Home » Seksuele gerichtheid (Pagina 3)

Categoriearchief: Seksuele gerichtheid

Toon pastorale bewogenheid met mensen met genderdysforie

Bij de benadering van gender­dysforie gaat het om twee polen naast elkaar: principieel protest tegen het transgenderisme én optimaal invoelingsvermogen voor mensen met genderdysforie.

In het RD (6-9) publiceerde de visiegroep Bijbels Beraad M/V een verklaring onder de kop ”Transformatie in plaats van transitie”. Hierin wordt onomwonden stelling genomen tegen geslachtsveranderende behandelingen, die gekwalificeerd worden als „Bijbels geen begaanbare weg.” Geponeerd wordt dat wie transformatie (hier in de zin van bekering) leert kennen, niet meer zal willen kiezen voor transitie, geslachtsaanpassing. Aan het slot van de verklaring wordt onder het kopje ”vervolgvragen” gewezen op het belang van pastorale ondersteuning voor mensen die worstelen met genderdysforie (dat wil zeggen: persisterende onvrede met het bij de geboorte vastgestelde geslacht en onbehagen over de bijbehorende genderrol).

Prof. dr. Martin den Heijer plaatst in zijn Forumartikel ”Genderdysforie te complex voor stellige woorden” (RD 8-9) kritische kanttekeningen bij deze standpuntbepaling. Het is niet mijn bedoeling mij in deze discussie te mengen, maar het lijkt mij wel noodzakelijk het grote belang van oprechte pastorale aandacht en bewogenheid krachtig te onderstrepen.

Principieel en pastoraal

Krachtig verweer tegen de huidige genderideologie is noodzakelijk en urgent. Deze strijd kan er echter zomaar toe leiden dat broeders en zusters die deze ideologie beslist niet delen, maar wel persoonlijk met ingrijpende genderproblematiek worstelen, zich misverstaan en in de kou gezet voelen.

Hier is een parallel te trekken met de benadering van homoseksualiteit. Het hoofdredactionele commentaar (RD 11-9) –naar aanleiding van het rapport van de onderwijsinspectie over de Gomarus in Gorinchem– stelt twee zaken naast elkaar: enerzijds de christelijke opdracht van scholen om elke leerling liefdevol en met respect tegemoet te treden. Anderzijds het vasthouden aan de identiteit van de school zonder water bij de wijn te doen. Het ene komt niet in mindering op het andere. Het gaat er juist om beide even zwaar te laten wegen.

Naar analogie hiervan stel ik eveneens twee polen naast elkaar: principieel protest tegen het transgenderisme én optimaal invoelingsvermogen voor mensen met genderdysforie. Het gaat mis wanneer een van beide polen eenzijdig wordt benadrukt. Het principiële mag het pastorale niet ondermijnen en het pastorale mag het principiële niet ontkrachten.

Aanvaarden vanaf geboorte

In de onlangs verschenen brochure ”Genderdysforie” (een handreiking aan kerkenraden met het oog op het pastoraat, uitgegeven vanwege het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland) is een poging gedaan om aan deze tweesporigheid invulling te geven. Daarbij wordt enerzijds helder vastgehouden aan het Bijbelse uitgangspunt dat de fundamentele dualiteit in het mens-zijn (dus man en vrouw) niet een sociaal construct of een cultureel bepaald verschijnsel is. Mannelijke en vrouwelijke mensen vertonen samen in deze verscheidenheid het mens-zijn naar Gods bedoeling (zie Genesis 1:27). De normale lijn is dan ook dat ieder mens met dankbaarheid aanvaardt dat hij of zij vanaf de geboorte ofwel man, ofwel vrouw is. De genderideologie is te beschouwen als een frontale aanval op een Bijbelse overtuiging die eeuwenlang in onze cultuur gedeeld is.

Gebrokenheid

Echter, de zondeval bracht ingrijpende gebrokenheid, waarvan ook de problematiek van genderdysforie (mannen en vrouwen die zich in hun identiteitsbeleving ”verkeerd verbonden” voelen, als man in een vrouwelijk lichaam of als vrouw in een mannelijk lichaam) een schrijnend symptoom is. De brochure gaat uitvoerig in op de medisch-psychologische aspecten van deze complexe problematiek. We dienen immers goed te weten waarover en over wie we het hebben en we mogen de problematiek niet versimpelen door zwart-wittekeningen die aan de mensen in kwestie geen recht doen en de bestaande nood niet echt peilen.

Vanuit het gezichtspunt van christelijke ethiek vanuit medisch oogpunt bestaan er zwaarwegende bezwaren tegen transitie van transgenders en is een pleidooi voor grote terughoudendheid op zijn plaats. Dat roept temeer de vraag op hoe we kunnen voorkomen dat mensen met genderdysforie in nood aan zichzelf overgelaten worden.

Ander niet loslaten

De genoemde brochure biedt stippellijnen voor verbindend pastoraat. Ook hier geldt dat bewustwording van de pijn en zwaarte van het probleem waarmee men worstelt, een onmisbare voorwaarde is voor echte pastorale ontmoeting en begeleiding. Alleen van daaruit kunnen we in biddend opzien tot God en zo afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest met de ander op weg gaan, intens luisterend en in liefdevolle betrokkenheid.

Het kan gebeuren dat pastor en pastorant van opvatting blijven verschillen over de stap naar transitie. Dat is een aangrijpend punt. Maar de pastor en de pastorale gemeente laten de betreffende broeder of zuster in elk geval niet los, welke weg deze ook uiteindelijk besluit te gaan. Grondregel is: „Zie de ander eerst als mens en open dan het Woord, ook in complexe situaties” (P. J. Vergunst). Of zoals prof. dr. M. J. Kater het in de genoemde brochure verwoordt: „Een pastor is ook geroepen tegenwicht te bieden en het ”zachte nee” ter overweging te geven als de weg die God van ons kan vragen vanwege de plaats die we innemen in ons gezin.” Toen prof. dr. W. H. Velema indertijd over deze problematiek schreef, bedoelde hij met de term ”het zachte nee” een ”nee” dat van liefde doordrenkt is en dat daarom de ander niet loslaat, wanneer die een weg inslaat die tegen dat ”nee” ingaat (vergelijk het rapport ”Transsexualiteit” (Prof. dr. G. A. Lindeboom Instituut, 1996) onder redactie van prof. dr. H. Jochemsen en de overwegingen van prof. dr. J. Douma in ”Medische ethiek”, 1997, 347-350).

Voor het te laat is

Als we terugblikken op positiebepalingen inzake homoseksualiteit binnen de gereformeerde gezindte zien we dat de laatste tijd herhaaldelijk is geconstateerd dat de Bijbelse principes wel zijn gehandhaafd, maar dat het liefdevol omzien naar de mens in nood meer dan eens ernstig tekortschoot. Gedane zaken nemen helaas geen keer. De schade die mensen is toegebracht, is in veel gevallen niet meer ongedaan te maken. Laten we ten aanzien van mensen met gen­derdysforie toch niet in dezelfde fout vervallen en ons er, eer het te laat is, grondig van bewust zijn dat zij liefdevolle aandacht en hartelijke betrokkenheid verdienen. In naam van de Heere Jezus, de grote Pastor voor schapen in nood, Die ontferming als geen ander koppelt aan het onderwijs in de geboden van Zijn Vader (Mattheüs 5-7).

Prof. Hoek schreef deze bijdrage in overleg met de auteurs van de brochure ”Genderdysforie”: prof. H. Jochemsen, prof. M. J. Kater, ds. P. Nobel, dr. P. J. Verhagen en drs. P. J. Vergunst. De brochure kan worden besteld op gereformeerdebond.nl.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Hoek, J., 2021, Toon pastorale bewogenheid met mensen met genderdysforie, Reformatorisch Dagblad 51 (141): 24-25 (artikel).

Aangifte tegen SGP-burgemeester Breunis van de Weerd (Nunspeet) wegens ‘genderdiscriminatie’

In de gemeente Nunspeet is bij een inwoner onvrede ontstaan over de manier van aanspreken in gemeentelijke communicatie.1 Brieven worden standaard met ‘mijnheer’ en/of ‘mevrouw’ geadresseerd. Een 46-jarige inwoner van de gemeente deed daarom aangifte tegen SGP-burgemeester Breunis van de Weerd. De aangever wil gewoon bij zijn naam (voorletters en achternaam) aangesproken worden en niet met ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’.

De 46-jarige inwoner laat weten dat hij al eerder een brief schreef richting het gemeentebestuur én het aangaf bij een baliemedewerker. De Stentor: “Ik kreeg een brief terug dat het systeem het niet toelaat. En de burgemeester stelde dat mensen zich zelf moeten melden als ze niet gegenderd aangesproken willen worden. ‘Dan proberen wij ons best te doen, maar we kunnen het niet garanderen.” De inwoner van Nunspeet vindt het echter ‘racistisch’ dat mensen worden geregistreerd als man en vrouw. Volgens de Nunspeter is ‘de manier van aanhef van burgers in strijd met de grondwet’. De inwoner wil niet aangesproken met ‘mijnheer’ of ‘ mevrouw’ maar met voorletter en achternaam. De aangever wil vanwege anti-transgendergeweld graag anoniem blijven.

De burgemeester geeft aan dat het hier niet gaat om discriminatie. De aangever is het daarmee oneens: “Als ik eerst moet aangeven dat ik niet de persoon ben zoals hij mij identificeert, dan is er sprake van een ongelijke behandeling.” Volgens de burgemeester is een aangifte tegen hem als persoon ‘nooit leuk’, maar hij geeft aan zich ‘van geen kwaad bewust’ te zijn. Van de Weerd meent dat de aangifte niet tegen zijn persoon is gedaan, maar tegen de wettelijke protocollen. De burgemeester: “De aangifte is eigenlijk ingediend omdat ik de wet handhaaf”. Hij wacht de reactie van het Openbaar Ministerie (OM) af. Deze kwestie is ook complex omdat ‘andere burgers wel met mijnheer of mevrouw aangesproken wensen te worden’. De gemeente schaart zich achter de burgemeester en herkent zich (in de woorden van woordvoerder Wob Meijering) er niet in dat er gediscrimineerd wordt. Meijering: “De gemeente wacht het onderzoek af en heeft er vertrouwen in dat er niks verkeerd is gedaan”. De aangever houdt voet bij stuk en geeft aan dat hij desnoods gaat doorprocederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg2.3

Voetnoten

Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant

In het vorige artikel hebben we gezien dat ds. A. Kort van de Mieraskerk diep door het stof moet vanwege het schrijven van één zin in een persoonlijke brief aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.1 Hoewel het Openbaar Ministerie in september aangaf ds. Kort niet te zullen vervolgen liet homo-activist Leon Houtzager het daarbij niet zitten. Hij nam topadvocaat Gerard Spong in de arm en was op 28 juli 2021 bij een besloten Raadkamerzitting. De uitkomst daarvan is dat het Gerechtshof ds. Kort opgeroepen heeft voor een hoorzitting.

Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan te Den Haag. Bron: Wikipedia.

Op 4 augustus schreef het Gerechtshof in Den Haag een brief over de kwestie. Het belangrijkste meegedeelde besluit is dat het onderzoek naar de kwestie Houtzager-Kort heropend zal worden en dat de aangeklaagde predikant gehoord zal worden. De datum van deze hoorzitting zal nog nader bekendgemaakt worden. Houtzager geeft tegenover de website Gayrotterdam aan dat dit ergens in oktober, maar mogelijk ook later, zal plaatsvinden.2 Dat ds. Kort opgeroepen wordt voor een hoorzitting wil nog niet zeggen dat het komt tot een vervolging. Dit zou ook vreemd zijn omdat het slechts één zin betreft in een persoonlijke brief, waarbij het niet direct en/of alleen gaat over homoseksuele praxis. De kwestie wordt erg opgeblazen.

Houtzager

Houtzager geeft aan tevreden met deze tussenuitspraak van het Gerechtshof te zijn. Hij geeft aan: “Ik ben tevreden met deze tussenuitspraak. We zijn er nog niet, maar vervolging komt nu wel een stap dichterbij. Deze uitspraak laat zien dat het Gerechtshof de zaak serieus neemt en ook serieus onderzoek gaat doen. Ik voel mij dan ook serieus genomen en daar ben ik blij mee”. Ook Spong kraait voorzichtig victorie: “Een beklaagde wordt alleen gehoord als er een goede kans bestaat op vervolging. We mogen er uiteraard nog niets uit afleiden, maar het geeft wel een indicatie waar het naartoe gaat”.

Tweede aangifte

Er is ondertussen ook door een tweede persoon aangifte gedaan tegen ds. Kort. Het is de auteur onbekend wie deze persoon is en wat zijn motief is met deze aangifte. Ook deze persoon zal door het Gerechtshof worden gehoord. Volgens Houtzager wil deze tweede persoon anoniem blijven. Houtzager: “Maar het gaat om iemand uit de Rijnmondregio die zelf een advocaat in de arm heeft genomen”.3

Flavel

Tweet Leon Houtzager n.a.v. besluit van het Gerechtshof op 4 augustus 2021. Screenshot genomen door Jan van Meerten op 9 augustus 2021.

Tegenwoordig wordt het nauwelijks meer geaccepteerd dat een predikant in het ‘openbaar’ waarschuwt tegen de zonde. In Nederland horen we liever een ‘vrede, vrede, geen gevaar’-preek. Uit de Bijbel weten we dat dit soort preken erg gevaarlijk zijn en ons onherroepelijk onheil zullen brengen. Zoals ds. Kort in een interview met Hendrina de Graaf naar aanleiding van deze kwestie al zei: “Het is geen liefde om de zondaar niet te waarschuwen als je weet dat hij zijn ondergang tegemoet loopt. Later zal hij dan zeggen: ‘Waarom liet u me gaan? Is dat uw liefde voor mij? Had het mij gezegd, dan had ik nog terug gekund, maar nu is het voor eeuwig te laat.’4 Afgelopen zondag las ik een preek van de Engelse predikant John Flavel (±1627-1691) met als titel ‘Christus klopt aan de deur van zondaarsharten’.5 Ter bemoediging voor allen die het aangaat, citeer ik hieronder een stukje uit deze preek.6

“Wat een bijzondere zegen is het als er een ontdekkende en getrouwe bediening onder de mensen gevonden mag worden. Door middel van zo’n bediening klopt Christus op krachtige wijze; naast de zaligmakende gevolgen ervan is dit één van de grootste zegeningen die God aan een volk kan schenken. Wat is het een zegen als Hij krachtige en voorzichtige predikers onder een volk zendt, onder wiens bediening hun geweten niet rustig kan slapen! Dit zijn de eigenlijke instrumenten door middel waarvan Christus op de harten van mensen klopt. En wat die profeten betreft die kussens naaien, waarop slaperige zondaren rustig kunnen slapen: de Heere wil hen niet erkennen als Zijn profeten: “Uw profeten (niet: Mijn profeten, maar uw profeten) hebben u ijdelheid en ongerijmdheid gezien, en zij hebben u uw ongerechtigheid niet geopenbaard” (Klaagl. 2:14). Zeker, predikanten die de mensen geen rust gunnen in hun zonden moeten zelf ook maar niet op veel rust rekenen. Wat doet een predikant die iedereen persoonlijk aanspreekt anders dan de toorn van de hele wereld op zijn hals halen! Maar u zult zeker reden hebben om God tot in eeuwigheid te prijzen dat u uw lot onder zo’n bediening mag werpen; en de Heere acht zo’n weldaad voldoende om al uw uitwendige beproevingen die u ondervindt te vergoeden. Ofschoon de Heere u wel brood der benauwdheid te eten en wateren der verdrukking te drinken geeft, toch vaart u bij zo’n bediening zeer wel. Dit vergoedt alles: “Uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen (uw leraars zullen niet meer in een hoek gedreven worden, Eng. Vert.) maar uw ogen zullen uw leraars zien”(Jes. 30:20).”

Gebed

Deze actie van Houtzager c.s. mag nooit leiden tot een tegenactie in de vorm van haat en geweld. Beter is het om de binnenkamer op te zoeken én daarnaast ds. Kort juridisch (en anderszins) bij te staan.7 Laten we ook bidden voor Houtzager en Spong. De Heere Jezus roept ons daartoe op in de Bergrede: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (…) Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.” (Mattheüs 5:44, SV).

Voetnoten

Jezus zei niets over homoseksualiteit?

Sommige mensen zeggen christenen te zijn en beweren tegelijk dat er niets verkeerd is met homoseksuele lusten of gedragingen. Soms stellen zij zich voor als ‘progressieve christenen’. Een andere keer noemen zij zich ‘seks-positieve christenen’. In een vorige post heb ik één van hun argumenten onderzocht, namelijk dat de Bijbel tot 1946 nooit over homoseksualiteit heeft gesproken. In deze post onderzoek ik een ander argument: Jezus heeft niets over homoseksualiteit gezegd.

Dianthus caryophullus, de tuinanjer. Bron: Wikipedia.

Er zijn twee manieren om de onjuistheid van deze claim vast te stellen. De ene is om na te gaan dat deze claim een veel te beperkt begrip heeft van hoe Jezus spreekt. Alleen al door Christus’ goddelijkheid is de hele Bijbel Zijn woord. Door Zijn godheid staat Jezus Christus achter alles wat in de 66 boeken van de Bijbel staat geschreven, ook achter wat zowel het Oude als het Nieuwe Testament leren over homoseksualiteit. Als Jezus God is en als de hele Bijbel het Woord van God is, dan is de hele Bijbel ook het woord van Jezus. Dus als Romeinen 1:26-27 over homoseksualiteit spreekt in termen als ‘oneervolle hartstochten’ en relaties ‘tegengesteld aan de natuurlijke omgang’, is het ook Christus die zo spreekt. Als 1 Timotheüs 1:10 ‘mannen die met mannen slapen’ noemt bij degenen die ‘goddelozen en zondaars’ zijn, dan is dat ook onze Heere Jezus die daar spreekt.

De andere manier om de onjuistheid van de claim te bewijzen is om goed te kijken naar wat Jezus heeft gezegd toe Hij Zijn dienst hier op aarde verrichtte. Met andere woorden laten we kijken naar de woorden van Jezus zoals weergegeven in de synoptische Evangeliën en Johannes. Toegegeven, Jezus heeft het woord ‘homoseksualiteit’ nooit in zijn onderwijs gebruikt. En inderdaad ook, dat Hij nooit rechtstreeks over homoseksuele lusten of relaties heeft gesproken. Dit kan heel gemakkelijk worden verklaard vanuit zijn context. Jezus diende immers vooral in een Joodse omgeving, waar het een vaststaand gegeven was dat homoseksualiteit niet in overeenstemming was met Gods wil – per slot van rekening was de Torah in Leviticus 18 en 20 duidelijk. Zo ben ik er heel zeker van dat als je met een tijdmachine terug zou reizen naar de gereformeerde predikers uit de negentiende eeuw, er evenmin heel weinig sprake zou zijn van het noemen van homoseksualiteit, vanwege de bredere culturele consensus hierover. Er bestond geen dringende noodzaak om het hier over te hebben.

Maar Jezus heeft homoseksualiteit wel indirect besproken. Onder de Joden uit Zijn tijd stonden Sodom en Gomorra bekend om hun seksuele immoraliteit. De aard van die beruchte immoraliteit wordt in Judas 7 beschreven als het navolgen van ‘tegennatuurlijke begeerte’. Dit type begeerte en gedrag werd als weerzinwekkend beschouwd. Wanneer een leraar als Jezus de namen van Sodom en Gomorra noemde, riep Hij dus bij Zijn hoorders die reactie op. En dat is precies wat Jezus doet in Mattheüs 10:15. Hij spreekt daar over iedere Joodse stad die weigert de predikers van het Koninkrijk der hemelen welkom te heten. Hij zegt: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Het zal voor het land van Sodom en Gommorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad’. Dit is een opmerkelijke uitspraak. Voor de Joden destijds en ook voor Gods verbondsvolk vandaag, zei Jezus dat er een zonde is die erger is dan homoseksuele lusten en gedragingen: het verwerpen van de verkondiging van het evangelie. Ongeloof binnen het verbond is afschuwelijker dan homoseksualiteit! Maar vergeet daarbij niet dat Zijn verrassende onderwijs gebaseerd is op aanvaarding van wat het Oude Testament leert over homoseksualiteit: het is een gruwel.

We zouden ook kunnen verwijzen naar wat Jezus in Mattheüs 19 leert over huwelijk en echtscheiding. De Farizeeën vroegen Hem of scheiding om welke reden dan ook wettig was. Voordat Hij daarop inging bevestigde Hij wat het Oude Testament over de instelling van het huwelijk leert: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn’ (Matt. 19:5). Jezus bevestigt hier dat God het huwelijk als een relatie tussen één man en één vrouw heeft ingesteld. Hij bevestigde het heteroseksuele huwelijk als de enige context waarbinnen seksuele intimiteit (‘zullen tot één vlees zijn’) behoort te bestaan – consistent met de leer van Zijn Woord elders.

Te claimen dat ‘Jezus niets zei over homoseksualiteit’ is gewoon een niet eerlijk omgaan met de feiten in de Bijbel. Ik zou daarom een nieuwe naam voor ‘progressieve christenen’ willen voorstellen. Laten we hen noemen wat ze zijn: ‘wishful thinkers’ (‘wensdenkers’). Zij zouden willen dat de Bijbel hun meegaande aanvaarding van wat de wereld ten aanzien van seksualiteit vindt, ondersteunt. En daarvoor scheppen zij zich hun eigen persoonlijke Jezus die hun verwereldlijking zal goedkeuren. Het is precies zoals Petrus ons in Zijn Woord heeft gezegd:

‘Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft en brengen zij een snel oordeel over zichzelf. En velen zullen hen door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.’ (2 Petrus 2:1-2).

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website eeninwaarheid.info. Het originele artikel is hier te vinden.

Freelance journalist Hendrina de Graaf op bezoek bij ds. Kort

Vandaag, 28 juli 2021, vind de raadkamerzitting plaats met de homo-activist Leon Houtzager en zijn advocaat Gerard Spong tegen ds. Kort, de predikant van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel.1 Kort stuurde vorig jaar een persoonlijke brief naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel en riep de gemeenteraad op om onder andere de zonden die tegen Gods scheppingsorde indruisen uit te bannen. Houtzager ziet deze oproep als groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Na anderhalf jaar is deze kwestie nog niet afgelopen. Hoe staat ds. Kort er zelf in? Freelance journalist Hendrina de Graaf bracht een bezoekje aan de dominee en schreef er een artikel over.

Het artikel van Hendrina de Graaf verscheen vandaag zowel op haar eigen website als op de website van Christelijk Informatieplatform (CIP).2 De predikant geeft in het artikel aan dat hij openstaat voor een gesprek met Houtzager, maar dat hij voor het programma met Tim Hofman nog nooit van Leon Houtzager heeft gehoord. Leon daarentegen geeft in een brief aan dat hij herhaaldelijk contact heeft gezocht.3 De predikant: “Ik denk dat de brief met opzet naar buiten is gekomen en er veel sensatie bijkomt. Ik geloof niet dat het Leon te doen is om een gesprek. Als ik iemand wil spreken, dan ga ik (alleen) langs. Maar hij heeft nooit gebeld en is nooit alleen aan de deur geweest.” Ds. Kort sluit de deur niet voor het feit dat iemand homo is: “Ik heb het als een wonder ervaren dat ik na een zondig leven weer welkom was in de kerk. Een christen is niet haatdragend, maar vriendelijk en bidt juist voor de ander. Maar een christen wijst óók de zonde aan en waarschuwt ervoor.” In het interview laat de predikant weten dat hij voor Houtzager gebeden heeft en dat hij ‘het hem gelijk vergeven’ heeft. De predikant van de Mieraskerk staat er nuchter in: “Soms bedenk ik me dat ik Leon zou moeten bedanken. Mijn brief aan de gemeenteraad is door Leon’s toedoen door heel Nederland gelezen. Daardoor heb ik nieuwe contacten opgedaan, mensen die geïnteresseerd zijn geraakt door het geloof. Ja, het is zelfs gezegend geworden.” En: “Leon mag dan een topadvocaat hebben, maar wij hebben een hémelse Advocaat. En mocht het echt zo ver komen, dan schrijf ik mijn derde boek in de gevangenis.

Hendrina de Graaf beschrijft in haar artikel ook de achtergronden van de kwestie en heeft nog meer vragen gesteld. Na afloop heeft ze Houtzager gevraagd om commentaar. Het siert haar dat ze de predikant zelf opgezocht heeft en dat ze Houtzager ook de mogelijkheid heeft gegeven om te reageren. Het volledige artikel is hier te vinden.

Voetnoten

Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen

Gisteren schreef ik een artikel over de kwestie Kort-Houtzager.1 In het artikel werd een samenvatting gegeven van deze kwestie en afgevraagd of ds. Kort de afgelopen tijd niet genoeg door het stof is gegaan. De reacties daarop waren overweldigend. Veel mensen betuigden steun aan ds. Kort en zijn gezin. Er was ook negatieve feedback. Soms ging dat met een gestrekt been. Dat laat zien dat dit onderwerp erg gevoelig ligt en het debat daarover gepolariseerd is. Laten we vriendelijk blijven naar elkaar toe en onze woorden wegen. Dat geldt in de eerste plaats voor mijzelf. Uiteraard neemt dat niet weg dat we ons standpunt helder en duidelijk moeten kunnen verkondigen. Met helderheid en duidelijkheid, maar ook vriendelijkheid en voorzichtigheid is er veel gewonnen in het debat.

Screenshot van het twitterbericht van Leon Houtzager waarin hij de mensen oproept om te stoppen met bedreigingen richting ds. Kort. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

Volgens de kritiek zou ik insinueren dat Houtzager achter de doodsbedreigingen zit en aangegeven hebben dat het daarmee nog niet goed genoeg is voor Houtzager. Het korte antwoord daarop luidt: Nee, Houtzager heeft ds. Kort niet met de dood bedreigd, maar heeft zelfs afstand genomen van de doodsbedreigingen.2 Wat was mijn intentie met het beschrevene? Dat was de vraag aan het adres van Houtzager wanneer deze ‘heksenjacht’ op ds. Kort stopt? Wanneer is het genoeg? Is dat als ds. Kort in de gevangenis gezet wordt? Is dat als ds. Kort een (s)preekverbod krijgt? Is dat als ds. Kort een flinke geldboete krijgt? Wat is de planning van Houtzager (en in zijn kielzog COC Nederland) inzake deze kwestie? Gaat dit allemaal niet te ver? Graag ontvang ik daarover antwoord van Houtzager. In de inleiding werd beschreven wat ds. Kort allemaal te verduren heeft gehad vanwege één zin in de brief die niet naar buiten had mogen komen (AVG (?)) én sterk uit het verband wordt gerukt. Is dát niet genoeg? Hoe je het ook wendt of keert is het bedreigend wanneer een cameraploeg diverse malen rond je huis loopt (iets wat wel wat weg heeft van stalken), is het bedreigend wanneer er een anti-demonstratie tegen jou als persoon wordt gehouden waarbij maar liefst 400 mensen aanwezig zijn, is het bedreigend wanneer je midden in de nacht wakker wordt gebeld door anonieme telefoontjes (en dat niet één keer maar dagen achter elkaar) en is het bedreigend wanneer de meer dan half miljoen kijkers in de uitzending #BOOS opgeroepen worden om allerlei vriendelijk verwoorde (dreig)brieven, kaarten etc. naar je te sturen3.  Hoewel Houtzager afstand heeft genomen van de doodsbedreigingen, en dat siert hem ten volle, wil hij toch verder gaan in het strafrechtelijk vervolgen van ds. Kort. Wanneer is het genoeg?

Kritiek

De kritiek luidde, in de woorden van een vrouw op een bepaalde Facebook-pagina, als volgt4:

Beetje jammer dat je insinueert dat Leon Houtzager iets te maken heeft met de doodsbedreigingen. Die kwamen overigens na het incident met de journalist toen de kerk besloot de coronamaatregelen te gaan negeren. De Kort heeft wel meer vijanden kunnen we wel zeggen.

Drie zaken uit deze reactie die overeen komen met de negatieve feedback die ik kreeg van anderen:
1. Ik insinueer dat Leon Houtzager te maken heeft met de doodsbedreigingen.
2. De doodsbedreigingen kwamen ná het geweldsincident tussen enkele kerkgangers en een journalist en niet naar aanleiding van de uitzending #BOOS.
3. Ds. Kort heeft meer vijanden.

Reactie

Hierboven heb ik aangegeven dat de doodsbedreigingen aan het adres van ds. Kort niet van Houtzager zelf afkomstig waren. Dit heb ik ook nergens expliciet of impliciet beweerd.5 Mijn intentie met het de opgeschreven woorden uit het artikel was dat ds. Kort overall genomen genoeg door het stof gegaan. Deze hetze is al tenminste sinds het voorjaar van 2020 (!) aan de gang. Daarom wil ik Houtzager oproepen om de zaak te laten rusten. Nog meer olie op het vuur zou wel eens averechts kunnen gaan werken. Hierboven heb ik mijn intentie al uitgewerkt. In het artikel zijn de zinnen nu zó aangepast dat duidelijk wordt dat Leon Houtzager niet achter de doodsbedreigingen zit.

Screenshot van een Facebookbericht van Regio Online waarin opgeroepen wordt om (anonieme) bedreigingen achterwege te laten. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

De doodsbedreigingen kwamen (niet alleen) na het incident met de journalist.6 Gezien de aard van de post die ds. Kort ontving heeft het meer te maken met zijn uitspraken over ‘zonden die indruisen tegen Gods scheppingsorde’ dan met de corona(maatregelen). Bedreigingen kwamen onder andere naar aanleiding van de oproep van Tim Hofman aan zijn meer dan een half miljoen kijkers, op YouTube heeft de uitzending maar liefst meer dan 1,1 miljoen weergaven, om ds. Kort brieven te sturen.7 Houtzager is zich er ook bewust van dat de (doods)bedreigingen aan het adres van ds. Kort te maken hebben met ‘zijn zaak’ (zie een tweet van hem op 22 mei 2021, als screenshot hierboven afgebeeld).8 Op de website Dumpert.nl schrijft iemand op 26 februari 2021 (dus een maand voor het incident met de journalist): ‘Ben ik niet mee eens. De mensen die bedreigingen sturen zitten fout’.9 Volgens Christelijk Informatieplatform (CIP) stond de teller op 1 maart 2021 al op 73 protestbrieven. Deze bedreigingen en protesten lopen overigens ook al vér voor het incident met de journalist én de uitzending van Tim Hofman. Op 2 april 2020 roept Regio Online al op om (anonieme) bedreigingen naar aanleiding van de brief van ds. Kort achterwege te laten (zie screenshot hiernaast).10

Dat ds. Kort meer vijanden heeft dat zal ongetwijfeld. Door te waarschuwen tegen de zonde maakt je jezelf immers niet geliefd in Europa. Deze gedachte mag er echter niet voor zorgen dat we wegkijken voor de oorzaak van de dreigbrieven waar we nu over schrijven. Doen alsof de neus bloedt is geen oplossing, afstand nemen en mensen manen tot kalmte is dat wel. Dat heeft Houtzager gedaan en dát siert hem. Helaas kent deze kwestie tot nu toe alleen maar verliezers. Zoals ook de getrouwde homo John Lapré laat doorschemeren in zijn column van gisteren op Christelijk Informatieplatform (CIP).11 Deze juridische strijd zou wel eens averechts kunnen werken. Het zou goed zijn om het stof neer te laten dwarrelen en met elkaar op een nuchtere manier open in gesprek te gaan. Het kan toch niet zo zijn dat iemands leven meer dan anderhalf jaar zuur gemaakt moet worden vanwege slechts één zin in een brief die niet als ‘open brief’ bedoeld was, daarom niet naar buiten had mogen komen en waar veel meer in gelezen wordt dan wat er letterlijk staat (de mens homo moet namelijk niet uitgebannen worden12, maar de zonden die tegen Gods scheppingsorde indruisen).

Voetnoten

Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof

We Cannot Be Silent’, zo luidt de titel van het boek van de Amerikaanse theoloog dr. Albert Mohler.1 Gedrongen door de nood van de tijd moet ds. A. Kort van de Mieraskerk te Krimpen aan den IJssel hetzelfde gedacht hebben toen hij een brief schreef naar de gemeenteraad van Krimpen. In de brief schreef Kort onder andere dat ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’ te worden.2 Hoewel de brief geen open brief was en het woord ‘homo’ niet in de brief voorkomt, reageerde LHBTIQ+-organisatie COC en homo-activist Leon Houtzager als in de wiek geschoten. Het gevolg was dat de predikant gestalkt werd door Tim Hofman met zijn televisieprogramma #BOOS3, 400 mensen aanwezig waren op een anti-Kort-demonstratie4, de predikant allerlei ongewenste en soms vulgaire dingen door de brievenbus kreeg én zelfs meerdere keren bedreigd werd (soms zelfs met de dood)5. Alsof dit alles nog niet genoeg is heeft Leon Houtzager een topadvocaat ingehuurd en moet ds. Kort nog dieper door het stof. Houtzager en de zijnen vergeten echter dat de Heere regeert. ‘God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden’ (Psalm 46:2, SV).

De Stormvloedkering in de Hollandse IJssel met een geopende Algerabrug. Zou deze storm die is opgestoken ook ten goede gekeerd kunnen worden? Bron: Wikipedia.

Homo-activist Leon Houtzager uit Krimpen aan den IJssel heeft topadvocaat Gerard Spong aan boord weten te krijgen om ds. Kort de mond te snoeren. In ieder geval de mond te snoeren op het gebied van LHBTIQ+. Houtzager is het oneens met de uitspraken van het Openbaar Ministerie (OM). OM wilde ds. Kort namelijk niet strafrechtelijk vervolgen. Volgens het OM valt de uitspraak van ds. Kort onder artikel 6 van de grondwet over vrijheid van godsdienst en zal deze daarom niet tot vervolging overgaan. Advocaat Spong wil echter het besluit van het Openbaar Ministerie aanvechten. Spong wil het OM juridisch dwingen tot vervolging. Volgens Houtzager en Spong gaat het hier om groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Houtzager: “Dat betekent dat ook een predikant zich aan de wet heeft te houden dus niet mag haatzaaien, geen groepen mag beledigen of discrimineren (artikel 137c en 137d Sr). Tegen deze uitspraak van het OM ben ik daarom in bezwaar gegaan (artikel 12 Sv) en dat heeft geholpen. Het gerechtshof in Den Haag heeft mij nu uitgenodigd voor een zitting en daar ben ik heel blij mee.” Spong meent ook dat de toelatingsmethode waarmee discriminatie, groepsbelediging en haatzaaien wordt vastgelegd al 20 jaar oud is en daarmee aan vernieuwing toe is.

5000 euro

Spong binnenboord krijgen kost Houtzager meer dan een gemiddeld maandsalaris. De advocaat wil helpen voor een ‘vriendenprijs’ van 5000 euro. LHBTIQ+-belangenorganisatie COC heeft hiervoor een crowdfundingsactie opgezet. Het benodigde bedrag van 5000 euro is al ruimschoots overschreden. Houtzager geeft aan dat je door te steunen ook een statement maakt: “Je laat hiermee zien dat óók jij gaat voor gelijke monikken gelijke kappen. Een dominee mag niet boven de wet staan. Religie mag nooit als excuus gebruikt mag [sic] worden om haat te zaaien richting de LHBTI-gemeenschap, vrouwen, mensen met een andere huidskleur of wie dan ook.” Op 28 juli is de raadkamerzitting in het Haagse gerechtshof. Houtzager heeft alle vertrouwen in Spong: “Als het Spong niet lukt, dan weet ik het ook niet meer.” Als de juridische weg mislukt wil Houtzager een veroordeling via politieke weg voor elkaar krijgen. Hij geeft aan steun te genieten van VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP.

Mascotte

Deze zaak staat niet op zichzelf. Houtzager: “Als ik in het gelijk wordt gesteld, dan zou dat een enorme verandering voor Nederland betekenen. Dan kunnen we het haatzaaien vanuit dominees richting LHBTI’s echt stopzetten.” Het geld dat overblijft uit de crowdfundingsactie wil Houtzager besteden aan ‘LHBTI-acceptatie’ in de biblebelt. Houtzager: “Dominee Kort is één voorbeeld, maar er zijn meerdere plekken waar dit speelt.” Topadvocaat Spong heeft vertrouwen in deze zaak: “Ik denk dat Houtzager het grootste gelijk van de wereld aan zijn zijde heeft. Vrijheid van godsdienst hééft beperkingen. Religie is geen vrijbrief om homo’s te beledigen. Het is strafbaar.” Volgens Houtzager gaat het om een principekwestie: “Ik heb niks tegen christenen, maar wil wél dat ze gelijk behandeld worden. Het lijkt nu alsof dominees meer mogen zeggen dan anderen.” Dat klinkt een beetje als de titel van het boek van prof. Kinneging: ‘Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen’.6 COC Nederland geeft aan dat discriminatie tegen LHBTI’s ‘zelden leidt tot een veroordeling’.7 De beweging wil met deze zaak daar verandering in brengen. COC: “Ook hebben meerdere partijen in de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP, aangegeven met interesse naar deze zaak te kijken en te willen praten met Leon Houtzager, Tim Hofman en COC Nederland over deze situatie”. Houtzager hoopt ook dat rechters dit als een kans zullen zien. “Dit is een kans voor een rechter om hier duidelijkheid over te scheppen en jurisprudentie te schrijven. Hoever mag een dominee gaan in het discrimineren en haatzaaien richting LHBTI’s?” Hiermee zijn Spong en Houtzager de mascottes van de LHBTIQ+-beweging.

Screenshot van het YouTube-kanaal van #BOOS. Op de grote foto is Tim Hofman (l.) in gesprek met Leon Houtzager (r.). Screenshot genomen op 23 juli 2021.

Hetze

Wat begon met de wens tot een gesprek met ds. Kort is uitgegroeid tot een hetze die z’n weerga niet kent. In de brief van ds. Kort is geen enkel spoor van haatzaaien te bekennen en worden homo’s niet beledigd. We zien een ernstig maar bewogen waarschuwen om als Nederland niet door te gaan met zondigen. Anders roepen we Gods oordeel over ons uit. Gods geboden, die goed zijn voor alle mensen, worden ons voorgehouden. Het lijkt er echter op dat we liever een ‘vrede, vrede en geen gevaar’-preek horen dan dat we berouw tonen over onze zonden, boete doen en ons bekeren tot de levende God. Hier is sprake van een ‘cultureclash’. Het gaat niet meer om Houtzager vs. Kort, maar om macht en tegenmacht.8 Het gaat om een geestelijke strijd. Leon Houtzager draaft door. In de brief is geen sprake van discriminatie en groepsbelediging. Het gaat niet om personen, maar om zonden. Ieder mens zucht onder de gevolgen van de zondeval. Ieder mens moet aangesproken worden op zondige daden. Daarnaast gaat het om een ‘vertrouwelijke’ brief naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Deze brief had nooit ‘gelekt’ mogen worden, tenzij ds. Kort er zelf een open brief van gemaakt had. Ik hoop dat het Openbaar Ministerie door al het emotionele activisme heen prikt en nuchter naar de feiten blijft kijkt. OM heeft terecht een eerder verzoek tot veroordeling afgewezen.

Tenslotte

Het gedrag van Houtzager en de zijnen mag nooit leiden tot tegengedrag in de vorm van haat of geweld. Praktiserende homoseksualiteit wordt in de Bijbel gezien als zonde. We hoeven hierbij geen meel in onze mond te nemen of daar doekjes om te winden. Gods openbaring is daar duidelijk over. Waar de Bijbel ook duidelijk over is, dat is dat we onze medemensen (ja, zelfs onze vijanden) moeten liefhebben als onszelf. In navolging van Johannes 8, moeten we de homo als mens in liefde omringen, ondersteunen en troosten. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Maar ook een waarschuwend ‘ga heen en zondig niet meer’. Geweld en haat tegen homo’s (of andere LHBTI’ers) moet te allen tijde verboden zijn. De Heere Jezus en Gods volk zijn daar duidelijk over: ‘Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan’ (Mattheüs 26:52, SV) en ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zacharia 4: 6). Deze zaak lijkt op twee zaken die momenteel in Finland spelen. Ook daar worden een voorganger en een politicus vervolgd vanwege enkele uitspraken die zij gedaan hebben in het verleden.9 Wanneer deze zaak een juridische staart krijgt en niet met een sisser afloopt is het goed om hulp van ADF International10 in te roepen of Nederlandse juristen in te schakelen die ds. Kort kunnen bijstaan. Ook dan geldt ‘Ora et Labora‘, bid en werk! Wie weet dat onze Schepper de getuigenissen in deze zaak nog wil gebruiken tot bekering van zondaren. De Heere regeert en Hij heeft het laatste woord!11

Voetnoten

Meer verslagen van de bijeenkomst ‘transgenderisme’ van ‘Bijbels Beraad M/V’

Op de eerste dag van deze maand (1 juli 2021) werd er in Alblasserdam een studiedag georganiseerd rondom het thema ‘transgenderisme’. Deze dag werd georganiseerd door de werkgroep ‘Bijbels Beraad M/V’. De sprekers waren: prof. dr. A.A.M. Kinneging, drs. E. van Hoek-Burgerhart, drs. C. Sonnevelt en ds. H.H. Klomp. De dag werd goed bezocht. Afgelopen weken deden diverse mensen verslag van deze bijeenkomst. Hieronder de verslagen van de conferentie.1

 1. Bijbels Beraad M/VAankondiging studieconferentie.
 2. Jan van Meerten‘Bijbels Beraad M/V’ belegt een studiedag rond transgenderisme. Dit artikel is ook verschenen op de website van Logos Instituut.
 3. Mart van de Kamp “BEWOGENHEID EN LIEFDE (…) OM NÍET MEE TE GAAN MET DE WIND DIE WAAIT”. Dit verslag wordt ook gedeeld in de groep regenboogforum.nl.
 4. Reformatorisch Dagblad – “Houd in gesprek over transgenderisme vast aan scheppingsordening”.
 5. Andreas Kinneging – Transgenderisme draait om absolute vrijheid en gelijkheid. Dit is een verkorte versie van de lezing die hij hield tijdens de bijeenkomst, gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad.
 6. Chris Klaasse – Studieconferentie Transgenderisme. Dit verslag is gepubliceerd op de website van Bijbels Beraad M/V. In het artikel wordt eveneens doorverwezen naar uitgebreide verslagen van de sprekers. Achter de namen de link naar de artikelen: Kinneging, Van Hoek, Sonnevelt en Klomp.
 7. Christelijk Informatieplatform (CIP) – Rond de studiebijeenkomst nam CIP vier filmpjes op. Elbert Bot die een transitie van vrouw naar man doormaakte (hier). Ds. Van Reenen die het klassieke standpunt uitdroeg (hier). Ds. Hettema die het progressieve standpunt uitdroeg (hier). Mart van de Kamp als vader van een transgenderdochter (hier).
 8. Gezin in Gevaar – “Transgenderisme gaat niet over genderdysforie maar over vrijheid en gelijkheid”. Hugo Bos deelde dit ook via de digitale nieuwsbrief van Gezin in Gevaar (d.d. 13-7-2021).
 9. Jan van Meerten – Meer verslagen van de bijeenkomst ‘transgenderisme’ van ‘Bijbels Beraad M/V’.

Mocht u bekend zijn met meer verslagen van deze bijeenkomst dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Voetnoten

Veroordeling van Hongaarse wet door Europese Resolutie – Korte reactie

Zijaanzicht van Europees Parlementsgebouw in Straatsburg. Bron: Pixabay.

De hetze tegen de zogenaamde anti-lhbti-wet van Hongarije is op 8 juli jl. uitgemond in een door het Europees Parlement (EP) aangenomen resolutie.1 De Hongaarse wet beschermt kinderen tegen pedofilie en lhbti-propaganda. Wie de Europese resolutie nader bekijkt, komt tot enkele opmerkelijke conclusies. Allereerst wordt verwezen naar belangrijke verdragen zoals het Handvest van de grondrechten van de EU, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. ‘Vergeten’ wordt dat uitdrukkelijk in al deze verdragen is vastgelegd dat juist ouders het recht hebben hun kinderen op te voeden en hen onderwijs te geven volgens hun eigen levensbeschouwing. Maar het EP vindt het heel gewoon om ouders opzij te schuiven. Een dergelijke arrogantie past alleen bij totalitaire regimes. Daarnaast wordt verwezen naar een aangenomen resolutie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid (abortus is nu een mensenrecht). Dit is compleet buiten orde. Het maakt hiermee de resolutie onderdeel van het invoeren van een anti-christelijke ideologie in de gehele EU. Jammer dat de ChristenUnie wat betreft Hongarije niet de moed toont om pal te staan voor Bijbelse waarden. Hongarije streeft naar een pluriforme samenleving voor zowel conservatieven als liberalen. De EU naar een dictatuur waar alleen liberalen vrijheid hebben. Hongarije geen rechtstaat noemen, is in dit licht een gotspe. Laten we bidden voor christelijke volksvertegenwoordigers en strijden voor behoud van christelijke normen en waarden. Het gaat om onze kinderen!

Een verkorte versie van dit artikel werd gisteren gepubliceerd in het Nederlands Dagblad. De bronvermelding luidt: Knap, L.H.J., 2021, Hongarije, Nederlands Dagblad 77 (20.799): 12. Dit artikel is met toestemming van de auteur hier als gastbijdrage opgenomen. Abusievelijk werd in dit artikel vermeld dat Lorens woonachtig is in Delfzijl. Dit is niet het geval. Hij woont in Mikebuda (een dorpje in Hongarije).

Voetnoten

Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen

Vindt u dat de overheid moet voorkomen dat kinderen meningen opgedrongen krijgen die tegen de levensovertuiging van de ouders zijn? Vanzelfsprekend, zult u zeggen. Ik kan u verzekeren, ouders hebben dat recht. Maar niet volgens het EU-parlement en niet volgens de lhbti-beweging.

Panorama van de skyline van Boedapest. Bron: Wikipedia.

Nieuwe wet

Waar gaat het om? Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen die discriminerend en ‘homofoob’ zou zijn. Directe aanleiding voor deze wet was een schandaal medio 2020 waar kinderpornografie op de computer van de voormalige Hongaarse ambassadeur van Peru werd aangetroffen. In deze anti-pedofiliewet werden bepalingen opgenomen over een database met zedendelinquenten, hogere straffen, verlenging verjaringstermijn, etc. Tot zover geen probleem.

Echter, vlak voor de eindstemming nam regeringspartij Fidesz ook maatregelen op m.b.t. genderideologie en homoseksualiteit:

 • Er mag geen inhoud met afbeeldingen van homoseksualiteit of geslachtsverandering beschikbaar worden gesteld aan minderjarigen; seksuele voorlichters op school mogen homoseksualiteit of geslachtsverandering niet langer promoten; lessen seksuele voorlichting kunnen alleen worden gegeven door geregistreerde organisaties;
 • Beperkingen op advertenties met LHBTI-inhoud: advertenties zoals van Coca-Cola op het Sziget-festival in Boedapest (2019) met expliciete homoseksuele afbeeldingen mogen dus niet meer.

Reacties op de wet

Het Europese parlement is laaiend en de lhbti-beweging voelt zich zwaar gediscrimineerd. Artikel 20 (anti-discriminatiewetgeving) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt van stal gehaald. Er dreigt een juridische procedure tegen Hongarije. Maar waarom? De wet beschermt kinderen op een heel kwetsbare leeftijd tegen propaganda voor genderideologie. De enige discriminerende factor is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Vergelijk het met het terugbrengen van de toegestane snelheid op een gevaarlijke weg van 120 naar 80. Is dit dan een discriminerende anti-auto maatregel? Of dient dit ter bescherming van de autobestuurder?

Rechtvaardiging van de wet

Een gezin op vakantie aan het Balatonmeer. Bron: Pixabay.

Welnu, de Hongaarse regering heeft niet alleen het recht, maar zelfs de plicht kinderen te beschermen. Om verschillende redenen:

 1. Artikel 20 beschermt niet alleen lhbti-ers, maar ook mensen met godsdienstige overtuiging tegen discriminatie. Ook zij hebben rechten.
 2. Op grond van artikel 14.3 moet het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuigingen worden geëerbiedigd.
 3. Op grond van het RvE (Raad van Europa)-recht, met name artikel 2 van Protocol nr. 1 bij het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), moeten de staten bij de uitoefening van alle functies die zij in verband met opvoeding en onderwijs op zich nemen de (godsdienstige) overtuigingen van de ouders eerbiedigen.

M.a.w. het is gewoonweg niet toegestaan om zomaar lhbti-propaganda toe te laten. Dit is een inbreuk op fundamentele rechten van ouders en kinderen! Logisch, seksuele opvoeding is toch in de eerste plaats een taak voor de ouders?

Christelijke partijen

Széchenyi lánchíd (kettingbrug) te Boedapest. Bron: Pixabay.

De SGP nam het gelukkig dan ook voor Hongarije op. De ChristenUnie heeft zich helaas aan de zijde van de totalitaire EU geschaard. CU-leider Segers: „Doorslaggevend is voor ons het belang van de rechtstaat. Die moet juist ook voor minderheden opkomen”. CU, de Hongaarse wet houdt zich aan het Europees recht. Wordt het niet tijd om voor de rechten van ouders op te komen? Zijn kinderen onze bescherming niet waard? Of vindt de CU het wel prima dat kinderen op school diversiteitsfeestjes vieren en in de bibliotheek verhaaltjes kunnen aanhoren over ‘drag queens’? Natuurlijk verdienen ook jeugdige lhbti-ers een veilige omgeving. Maar is de oplossing daarvoor dat we propaganda gaan maken voor de lhbti-beweging? Is gewoon overleggen met Hongarije om hen met extra zorg te omringen te ingewikkeld?

Onze kinderen

Denk niet, dat Hongarije ver van ons bed is. Door middel van het vak Burgerschap tracht de overheid onze kinderen op te voeden tot ‘voorbeeldige’ burgers die inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Kort geleden nog heeft het EU-parlement de Matic-resolutie aangenomen. Hiermee is het vermoorden van kinderen in de moederschoot een mensenrecht geworden. Daarnaast zullen kinderen in het kader van het CSE (Comprehensive Sex Education) programma vanaf de kleuterklas les moeten krijgen over het LHBT-gebeuren. De aanval op onze kinderen is vol ingezet.

Tenslotte

De Hongaarse minister van gezinszaken Katalina Novák verwoordde onlangs heel treffend hoe Hongarije het als haar roeping ziet om als christelijke natie een voorbeeld te zijn voor Europa: “Christianity is not a matter of choice but a predestination”. Laten we daarom Hongarije en ook onze kinderen niet vergeten in onze gebeden.

Lees hier ook de andere gastbijdrage van Lorens Knap over Hongarije.