Home » 2022 » oktober (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: oktober 2022

Overlijdensakte van Gerrit Stunnenberg (1872-1874)

Overlijdensakte van Gerrit Stunnenberg (1872-1874) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit Stunnenberg (1872-1874) weergegeven.1 Op 3 maart 1874 verscheen Peter Stunnenberg (1836-1913) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om het overlijden van zijn zoon aan te geven. Peter was acht en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Klaas Ramkema (±1806-1880). Klaas was acht en zestig jaar oud en veldwachter van beroep. Peter verklaarde dat Gerrit op 2 maart 1874 om zes uur in de avond is overleden in de ouderdom van 23 maanden. Gerrit woonde in Opheusden en is daar geboren op 2 april 1872.2 Gerrit was een zoon van Peter Stunnenberg en Gerritje van Meerten (1836-1904).3 Gerritje was ten tijde van het overlijden van Gerrit zonder beroep.

Voetnoten

Geboorteakte van Gerrit Stunnenberg (1872-1874)

Geboorteakte van Gerrit Stunnenberg (1872-1874) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerrit Stunnenberg (1872-1874) weergegeven.1 Op 3 april 1872 verscheen Peter Stunnenberg (1836-1913) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren. Peter was zes en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij verklaarde dat Gerrit op 2 april 1872 om negen uur in de avond is geboren te Opheusden. De naam van zijn moeder was Gerritje van Meerten (1836-1904).2 Gerritje was bij de geboorte zonder beroep. Peter had twee getuigen meegenomen: (1) Klaas Ramkema (±1806-1880), zes en zestig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Michiel Lindner (1833-1881), acht en dertig jaar oud en broodventer van beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Kesteren.

Voetnoten

Wiskunde helpt schepping begrijpen

Een prima beschrijving van geloof kunnen we vinden in de Bijbel: het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (Hebreeën 11:1). Het bestaan van God kan niet met menselijke redeneringen bewezen worden, maar wordt als waarheid vanbinnen beleefd.

Wiskunde daarentegen wordt gebruikt om waarheden met behulp van stellingen te bewijzen. Hiervoor worden getallen, structuren en patronen bestudeerd. In het alledaagse leven wordt wiskunde vooral gebruikt voor berekeningen en meetkunde. Het Nederlandse woord „wiskunde” is afgeleid van het woord „wisconst”: de kunst van wat gewis en zeker is. Dit woord werd voor het eerst gebruikt door Simon Stevin in de 17e eeuw.

Er zijn (tenminste) drie verschillende filosofische opvattingen over wiskunde. Het intuïtionisme vindt dat wiskundige structuren door de menselijke geest ontwikkeld zijn en niet echt bestaan (denk aan oneindigheid). De platonische stroming vindt dat wiskundige structuren wel bestaan als een wereld op zich, en dat de mens dat alleen heeft ontdekt. Het formalisme tot slot geeft de wiskunde geen zelfstandig bestaan, maar herleidt het tot symbolen en formele systemen.

Welke vormen van wiskunde kunnen in relatie met Gods schepping gebracht worden? Laten we een aantal verschillende deelgebieden nader beschouwen.

Logica

Logica is een onderdeel van de wiskunde dat veel gebruikt wordt om stellingen op een formele manier te bewijzen. Deze heldere redeneertechniek kan helpen om begrippen als alomtegenwoordigheid, almacht, alwetendheid, zonde en verzoening beter te begrijpen. In de Heidelbergse Catechismus vinden we veel logische redeneringen terug, zoals in de redenen waarom de Middelaar een waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijk waarachtig God moet zijn.

Logica is ook gebruikt in de onvolledigheidsstellingen van Gödel. Deze stellingen laten zien dat een wiskundig systeem altijd onvolledig of inconsistent zal zijn, en daarnaast nooit gebruikt kan worden om zijn eigen consistentie te bewijzen. Hiermee wordt aangetoond dat de wetenschap altijd te beperkt zal zijn om alles te kunnen begrijpen.

Analyse

Binnen de Analyse wordt het limietbegrip veel gebruikt. Daarbij wordt onderzocht hoe functies zich gedragen als het argument naar nul of oneindig gaat. Voor het menselijk verstand zijn de oneindigheid van God en de eeuwigheid moeilijk te bevatten. Het limietbegrip kan helpen om dit beter te begrijpen.

Statistiek

Met behulp van Kansrekening en Statistiek kan aangetoond worden dat de kans dat leven ontstaat via evolutionaire ontwikkelingen heel klein is. Er zijn ontzettend veel zeer zeldzame toevalligheden nodig voor het ontstaan van ons universum. Zonder een van die voorwaarden zou leven niet mogelijk zijn (fine-tuning argument).

Optimalisering

Met enige kennis over Optimalisering kunnen we verwonderd zijn over de efficiëntie op aarde, en zien hoe optimaal alles geschapen is. Denk bijvoorbeeld aan de gulden snede, een verhouding die niet alleen intrinsieke schoonheid bevat, maar die er ook voor zorgt dat een cirkelschijf op de meest efficiënte manier gevuld wordt (bloemblaadjes, zaden, kelkbladeren).

Modellering

De kennis van wiskundige Modellering kan gebruikt worden om zaken als bloedstolling en wondgenezing beter te begrijpen. Bloedstolling wordt beschreven met maar liefst veertig vergelijkingen voor veertig verschillende stoffen. Een van die stoffen is pas na een maand nodig voor genezing van de wond! Mijn collega merkte eens op: „Je moet een groot geloof (in de evolutietheorie) hebben om te denken dat dit door toeval ontstaan is.”

Ook het begrip chaos kan met modellering bestudeerd worden. Als voorbeeld van een chaotisch systeem wordt vaak de vlinder van Lorenz gebruikt. Lorenz beweerde dat een vleugelslag van een vlinder in Brazilië een paar maanden later een tornado in Texas zou kunnen veroorzaken. Dit voorbeeld geeft de grenzen van de voorspelbaarheid aan. De toekomst ligt niet vast door alleen de beginvoorwaarden: sturing van God is onvermijdelijk om tot een bepaalde uitkomst te komen. Daarnaast blijkt hieruit dat het heel onwaarschijnlijk is dat planetenbewegingen en het klimaat miljoenen jaren constant zijn, hetgeen nodig is volgens de evolutietheorie.

Meetkunde

Meetkunde kan gebruikt worden om de verschillende dimensies te begrijpen. De moderne natuurkunde en wiskunde maken gebruik van hoge dimensies om de bouwstenen van materie te beschrijven. Wat de effecten zijn van meer dan vier dimensies (drie plaatsdimensies en een tijdsdimensie) is heel moeilijk te begrijpen. Iets van deze worsteling is te zien in het boekje Flatland (platland) waar tweedimensionale wezens proberen te begrijpen dat de ‘echte’ wereld uit drie dimensies bestaat.

Numerieke Wiskunde

Tenslotte kan Numerieke Wiskunde gebruikt worden om zaken als afrondfouten, stabiliteit en extrapolatie te begrijpen. De meeste metingen en modellen dateren van de afgelopen honderd jaar. Wetenschappers gebruiken extrapolatietechnieken om uitspraken te doen over de oorsprong van de wereld, die miljoenen jaren geleden ontstaan zou zijn. Vanuit de wiskunde is bekend dat dit absoluut niet mogelijk is, en geen reële voorstelling van de werkelijkheid geeft.

Wiskunde kan op allerlei manieren gebruikt worden om de schepping beter te begrijpen en te bewonderen. De complexiteit en structuur van de schepping maken het ongeloofwaardig om te stellen dat er geen Schepper is.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van het Reformatorisch Dagblad. Het artikel is hier te vinden.

Hebben chimpansee en mens een gemeenschappelijke voorouder? – Dr. Peter Borger sprak op Nederlands congres d.d. 26 februari 2021

Op 26 februari 2021 organiseerde ik, Jan van Meerten, namens Logos Instituut, een congres over ‘Geloof en Wetenschap’. Moleculair bioloog dr. Peter Borger sprak over de vraag of chimpansee en mens een gemeenschappelijke voorouder hebben. Deze video is, met dank aan Geloofstoerusting, gepubliceerd en hieronder te bekijken.

God spreekt werkelijk – Paul en Hoek stellen fundamentele vragen aan de orde over openbaring en ervaring

Tegelijk verschenen twee boeken met dezelfde sprekende titel ‘Een stem uit de hemel‘. Het eerste boek is een roman en gaat over de botsing tussen geloof en ongeloof. Het tweede boek is bepaald geen fictie. Het is een kloek en gedegen studieboek van dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek.

Het eerste boek laat ik nu voor wat het is. Overigens komt ook in het tweede boek de botsing tussen geloof en ongeloof volop aan de orde. De beide auteurs zijn emeritus hoogleraar respectievelijk in het Oude Testament en in de Systematische theologie. Het is een goede gedachte om vanuit verschillende disciplines te komen tot een gezamenlijke aanpak, ook al leest het geheel wel als twee boeken in één band. Het boek is keurig uitgegeven en voorzien van beknopte registers van bijbelteksten, onderwerpen en personen. Wie het werk van beide auteurs kent, zal veel herkennen uit hun eerdere publicaties.

Gods stem

De kernvraag van deze studie is: wat gebeurt er precies wanneer God tot mensen spreekt? Dat is een verbluffend eenvoudige vraag, die bij elke bijbellezer opkomt, maar nauwelijks gethematiseerd is. ‘God zei tegen Mozes…’ Meestal vragen we vervolgens wat God zei, of waarom. Maar dit boek stelt de voorvraag: wat doet God wanneer Hij spreekt? Wat is er gebeurd? Heeft Mozes de stem van God gehoord? Hoe dan? Letterlijk?

Volgens de academische theologische wetenschap, zoals die sinds de Verlichting gangbaar is, heeft God nooit echt gesproken. Mozes is slechts tot de overtuiging geraakt dat hij God hoorde. De Bijbel wordt dus antropologisch en subjectief gelezen: wat hebben mensen ervaren?

Beide hoogleraren zijn congeniaal in hun overtuiging dat op deze wijze geen recht wordt gedaan aan de Schrift. Zij beklemtonen dat God werkelijk heeft gesproken, objectief. Dat heeft uiteraard allerlei consequenties voor het gezag van de Bijbel en voor de manier waarop wij die lezen. Al lezende leren wij niet welke ervaringen Mozes en anderen hebben opgedaan. We horen wat de HEERE God ons zegt. ‘En God zei’, geeft een ‘krachtdadige Goddelijke werkzaamheid’ (p. 27) weer, ook al is de Bijbel geschreven in menselijke bewoordingen.

Inventarisatie

Dr. Paul neemt het eerste deel van het boek voor zijn rekening. Hij gaat minutieus vrijwel alle teksten langs in zowel Oude als Nieuwe Testament, waar sprake is van openbaring. Hij inventariseert en rubriceert: God spreekt met Zijn stem, door dromen, visioenen, profetie, orakels, urim en tummim, schepping en geschiedenis etc. Ook weegt hij nauwgezet de verschillende woorden die de Bijbel daarbij bezigt. Na een hoofdstuk over het spreken van goden in het Nabije Oosten en in de apocriefen en pseudepigrafen komen uiteindelijk de conclusies.

Dr. Paul pleit ervoor de werkelijkheid van het spreken van God ernstig te nemen, ook wanneer het gaat over de datering van de bijbelboeken. Hij wil Genesis 1-3, Jona en Job ‘historisch’ lezen. Een spannende vraag is wel wat in dit verband ‘historisch’ betekent. Letterlijk staat tegenover vrij, objectief tegenover subjectief. Al deze woorden zijn in de geschiedenis van de uitleg (en van de filosofische hermeneutiek) een eigen leven gaan leiden. Daarnaast roept het lezen van dit boek bij mij de vraag op of de bijbeltaal zelf aanleiding geeft om na te denken over meer mogelijkheden dan alleen ‘vrij’ tegenover ‘letterlijk’.

Openbaring

Dr. Hoek komt in het tweede deel tot een systematisch onderzoek naar dergelijke vragen. Wat is openbaring? Hij wijst de positie van Schleiermacher en Kuitert beslist af: hun wereldbeeld is gesloten, waardoor ze blijven steken in menselijke ervaring. Echter: God spreekt werkelijk. Zijn openbaring is geconcentreerd in Christus en is relationeel van aard. Hoek schrijft een verhelderende paragraaf over het begrip ‘accommodatie’. Hij neemt het op voor het begrip ‘inerrancy‘, mits we niet vervallen in sciëntisme. De achterliggende filosofische discussies (Gadamer, Ricoeur) spelen mee, maar krijgen geen expliciete aandacht. Dr. Hoek wil dat we onbevangen omgaan met de resultaten van de kritische wetenschap, hoewel we de vooronderstellingen niet delen. Tekstkritiek is nuttig en nodig. De Bijbel geeft ons ‘profetische belichting van de geschiedenis’ (p. 261). De Bijbel is niet uit de hemel gevallen, ook niet op aarde bedacht. De Bijbel is op aarde gegroeid door openbaring uit de hemel. De scopus van de Schrift is Christus, maar daarmee is niet gezegd dat wij een kern mogen aanwijzen die méér gezag heeft dan bijbelgedeelten aan de rand van de Bijbel (tegen Berkouwer). Het is niet aan ons om te schiften. Hoek bespreekt en evalueert de Schriftleer van Bultmann, Barth, Bavinck en Kuyper.

Over Genesis 1-3 schrijft dr. Hoek: De Bijbel ‘is fundamentele waarheid over onze werkelijkheid. De schrijver van Genesis 1-3 is boven zijn eigen historische beperktheid uitgetild om zo eenvoudig en kernachtig te vertellen hoe God alles maakte. Daarmee overschreed hij zijn kennishorizon.’ (p. 298) Zo’n zin zet tot nadenken en vraagt om verder onderling beraad.

IJkpunten

Dr. Hoek reikt acht waardevolle hermeneutische ‘ijkpunten’ aan (p. 320-329). Deze passage vormt, wat mij betreft, het hoogtepunt van het hele boek. Hoek heeft oog voor het feit dat mensen in verschillende culturen de Bijbel met andere ogen lezen. Wat betekent dat? Is het aan ons mensen gegeven te kunnen onderscheiden tussen meaning en significance van bijbelteksten? Hoe doe je dat? Helpt onze cultuur ons daarbij?

Aan het einde van het boek waardeert dr. Hoek de gave van de profetie, niet als aanvulling op de openbaring, wel als toepassing daarvan. Dat roept de vraag op hoe hij zou oordelen over het voorstel van Vanhoover om als kerk een nieuwe act te spelen in het drama van de weg die God met mensen gaat. Bij vragen over auteurschap en wording van de canon ontbreken de namen van bijvoorbeeld Martin Hengel, Donald Carson en Richard Bauckham. In de literatuurlijst staan namen van onder ons veel gelezen auteurs als Arnold Huijgen en Bert Loonstra, maar hun bijdragen worden niet expliciet geduid.

Uit bovenstaande bespreking mag duidelijk zijn dat dit boek mij heeft aangezet tot hernieuwd nadenken over theologische uitgangspunten. Beide hoogleraren bieden ons een waardevol boek, dat richting wijst aan geïnteresseerde gemeenteleden, studenten en predikanten. Met name in de hoofdstukken 20 en 21 komen fundamentele vragen aan de orde over openbaring en ervaring, het gezag van de Schrift, geloof en bijbelwetenschap, en de hermeneutiek. Die beide hoofdstukken verdienen nadere toelichting, verdieping, precisering, doordenking en bespreking.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Waarheidsvriend. De volledige bronvermelding luidt: Verhoeven, J.A.W., 2022, God spreekt werkelijk. Paul en Hoek stellen fundamentele vragen aan de orde over openbaring en ervaring, De Waarheidsvriend 110 (38): 10-11 (artikel).

Klonken er bazuinen rond Jericho? – Dr. Peter van der Veen sprak op Nederlands congres d.d. 26 februari 2021

Op 26 februari 2021 organiseerde ik, Jan van Meerten, namens Logos Instituut, een congres over ‘Geloof en Wetenschap’. Bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen sprak over zijn gelijknamige (Duitstalige) boek ‘Klonken er bazuinen rond Jericho?’. Dr. Van der Veen sprak over de archeologie rond Jericho en de intocht van de Israëlieten in Kanaän. Volgens critici zouden er in die tijd geen bazuinen rond Jericho geklonken hebben. Deze video is, met dank aan Geloofstoerusting, gepubliceerd en hieronder te bekijken.

‘Alles is doordrenkt van het evolutionisme’ – Onze jongeren in het hoger onderwijs

Wie door zijn studie meer tegenstrijdige opvattingen moet verwerken dan anderen, begrijpt het spreekwoord; hoge bomen vangen veel wind. Dat geldt ook voor allerlei wind van leer. Omdat je in je studie in het hoger onderwijs meer verantwoordelijkheid krijgt dan anderen, volgen hier tien aanbevelingen.

1. Onderzoek of het Gods wil is dat je hoger onderwijs gaat volgen

De Heere Jezus sprak een gelijkenis uit over het gebruik van talenten. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de hoeveelheid talenten die je kreeg, maar om een goed gebruik ervan. Je moet ze niet begraven, maar ermee woekeren. Je moet de gaven die je kreeg, gebruiken zoals God dat wil, dus om dienstbaar te zijn voor Hem en voor de naaste.

2. Zoek deskundige begeleiding om de juiste studierichting te kiezen

Niet iedereen heeft een helder zicht op de gaven die hij of zij meekreeg. Op de middelbare school kunnen ze je helpen een keuze te maken voor je studierichting. Let er wel op dat je drijfveer niet moet zijn een beroep te kiezen waar je het meeste kunt verdienen, of waar je de hoogste eer kunt krijgen, of nog iets anders dat we niet tot ons levensdoel mogen maken. Ons hoogste verlangen moet zijn Gods wil te doen in ons leven. De Westminster Catechismus vraag 1: Wat is het hoogste doel van de mens? Om God te verheerlijken en zich eeuwig en volkomen in Hem te verheugen.

3. Blijf zo mogelijk thuis wonen

Bij het wegtrekken uit huis verlies je niet alleen sociale controle (die voor iedereen goed is!), maar je verspeelt ook veel tijd door dingen te moeten doen die thuis voor je gedaan worden. Is de reistijd bezwaarlijk, bedenk dat je in de trein meestal goed lezen of studeren kunt. In studentensteden zijn de verleidingen veel, om meegezogen te worden in een verkeerde tijdsbesteding. Ga je toch op kamers, zoek dan aansluiting bij een gemeente van ons kerkverband.

4. Besef dat kennis van de geloofsleer, zoals in de belijdenisgeschriften vastgelegd, noodzakelijk is

Je zult meestal studeren te midden van andersdenkenden. Je wordt dan voortdurend aangesproken op jouw overtuiging. Als er liefde voor de waarheid in je hart is, wil je er misschien weleens iets over vertellen aan anderen, want de Heere wil dat we Hem belijden voor de mensen. Wat is het dan nodig dat je de Bijbelse geloofsleer goed kent. Heb je nog geen belijdenis gedaan, volg dan tenminste de catechisaties trouw. Ook zijn er studentenverenigingen waar men aandacht geeft aan je geestelijke wapenrusting voor de goede strijd.

5. Onderhoud het contact met je ouders optimaal

Probeer thuis het gesprek open te houden en zoveel mogelijk iets te vertellen over wat je tijdens je studie bezighoudt. Het is fijn voor ouders als hun studerende kinderen niet steeds van hen wegkijken, maar oog en hart hebben en houden voor thuis.

6. Onderhoud de contacten met je thuisgemeente en kerkverband

Soms is het voor ouders moeilijk je goed te begeleiden in je studie. Gelukkig is er vanuit onze gemeenten de mogelijkheid om de contacten met je kerkelijke gemeente goed te onderhouden. Geef je studie en je adres door aan de kerkenraad en/of de werkgroep studenten (www.werkgroepstudenten.nl).

7. Als je op kamers bent gaan wonen, laat je dan niet verleiden tot een losbandig kerkelijk leven, waardoor je dreigt los te weken van je kerkverband

Vaak ontwikkel je een kritische houding tegenover wat je meekreeg bij je opvoeding en brengt je leeftijd mee dat je iets nieuws zoekt. Je wordt echter gemakkelijk door schone schijn meegezogen, terwijl je het wezen van de boodschap van je thuisgemeente over het hoofd ziet. Zoek liever gefundeerd te worden in de waarheid dan door oppervlakkige nieuwigheden betoverd te worden.

8. Zoek in je studie een gezond kritische houding vanuit Bijbelse normen

Leg de normen van Gods Woord en onze belijdenis naast wat je allemaal in je studie wordt voorgehouden. Neem niet alles klakkeloos aan. Alles is doordrenkt van het evolutionisme en van een gelijkheidsdenken dat niets meer met scheppingsinstellingen te maken wil hebben. Juist op dit terrein hen je ondersteuning nodig vanuit de geloofsleer en je kerkverband.

9. Onderhoud zo mogelijk goede contacten met studiegenoten

Vooral als je niet meer thuis kunt wonen, is dit nodig. Je weet uit Bunyans ‘Christenreis‘ hoe goed het voor Christen was toen hij gezelschap kreeg op zijn weg. Dat mag jij ook vragen op de weg die je gaat; mocht het de smalle weg toch zijn naar het eeuwige leven!

10. Begin iedere dag met het tijd nemen voor gebed, Schriftlezing en meditatie

Je dagindeling is tijdens je studie meestal anders dan voorheen. Probeer een goede orde aan te houden. Zet het belangrijkste voorop. Neem de tijd voor je persoonlijke gebed en breng al je noden bij de Heere. Lees voor jezelf ordelijk in Gods Woord, zo mogelijk met een verklaring erbij. Lees andere goede boeken, ook van oudvaders, die tot rijke zegen kunnen zijn. Ga je weg niet alleen, maar zoek leiding, met name van de overste Leidsman en Voleinder des geloofs: de Heere Jezus Christus.
Dit artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen uit het De Saambinder. De bronvermelding luidt: Meeuse, C.J., 2022, Onze jongeren in het hoger onderwijs, De Saambinder 100 (47): 5.

Christelijke Apologeet (3) – Wat is presuppositionele apologetiek? (deel 2)

Het YouTube-kanaal Christelijke Apologeet van Chris Verhagen (MSc.) bevat een aantal video’s die relevant zijn voor het debat over geloof, apologetiek en wetenschap. We willen graag díé video’s delen die raakvlakken hebben met dit gecombineerde thema. Met dank aan de Christelijke Apologeet voor het delen van deze video’s.

De zondvloed, Schriftgezag én natuurwetenschap – Kijkt u mee met het congres via de livestream? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 22-10-2022

Morgen, of als u deze nieuwsbrief zaterdag leest: vandaag, is het zover. Er is eindelijk weer eens een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘. Dankzij Kees van Helden en Albert Holtvluwer van Logos Instituut kan dit congres in Hardinxveld-Giessendam doorgang vinden. Dankzij Marcel Vroegop van Geloofstoerusting is er een livestream. Mocht u een deel van de dag verhinderd zijn dan is het altijd mogelijk om via Oorsprong (een deel van) het congres te volgen. Half liggend/half zittend in zijn bed is Jan van Meerten wel aanwezig in de chat van de livestream. Mocht u vragen willen stellen over (de inhoud van) dit congres dan kunt u deze ook sturen naar info@oorsprong.info. 

De livestream is gelukkig ook nog achteraf te bekijken (via deze pagina). Helaas is de chatfunctie dan wel uitgeschakeld, maar het mailadres is altijd bereikbaar. Het congres zal worden gehouden in De Bron in Hardinxveld-Giessendam, Maasstraat 1. We hopen dat het een mooie dag zal worden. Mocht u het congres willen ondersteunen met een financiële bijdrage, dan hier wat informatie daarover. Het openingswoord wordt gedaan door Kees van Helden. Helaas kan Jan van Meerten vanwege gezondheidsredenen dit niet doen. Na deze opening spreekt nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk. Na deze theologische lezing wordt sterrenkundige dr. Peter Korevaar aan het woord gelaten. Hij zal spreken over de uniciteit van de aarde. Elke lezing wordt afgewisseld door een korte pauze zodat u even de benen kunt strekken of met uw buurman kunt praten. Na een kleine pauze spreekt (fysisch) geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het rekolonisatiemodel. Hoogerduijn had deze week zijn lezing al gereed en dit zal een mooie ‘vertoning’ worden. Na Hoogerduijn en na de wat ruimere lunchpauze spreekt fytopatholoog dr. Gert Kema over de rol van schimmels in Gods schepping. Om half drie volgt moleculair bioloog dr. Peter Borger met een lezing over baranomen en soortvorming. De congresdag wordt afgesloten met een lezing van industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar over scheppingsgeloof en rentmeesterschap. In de avond kunt u nog thuis op de bank twee lezingen bekijken. De eerste is van bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over biosystematiek en de tweede is van paleontoloog dr. Matt McLain over zoogdierachtige reptielen (mammal-like reptiles). De laatste twee lezingen zijn in het Engels. De laatste twee presentaties, die speciaal voor dit congres zijn opgenomen, hebben we al gezien en als alle lezingen zo mooi zijn als deze twee dan wordt het een geslaagde dag! We zien uit naar morgen! U ook?

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) De tong van de kolibrie onthult Intelligent Design (een korte filmfragment van Illustra Media).
(2) Toon pastorale bewogenheid met mensen met genderdysforie (geschreven door dr. Jan Hoek).
(3) Het vieren van Gods schepping in 2020 – Verslag van een CORE-conferentie (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De aarde bouwen en bewaren – Leven in een veranderende wereld (geschreven door dr. ir. Steef de Bruijn).
(5) Kan de evolutietheorie geen onderdeel zijn van een geestelijke strijd? – Reactie op dr. Van den Brink in de ‘evolutietheorie is lariekoek’-discussie (geschreven door dr. ir. Erik van Engelen).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 24 november 2022 D.V.

Rondom het congres 2022 (3) – Ben jij aanwezig voor het openingswoord?

Morgen (22 oktober 2022 D.V.) vindt het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ plaats in Hardinxveld-Giessendam (De Bron). Van diverse kanten krijg ik de vraag wie het openingswoord doet en of de vraagsteller(s) mij nog kunnen spreken na afloop van of voorafgaande aan het openingswoord. Hieronder een kort antwoord.

De afgelopen tijd zijn de hartritmestoornissen vanwege hartfalen door de spierdystrofie van Becker weer wat toegenomen. We proberen dit met medicijnen onder controle te krijgen, maar dat is nog een lange weg. Vandaag hebben we het ziekenhuis nog bezocht om een MRI-scan van het hart af te nemen. De uitslag van deze scan volgt binnen twee weken. De artsen bespreken dan hoe het hart functioneert, wat de pompfunctie is, maar ook wat de vermoedelijke vervolgstappen zullen of moeten zijn. Toenemende hartklachten zorgen ervoor dat ik meer bedlegerig ben geworden de afgelopen weken. Het kost ontzettend veel energie. Daardoor lukt het niet om fatsoenlijk achter de katheder te staan en het openingswoord te doen. Het congres live bijwonen is ook teveel gevraagd. Gelukkig kan ik wel half zittend/half liggend de chat bij de livestream ‘bedienen’. Zo kan ik toch nog een steentje bijdragen aan het congres. Gelukkig was Kees van Helden bereid het openingswoord op zich te nemen. Ik ben hem daar heel erg dankbaar voor!

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2022'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2022‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum, Geloofstoerusting en Logos Instituut en gehouden op 22 oktober 2022.