Home » Gastbijdrage » Jezus en God Zelf over schepping en zondvloed

Jezus en God Zelf over schepping en zondvloed

In het steeds actueler wordende debat over schepping en evolutie hoorde ik laatst een spreker zeggen dat we Genesis 1-11 symbolisch moeten nemen en dat de katholieke Kerk dat ook leert.

Als we de eerste stelling van deze spreker willen ontkrachten, dienen we dus op zoek te gaan naar uitspraken van de goddelijke Drie-eenheid in Gen. 12 en later in de Bijbel, die de gebeurtenissen uit Gen. 1-11 aanhalen als letterlijk gebeurd. Immers, voor christenen is Jezus ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ en God de Bron van het goede, ware en schone. Ik heb er drie gevonden.

Ten eerste de uitspraak van Jezus in Mat. 24:37-39, waarin Hij de zondvloed, Noach, de ark en het omkomen van alle mensen aanhaalt: “Zoals toch de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag, waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden, totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.

Ten tweede een hoofdstuk eerder, als Jezus zijn strafrede tegen de Farizeeërs houdt (Mat. 23:35): “… opdat op u zal neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, vanaf het bloed van de onschuldige Abel tot aan het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.” Als Abel niet werkelijk bestaan zou hebben, zou Jezus dit niet gezegd hebben.

Ten derde spreekt God letterlijk over zijn scheppen van de wereld in zes dagen in zijn afkondiging van de tien geboden tot Mozes (Ex. 20:11). “In zes dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is, gemaakt.” Hier spreekt God over zichzelf. Als God de wereld niet in zes dagen met een dag rust gemaakt heeft, hoeven wij dus ook niet zes dagen te werken en een dag te rusten. En als deze zin niet letterlijk op te vatten is, hoeven we de rest van de tien geboden ook niet letterlijk op te vatten.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Katholiek Nieuwsblad. De volledige bronvermelding luidt: Leushuis, J.G.A.M., 2009, schepping/evolutie, Katholiek Nieuwsblad 2009 (9): 18.