Home » Abortus » Motie van dr. Pepijn van Houwelingen (FVD) over verlaging abortusgrens naar 18 weken met zeer ruime meerderheid verworpen

Motie van dr. Pepijn van Houwelingen (FVD) over verlaging abortusgrens naar 18 weken met zeer ruime meerderheid verworpen

Op 2 februari 2022 diende Tweede Kamerlid dr. Pepijn van Houwelingen (FVD) een motie in om de abortusgrens te verlagen naar 18 weken. De motie werd op 10 februari 2022 in stemming gebracht en is met ruime meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. Naast de fractie FVD stemde alleen ChristenUnie en SGP voor de motie.

De vernieuwde plenaire zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bron: tweedekamer.nl.

Motie

Een motie is volgens de definitie van Wikipediaeen formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering’. Dr. Pepijn van Houwelingen (FVD) diende een motie in om de abortusgrens van 24 weken aan een discussie te onderwerpen. Dit omdat baby’s dan, met behulp van de huidige medische technieken, al ruim levensvatbaar zijn. De motie luidde als volgt1:

De Kamer,
Gehoord de beraadslaging,
overwegende dat met hedendaagse medische technieken een baby van 19 weken levensvatbaar kan zijn buiten de baarmoeder en dus een kans maakt te overleven na geboorte;
spreekt uit abortus enkel toe te staan tot en met een zwangerschapstermijn van 18 weken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van Houwelingen

Stemming

Deze motie werd op 10 februari 2022 in stemming gebracht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (nl. 137 leden) stemde tegen deze motie. Alleen de orthodox-christelijke partijen (nl. CU en SGP) stemde vóór deze motie. Op het plaatje hieronder zien we de stemuitslag.2

Het is jammer dat dit punt niet ter discussie gebracht kon worden. Een debat over verlaging van de abortusgrens is dringend nodig. De Nederlands Patiëntenvereniging (NPV) voerde vorig jaar campagne om de 24 wekengrens te verlagen.3 Mr. Diederik van Dijk en drs. Yvonne Geuze-Van Horssen schreven een artikel voor het Reformatorisch Dagblad dat ook op onze website verscheen.4 Het artikel dat drs. Elise van Hoek een half jaar eerder schreef voor de Volkskrant is in dit verband ook lezenswaardig.5 Nu baby’s eerder levensvatbaar zijn zou de abortusgrens verlaagd moeten worden. Van Hoek:

Maar ook vanuit het perspectief van het kind is het goed de 24-wekengrens opnieuw te bekijken. Deze grens stamt uit de tijd dat vroeg-geboren baby’s vanaf 26 weken behandeld werden. Veiligheidshalve ging de wetgever daar wat onder zitten. De grens werd gelegd bij de ‘huidige stand van de wetenschap’, eind jaren zeventig van de vorige eeuw, waarbij kinderen onder de 24 weken niet levensvatbaar werden geacht.

Met alle kennis die inmiddels is opgedaan in echoscopie en genetisch onderzoek, is inmiddels veel bekend over de ontwikkeling. Zo is een foetus van 18 weken zo groot als een paprika en oefent hij met ademen, zuigen en slikken. Zijn bewegingen zijn steeds soepeler en vloeiender. Hij kan zijn tenen en vingers te sturen, fronsen en grimassen maken. Op de echo is te zien of het een jongen of meisje is.

Van Hoek concludeert daarom dat met de kennis van nu ‘een abortus tot 24 weken dan ook niet meer vol te houden’ is. Het is daarom schrijnend dat deze huidige stand van zaken wordt genegeerd, gebagatelliseerd of op een andere manier ongedaan gemaakt door veruit de meeste politieke partijen. Zelfs door het CDA, een partij met veel christelijke standpunten. Ik hoop dat de indiener en de voorstemmers niet de moed laten zaken, maar blijven strijden voor de verlaging van de abortusgrens tot (minder dan) 18 weken.

Voetnoten

  1. De motie is te downloaden via de website van de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z01770&did=2022D03874.
  2. De bron voor dit plaatje is de detailpagina rond deze motie op www.tweedekamer.nl: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z01770&did=2022D03874.
  3. Zie: https://www.npvzorg.nl/blog/24wekengrens/. Het is nog steeds mogelijk de ‘poll’ in te vullen. De introductievideo deze campagne heb ik vandaag ook online gezet: https://oorsprong.info/wat-vind-jij-van-de-24-wekengrens-npv-voerde-campagne-om-discussie-over-abortusgrens-op-gang-te-brengen/.
  4. Zie: https://oorsprong.info/de-24-wekengrens-bij-abortus-is-onhoudbaar/.
  5. Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-nu-baby-s-eerder-levensvatbaar-zijn-moet-24-wekengrens-voor-abortus-worden-verlaagd~bf0641c1/.