Home » Genealogie » Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 22: Crimineel Signaat 1765-1802

Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 22: Crimineel Signaat 1765-1802

In 2007 promoveerde dr. Peter D. Spies aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op een belangrijke studie naar de classis van Tiel. De titel van zijn proefschrift luidt ‘De classis van Tiel 1579-1816: De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen’.1 Daarna heeft dr. Spies ook niet stilgezeten en heeft hij diverse gerichtelijke transcripties en ander transcriptiewerk uitgegeven. Zo ook de ‘Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe’. We hopen de komen de tijd, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, deze transcripties door te nemen op zoek naar stamgenoten. Het betreft vooral individuen met de achternaam ‘Van Meerten’ of aangetrouwde leden van deze familie. Als het gaat om de vrouwelijke lijn nemen we, gewoontegetrouw, alleen de kinderen en aan die kinderen aangetrouwde gezinsleden (dus man of vrouw) mee. Na verloop van het genealogisch onderzoek is het mogelijk dat dit artikel wijzigingen ondergaat, bijvoorbeeld als wordt ontdekt dat naam X of Y ook tot (afstammelingen van) dit geslacht behoort. Hieronder de bestudering van het eenentwintigste deel.2

Het tweeëntwintigste deel ‘behelst enkel criminele zaken, met name de sententies en de dagvaardigingen, de zogenoemde edictale citaties of indagingen die driemaal werden afgekondigd’. Volgens dr. Spies kan hieruit ‘geen zicht worden verkregen op de criminele rechtspraak, daar de ‘kleinere’ criminele zaken gewoon in het gerichtssignaat werden aangetekend’. Spies geeft aan dat het onduidelijk is waarom er een apart crimineel signaat naast het gewone gerichtssignaat is aangelegd. Het boek is bovendien erg onvolledig, ‘bij de rechtszittingen wordt regelmatig niet beschreven wie er aanwezig waren’. Voor zover ik het nu kan zien komt er in dit deel slechts één telg van het geslacht Van Meerten voor.

Johannis van Meerten

Op bladzijde 204-206 komt ene Johannis van Meerten voor. Omdat dit een uitgebreid stuk is, heb ik het als apart artikel opgenomen op deze website. Voor de tekst verwijs ik u daarom naar dit artikel. Het gaat over Johannis van Meerten, een zwangere inwonende vrouw met een ongebonden levensstijl en een dode, half in de tuin begraven baby.3 Wie deze Johannis was en hoe hij verwant was aan de andere Van Meertens is mij (nog) niet bekend.

Voetnoten

  1. Het voornemen ligt er om dit proefschrift in een drieluik te bespreken voor deze website.
  2. Bron: Spies, P.D., 2019, Ambt Nederbetuwe Crimineel Signaat 1765-1802. Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 22 (Pumbo.nl).
  3. https://oorsprong.info/johannis-van-meerten-een-zwangere-vrouw-met-een-ongebonden-levenswijze-en-een-dode-en-in-de-tuin-begraven-baby/.