Home » Gastbijdrage » 14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was

14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was

Veel christenen geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige (in vaktaal: hominide) was; oftewel afgekort: AGH (Adam Geëvolueerde Hominide). Ik ben ervan overtuigd dat zulke christenen dan wel met de Bijbel in botsing komen. Ik heb voor hen daarom veertien uitdagingen:

 1. Als God ooit een paar hominiden uitkoos uit een veel grotere populatie om een verbondsrelatie met hen aan te gaan, waarom heeft Hij dat in de Bijbel dan niet gewoon gezegd? Dat was toch niet zo moeilijk uit te leggen? Waarom sprak Hij dan via Genesis alsof Adam en Eva direct door Hem geschapen waren, zonder dat er andere mensen bestonden?
 2. Is het niet volstrekt gekunsteld om aan te nemen dat er ergens in de vermeende menselijke evolutie een punt geweest is waarop God een populatie, of zelfs een enkel mensenpaar, had kunnen verkiezen tot zijn ‘verbondsvolk’ doordat het wezenlijk verschilde van de andere hominiden, en die populatie, of dat mensenpaar, dan ‘Adam en Eva’ te noemen?
 3. Waarom willen AGH’ers zo graag iets doen dat niemand ooit eerder gedaan heeft: de ‘moderne wetenschap’ ‘verzoenen’ met de Bijbel? Voor wie doen ze het? Zeker niet om indruk te maken op gewone evolutionisten; die hebben geen behoefte aan of begrip voor een dergelijke ‘verzoening’, en zouden die alleen maar bespottelijk maken. Vrijzinnige theologen hebben ook geen interesse; die ‘weten’ allang dat Gen. 1-3 puur mythisch is. En behoudende christenen hebben ook geen belangstelling; die lezen Gen. 1-3 gewoon zoals Jezus en Paulus dat deden.
 4. Waarom kunnen we in het licht van de ‘moderne wetenschap’ Genesis 1-3 niet meer lezen zoals vroeger, maar kunnen we wel vasthouden aan de bijbelse wonderen, vooral aan de opstanding van Christus? Die zijn in het licht van diezelfde ‘moderne wetenschap’ toch evenzeer onhoudbaar?
 5. Het gaat in de discussie altijd over Adam en Eva, maar wat weet AGH ons te vertellen over Kaïn en Abel, naar wie ook in het Nieuwe Testament verwezen wordt? Wat blijft er van hen over? En Henoch, ‘de zevende van Adam af’? En Noach? En de zondvloed?
 6. Waarom heeft AGH het altijd over Paulus, die een ‘verouderd wereldbeeld’ zou hebben aangehangen, dat wij niet meer hoeven over te nemen? Waarom heeft AGH het nooit over Jezus, niet precies hetzelfde ‘verouderde wereldbeeld’ aanhing? Wist Hij niet beter? Paste Hij zich alleen maar aan? Maar waarom? Hij kon de mensen toch gewoon vertellen hoe het zat met het wereldbeeld en met Adam en de zondeval?
 7. In de Bijbel is Adam de ‘eerste mens’, Eva kwam uit hem voort, zij waren ‘zeer goed’ geschapen, tot zij in de zonde vielen (van zeer goed tot zeer slecht), waardoor de dood de mensenwereld binnenkwam; alle latere mensen stammen van hen af. Volgens AGH waren Adam en Eva (hoe ook opgevat) niet de eerste mensen, zij kwamen uit een hominide wereld die al vol boosheid zat (moord, diefstal, leugen, promiscuïteit), de menselijke dood bestond allang, hun val (hoe ook opgevat) was geen gebeurtenis maar hoogstens een soort rijpingsproces, en zij waren niet de voorouders van de hele mensheid. Hoe kan AGH nu beweren dat hun theorieën toch rechtdoen aan de Bijbel?
 8. Hoe en wanneer in de vermeende menselijke evolutie veranderden dierlijke hominiden (die ophouden te bestaan als zij sterven) in menselijke hominiden (die eeuwig voortbestaan na hun dood), oftewel hoe veranderden dierlijke hominiden in wezens die existentieel aangelegd zijn op een relatie met het Hogere, dus ten diepste transcendente wezens zijn, personen, beelddragers van God, wezens met geest, ziel en lichaam? Als het antwoord van AGH’ers zou zijn dat dit teruggaat op een wonderbaarlijk ingrijpen van God (wat in evolutionistische ogen een doodzonde is), dan vragen we waarom zij niet gewoon letterlijk in Genesis 1-2 geloven.
 9. Mensen zijn schepsels die bij het sterven óf overgaan in het eeuwige leven, óf in eeuwig oordeel. Dat vooronderstelt een openbaring van God, reeds aan de allereerste mensen, een openbaring die heel wat verder ging dan Gods openbaring in de natuur. Over welke goddelijke openbaring beschikten volgens AGH de eerste hominiden die ‘mensen’ genoemd konden worden, op grond waarvan zij wisten hoe aan het eeuwig oordeel te ontkomen viel? Hoe ‘sprak’ God volgens AGH tot hen?
 10. Adam en Eva werden aangesteld tot heersers over de hele schepping. Als AGH gelijk heeft, hoe ging dat dan in zijn werk? Hoe heersten de eerste mensen, of de tot ‘Adam en Eva’ gebombardeerde hominiden, over de rest van de vermeende toenmalige mensheid?
 11. Als AGH’ers ruimte laten voor een ‘historische zondeval’ in enige vorm, hoe stellen zij zich dan voor hoe God na die val de band met de mens weer aanknoopte? Het gaat niet slechts om de val van die eerste mensen, maar ook om hun herstel. Hoe ging dat in zijn werk? En wat gebeurde er met de mensen in ‘Adams’ tijd die niet gevallen waren? Graag bijbelse antwoorden – geen gefantaseer.
 12. Om welke goddelijke test ging het in de zondeval zoals AGH zich die voorstelt? Het ging toch niet slechts om ‘Adams’ evolutionaire onvolkomenheid? Welk gebod was bij de AGH-zondeval in het geding? Hoe waren die eerste mensen van dat gebod op de hoogte? En welke rol speelde Satan in die zondeval? Welke ‘slang’ was er bij de AEG-zondeval aan de orde? En welke boom? Welke vijgenbladeren? Welke ‘rokken van vellen’? Als dit allemaal figuurlijk moet worden opgevat, hoe kunnen we AGH dan serieus nemen?
 13. Als de wereld, en ook de mensheid, zeer geleidelijk zijn ontstaan (over miljarden jaren), waarom moeten we dan geloven in een plotselinge wederkomst van Christus en een nieuwe wereld? Is het niet logischer aan te nemen wat de ‘moderne wetenschap’ ons over de toekomst van ons zonnestelsel te vertellen heeft?
 14. Als de dood natuurlijkerwijs bij de mens hoort, waarom moest Christus dan sterven om niet alleen de geestelijke, maar ook de lichamelijke dood weg te nemen?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website CVandaag. Het originele artikel is hier te vinden.