Home » Genealogie » Panding van de goederen van Wouter Brantsen van Schaerdenburg en Jantje van Meerten

Panding van de goederen van Wouter Brantsen van Schaerdenburg en Jantje van Meerten

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 45 weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Deze akte gaat over een panding door Coenraedt de Graeuw van de goederen van wijlen de echtelieden Wouter Brantsen van Schaerdenbug en Jantje van Meerten1.2

De volledige transcriptie van het protocol luidt:

Protocol 45 (folio 67v.-68)                                                                                                               #Panding#

Coenraedt de Graeuw pro se et nomine uxoris doet panding aen de gereede en ongereede goederen van Wouter Brantsen van Schaerdenburg en Jantje van Meerten gewesene egteluijden als deselve onder Ingen en voorts in de alingen ampte sijn hebbende en stervende naergelaeten en door desselfs erfgenaemen gepossideert, omme te verhaelle alle sulcke interessen als a tempore morae verloopen sijn op een capitael ad 150 guldens de 8e augustus 1729 door de geseijde egteluijden aen Adriaen van Eijck  en Henderina Schaerdenburg schuldig bekent en waervan de impetrant en sijnne huijsvrouw ’t regt bij cessie hebbende geacquireert, vermogens panding van de 18e augustus 1741 en opgevolgde insinuatie van den 18e en 18e augustus 1741. Geregistreert den 28e augustus 1741.

Voetnoten

  1. Over de familiaire achtergrond van Jantje is hier meer te vinden: https://oorsprong.info/protocol-over-een-deel-van-de-erfenis-van-wouter-brandse-van-schaerdenburgh-en-jantje-van-meerten/.
  2. Bron voor deze panding: Osenvorenreeks, Nummer A217 (juli 1997), Protocol van Bezwaar Kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (1e deel 1739-1748), blz. 14. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.