Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 14

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 14

“van Hardenberg Dogter van N.N. van Zuilen van Harden berg en N.N. van Paddevoort bij dewelke maar naaliet 1 zoon.

Floris van Brakell IV tot de Brakel, Dorst van ter Leede, getrouwt met Geertruid Bentinck, Dogter van Carel Bentinck en Antoinette van Delen bij welke (verscheide Dogters dog niet getrouwt sijn de geweest, nogh genoemt) heeft naargelaten en 1 zoon.

Dirk van Brakell Ve tot den Brakel geb: 11 Julij 1647 Eerst capitein en daarna Rigter en Borgemeester der Stad Thiel Extraerd: Raad in t’Hof van Gelderlant en weegens de Ridderschap des Quartiers van Nijmegen gedeputeerd in de Staate Generaal. Dese moet sig van Brakell geschreeven hebben soo als sijn vader Floris al met 2 ll geteekent heeft het Magescheid van de Nalatenschap van sijn schoonvader Bentinck dogh sonder e nog c.”

In de kantlijn staat: “te magescheid van de nalatenschap van Carel Bentinck 5 Sept 1645 heeft hij geteekent Floris van Braeckell schrijvende.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?