Home » Genealogie » Het achtennegentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het achtennegentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het achtennegentigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1981. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Beijer

Op bladzijde 22 tot en met 26 transcribeert L.J. Malherbe een handschrift uit de Universiteitsbibliotheek Utrecht.1 Dit handschrift is te vinden onder nummer 1828 sub 22 en bevat genealogische gegevens over de geslachten Beijer en Van Harn. Het handschrift is ‘voorzien van wapentekeningen met bijgeschreven kleuraanduiding, alsmede losse aantekeningen’. De tekst van het handschrift is gedeeltelijk Latijn en gedeeltelijk Nederlands en dateert volgens de auteur uit het einde van de 16e en begin van de 17e eeuw. “De vele vermeldingen van jaar én datum van overlijden maken aannemelijk dat de schrijvers beschikten over reeds eerder vastgelegde gegevens.” En verder: “De beide fragmenten worden hier weergegeven, aangevuld met enkele gegevens uit losse aantekeningen. Tekstverschillen zijn tussen haakjes geplaatst; de in de noten gegeven toelichting is ontleend aan het gemeentearchief Utrecht, tenzij anders is vermeld.” In dit handschrift komt ook een telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Het begint al met de vermelding van het familiewapen. Op bladzijde 23 staat: “Van Meerten: in zwart een klimmende windhond van zilver.” Waarom Van Meerten? Dat wordt zo duidelijk! Het handschrift begint met Wemar Beijer. “Een ander fragment in dit dossier noemt in zijn plaats: Hans Beijer, ‘edelman geboren tot Robbart boven Colen’, tr. Helena van Wijck, te Utrecht gekomen met bisschop Frederik van Blanckenheijm, die tevoren bisschop van Staatsburg was.” Ze kregen ten minste één zoon: Henricus (Hendrick) Beijer. Hij trouwde met Gertrudis van Meerten. Hendrick overleed op 13 augustus 1473 en Gertrudis overleed op 3 november 1483 (of 1473). Ze liggen beiden begraven te Rhenen. Het echtpaar kreeg vijf kinderen:

  1. Reijnerus Beijer. Het is onbekend met wie hij trouwde, maar hij kreeg een dochter met de naam Adriana Beijer. Zij is anno 1496 getrouwd met Rodolphus.
  2. Wilhelmus Beijer. Hij is ca. 1444 geboren en is overleden in 1525 ‘aetatis suae 81’ en begraven te Utrecht. Hij was priester en kanunnik van St. Marie te Utrecht.
  3. Borro Beijer. Het is onbekend met wie hij trouwde, maar hij kreeg een zoon met de naam Henricus Beijer.
  4. Joannes Beijer. Hij is overleden op Michaelis 1497 (29 september 1499). Hij trouwde met Joanna Ingenulant. Zij is overleden op 26 september 1497 (26 sept. 1499). Ze liggen begraven te Rhenen.
  5. Margareta Beijer. Ook wel ‘mater Joanne’ genoemd. Zij is overleden op 5 oktober 1491.

Op bladzijde 219 wordt nog nagedacht wat er gedaan moet worden met éne Gerrit Beijer.2 Deze komt niet in de aangehaalde genealogie voor. Maar volgens mr. J. Belonje zou deze toegevoegd moeten worden aan de kinderen van het echtpaar hierboven genoemd. Dit is echter onmogelijk omdat er bijna tweehonderdjaar tussen de sterfdag van het echtpaar en de sterfdag van deze Gerrit ligt. “Ik trof namelijk deze bevestiging aan op een dubbele zerk van hardsteen (1 x 2 m.) in de St. Cunera kerk te Rhenen. Die steen was versierd met het wapen Beijer binnen een vierpas: de eenkoppige adelaar op een schild zonder meer. Hierboven was in gothisch letterschrift geplaatst de inscriptie: ‘Herick Beijer En Gertruijt / zijn wijff vir kinder. Onder het wapen volgde daar in Romeinse kapitalen DE ERFGENAMEN VAN GERRIT BEIJER / VAN RHENEN ANNO 1648/D. Wie met deze Gerrit Beijer bedoeld mag zijn blijkt in ieder geval niet uit de genealogie.

Bij het stukje op bladzijde 219 hoort ook nog voetnoot 5: “Ik trof deze zerk aan in september 1925 in het westelijke deel der kerk. Dit vervangt het bericht van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in diens ‘Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Utrecht’, Utrecht 1919, bidz. 144 sub 17 en 18.3

Voetnoten

  1. Het betreft het eerste nummer van de achtennegentigste jaargang.
  2. Het betreft het vijfde en zesde nummer van de achtennegentigste jaargang.
  3. Binnenkort hoop ik dit genoemde werk nog hier op de website te bespreken omdat er verschillende grafschriften en wapenborden uit het geslacht Van Meerten in te vinden zijn.