oxideert) alle complexe bio-organische moleculen die noodzakelijk zijn voor het bestaan van leven (DNA, RNA, eiwitten) en is dodelijk voor alle organismen die zich er niet tegen kunnen beschermen. De eerste organismen die zuurstof produceerden, de fostosynthetiserende bacteriën, algen en planten, moeten complexe genetische structuren hebben gehad (repareermechanismen, scavenger-, SOD- en catalysesystemen) om zich tegen zuurstof te beschermen. Experimenten tonen dat zonder deze bescherming bacteriën binnen 20 minuten enorme schade oplopen en eraan dood gaan. Gelijktijdig met de Great Oxygenation Event moet deze bescherming er zijn geweest. Het probleem is dat er geen tijd is voor stapsgewijze, random accumulatie van selecteerbare mutaties. En vanuit de genetica weten we dat tijd geen vriend is van een langdurig evolutieproces is.

Het geschapen brein

Zaterdagochtend presenteerde neurowetenschapper Dr. ChinHo Shin uit Zuid-Korea zijn kijk op het menselijke brein. Shin, die tevens directeur is van het bijbelgetrouwe Genesis Instituut, vroeg zich af „Why did God create the Brain?”. Hij besprak interessante nieuwe bevindingen, waaronder de verschillen in functionele MRI-scans van mensen die in God geloven dan wel atheïst zijn. De verschillen waren met name zichtbaar in de activiteit van prefrontale cortex en het spraakcentrum. Shin concludeerde dat we de menselijk brein special gemaakt is om met mensen en met God te communiceren, om mensen en God lief te hebben. Daarvoor is het brein bij uitstek geschikt. Hij sloot af met Markus 12,30: “En u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht.“

Kwantumbiologische mechanismen bij trekvogels

Daarna hield prof. dr. Nigel Crompton (Cornerstone University, Grand Rapids, VS) een inleiding over kwantumbiologie, een opkomende discipline van de moleculaire biologie waarbij effecten van de kwantummechanica worden bestudeerd in biologische processen. Van alle wetenschappelijke theorieën is de kwantummechanica beslist de meest exotische. Deeltjes bestaan er niet langer als materie, maar als golven. En ze kunnen door „entanglement“ sneller dan de lichtsnelheid met elkaar op afstand blijven communiceren. En ze kunnen door tunneling barrières nemen, die normaal gesproken niet te nemen zijn. Een intrigerend voorbeeld dat Crompton toonde was hoe atomen (Kalium-ionen) niet als een deeltje door kalium-pompen over een biologisch membraan worden gesluisd, maar als een golf—een waarneming die eens te meer het dualistische karakter van datgene benadrukt dat we eens „materie“ noemden! En heeft u ooit geweten dat er zowaar drie kwantumprocessen worden toegepast bij navigerende trekvogels? Tunneling, entanglement en spin-flipping zijn kwantummechanistische effecten die het voor vogels mogelijk maken om met een heel zwak magnetisch veld hun weg te vinden.

Nieuw onderwijssysteem?

Prof. dr. Frank Karlson, een microbioloog uit Noorwegen, presenteerde overtuigende argumenten waarom biologische systemen zich niet over miljoenen van jaren hebben ontwikkeld, maar als samenwerkende holistische systemen a priori werden ontworpen. Ook presenteerde hij een nieuw Duits boek „Eine dritte Bildungsrevolution1, waarin een lans wordt gebroken voor een nieuw, op Christus’ leer gebaseerd, onderwijssysteem om corruptie en onwetenschappelijke filosofieën tegen te gaan. Iets wat in onze westerse cultuur heel hard nodig is.

Fijnafstemming in de biologie

De Zweedse statisticus en wiskundige, prof. dr. Ola Hössjer, sloot de dag af met zijn lezing „Mathematical Aspects of fine-tuning and information in biology”. Hij toonde aan dat door mensen gemaakte machines op dezelfde manier fine-tuned zijn zijn als de moleculaire machines die we in de biologie tegenkomen. Hij betoogde dat je met een wiskundige (statistische) benadering kunt bepalen of een systeem (door intelligentie) is ontworpen, of niet. Zijn voordracht toonde de wiskundige onderbouwing van functionele en actieve informatie waarop levende systemen baseren, door een vergelijkbare benadering als de bekende dr. William Demski dat al eerder deed voor Specified Complexity. Hij concludeerde dat de fine-tuning en functionele informatie die we in biologische systemen tegenkomen logischerwijze uitkomen bij Johannes 1: In den beginne was het Woord, Informatie.

Ten slotte

Wort en Wissen kan terugkijken op een geslaagde Biologiefachtagung, waar ook meerdere Nederlandstalige wetenschappers vertegenwoordigd waren. Volgend jaar is de Biologiefachtagung alleen voor mensen die de Duitse taal machtig zijn. De volgende internationale, Engelstalige Biologiefachtagung zal plaatsvinden in maart 2025.

Voetnoten

  1. Het gaat om een Duitse vertaling van ‘The Third Education Revolution‘: https://www.amazon.com/Third-Education-Revolution-Vishal-Mangalwadi/dp/3982333504.