Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willem van der Brug (1870-1950)

Overlijdensakte van Willem van der Brug (1870-1950)

Overlijdensakte van Willem van der Brug (1870-1950) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem van der Brug (1870-1950) weergegeven.1 Op 17 januari 1950 verscheen Gerben Bartsma (1895-1985) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde om aangifte te doen van het overlijden van Willem. Gerben was vier en vijftig jaar oud, landarbeider van beroep en woonachtig te Molkwerum. Hij verklaarde dat Willem op 16 januari 1950 om drie uur in de middag is overleden in de leeftijd van negen en zeventig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Woudsend en woonachtig te Molkwerum.2 Willem was weduwnaar van Adelgonda Bosma (1873-1943) en de zoon van wijlen de echtelieden Pieter van der Brug (1819-1894) en Metje van Meerten (1825-1895).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, overlijdensakten, 1950, aktenummer 3. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-willem-van-der-brug-1870-1950/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.