Home » Onderwijs » Bisschop stelt Kamervragen naar aanleiding van nieuwe leerlijn genderdiversiteit van COC en de doorontwikkeling daarvan

Bisschop stelt Kamervragen naar aanleiding van nieuwe leerlijn genderdiversiteit van COC en de doorontwikkeling daarvan

Vorige week trok een oproep van de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland de aandacht. COC Nederland riep docenten en andere bij de basisschool betrokken mensen op om mee te denken met (het doorontwikkelen van) de nieuwe leerlijn genderdiversiteit. Tweede Kamerlid dr. Roelof Bisschop van de SGP1 stelde op 31 maart 2022 Kamervragen aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma (MA).2 De minister heeft begrijpelijkerwijs nog niet gereageerd op de vragen van Bisschop.

Meedenken?

Pedagoog en projectleider Jeroen Horvers (MSc.) gaf aan dat hij, in zijn afgelopen diensttijd van 2,5 maanden, volop bezig is geweest om genderontwikkeling en seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschool goed in kaart te brengen. Volgens Horvers is het nu de tijd om samen met docenten aan de slag te gaan. Daarom is COC Nederland op zoek naar leerkrachten die samen met COC aan de slag willen gaan om ‘iets supermoois’ te ‘gaan neerzetten wat aansluit bij de onderwijspraktijk!’ Wat wordt er verwacht van de leerkrachten? Twee zaken. Allereerst ‘evalueren, experimenteren en verbeteren van de lessen voor groep 3 en 4 over seksuele- en genderdiversiteit bestaande uit de in 2021 ontwikkelde pilot genaamd Astra’.3 Ten tweede het ‘opzetten, meedenken, experimenteren, testen, evalueren en verbeteren van de lessen voor groep 5 en 6 over seksuele en genderdiversiteit’.4 Via Twitter vroeg ik de belangenorganisatie het volgende: “Is er ook ruimte voor meedenkende docenten die vanuit de Bijbel een andere visie hebben op of een iets andere leerlijn willen neerzetten dan de beoogde COC-leerlijn?” Tot op heden heb ik daar van COC Nederland geen antwoord op gekregen. Het zou goed zijn als docenten, die dichtbij de Bijbel willen staan en leven, betrokken zijn in dit project. Ook leerkrachten in het bijzonder onderwijs krijgen vragen over genderdysforie en transgenderisme.5 Het is daarom goed dat leerkrachten zijn toegerust om hier vanuit een Bijbelse visie aandacht aan te kunnen geven. Uiteraard vanuit een liefdevolle en bewogen pastorale houding en rekening houdend met de gevoeligheden rond dit thema! Dat is niet hetzelfde als met meel in de mond spreken, maar juist de leerlingen helder, duidelijk en liefdevol wijzen op wat de Schrift zegt over het man- en vrouw-zijn en welke verstoringen er zijn opgetreden sinds de zondeval.

Kamervragen

SGP’er dr. Roelof Bisschop, die namens deze partij hoeder is van de portefeuille onderwijs, heeft (ook) vragen bij deze nieuwe leerlijn en de doorontwikkeling daarvan.6 In het document met de Kamervragen aan de minister stelt hij een zestal vragen. Hij stelt ook vragen over de voorbeeldlessen en handleidingen voor de leerkrachten zoals weergegeven in de pilot Astra. Na de eerste vraag of de minister bekend is met het voornemen van COC stelt hij in de tweede vraag hoe de minister denkt over het feit dat COC wil meegeven dat het ‘helemaal niet raar is dat kinderen zich de ene dag een jongetje kunnen voelen en de andere dag een meisje’. Bisschop: “Vindt u, gelet op de huidige professionele en wetenschappelijke kennis van de (ontwikkelings)psychologie, dat scholen zich voldoende rekenschap geven van de intense identiteitsvragen waar leerlingen mee kunnen worstelen als ze vooral meegeven dat het prima is dat ze een fluïde genderidentiteit hebben? Ziet u dit ook als indicatie dat scholen onvoldoende oog hebben voor de sociale en psychische veiligheid van deze specifieke groep leerlingen?” De derde vraag van de politicus gaat over het beperkt voorkomen van situaties van ‘genderincongruentie – of dysforie en non-binaire of fluïde genderidentiteit’. We moeten daarom niet net doen of dit de gangbare en reguliere praktijk zou zijn. De minister wordt gevraagd of hij dit acceptabel vindt. In de vierde vraag vraagt de SGP’er zich af of deze aanpak van COC ‘de psychische integriteit van kinderen voldoende eerbiedigt’, dat geldt zeker in deze ontwikkelingsfase. De minister wordt gevraagd of hij ook ziet dat deze teksten ‘zonder nadere duiding op gespannen voet staan met de zorgplicht voor sociale en psychische veiligheid op school’. De vijfde Kamervraag van dr. Bisschop gaat over het regeerakkoord. In het regeerakkoord wordt volgens Bisschop gesteld dat er ‘geen ruimte mag bestaan voor materiaal dat in strijd is met de waarden van de rechtsstaat’. Gaat de onderwijsinspectie dit lesmateriaal van COC onderzoeken en ook de scholen die dit materiaal gebruiken? De laatste vraag van Bisschop gaat over de subsidiëring van dergelijk materiaal. Bisschop: “Hoe controleert u dat het COC geen subsidie gebruikt voor het ontwikkelen van lesmethoden?

Ten slotte

Wanneer er geen Bijbelgetrouwe docenten meedenken wordt het COC-materiaal eenzijdig. In het materiaal zal dan nauwelijks tot geen rekening gehouden worden met de christelijke normen en waarden. Het is goed dat dr. Roelof Bisschop Kamervragen heeft gesteld. Christelijke schoolbesturen, directeuren en leerkrachten moeten zich blijvend bezinnen op alternatief lesmateriaal waarin het onderscheid tussen genderdysforie én transgenderisme duidelijk gemaakt wordt.7 Of dit al voor de basisschool geschikt is of pas ingezet moet worden in het voortgezet onderwijs moet het onderwerp van discussie zijn. Mijn voorkeur heeft het voortgezet onderwijs of, als dit toch op de basisschool bespreekbaar gemaakt moet worden, de hoogste groepen van de basisschool.

Voetnoten

  1. https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/bisschop-r-sgp.
  2. https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/dennis-wiersma.
  3. De pilot Astra is hier te bestuderen: https://basisschool.coc.nl/.
  4. Zie: https://www.linkedin.com/posts/jeroenhorvers_home-activity-6910579508345499648-EBw3/.
  5. Ik noem ze bewust apart, want m.i. moeten ze los van elkaar gezien worden. Zie: https://oorsprong.info/genderdysforie-is-onder-andere-een-medisch-biologisch-feit-transgenderisme-is-een-ideologie-een-reactie-op-een-scepticus/.
  6. De schriftelijke Kamervragen zijn hier te bestuderen: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z06238&did=2022D12739.
  7. Zie ook hier: https://oorsprong.info/genderdysforie-is-onder-andere-een-medisch-biologisch-feit-transgenderisme-is-een-ideologie-een-reactie-op-een-scepticus/.