Home » Evolutietheorie » Feedback & Vragen 2022: Gaat iemand die niet in een zesdaagse schepping gelooft verloren?

Feedback & Vragen 2022: Gaat iemand die niet in een zesdaagse schepping gelooft verloren?

Naar aanleiding van het interview met Gereformeerd Venster kreeg ik van iemand via Facebook een vraag.1 Een indringende vraag, een moeilijk te beantwoorden vraag. Alhoewel dat laatste toch ook weer niet helemaal klopt. Gaat iemand die niet in een zesdaagse schepping gelooft verloren?

Vraag

Stel, iemand gelooft niet in een 6-daagse schepping, maar wel in het verzoenend bloed van Christus. Gaat die persoon dan verloren omdat hij niet in de 6-daagse schepping geloofde?

Antwoord

Het gaat in de vraag dus niet om een ongelovige die geen waarde hecht aan een zesdaagse schepping, maar om een christen die wel gelooft behouden te zijn maar niet in de klassieke zesdaagse schepping kan of wil geloven. Bijvoorbeeld ‘aanhangers’ zijn van theïstische evolutie of oude aarde creationisme. Dit kan overigens actief of in latente vorm. De vraag gaat ook over mensen die agnostisch staan ten opzichte van een zesdaagse schepping. Gaan deze mensen verloren? Voordat ik tot een antwoord wil komen eerst dit. Het uiteindelijke oordeel komt aan God toe. Dit hangt niet af van mensen. Verder zie ik mijzelf absoluut niet als wandelend orakel in het vertellen of mensen behouden worden of niet. Sterker nog, het zou een eeuwig wonder zijn als we zelf Boven mogen komen. Dat kan alleen om het eeuwig welbehagen, door het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus. Daarmee hebben we gelijk een deel van het antwoord te pakken. Gaat iemand verloren omdat hij niet in een zesdaagse schepping gelooft? Nee, het geloof in een zesdaagse schepping is geen voorwaarde tot het behoud van zondaren. Zoals vandaag al eerder gezegd, Christus is het enige Fundament.2 Paulus schrijft in 1 Korinthe 3:11, SV: “Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.” En aan het einde van deze eerste brief aan Korinthe schrijf Paulus, in 1 Korinthe 16:22, SV: “Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking: Maranatha.” De apostel Johannes schrijft in één van zijn brieven, 1 Johannes 2:22-25: “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet. Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.” De Bijbel is duidelijk: iemand die de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Met andere woorden, die gaat verloren.

Is daarmee de scheppingsleer onbelangrijk geworden? Ik meen van niet. Iemand dwaalt (flink) als hij of zij de zesdaagse goede schepping en de zondeval loslaat of wil ontkennen. Als God maar liefst vier keer in Zijn Woord aangeeft dat Hij de wereld in zes dagen geschapen heeft en op de zevende dag rustte. En daarnaast heel vaak de mens verantwoordelijk houdt voor het ontwrichten van Zijn goede schepping door de zonde(val). Dan hebben wij het recht toch niet om daaraan te twijfelen? Zoals Psalm 33:9, SV, zegt: “Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.” God heeft de evolutietheorie of miljarden jaren helemáál niet nodig om Zijn schepping tot stand te brengen. In Zijn Woord geeft Hij duidelijk aan dat Hij dit zó ook niet gedaan heeft. De gedachte die tegenwoordig helaas ook in de Gereformeerde Gezindte opgeld doet, namelijk dat ‘God schiep door big bang, accretie en evolutie’, maakt God uiteindelijk Schepper-af. Je kunt Hem hooguit nog zien als Onderhouder van de natuur of een deïstisch God die alles in gang zette en daarna de natuur haar gang liet gaan. Dit gaat echter lijnrecht tegen de Schrift in, waar God de Schepper én Onderhouder is een geen afstandelijk God. Het maakt daarnaast God verdacht, want het ontkennen van een goede schepping en een ‘staat der rechtheid’ heeft als consequentie dat men in monistisch (God heeft óók het ‘kwaad’ gewild en uitdrukkelijk bestuurd) of gnostisch/manicheïstisch dualistisch (er is een kwade Schepper-God en een goede nieuwtestamentische God) vaarwater komt.3

Bovendien is het loslaten van Gods schepping en de zondeval, zoals Hij dat in Zijn Woord geopenbaard heeft, niet zonder gevolgen voor het historische geloof. Met nadruk noem ik dit ‘historisch’ geloof, omdat ik met de Dordtse Leerregels niet geloof dat wedergeborenen kunnen ‘afvallen van de zaligheid en verloren gaan’. Er zijn voorbeelden te over waarbij een persoon of instituut ging rommelen aan de schepping/voorzienigheid en daardoor het historische geloof verloor. Ik moet daarbij denken aan de theoloog prof. dr. Harry Kuitert. Hij gaf, in een interview met het Reformatorisch Dagblad, zijn vroegere bestrijder gelijk. Ds. Oomkes had, in verband met de schepping, tegen Kuitert gezegd: “Je trekt een steen uit de muur en dan gaat het hele gebouw eraan”. Kuitert zei: “Als je die eerste steen losmaakt, zakt het gebouw in elkaar. Toen vond ik dat wat overdreven. Zou het waar zijn? Ik kreeg zo veel aanvaring met orthodoxe dominees. Maar inderdaad, als je niet in de schepping gelooft, is ook de trits schepping-zondeval-verlossing niets meer waard.” Oomkes heeft helaas gelijk gekregen.4 Datzelfde geldt voor de Vrije Universiteit waar Kuitert aan verbonden was. De VU begon als instituut waarbij de minste afwijking in opvatting over Genesis de kop in werd gedrukt (denk aan de kwestie Van Gelderen5). Maar wat is daar nu van over? Bij de generatie-Kuitert is de boel gaan schuiven en nu is de VU zeer seculier en loopt het als universiteit voorop in het promoten van de ideologie van het transgenderisme.6 Een zorgelijke, verdrietige en teleurstellende ontwikkeling en vertoning. Wat is er nog over van de ‘erfenis der vaderen’? We zijn blij met de aanwezigheid van het Hersteld Hervormd Seminarie en daarnaast enkele orthodox-conservatief denkende hoogleraren, maar zouden zij het tij kunnen keren? De Heere weet het en Hij regeert!

Concluderend: Ga je verloren als je niet in een zesdaagse schepping gelooft? Nee, ‘het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde‘ (1 Johannes 1:7b, SV). Is een zesdaagse schepping daarmee onbelangrijk? Nee, ‘want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage‘ (Exodus 20:11a, SV).

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/adam-niet-geleerd-christus-niet-begeerd-interview-met-gereformeerd-venster/.
  2. Zie: https://oorsprong.info/christus-het-enige-fundament-robert-murray-mccheyne-eens-was-ik-een-vreemdling-voor-god-en-mijn-hart/.
  3. In 2020 was ik aanwezig bij het afscheid van prof. dr. Jan Hoek aan de ETF. Hij komt hier tot min-of-meer dezelfde verwoording: “De ‘historische’ zondeval onderstreept de menselijke verantwoordelijkheid voor de zonde. Wie van een zondeval niet wil weten, vervalt ofwel in monisme waarbij God zowel de bron van het goede als van het kwade is, ofwel tot dualisme waarbij het kwaad een tweede oerprincipe is naast de goede God.” Bron: https://issuu.com/veerlegroenveld/docs/20-etf-313_boekje_afscheidsrede_issuu.
  4. Zie: https://www.rd.nl/artikel/686849-kuitert-zoekt-en-raakt-alles-kwijt.
  5. https://docplayer.nl/15363604-Inventaris-van-het-archief-van-c-van-gelderen.html
  6. https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/vu-pride.