Home » Genealogie » Het eenenzeventigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenenzeventigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het eenenzeventigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1954. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Batha van Meerten

Het gaat op bladzijde 133 over een leenakte van 30 september uit het leenregister van Gaasbeek deel 1590-1606.1 Vermelding inv. no. 1868 recht. arch. rijksarch. Utrecht. Getranscribeerd door W.A. Wijburg jr.: “Frederick en Willem, zonen van Euert van Dompselaer. Adriana van Rutenbeeke, wed. en boedelhouderse van Euert Euertse van Dompselaer (zij hertr. Utrecht 16 Febr. 1606, zie N.L. 1916, k. 305), allen wonende te Amersfoort, mitsgaders Francisca van Dompselaer Euertsdr., wed. Adriaan Willems, wonende Utrecht, renuntieeren van haer erfenisse welke haar door doode van Jan van Dompselaer en jonkvr. Batha van Meerten, haere petevaeder en petemoeder, mitsgaders van juffr. Batha van Meerten, wed. Anthonis Buyser, hare oude moeye aanbestorven waren, zulks ten behoeve van Elisabeth van Dompselaar, wed. Willem Zaal. Deze acte betreft een leen te Wijck.

Voetnoten

  1. Het betreft het vierde nummer van de eenenzeventigste jaargang.