Home » Genealogie » Betaling van de begrafenis van Elizabeth van Goltsteijn (1602-1665) in ‘Rekeningen Kerkmeesters’ te Maurik

Betaling van de begrafenis van Elizabeth van Goltsteijn (1602-1665) in ‘Rekeningen Kerkmeesters’ te Maurik

In de Rekeningen kerkmeesters van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Maurik vinden we een betaalbewijs van de begrafenis van Elizabeth van Goltsteijn (1602-1665) de vrouw van Everhard Godfried van Meerten.1 Hierboven wordt dit betaalbewijs weergegeven. De letterlijke transcriptie luidt:

Ontfangen vande hoogh Edel geb. heere Everhardt Godefridt van Meerten, voorde begravinge vande oock hoogh Edel Geb. vrouwe Elizabeth van Goltsteijn sijn ho. Ed. geb huijsvrouwe inde grafstede aande noort sijde opt hooge Choor den tienden Januarij 1665 tot —- 18—0—0.

Elizabeth is zeer waarschijnlijk begin januari 1665 overleden en was een dochter van Johan van Goltsteijn en Geertruid de Cocq van Delwijnen.2 Elizabeth was getrouwd met haar achterneef Everhard Godfried. Geertruid de moeder van Elizabeth was de nicht van Arnt, de vader van Everhard Godfried. Opa Dirck en Maria, de oma van Elizabeth en de moeder van Geertruid, waren broer en zus.3 De begrafenis kostte 18 gulden en Elizabeth ligt begraven aan de noordzijde van de kerk in het hoge koor.

Voetnoten

  1. 0806 Archief van de Hervormde gemeente Maurik, 1638 – 1957. Rekeningen kerkmeesters, 1657-1713. blz. 45. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Anspach had gelijk toen hij aangaf dat Elizabeth op 10 januari 1665 begraven is: https://oorsprong.info/de-zesenveertigste-jaargang-van-de-navorscher-en-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/.
  3. De kwartieren van de Goltsteijn-lijn zijn hier te vinden. Het gaat hier echter om Adriaan Johan, de broer van Elizabeth en zwager van Everhard Godfried: https://oorsprong.info/een-laat-17e-eeuwse-kwartierstaat-en-het-geslacht-van-meerten/.