Home » Betuwse streekgeschiedenis » Protocol over (een deel van) de erfenis van Wouter Brandse van Schaerdenburgh en Jantje van Meerten

Protocol over (een deel van) de erfenis van Wouter Brandse van Schaerdenburgh en Jantje van Meerten

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 112 weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Deze uitgebreide akte gaat over de erfenis van Wouter Brandse van Schaerdenburgh en Jantje van Meerten.1

De volledige transcriptie van dit protocol luidt:

Protocol 112 (folio 95v. – 96)

Antonie van Heemert en Johanna van Schaerdenburgh, Cornelis Jacobse en Anna Judith van Schaerdenburgh, Peter van Meerten en Jantje van Lienden, Dirk van Meerten en Gerritje de Koninck te saame eghteluijden, sij vrouwe cum tutore marito, Jan van Schaerdenburgh, Adriana van Donselaer en Hillebrandus van Schaardenburgh cum tutore, volgens volmagt van dato den 30e december 1741 tot Cokengen voor gerigtsluijden gepasseert voor gerights ons geërfdens voorgelesen en voor goed gekeurt t’same met de nabenoemde copersse erffgenaamen van Wouter Brandse van Schaerdenburgh en Jantje van Meerten in leeven echtelieden, hebben verkogt en getransporteert en sulx voor 5/6  parten aan Geertje van Meerten die 1/6 part competeert den eijgendom van seker huijsinge, hoff en boomgaardt met twee ackeren weijlandt groot ongeveer eene mergen vijff en een halff hond in den kerspel Ingen op den Brenck geleegen, daar naast gelant is oost de straat, west Willem van Beekhoff, zuijden Arent van Beekhoff en west de verkooperen selvs, belast met een rentje van 13 stuijvers 12 penningen aan de Kerk te Ingen met een door- off uijtwegh, het onderhouden van ’t sandpat sooverre deese hoffsteede sig uijtstrekt liggende, verders dit goed en twee hond toebehoorde Arend van Beekhoff tesamen onder de last van 1/3 van 8 voeten dijkx ontredt den affwegh te Wiel, welke dijk geheel getransporteert sij aan gemelte Arend van Beekhoff, bekennende sij comparanten van de totale coopspenningen van de 5/6 parten ter somma van tweehondert sevenendartigh guldens tien struijvers voldaen te weesen met belofte om aller voorkommer daar van aff te doen tot den jaare 1741 incluijsive, vermoogens transport van den 5e jannuarij 1742 door de transportanten beneevens twee geërffde getuijgen onderteekent. Geregistreerdt den 1e februarij 1746.

Het gaat hier om (een deel van) de erfenis van het echtpaar Wouter Brandse van Schaerdenburgh en Jantje van Meerten. Zij zijn waarschijnlijk rond 1741 overleden. Jantje was de dochter van Jacob van Meerten en Hendersken van Roothuijsen. In het protocol hierboven worden vier kinderen van dit echtpaar genoemd: Peter van Meerten (en zijn vrouw Jantje van Lienden), Dirk van Meerten (en zijn vrouw Gerritje de Koning), Jantjen van Meerten (en haar man Wouter van Schaerdenburgh) en Geertjen van Meerten. Dochter Adriaentjen is kennelijk al overleden, of in ieder geval hier niet in beeld.

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A217 (juli 1997), Protocol van Bezwaar Kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (1e deel 1739-1748), blz. 35-36. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.