Home » Genealogie » Belofte van 2960 gulden door Everhard Godfried van Meerten aan de familie van zijn overleden vrouw

Belofte van 2960 gulden door Everhard Godfried van Meerten aan de familie van zijn overleden vrouw

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 1261 (folio 207) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat om Culenborchs Hofstad die verkocht wordt aan het echtpaar Everhard Godfried van Meerten en Elisabeth van Goltsteijn.1

De volledige transcriptie luidt:

“#Maurick#
Everard Godefrid van Meerten promisit sijn hoochedele broeders, zuster, nichten ende neven van zijn zaliger huijssen vrouwe Elisabeth van Goltsteijn tweeduisent negenhondert sestich gulden cum interesse ende daervoor verbonden de gerechte helft van seeckeren uuttenweert groot int geheel omtrent dardenhalven mergen, waervan de wederhelfte bij zijn hoochedele oock bij tochte beseten wordt. Daer oostw. de weduwe van Dirck van Hattum, zuidw. den Bandijck, westw. ende noordw. de grave van Culemborgh. Item huijsinge ende hofstede, boomgaert ende bouwlandt daer zijn hoochedele tegenwoordigh woonde. Vermogens obligatie de dato 6 april 1665 bij den debiteur beteijckent ende alhier geregistreert den 21e april 1665.”

De vrouw van Everhard Godfried van Meerten is in januari 1665 overleden.2 Hij belooft de familie van zijn vrouw 2960 gulden en gebruikt daarbij als onderpand een stuk land van drieënhalve morgen en zijn huis en hofstede. Mogelijk wordt met dat laatste Culenborchs Hofstad bedoeld. Mogelijk verpachtte hij deze hofstad en woonde hij ergens anders.

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A64 (nevenserie), juli 1992, Vrijwillige Rechtspraak Nederbetuwe Banken van Kesteren en Zoelen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 204, 1654-1668 (6e deel; Ravenswaaij en Rijswijk), blz. 27. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Haar gegevens rond de begrafenis zijn hier te vinden: https://oorsprong.info/betaling-van-de-begrafenis-van-elizabeth-van-goltsteijn-1665-in-rekeningen-kerkmeesters-te-maurik/.