Home » Genealogie » Overname van huis, hof en boomgaard door Hendrik van Meerten en Adriaantje van de Peppel in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

Overname van huis, hof en boomgaard door Hendrik van Meerten en Adriaantje van de Peppel in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 332 (folio 223-223v.) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over de al eerder hier aangehaalde Peter van Meerten en Jantje van Lienden, die in 1764 blijkbaar al overleden zijn. Hun hier genoemde kinderen zijn: Bart van Meerten, Jacob van Meerten, Hendrik van Meerten en Adriaantje van Meerten. Hendrik neemt hier het voorouderlijk huis van vader Peter en moeder Jantje over.1

Transport van de erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden echteluijden, aan Hendrik van Meerten et uxor.”

De gezamentlijke erfgenaamen van wijlen Peter van Meerten en Jantje van Lienden echteluijden, met namen Bart van Meerten en Anna Margrieta Humars echteluijden, Jacob van Meerten en Margrieta van Brink echteluijden, Willem van Merkesteijn en Adriaantje van Meerten meede echteluijden, hebben, de vrouwen cum tutore, gecedeert ende getransporteert aan ende ten erffelijke behoeve van Hendrik van Meerten haaren broeders en Adriaantje van de Peppel echteluijden zeker huijs, hof en het boomgaartje daar annex, zijnde groot in zijn bepaaling ongeveer een half hont, staande ende geleegen in het dorp van Ingen oost en noorden oost en noorden de gemeene straat, west Dirk van Hoeven en zuijden de weduwe van Gerrit van der Horst ofte wie etc., bekennende de transportanten van de koopspenningen ad driehondert guldens voldaan ende betaalt te zijn met belofte van vrijing en whaaring, zijnde het voornoemde goed alleen belast met de onderhouding van het ordinaire zandpad als van ouds, vermoogens transport van den 10e julij 1762 geschreeven op een zegel van 24 stuijvers en door de transportanten en geërfde getuijgen beteekent. Geregistreert den 14e maij 1764.

#Solvit den 40e penning met seven gulden tien struijvers op den 5e julij 1762.#

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A219 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (3e deel 1756-1764), blz. 41. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.