Home » Intelligent Design

Categoriearchief: Intelligent Design

De menselijke gewrichten: Meesterwerken van techniek – Prof. dr. Stuart Burgess op het ID-congres van Discovery Institute

Prof. dr. Stuart Burgess sprak dit jaar op het congres voor Intelligent Design van de Amerikaanse denktank Discovery Institute. De titel van zijn lezing was ‘Why Human Skeletal Joints Are Masterpieces of Engineering. And a rebuttal of ‘bad design’ arguments‘. Burgess specialiseerde zich de afgelopen jaren onder andere in bio-inspiration en gewrichten, vooral met het oog op robotica. Hij publiceerde daarover, met anderen, in de wetenschappelijke literatuur met titels als ‘A Bio-Inspired Condylar Hinge for Robotic Limbs‘ (Journal of Mechanisms and Robotics) en ‘A review of linkage mechanisms in animal joints and related bioinspired designs‘ (BioInspiration & BioMimetics). Met dank aan Discovery Institute is de lezing opgenomen en kunnen die ook delen via deze website. De lezing is helaas in het Engels en bevat (nog) geen Nederlandstalige ondertiteling.

Evolutie of ontwerp? – Evolutiebioloog Ruben Jorritsma (MSc.) spreekt op 28 september 2022 D.V. voor Deventer Denkt

Deventer Denkt nodigt u 28 september uit voor een interessante avond over het onderwerp: evolutie of ontwerp? Door evolutiebioloog Ruben Jorritsma (MSc.).

Waar komen we vandaan?

Het antwoord op die vraag kan grote consequenties hebben voor hoe je in het leven staat. De meeste wetenschappers geloven in de evolutietheorie. En dat is niet voor niets: overeenkomsten tussen soorten lijken er duidelijk op te wijzen dat ze afstammen van een gemeenschappelijke voorouder. En fossielen schijnen aan te tonen dat het leven over miljoenen jaren langzaam is ontwikkeld.

Maar er zijn ook tegenargumenten: natuurlijke selectie is een traag en inefficiënt proces en is niet in staat het ingenieuze ontwerp van de cel te verklaren. Zijn we dan misschien toch geschapen door een intelligente Ontwerper? Ruben Jorritsma heeft evolutiebiologie gestudeerd aan Wageningen Universiteit.

Tijd

De avond duurt van 20:00 – 21:30 uur. De locatie gaat open om 19:30 uur en de lezing start om 20:00 uur. Na afloop van het praatje is er ruime gelegenheid voor het vraag- en antwoordgedeelte met de spreker.

Locatie

De gymzaal van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Enkdwarsstraat 2, 7413 TV Deventer.

10 minuten lopen vanaf het treinstation Deventer Centraal.

Parkeren

Je kunt onder andere bij de volgende locaties gratis parkeren.

1. Schurenstraat (bij Centrum voor Gezondheid Hoge Hond)
2. Schurenstraat 8 (achter het gebouw van het Apostolisch Genootschap)

Kosten

Toegang is gratis, wel is er een collecte om de onkosten te dekken. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Deze informatie is afkomstig van de website Deventer Denkt. Hier is meer informatie te vinden over de organisatie en de avond(en).

Het wonder van het menselijk hart – Biochemicus dr. Michael Denton legt uit

Biochemicus en voorstander van Intelligent Design dr. Michael Denton legt in een korte video het wonder van het menselijk hart uit. Kijk en verwonder! Met dank aan Discovery Institute voor deze geanimeerde video.

De werkpaarden van de cel: Kinesinen – Intelligent Design in de biologische cel

In onze cellen gebeuren wonderlijke dingen. We zien Meesterwerken van micro-engineering. Neem bijvoorbeeld kinesinen. Dit zijn de werkpaarden van de cel. Kinesinen verplaatsen ladingen door de cel die vele malen groter zijn dan hun eigen grootte Dit vindt plaats via ‘lange’ transportbanden (microtubili). Kinesinen hebben twee ‘voeten’ die een vorm hebben van een nano-ei. Deze ‘bolvormige voeten’ kunnen ze verplaatsen en door de ene ‘voet’ voor de andere ‘voet’ te zetten ‘lopen’ ze over de microtubilus. Discovery Institute heeft hier een animatie van gemaakt. Wanneer u de Engelse taal niet machtig bent dan kunt u de Nederlandse ondertiteling aanzetten. Verwonder u over het intelligente ontwerp van onze Schepper!

Centrum voor Biocomplexiteit en Natuurteleologie opgericht in Oostenrijk

Wie meent of wenst dat de Intelligent Design beweging vrijwel uitgestorven is komt bedrogen uit en koestert valse hoop. De Intelligent Design beweging timmert de laatste jaren internationaal zelfs hard aan de weg. Twee jaar geleden werd er in Brazilië een nieuw centrum voor Intelligent Design opgericht.1 Van 29 mei tot en met 1 juni 2019 was het raak in Oostenrijk. In het Stadthotel Waidhofen an der Thaya werd een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd door het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie. Drijvende krachten achter dit centrum zijn de Duitse paleontoloog dr. Günter Bechly en de microbioloog prof. dr. Siegfried Scherer.

De gasten arriveerden op woensdagmiddag en vertrokken op zaterdagmorgen. Donderdag en vrijdag stonden in het teken van presentaties. Zaterdag was er een paneldiscussie over toekomstige plannen van het centrum. Het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie, gesponsord door het Amerikaanse Discovery Institute, had diverse wetenschappers uitgenodigd op haar openingsbijeenkomst. Het was een besloten meeting met 31 deelnemers. Waarom besloten? Vanwege het feit dat Darwinsceptici in Europa veel tegenstand (ja, zelfs onderdrukking) te verduren krijgen. Om de deelnemers geen carrière schade op te laten lopen werden de namen van de deelnemers niet publiek bekendgemaakt.2 Achttien presentaties werden er gegeven. Van sommige deelnemers werd de presentatie opgenomen, anderen hebben aangegeven niet op video te willen worden opgenomen vanwege de bovenstaande voorzichtigheid.3

Het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie is een Europees Centrum, met Europese (vooral Duitstalige) wetenschappers en filosofen. Het centrum concentreert zich bijvoorbeeld op de volgende vragen: Kan het filosofisch naturalisme en materialisme alle natuurverschijnselen overtuigend verklaren? Hoe sterk is de basis van het populaire scientisme natuurwetenschappelijk en filosofisch? Is een teleologische visie op de natuur legitiem en natuurwetenschappelijk te onderbouwen? Ze geven aan geen politieke of religieuze positie in te nemen en werken daarom interkerkelijk en dwars door diverse partijverbanden heen. Het natuurwetenschappelijk onderzoek is open van opzet.

De activiteiten van het centrum zullen zich met name richten op de coördinatie van concrete onderzoeksprojecten, de bevordering van een open en academische discussie over naturalistische en teleologische interpretaties van de natuur en bewustwording van dit thema in Duitstalige landen.

Volgens het centrum zijn veel natuurwetenschappers tegenwoordig van mening dat de natuur alleen en volledig verklaard kan worden door toeval en onvermijdelijkheid. Het universum en de diversiteit van leven op aarde heeft daarom geen doel. “Het universum is uit het niets ontstaan en eindigt onvermijdelijk in een warmtedood. Menselijk bewustzijn en moreel gedrag zijn slechts een bijproduct van een blind evolutionair proces. Deze opvatting wordt vaak filosofisch naturalisme genoemd.” Volgens het centrum zijn er ook andere wetenschappers die deze overtuiging niet delen. Sommige van hen geloven dat wat we in de natuur waarnemen tot stand gekomen is door een Intelligente Oorzaak. Dat strekt zich uit van verschijnselen in het universum tot menselijk bewustzijn en moreel gedrag.4

Het is voor creationisten goed om dit onderzoekscentrum te volgen. Helaas zijn veel ID’ers de mening toegedaan dat deze aarde veel ouder is dan de Bijbel aangeeft en bijvoorbeeld het probleem van het lijden wordt niet altijd met de Bijbel in de hand opgelost. We kunnen tegen deze visie terechte theologische en geologische bezwaren hebben en we moeten die blijvend naar voren brengen als we in gesprek zijn met ID’ers. Gelukkig zijn er ook ID’ers die geloven dat de aarde jong is. De stelling is dat alle creationisten ID’ers zijn, maar niet alle ID’ers creationisten. In dat opzicht is het nuttig om naar de biologische ID-argumenten te kijken. Veel van deze argumenten zijn prima bruikbaar binnen een scheppingsmodel. Daarnaast leveren ID’ers stevige en vaak terechte kritiek op het naturalistische paradigma van universele gemeenschappelijke afstamming. Ook deze argumenten zijn bruikbaar. Ik feliciteer Bechly en Scherer met de oprichting van het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel van hen zullen horen en dat we het werk van dit centrum kunnen gebruiken om mensen te laten zien dat deze werkelijkheid ontworpen is. Zodat ook in academische kringen God grootgemaakt kan worden om Zijn daden.

Ik schreef dit artikel in 2019.

Voetnoten

Een academisch platform voor Intelligent Design in Brazilië

In 2017 werd in een Braziliaanse universiteit het Academic Center for Intelligent Design opgericht. Er wordt binnen dat centrum samengewerkt met de bekende ID-organisatie Discovery Institute uit Seattle. Dat laat de Mackenzie Presbyterian University in Sao Paulo weten op haar website.1

Vrijdag en zaterdag 5 en 6 mei 2017 werd het beoogde Academic Center. Het nieuwe centrum wil een interdisciplinair onderzoekscentrum zijn. Het doel is meer onderzoek te doen om daarmee meer argumenten te kunnen geven voor Intelligent Design. Een ander doel is om de relatie tussen wetenschap en cultuur (waaronder geloof en wetenschap) te verkennen. De voorzitter van het Discovery Institute, Steve Buri, noemt de oprichting een ‘mijlpaal in het debat over oorspongsvragen’. Vijdag 5 mei 2017 werd de receptie gehouden met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit werd gevolgd door een conferentie, de volgende dag, waarbij dr. Axe, dr. Behe en dr. Miller samen met nog enkele Braziliaanse wetenschappers lezingen gaven rond het thema intelligent ontwerp.

Het academische plaform is een samenwerking tussen de Mackenzie Universiteit en de Brazilian Society of Intelligent Design. Deze laatste groep wordt geleid door dr. Marcos N. Eberlin, een (bio)chemicus. Deze geleerde is lid van de Braziliaanse Nationale Academie van Wetenschappen en heeft een indrukwekkende lijst van meer dan 900 publicaties op zijn naam staan.2 Volgens Eberlin is er in Brazilië een toenemende belangstelling voor Intelligent Design en is Brazilië er klaar voor om internationaal ook een steentje bij te dragen aan het debat over intelligent ontwerp in de natuur. Het Academic Center wil, om de meer dan 200 miljoen Brazilianen te bereiken, wetenschappelijk onderzoek doen, conferenties organiseren, boeken publiceren, programma’s voor de televisie en radio produceren en educatief materiaal maken.3

Volgens sommige sceptici is de ID-beweging ‘zo dood als een pier’. Dat lijkt meer een wens te zijn dan realiteit. Naast de oprichting van dit Academic Center worden er boeken gepubliceerd4, wereldwijd conferenties georganiseerd5 en wetenschappelijke papers geschreven6. Recent kwam een Duitse paleontoloog, dr. Günter Bechly, nog in het nieuws vanwege zijn overstap naar de ID-beweging. Dat kwam omdat hij materiaal van mensen achter de ID-beweging las en vervolgens door Gods Geest overtuigd raakte van het bestaan van God, de Schepper van hemel en aarde.7

Creationisten en ID

Hoe moeten creationisten omgaan met de ID-beweging? Veel ID’ers geloven toch dat de aarde miljarden jaren oud is? Dat klopt, een variatie aan overtuigingen kan zich vinden in de ID-gedachte. Zo zijn er onder hen oude-aarde-creationisten, jonge-aarde-creationisten, progressief-creationisten etc. Allen geloven ze dat er een intelligent ontwerp achter de levende natuur schuilgaat. Creationisten nemen afstand van de hoge ouderdom van de aarde die door veel ID-ers wordt verdedigd. Daarom zal er over de geologie en (sommige delen van) de theologie een verschil van mening bestaan. Deze verschillen moeten we niet wegpoetsen en zien als een luttel verschil van inzicht. Maar we moeten aan de andere kant ook niet het spreekwoordelijke kind met het badwater weggooien. Op het gebied van bijvoorbeeld de wetenschapsfilosofie en biologie zou ik het van harte toejuichen dat creationisten en ID’ers samen zouden werken.8 Want zowel creationisten als ID’ers geloven dat er een intelligent ontwerp ten grondslag ligt aan deze wereld. Creationisten gaan wel een stap verder en geloven dat er een persoonlijke, scheppende en onderhoudende God achter dat intelligent ontwerp zit. Hij heeft de aarde recent geschapen in zes dagen! En wij hebben het voorrecht dat we Zijn schepping kunnen en mogen onderzoeken, ‘overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom. 1:20 (…)’ (NGB artikel 2).9 Soli Deo Gloria!

Dit artikel schreef ik in 2017.

Voetnoten

De verbazingwekkende complexiteit van de moleculaire machine Topoisomerase II

Topoisomerase II is een belangrijk enzym in onze cellen. Speciaal ontworpen om knopen in DNA-strengen te ontwarren. Dr. Joseph E. Deweese promoveerde in 2009 op dit onderwerp. Hij verdedigde toen aan de Vanderbilt University zijn proefschrift met als titel ‘The DNA cleavage reaction of human type II topoisomerses’. Sindsdien heeft hij tientallen wetenschappelijke publicaties geschreven over dit belangrijke enzym. Dr. Deweese gaat uit van het klassieke scheppingsgeloof. Discovery Institute ziet samen met Deweese een aanwijzing voor Intelligent Design in deze moleculaire machine en maakte er, naar aanleiding van het werk van dr. Deweese, een korte clip over.1 Deze video delen we graag op onze website.2 Veel zegen bij het kijken! Verwonder u over de complexiteit, orde en schoonheid van Gods schepping!

Voetnoten

Het Informatie-Mysterie: Waar komt informatie vandaan? – Een video van Discovery Instituut

Informatie is de bouwsteen van het leven. Wat is de bron van deze informatie? Past dit bij een neodarwinistisch evolutionair proces of wijst het meer richting intelligent ontwerp? De onderstaande video van Discovery Institute gaat daar in deze 21 minuten durende documentaire op in. Aan het woord komen de wetenschappers dr. Stephen Meyer en dr. Douglas Axe. Degene die geen Engels kunnen verstaan kunnen bij instellingen kiezen voor de Nederlands ondertiteling.1

Voetnoten

Niets in de biologie heeft betekenis behalve in het licht van Intelligent Design – Hoogleraar ziet in oratie Goddelijk ontwerp als drempelconcept

Het is volgende maand drie jaar geleden dat prof. dr. Dirk T. Ubbink zijn inaugurele rede (of oratie) uitsprak. Hij deed dat bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Evidence-Based Medicine and Shared Decision-Making aan de Universiteit van Amsterdam.1 De rede werd uitgesproken op woensdag 21 november 2018 en is in die tijd aan mijn aandacht ontsnapt. Bijna drie jaar later wees een kennis mij via de e-mail op het bestaan van deze inaugurele rede en een bijzonder voorval daaruit. In deze rede wordt namelijk in één stelling een kort pleidooi gevoerd voor Goddelijk Ontwerp als drempelconcept. Intelligent Design als basis voor de biologie?

Oratie

In de oratie legt de geleerde uit wat de begrippen evidence-based medicine (EBM) en shared decision-making (SDM) inhouden. Daarnaast geeft hij aan waarom deze begrippen in de moderne gezondheidzorg essentieel zijn voor goede kwaliteit van zorg. In het algemeen een bijzonder lezens- of beluisterenswaardige oratie. Een pleidooi die bij de luisteraar het besef doet groeien dat deze begrippen uiterst belangrijk zijn voor de gezondheidszorg. Ook als dit uw achtergrond of specialisme niet is, is de oratie goed te volgen.

Drempelconcepten

Prof. Ubbink begint zijn oratie met de uitleg van een drempelconcept. Een drempelconcept legt de geleerde in navolging van Jan Meyer en Ray Land uit als ‘een poort die toegang geeft tot een nieuwe en voordien ontoegankelijke manier van denken, die noodzakelijk is om een vakgebied te doorgronden’. Of: ‘een principe dat je moet snappen om een vak (beter) te kunnen begrijpen en uit te oefenen’. Drempelconcepten hebben een aantal kenmerken, deze concepten zijn transformerend, onomkeerbaar, integratief en problematisch. Voor uitleg van deze begrippen leest u de oratie. Ubbink noemt verschillende drempelconcepten, maar deze valt extra op:

“En als laatste voorbeeld durf ik te stellen dat het accepteren dat er een Goddelijke designer bestaat van de aarde, het leven en het universum, i.p.v. een evolutietheorie, een enorme verrijking geeft van ons denken over, en inzicht in, ons bestaan.”

De hoogleraar ziet evidence-based medicine en shared decision-making ook als zulke drempelconcepten en werkt deze verder uit in het vervolg van zijn rede. Het vervolg laat ik aan de lezer. De oratie is hier te lezen en hier te beluisteren. Intelligent Design als drempelconcept, een waarheid als een koe. De geneticus Theodosius Dobzhansky zei het al, maar dan anders2: ‘Nothing in biology makes sense except in the light of Intelligent Design’. Niets in de biologie heeft betekenis behalve in het licht van Intelligent Design.

Voor een inleiding op het concept Intelligent Design is hier de lezing van wetenschapsfilosoof en geoloog Carel de Lange (MSc.) te bekijken. De presentatie van een onlangs verschenen paper over fine-tuning in de biologie (de uitwerking van het drempelconcept Goddelijk ontwerp) werd op hetzelfde congres gepresenteerd door de bioloog dr. ir. Erik van Engelen. Deze lezing is hier terug te kijken.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 5. dr. ir. Erik van Engelen – Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 Bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen gaf een lezing met als titel ‘Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design’.2 Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten