Home » Genealogie » Het echtpaar Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn stellen hun goederen voor elkaar veilig

Het echtpaar Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn stellen hun goederen voor elkaar veilig

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 739 (folio 215-215v) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over het veiligstellen van goederen voor de langstlevende van het echtpaar Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn.1

De volledige transcriptie luidt:

”#Tocht#
Compareerde voor den weledelgeboren heere amptman in Nederbetuwe ende gerichtzluijden naebeschreven, die oock weledelgeboren Everard Godefroij van Meerten ende joffrouw Elisabet van Goltsteijn – echteluijden, de welgemelte joffrouw met jonckher Otto van Haeften, haer weledele in dese gekoren ende met recht verleenden momber. Ende hebben d’een den anderen reciprocé getocht, te weten welgemelte Meerten zijn weledele huijsfrouw in huijs, hoff, boomgaert ende landt, groot vijftehalven mergen, staande ende gelegen in den kerspel Maurick, bij gemelte echteluijden jegenwoordich wonende bewoont. Item in een uutterweert mede aldaer gelegen, groot dardenhalven mergen. Daertegen gemelte joffrouw haeren eheman voorschreven in omtrent acht mergen, soo bouw- als weijlant, genaemt de Winckel, gelegen in den kerspel van Ingen. Ende dan voorts malkanderen in alle gerede goederen, als zij tegenwoordich hebben ende verkrijgen mogen in den kerspel van Maurick ende voorts etc.. Omme bij de langhstlevende genoten ende geprofiteert te worden sonder aen des eerst afstervende erfgenaemen daervan te doen eenich bewijs, reeckeninge ofte reliqua tot tochtenrechten van Nederbetuwe. Met dese conditie, dat de lasten op de voorschreven goederen staende geduerende de tochte bij den langhstlevende gedraegen zullen worden. Renunciaverunt et promiserunt guarandizare ut moris et stili est. Actum voor gerichtzluijden Adriaen Verwoert – scholtis ende Goert Bouwman op den 15 julij 1657.

Het gaat hierboven om drie stukken land van het echtpaar Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn. Het eerste stuk land daar woont het echtpaar, en het huis daarop wordt Culemborchs Hofstad genoemd.2 Het tweede stuk land is te vinden in de uiterwaarden bij Maurik. In het Gelders Archief is daarvan een kaart te vinden van ongeveer veertig jaar later dan deze akte, met daarop de naam van het land ‘Jor. Meerten’.3 Bovendien komt dit stuk land ook in de Osenvorenreeks voor.4 Tenslotte als derde een stuk land wat ‘de Winckel’ te Ingen wordt genoemd. Zoals uit de akte van magescheid blijkt, heeft Elisabeth dit van haar ouders geërfd.5

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A61 (nevenserie); juli 1992, Vrijwillige Rechtspraak Nederbetuwe Bank van Kesteren, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 201, 1630-1657 (5e deel; 1652-1657), blz. 34. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Hier is daar meer informatie over te vinden en ook over de wisselende buren: https://oorsprong.info/verkoop-van-culenborchs-hofstad-aan-everhard-godfried-van-meerten-en-elisabeth-van-goltsteijn-en-aanvullende-informatie-over-de-omgeving-in-de-loop-van-de-tijd/.
  3. https://oorsprong.info/een-oude-kaart-en-land-van-joncker-van-meerten-in-de-uiterwaarden-bij-maurik/.
  4. https://oorsprong.info/belofte-van-2960-gulden-door-everhard-godfried-van-meerten-aan-de-familie-van-zijn-overleden-vrouw/.
  5. Zie: https://oorsprong.info/akte-van-magescheid-uit-1644-tussen-de-kinderen-en-erfgenamen-van-johan-van-goltsteijn-en-gertruida-de-cock-van-delwijnen/.