Home » Scheppingsparadigma » COLUMN: Wereldwijd oordeel

COLUMN: Wereldwijd oordeel

Zelden heb ik zoveel reactie gehad op een column als de column ‘Archeologie in Staphorst’ (OSW 10). In de column gaf ik aan dat de zondvloed een belangrijk scharnierpunt is in de (vroegste) geschiedenis.

Helaas rekenen veel historici en archeologen niet meer met de zondvloed. Ook veel christenen bagatelliseren deze wereldwijde ramp, het zou een mythe zijn of op z’n hoogst een lokale overstroming. Waarom zouden we de zondvloed zo’n belangrijke (wereldwijde) rol toekennen? Hieronder drie redenen (uiteraard zijn er meer te noemen). Allereerst omdat de Genesistekst dat zelf laat zien. Om leven op de aarde te behouden zijn er van elk basissoort een mannetje en vrouwtje nodig (Gen. 7:3). De rest komt om (Gen 7:4 en 23). Noach moet vogels opnemen in de ark (Gen. 7:3). De ‘fonteinen des groten afgronds’ breken open en de ‘sluizen des hemels’ worden geopend (Gen. 7:11). Alleen Noach en zijn gezin overleven de oordeelsramp (Gen. 7:13). Alle hoge bergen ‘onder den gansen hemel’ werden bedekt (Gen. 7:16). De wateren hadden 150 dagen de overhand op de aarde (Gen. 7:24). De duif vindt geen rust en komt terug (Gen. 8:9). In totaal heeft het gezin meer dan een jaar in de ark gezeten (Gen. 8:14). Het Noachitisch verbond wordt gesloten (Gen. 8:21-Gen. 9).

Ten tweede vanwege Gods belofte aan Noach en zijn nakomelingen. Door middel van de regenboog belooft de Heere dat Hij de aarde nooit meer op die wijze (namelijk door water) zal laten vergaan (Gen. 9:13). In Jesaja 54:9 bevestigd de Almachtige dit met een eed. Zijn belofte en deze eed zijn niet betrouwbaar als de zondvloed ‘slechts’ een lokale vloed zou zijn. Immers, ieder jaar is er wel ergens op de wereld een lokale overstroming.

Ten derde vanwege de woorden van de Heere Jezus en Zijn discipelen. De zondvloed geldt als waarschuwend voorbeeld voor de jongste dag. De Heere Jezus laat tijdens Zijn omwandeling op aarde weten dat de dagen vóór de wederkomst zullen zijn als de dagen vóór de zondvloed. (Matth. 24:37-39 en Luk. 17:26-27) Net zoals de zondvloed wereldwijde fatale gevolgen had, zo ook de wederkomst. Net zoals de zondvloed één mogelijkheid ter ontkoming van het oordeel had (ark), zo ook de wederkomst (Ark der Behoudenis). Ook de apostel Petrus ziet de zondvloed als waarschuwend voorbeeld van het naderende oordeel (2 Petr. 2:5 en 2 Petr. 3:3-7).

Het is daarom van fundamenteel belang, dat je mag weten geborgen te zijn in de Ark der Behoudenis (Hebr. 11:7). Ziet u de grote waarde die de Schrift aan de zondvloed hecht? Zijn wederkomst zal net zó zeker komen en absoluut alomvattende gevolgen hebben. “Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?” (Ez. 33:11).

Dit artikel verscheen eerder in het gezinsblad ‘Om Sions Wil’ en is met toestemming van de redactie hier overgenomen. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2023, Wereldwijd oordeel, Om Sions Wil 2023 (15): 11. Hier is wat meer te lezen over ‘Om Sions Wil’.

ANDERE COLUMNS UIT 'OM SIONS WIL' JAARGANG 2023