Home » Genealogie » Anderhalve morgen bouwland van de erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

Anderhalve morgen bouwland van de erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 328 (folio 222-222v.) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over de al eerder hier aangehaalde Peter van Meerten en Jantje van Lienden, die in 1764 blijkbaar al overleden zijn. Hun hier genoemde kinderen zijn: Bart van Meerten, Jacob van Meerten, Hendrik van Meerten en Adriaantje van Meerten.1

“#Transport van de erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden echteluijden aan Dirk van de Haar en IJzabel van Wijk echteluijden.#

De gezamentlijke erfgenamen van wijlen Peter van Meerten en Jantje van Lienden in leeven echteluijden, met namen Bart van Meerten en Anna Margrieta Humars echteluijden, Jacob van Meerten en Margrita van Brink echteluijden, Hendrik van Meerten en Adriaantje van de Peppel echteluijden, en laatstelijk Willem van Merkesteijn en Adriaantje van Meerten echteluijden, de vrouwen cum tutore marito, hebben in vrijen eijgendom getransporteert aan ende ten erffelijke behoeve van Dirk van de Haar en IJzabel van Wijk echteluijden, zeekere anderhalve mergen bouwland geleegen onder den kerspel van Ingen op Klinkenberg, oost de gemeene straat, west en zuijden de Kesterse Weetering en noorden Willem Barten van Lienden of wie etc. (zie hieronder, JvM) bekennende de transportanten van de koopspenningen ter somma van hondert vijfentwintig guldens voldaan ende betaalt te zijn met belofte van vrijiing en whaaring, zijnde het voorschreven goed belast met de onderhouding van het zandpad als van ouds, vermoogens transport van den 10e julij 1763 geschreeven op een zegel van agt guldens en door de transportanten echteluijden en geërfde getuijgen beteekent. Geregistreert den 5e maart 1764.

#Solvit den 40e penning met drie guldens 1 stuijver 8 penningen op den 1e jannuarij 1762.#”

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A219 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (3e deel 1756-1764), blz. 40. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.