Home » Feedback & Vragen » Feedback & Vragen 2023: Verwarren creationisten de leeftijd van de aarde met het ontstaan van het christendom?

Feedback & Vragen 2023: Verwarren creationisten de leeftijd van de aarde met het ontstaan van het christendom?

Binnenkort verschijnt de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ bij uitgeverij De Banier.1 De presentatieavond zal op 30 maart 2023 D.V. plaatsvinden. Her en der ben ik wat reclame aan het maken voor de bundel en de presentatieavond.2 Dat levert zowel positieve als negatieve feedback op en ook contra-argumenten. Hoewel in de bundel de leeftijd van de aarde geen hoofdthema is van de bundel, had iemand hier toch een aanmerking over. Hij gaf aan dat creationisten de leeftijd van de aarde verwarren met het ontstaan van het christendom.

Kritiek

De kritiek luidde als het volgt, licht aangepast om de anonimiteit te waarborgen:

“Ik worstel al jaren met de vraag dat mensen claimen dat de aarde ongeveer 7000 jaar bestaat, terwijl wetenschappers claimen dat gevonden beenderen van oude mensen en dieren misschien wel 3,5 miljoen jaar oud zijn. Voor mij zelf leg ik dit uit door de groepentheorie in de wiskunde toe te passen en te zeggen dat het christendom 7000 jaar geleden is gesticht en dat voor sommigen dat gelijk staat aan het ontstaan van de leefbare wereld op deze aarde. Dit wordt vaak niet gewaardeerd en begrepen.”

Reactie

De groepentheorie in de wiskunde is de studie van groepen. Deze groepen worden gebruikt om de symmetrie van een wiskundig object meet te beschrijven. Uit de bovenstaande beschrijving wordt niet duidelijk hoe de reageerder deze wiskunde wil gebruiken voor de creationistische vaststelling van de leeftijd van de aarde. Wel begrijp ik de worsteling van deze persoon met de leeftijd van de aarde. De aarde kan niet tegelijkertijd 7.000 en miljarden jaren oud zijn. Deze worsteling zullen veel creationisten ervaren. Daarom bestrijden creationisten ook theorieën van Deep Time en proberen ze natuurwetenschappelijke aanwijzingen te vinden voor een (veel) jongere aarde.

Creationisten verwarren echter het ontstaan van het christendom niet met de leeftijd van de aarde. Het ontstaan van het christendom is redelijk goed gedocumenteerd. De mensen van die weg (Handelingen 9:2) werden in Anthiochië voor het heerst Christenen genoemd (Handelingen 11:26). Over de cultuurgeschiedenis van deze nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld schreef dr. Daniël de Waele een interessant boek, ‘Ontluikend Christendom’.3 Het christendom is ontstaan in de eerste eeuw na Christus uit het zendingswerk van de apostelen van de Heere Jezus Christus. Dit is nu ongeveer 2000 jaar geleden. Creationisten verwarren dus niet het ontstaan van het Christendom met de leeftijd van de aarde. De leeftijd van de aarde wordt door hen berekend met behulp van onder andere de geslachtsregisters in Genesis 5 en 11. Ter onderbouwing en discussie zie bijvoorbeeld het artikel van Jeremy Sexton met als titel ‘Evangelicalism’s search for Chronological Gaps in Genesis 5 and 11: A Historical, Hermeneutical, and Linguistic Critique’.4

Dit staat, zoals de reageerder ook al aangaf, in schril contrast met de naturalistische ontstaansgeschiedenis. In deze evolutionair-naturalistische ontstaansgeschiedenis kent de mens een gemeenschappelijke voorouder met de moderne mensapen. Een interessant boek dat het naturalistische verhaal beschrijft is ‘Evolution: The Human Story’ van dr. Alice Roberts et al.5 Het is niet vreemd dat de reageerder in verwarring raakt en niet meer weet waar hij voor moet kiezen. De neiging om een compromis te sluiten is daarom ook niet vreemd. Zelf wil ik onverkort vasthouden aan de Schrift (en de belijdenisgeschriften). Als daaruit blijkt dat de mensheid relatief recent geschapen is, en dat is mijns inziens het geval, dan hebben we niets anders te doen dan dit te accepteren. Vervalt daarmee de gehele wetenschap? Dat is niet het geval. Veel creationisten erkennen de ruime variatie binnen het baramin van de mensachtigen. Ze proberen de verschillende fossielen te duiden in de scheppingsmozaïek van leven. Uiteraard levert dat onderlinge discussie op. We hebben de werkelijkheid immers niet in onze broekzak. Een interessant boek voor de duiding van aapachtige en mensachtige fossielen is ‘Contested Bones’ van Christopher Rupe (MSc.) en dr. John Sanford.6 De mensachtige fossielen stammen dan volgens creationisten allen van Adam en Eva af. Creationisten betwijfelen ook de datering rond deze menselijke fossielen. Daarvoor verwijs ik graag naar het (nog) niet gepubliceerde sedimentaire onderzoek van drs. Tom Zoutewelle in de Olduvaikloof.7

Het compromis dat de reageerder wil sluiten is niet mogelijk. Het ontstaan van het christendom en de leeftijd van de aarde (mensheid) zijn twee onafhankelijke zaken die we niet met elkaar moeten verwarren. Het christendom is één van de openbaringsvormen van het verbond. Dat wil dus niet zeggen dat het geloof in God de Schepper even oud is als het christendom. De verschillende openbaringsvormen van het verbond zijn: (1) De particuliere vorm (Adam tot Abraham), (2) De patriarchale vorm (Abraham tot Mozes), (3) De nationale vorm (Mozes tot Christus), en (4) de internationale of kerkelijke vorm (het Nieuwe Testament en daarna). Zo is het daarmee aan elkaar te koppelen, maar dat is wat anders dan de leeftijd van de aarde gelijkstellen met het ontstaan van het christendom.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/tweede-vooraankondiging-van-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-bundel-over-geloof-en-wetenschap-verschijnt-eind-maart-2023-d-v/.
  2. Zie hier voor het persbericht: https://oorsprong.info/persbericht-30-maart-presentatie-van-een-bemoedigende-bundel-met-bijdragen-van-christenwetenschappers/.
  3. Waele, D. de, 2021, Ontluikende Christendom. Cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld, (Utrecht: KokBoekencentrum).
  4. Sexton, J., 2018, Evangelicalism’s Search for Chronological Gaps in Genesis 5 and 11: A Historical, Hermeneutical, and Linguistic Critique, Journal of Evangelical Theology 61 (1): 5-25.
  5. Roberts, A., 2018, Evolution: The Human Story. Second Edition (New York: DK Publishing).
  6. Rupe, C., Sanford, J., 2017, Contested Bones (Livonia: Feed My Sheep Foundation).
  7. https://oorsprong.info/nederlands-debat-over-het-ontstaan-van-de-mensheid-moeten-we-theistische-evolutie-accepteren-drs-tom-zoutewelle-sprak-tien-jaar-geleden-in-de-vs/. Vanaf 24:00.