Home » Betuwse streekgeschiedenis » Anna van Meerten in ‘Een oude dame in een nieuw Jasje’ – Een herinneringsboekje aan de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk van Rijswijk (Gld)

Anna van Meerten in ‘Een oude dame in een nieuw Jasje’ – Een herinneringsboekje aan de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk van Rijswijk (Gld)

Aan het eind van de vorige eeuw verscheen er een herinneringsboekje naar aanleiding van de voltooiing van de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk van Rijswijk. Rijswijk is een dorpje in Gelderland, in de Gemeente Buren.3

Volgens overlevering zou de kerk gesticht zijn door Suitbertus, een metgezel van Willibrord. Hogendoorn geeft aan dat dit niet meer te achterhalen. Wel wordt het dorpje rond 890 genoemd in een document. De kerk en het dorp heeft in die lange tijd veel te verduren gehad. De schrijver noemt dat op 7 juli 1427 er zelfs een veldslag werd uitgevochten tussen de Utrechtenaren en onder andere de Betuwenaren. De Martinuskerk is genoemd naar St. Martinus die rond 316 na Christus in Hongarije leefde en later bisschop van Tours werd. Over de geschiedenis van deze kerk, de indeling van het kerkgebouw en de restauratie is in dit boekje veel meer te lezen, maar daarvoor verwijzen we u naar de link in de voetnoot. Wat nog wel het vermelden waard is, is dat er in de Rijswijkse kerk zo’n 20 rouwborden hebben gehangen. Helaas verbood de Franse bezetter het hangen van rouwborden in de kerken. De kerkenraad besloot de borden te verwijderen.

“Wat er van die borden terecht gekomen is, is onbekend. Een gedeelte zal ongetwijfeld opgegeten zijn door houtworm. Een ander gedeelte zal waarschijnlijk wel verbrand zijn. Gelukkig reisde rond 1790 een baron d’Yvoy door onze streken. In alle kerken waar hij kwam, tekende hij de toen aanwezige grafzerken, rouwborden en glas-in-lood ramen. Zodoende zijn er afbeeldingen bewaard gebleven van de Rijswijkse borden.”

Anna van Meerten

Hogendoorn beschrijft ook interessante zaken rond de grafkelder in de kerk. Deze bevond zich aan de noordzijde van het koor. Hij geeft aan dat het voor hem onbekend is wie er in deze grafkelder begraven zouden liggen, mogelijk de familie Goltsteijn. De op bladzijde 14 genoemde Albert moet niet verward worden met de man van Hillegonda van Meerten.4 In de kerk ligt ook Gijsbert van Hardenbroek begraven. De tekst in het boekje luidt als volgt:

“Een zerk met het alliantiewapen van Hardenbroek-van Bemmel, waaronder een catrouche in rolwerk tussen een cherub en een doodshoofd met het opschrift: “Int jaer onsse Heere Jesu Christ duysent ses ho[n]dert ende acht sterf ioncheer Gysbert van Hardenbrok maerschalk va[n] Abcaude e[n]de Eemlandt” Gijsbert van Hardenbroek werd maarschalk van Eemland in 1578, van Abcoude in 1584. Hij was eerst gehuwd met Christina van Gellecum. Daarna met Berta van Bemmel, Rijswijkse van geboorte en dochter van Heimerich en Anna van Meerthen. Ze overleden 24 januari 1606. In 1571 krijgt Gijsbert een aantal landerijen in erfpacht in de Breemaat. Na zijn dood gaan die over op zijn weduwe Bertha van Bemmel. Blijkbaar is Berta van Bemmel een heel stuk jonger dan haar man. In 1650 leeft ze nog en krijgt ze ruim 1 ½ ha. In het Neder Broek in erfpacht.”

Veel wordt er duidelijk uit dit citaat. Wie er echter overleden zijn op 24 januari 1606 wordt niet duidelijk. Gaat het hier om Heijmerick en Anna5 of om Christina van Gellicum (maar dan zou de meervoudsvorm niet passen)? Volgens een auteur van de Nieuwsbrief HKK&O zou het hier gaan om de overlijdensdatum van Bertha. Dan is het onjuist dat ze daarna nog leeft en moet de genoemde Bertha die een stuk land in erfpacht krijgt een andere zijn.6

Voetnoten

  1. Ik heb daar al eens over geschreven n.a.v. een boekje van Joke Honders: https://oorsprong.info/rijswijk-telgen-uit-het-geslacht-van-meerten-in-dit-betuwse-dorp/.1 In deze kerk ligt een echtpaar begraven dat verbonden is aan het geslacht ‘Van Meerten’, zo wordt beschreven in dit boekje.2Hogendoorn, A.J.G., z.j., ‘Een oude dame in een nieuw Jasje’. Meer dan 200 jaar opknappen herstellen en verbouwen. Ter herinnering aan de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk van Rijswijk (Gld) (Rijswijk: Eigen beheer). URL: https://www.martinuskerk-rijswijk.nl/wp-content/uploads/2018/06/oude-dame-in-nieuw-jasje.pdf.
  2. Deze Albert was getrouwd met Belia Grauwerts: https://www.menso.se/Menso/4158.html. Meer informatie over Hillegonda is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
  4. https://oorsprong.info/de-tiende-jaargang-van-de-nieuwsbrief-hkko-over-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/.