Home » Genealogie » Lijftocht en testamentaire lijfnotitie van Jan (Willems) van Meerten (?-1735) en Aartjen (Huijberts) de Gelder (?-1737)

Lijftocht en testamentaire lijfnotitie van Jan (Willems) van Meerten (?-1735) en Aartjen (Huijberts) de Gelder (?-1737)

Hieronder wordt de lijftocht en verdere testamentaire lijfnotitie van Jan (Willemsz.) van Meerten en Aartje (Huijberts) de Gelder weergegeven. Deze schepenakte wordt bewaard bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.1

De transcriptie luidt:

“Lijftogt en Vordere Testamentaire Lijfnotitie van Jan Willems van Meerten en Aartijen Huijbert de Gelder Egtel.

Wij Willem de Leeuw subbs. Schout & Dirck Bolle en Huijbert van Laar schepenen tot Búúren, doen cond en getuijgen bij desen dat voor ons in eijgenen persoone gecompareert en erschenen sijn Jan Willems van Meerten en Aartjen Huijberts de Gelder Egteln. sijnde beijde gesont van Lichaam met ons gaande en staande, haar Verstant en Memorie volkoments. magtig als ons genoegsaam bleeke, en naar dat de voorn Aartijen Huijberts die Gelder den subst. Schout & in dese saake gekozen hadde tot momboir daar sie met oorsont van haar man aanquam als wij Schepenen verstonden dat regt was soo hebben sij Egteln. beijde verclaart te willen disponeren van haar tijdelijke goederen, haar van God almagtig op dese wereld verleent terwijl haarln. verstant du memorie waaren gebruijkende en súlcx dorende bij en in kragts desvs, hebben zij Egteln. verclaart uit goede matrimonische liefde en affectie de eerst stervende de langstlevende in lijftogt en in alle haare natelatene gerede en ongerede hebbende en verkrijgende goederen, t zij lant, zant, huijs, stoff, inboedel, huijsraat, goút, gelt, zilver gemúnt en ongemúnt, actien en Crediten geduil uitgesondert, (: sullende alleen de kleederen, linnen wüllen goüt en silver gehoorende tot den Lijve van des eerststervende immediaat naar het overlijden aan de hier nagenoemde Erfgenamen ofte legatarisen overgegeven en bij haar geprofiteert worden 🙂 geschildende dese lijftogt tot hertrouwens, en in cas van geen hetroúwen des langst levenden leven lang gedúrende onbekroont van ijmant, onvermindert de lijftogt, waar mede overgaande tot de verdere makinge en dispositien verclaarden de Comptun beijde te maken ende te legateren aan Herman Claasen van Rúmt soone van Claas Jaspersen van Rúmt en wijlen Húijbertjen van Doesbúrg Eerstelij het huijs en erve daar zij Egteln. tegenswoordig in woonen, staande ende gelegen binnen dese Stadt inde roode Holstraat daarboven aande eene zijde de wedwe Maarseveen ende beneden Mathatias Nethonús gehuijst en geerft zijn mogen en dit met de Kúijperswinkel, Matrialen en hout daartoe gehoorende met de meúbilen Huijsraat, linnen en bedden met sijn toebehooren, zaat spreijijen en clederen daar toe soo de langstlevende metter daat ontrúijmen en naar laten zal blijvende het contante gelt en boekschúlden tot voordeel van den gemeene boedel, nog maaken enLegateren de Comparanten samentlijk aan den voorn Herman Claassen van Rúmpt tien hond Boúwlant gelegen onder desen Geregte op Erichem op de Hooge Coorn, daar boven aan de eene zijde den Hove en Grave van Búúren, en beneden de wedw van Jelis van Deventer, streckende vierders met den eenen sijde aan den Soelensen dijck, en met ’t ander sijde aande gemeene straat, met nog Schevehoff of Boomgaart gelegen over de Corne outrent tegen over de Stadt Búúren gehouwen van Claas Hendriks van Trigt, daar aan d’eene zijde Schepen Johannes van Hoogmoet en aan d’ ander zijde de wedw. van schepen Willem Blij en Huijbert van Maarseveen, off zo wie anders met regt naast en rondscrieven. de voorn. parceelen van goederen geerft mag zijn; onder dese, op proffe Conditien en voorwaarden in regúard van de drie parceelen vaste goederen Bij aldien, den selven Herman Claasen van Rúmpt sonder wettige kinderen en dese oudenten naar te laten komt te overlijden, dat dan die goederen zúllen Erven en, dest erven op haar Egteln. Testateúren Erfgen. of deze selver Erven en desende erven bij representatie aan ijder zijde de helft en sulc uijt considerative van de troúwe divensten die den voorn. Herman Claas. van Rumpt Allereets haar Egteln. heeft getoont, en waar inden selven verpligt zal wesen te continúeren des langstlevendens leven lang gedúrende als mede ‘m regúard en tot Erkentnisse van den Compt, Dat een groot de somme schúlden gestaan hebbende tot laste van hem Compt als bij aangaan van ’t húwelijk met de tweede Compte opgegeven waarvan du úijt desen gemeenen Boedel sijn betaalt en afgedaan; Tussen wijders verclaarden den gemelten Compt in dese te legateren aan zijn broeder Jasper Willems van Meerten, en bij sijn voorn afsterven aan zijn kinderen eens een goúde pistool of negen gl. negen st., waar meden den selven is afsettende en so lúdenende.

En aan Zijn nigte Noltijen Jans Dogters Dogter van Zijn Broeder Gerrit Willems van Meerten de somme van vierhondert Car: gl.

Verders institúeerden den Testateúr tot Zijn eenige en úniverseele Erfgen Gerrit Willems van Meerten boven gent. woonende onder Lienden inde Búúrschap Meerten, Roeloff Willems van Meerten mede woonende aldaar de kinderen van Aart Willems van Meerten in haar vaders plaatse du IJken Rutgers, Dogter van Jantjen Willems van Meerten in leven húijsvrouw van Rútger N. sijn Testateúrs Broeders en Súster, en gebrake de nog in t leven zijnde Broeders der selve wettige kinderen en dese oudenten bij representatie in haar ouders plaatse so na regten behoort.

Ende Compt Aartijen Húijberts de Gelder legateert alle ’t geene tot haaren Lijve gehoort en boven genoemt, aan Hendrikijen Gerrits húijsvrouw van Cornelis Toniss van ’t Hoog, Dogter van haar súster Stijntjen Huijberts de Gelder in leven in leven wedw. van Gerrit Aarts, van gebrake harer hare kinderen, mitsgaders aan Adriaantjen Claas van Rumpt der selver Broeders Jasper en Herman Claass van Rúmpt ende aan Gaúwken Cornelis húijsvrouw van Húijbert Jaspers van Rúmpt woonende tot Rúmpt, en Grietje Cornelis húijsvrouw van Jan van Gameren woonende tot Gelkom ijder twee silvere dúatons, waar mede deselve is assessende en soo lúderende zijnde Dogters van Maijken Húijberts de Gelder, laatst wedwe van Gerrit Fransse haar Testateurs tot haare eenige úniverseele Erfgenam haaren halven Broeder Cornelis van Doesburg, de kinderen van haare súster Stijntje Húijberts voornt zijnde Grietgens Gerrits, huijsvrouw van Jacob van Wollen woonende aan den Diefdijk, en voornde Hendrikijen Gerrits, met desen verstande dat bij voor afsterven van Hendrikijen Gerrits haare kinderen en zúllen Súciederen in haare plaatse. En Húijbertje Cornelis húijsvrouw van Arien Hack een mede Dogter van Maaijken Húijberts de Gelder voornt: woonende tot Ravenswaij ider stake sonder onderscheijt van halve Broeder of halve sústers, súlcx aan dien, om met haar halven oom Cornelis van Doesburg te Concúrreeren in staken en niet in hoofden.

All welke voorn. dispositie, zij Testateúren Egeln. ijder de haare scharen alsoo te welven haaren úijtt erf ten wille en regte meijn inge, begerende dat deselve alsoo púnctúelen zúllen worden nagekomen en agtervolgt ’t zij bij forme van Lijftogt, Ceduul, legaten, gifte onder de Levende ofter saake des Doots, of eenige andere úijtt erft wille, soo als het sleve aller boft en búndigst zoúde mogen stadgrijpen en Effect sorteren, alwaar t schoon dat alle solvennit eijt en van regt van, daar tot Vereijst vereijst hier imme niet naarbehooren nagekomen of geobserveert, maar overgeslagen en gecommitteert waren; versouken de Testateúren Egteln. tot nakominge van dese úijtt erf ter wille alle favorabele regten van Regteren, alles sonder Arij; In onwonde der waarheijt hebben wij súbst. Schouts en Schepene hiCousen Zegel onder aan desen ovenen Instrúmente úijthangende gedaan en mede getekent,

Actum den VIIII Januarij CVIIC twee en twintig.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden en zal ongetwijfeld fouten bevatten. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.

Voetnoten

  1. De originele akte is hier te vinden: https://hdl.handle.net/21.12108/54424B0D131F4FA985AE4FEC523EA054.