Home » Feedback & Vragen (Pagina 2)

Categoriearchief: Feedback & Vragen

Het gebruik van polystrate dendrolieten door creationisten – Een korte reactie op ir. Ed Vaessen

Op het blog van student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom reageerde ir. Ed Vaessen (MSc. Geodesie).1 Omdat in zijn reactie mijn naam wordt genoemd wil ik daar kort op reageren. Ik dank de geachte Ed Vaessen voor zijn reactie op het stuk over polystrate dendrolieten, dendrolieten worden hier naar oud gebruik gezien als versteende boomstammen en niet naar modern gebruik als microbialieten. 

Ed Vaessen schrijft:

Dat is niet waar. Hij beweert vaak genoeg tegen zijn achterban en ook op de facebookpagina van het Logos Instituut dat geologen dat niet doen.

Polystrate dendrolieten zijn geen probleem voor de naturalistische geologie. Een groot aantal creationisten zijn hiervan op de hoogte. Wanneer zij schrijven over deze versteende boomstammen verwijzen zij bijvoorbeeld naar het werk van de Britse paleontoloog wijlen dr. Derek V. Ager (1923-1993)2. Creationisten zijn minimaal sinds het werk van dr. Nicolaas Rupke3, maar hoogstwaarschijnlijk al veel eerder (denk aan George Fairholme4) bekend met naturalistische verklaringen voor deze versteende boomstammen. Deze naturalistische verklaringen wijken nauwelijks af van de creationistische verklaringen. Overigens hebben creationisten niet zo heel veel gepubliceerd over polystrate dendrolieten.

Zelf ben ik bezig met een reactie op een septemberartikel van de structureel geoloog drs. Leon van den Berg5. Om het misverstand (nogmaals) bij ir. Ed Vaessen weg te nemen wil ik daaruit één zin overnemen. Hoewel het artikel nog in de steigers staat en er daarom nog van alles aan kan wijzigen, blijft deze zin staan: Polystrate dendrolieten vormen géén probleem voor de naturalistische geologie, maar zijn wél een voorbeeld van snelle sedimentatie. Op Facebook of elders heb ik ná het 2013-artikel over deze polystrate dendrolieten nooit iets anders dan beweerd dan de bovenstaande dikgedrukte stelling.6 Ir. Ed Vaessen zou hiervan op de hoogte moeten zijn, want iedere keer wanneer hij in deze strekking reageert op de Facebookpagina van Logos Instituut heb ik hem, op soortgelijke wijze als hierboven, van repliek gediend.

Bronnen

  • Ager, D., 1993, The New Catastrophism (Cambridge, Cambridge University Press), blz. 47-49.
  • Blom, W.J.C., 2019, Reactie op ‘Hoe zit het met… de ouderdom van de aarde?’, verschenen op zijn weblog https://willemjanblom.wordpress.com/2019/09/14/169/.
  • Fairholme, G., 1833, Some Observations on the Nature of Coal, and on the Manner in which the various Strata of the Coal-measures must probably have been deposited, The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science 3 (16), pag. 245-252.
  • Fairholme, G., 1837, New and Conclusive Physical Demonstratoins, both of the Fact and Period of the Mosaic Deluge and of its having been the only event of the kind that has ever occurred upon the earth (London, James Ridgway & Sons, 1837), pag. 393.
  • Meerten, J.W. van, 2013, Polystrate dendrolieten: Kennen creationisten de visie van moderne geologen niet? Een reactie op Leon van den Berg, verschenen op mijn weblog https://scheppingsmodel.files.wordpress.com/2013/10/polystrate-dendrolieten-een-reactie-op-leon-van-den-berg1.pdf.
  • Meerten, J.W. van, in voorber., De pot verwijt de ketel dat deze zwart ziet. Een reactie op kritiek van de structureel geoloog drs. Leon van den Berg, verschijnt op de website van Logos Instituut.
  • Rupke, N. A., 1967, Herdatering van het verleden (Inleidende opmerkingen over een nieuwe geochronologie), Creatie-Evolutie Referaten-bundel van de conferentie van Gereformeerden, met het thema CREATIE-EVOLUTIE, gehouden op 16 en 17 mei 1967, in het Conferentieoord De Pietersberg te Oosterbeek.

Dit artikel verscheen eerder op de website HongarijeGeologie. Zie hier voor het originele artikel.

Wat Exodus 21:22 ons vertelt over abortus

Misschien is het u weleens overkomen. Een atheïst, orthodoxe jood of misschien zelfs een christen, drukt u tijdens een discussie op het hart dat abortus helemaal niet wordt afgekeurd in de Bijbel. De passage waar men dan vaak naar verwijst is Exodus 21:22-25. Daarin gaat het over twee vechtende mannen die daarbij een vrouw zo aanstoten dat haar kind ter wereld komt. Loopt dit met een sisser af, dan zal een geldboete volstaan. Maar is er letsel, dan geldt de lex talionis, oftewel een leven voor een leven, een oog voor een oog, et cetera. De vraag is echter: letsel bij wie?

De Amerikaanse Greg Koukl studeerde af in de apologetiek (christelijke geloofsverdediging). Volgens hem is Exodus 21:22-25 allesbehalve een problematische passage voor de christen die opkomt voor ongeboren leven. Integendeel, het is juist dé passage die hij aanhaalt om zijn pro-life visie Bijbels te onderbouwen. Abortus provocatus wordt namelijk niet expliciet genoemd in de Schrift, maar in deze tekst van Mozes gaat het wel om een wettelijke implicatie. Hierdoor valt enige kritiek over poëtische lading weg. Maar hoe komt het dat critici hiermee juist een troef in handen denken te hebben?

Laten we de passage bekijken vanuit een vertaling die sommigen onder u misschien niet snel zullen openslaan, om te zien op welke manier deze tekst weleens wordt geïnterpreteerd. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) geeft Exodus 21:22-23 als volgt weer:

“Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de betaling toezien. Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven, een oog voor een oog, …”

Deze vertaling suggereert dat de dader slechts een boete betaalt indien de vrouw een miskraam heeft waarbij het kind verloren gaat. Maar indien de moeder als gevolg van de worsteling sterft, geldt de strafmaat waarbij er een leven voor een leven moet worden gegeven. Op die manier lijkt het alsof de wet van Mozes de ongeborene niet beschouwt als volwaardig mens. Maar hier is de crux van het probleem: Heeft het Hebreeuwse woord in de grondtekst dezelfde betekenis als ‘miskraam’? Is er in Exodus 21:22 sprake van een kind dat dood ter wereld kwam, net als bij een miskraam? Dit is de belangrijkste vraag die een antwoord vereist. Want als dat zo is, betreft het Nederlandse woord ‘miskraam’ geen verkeerde keuze. Zo niet, dan verandert de betekenis van de tekst drastisch, aldus Koukl.

Het antwoord op deze vragen moet worden gezocht in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws. De betekenis van een woord is in iedere taal bepaald in twee stappen. We leren de reikwijdte aan betekenissen van een woord – oftewel, al zijn mogelijke definities – door het algemene gebruik te bekijken. We leren over zijn specifieke betekenis door te kijken naar de directe context. De relevante frase in de passage ‘dat zij een miskraam krijgt’ staat in het Hebreeuws opgeschreven als w’yase û (וּאְ צָיְו) ye ladêhâ (הֶ֔ דָלְי). Het is een combinatie van een Hebreeuws zelfstandig naamwoord, yeled, en een werkwoord, yasa, dat letterlijk betekent: ‘het kind komt voort’. Er zijn veel Bijbelteksten waarin ‘yasa’ wordt vertaald als ‘voortbrengen’ of ‘voortkomen’. Denk aan Genesis 8:17 waarin Noach de instructies krijgt om al het gedierte met hem te doen uitgaan, of Jeremia 1:5 dat pro-life veelvuldig aanhaalt: ‘Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld’. In totaal wordt ‘yasa’ 1.061 keer gebruikt in de Bijbel, waarvan het niet één keer wordt vertaald als ‘miskraam krijgen’ behalve (door sommigen) in Exodus 21. Waarom?

De tekstuele context

Dit Bijbelse gebruik van ‘yasa’ laat ons iets belangrijks zien: niets aan dit woord impliceert de dood van het kind! Enkel de context van een passage kan ons dat vertellen, zoals in Numeri 12:12, dat spreekt over het ter wereld komen van een doodgeboren kind. Maar zulke conclusies kunnen niet worden gemaakt op basis van het woord ‘yasa’ alleen. Daar komt bij dat Mozes kon beschikken over twee andere woorden die wél kunnen verwijzen naar een miskraam, te weten ‘nepel’ (שכל) en ‘sakal’ (נֵ֥פֶל). Beide worden meestal vertaald als ‘misdracht’ of ‘misgeboorte’ (zie bijv. Gen. 31:38, Job 3:16, Psalm 58:9). Als de passage dan wordt vertaald vanuit de letterlijke betekenis, zoals in de Herziene Statenvertaling, ziet dat er zo uit:

‘Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zó treffen dat haar kind geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven.’

Dit keer lezen we dat de tekst slechts een boete oplegt bij een vroeggeboorte, maar wanneer er sprake is van letsel voor een van de betrokken partijen (vrouw of kind) dan zal een zwaardere straf gelden. De christelijke theoloog Miljard Erickson zegt hierover dat ‘er geen specificatie is over wie er letsel dient op te lopen voordat de lex talionis [leven voor een leven] effectief wordt. Het principe wordt toegepast op de moeder of het kind.’

Los van deze vertaling is het duidelijk dat het doden van een kind – en laten we niet vergeten dat deze tekst inderdaad refereert aan een kind – een criminele daad is. Er bestaat in de Torah geen rechtvaardiging voor abortus op aanvraag. In plaats daarvan hebben we, volgens Greg Koukl en vele anderen, een goed argument in handen voor het feit dat de Heere dezelfde waarde toekent aan geboren én ongeboren mensen.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Leef Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Develing, C., 2020, Wat Exodus 21:22 ons vertelt over abortus, Leef 36 (3): 16-17 (PDF).

Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen

Gisteren schreef ik een artikel over de kwestie Kort-Houtzager.1 In het artikel werd een samenvatting gegeven van deze kwestie en afgevraagd of ds. Kort de afgelopen tijd niet genoeg door het stof is gegaan. De reacties daarop waren overweldigend. Veel mensen betuigden steun aan ds. Kort en zijn gezin. Er was ook negatieve feedback. Soms ging dat met een gestrekt been. Dat laat zien dat dit onderwerp erg gevoelig ligt en het debat daarover gepolariseerd is. Laten we vriendelijk blijven naar elkaar toe en onze woorden wegen. Dat geldt in de eerste plaats voor mijzelf. Uiteraard neemt dat niet weg dat we ons standpunt helder en duidelijk moeten kunnen verkondigen. Met helderheid en duidelijkheid, maar ook vriendelijkheid en voorzichtigheid is er veel gewonnen in het debat.

Screenshot van het twitterbericht van Leon Houtzager waarin hij de mensen oproept om te stoppen met bedreigingen richting ds. Kort. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

Volgens de kritiek zou ik insinueren dat Houtzager achter de doodsbedreigingen zit en aangegeven hebben dat het daarmee nog niet goed genoeg is voor Houtzager. Het korte antwoord daarop luidt: Nee, Houtzager heeft ds. Kort niet met de dood bedreigd, maar heeft zelfs afstand genomen van de doodsbedreigingen.2 Wat was mijn intentie met het beschrevene? Dat was de vraag aan het adres van Houtzager wanneer deze ‘heksenjacht’ op ds. Kort stopt? Wanneer is het genoeg? Is dat als ds. Kort in de gevangenis gezet wordt? Is dat als ds. Kort een (s)preekverbod krijgt? Is dat als ds. Kort een flinke geldboete krijgt? Wat is de planning van Houtzager (en in zijn kielzog COC Nederland) inzake deze kwestie? Gaat dit allemaal niet te ver? Graag ontvang ik daarover antwoord van Houtzager. In de inleiding werd beschreven wat ds. Kort allemaal te verduren heeft gehad vanwege één zin in de brief die niet naar buiten had mogen komen (AVG (?)) én sterk uit het verband wordt gerukt. Is dát niet genoeg? Hoe je het ook wendt of keert is het bedreigend wanneer een cameraploeg diverse malen rond je huis loopt (iets wat wel wat weg heeft van stalken), is het bedreigend wanneer er een anti-demonstratie tegen jou als persoon wordt gehouden waarbij maar liefst 400 mensen aanwezig zijn, is het bedreigend wanneer je midden in de nacht wakker wordt gebeld door anonieme telefoontjes (en dat niet één keer maar dagen achter elkaar) en is het bedreigend wanneer de meer dan half miljoen kijkers in de uitzending #BOOS opgeroepen worden om allerlei vriendelijk verwoorde (dreig)brieven, kaarten etc. naar je te sturen3.  Hoewel Houtzager afstand heeft genomen van de doodsbedreigingen, en dat siert hem ten volle, wil hij toch verder gaan in het strafrechtelijk vervolgen van ds. Kort. Wanneer is het genoeg?

Kritiek

De kritiek luidde, in de woorden van een vrouw op een bepaalde Facebook-pagina, als volgt4:

Beetje jammer dat je insinueert dat Leon Houtzager iets te maken heeft met de doodsbedreigingen. Die kwamen overigens na het incident met de journalist toen de kerk besloot de coronamaatregelen te gaan negeren. De Kort heeft wel meer vijanden kunnen we wel zeggen.

Drie zaken uit deze reactie die overeen komen met de negatieve feedback die ik kreeg van anderen:
1. Ik insinueer dat Leon Houtzager te maken heeft met de doodsbedreigingen.
2. De doodsbedreigingen kwamen ná het geweldsincident tussen enkele kerkgangers en een journalist en niet naar aanleiding van de uitzending #BOOS.
3. Ds. Kort heeft meer vijanden.

Reactie

Hierboven heb ik aangegeven dat de doodsbedreigingen aan het adres van ds. Kort niet van Houtzager zelf afkomstig waren. Dit heb ik ook nergens expliciet of impliciet beweerd.5 Mijn intentie met het de opgeschreven woorden uit het artikel was dat ds. Kort overall genomen genoeg door het stof gegaan. Deze hetze is al tenminste sinds het voorjaar van 2020 (!) aan de gang. Daarom wil ik Houtzager oproepen om de zaak te laten rusten. Nog meer olie op het vuur zou wel eens averechts kunnen gaan werken. Hierboven heb ik mijn intentie al uitgewerkt. In het artikel zijn de zinnen nu zó aangepast dat duidelijk wordt dat Leon Houtzager niet achter de doodsbedreigingen zit.

Screenshot van een Facebookbericht van Regio Online waarin opgeroepen wordt om (anonieme) bedreigingen achterwege te laten. Screenshot genomen op 24 juli 2021.

De doodsbedreigingen kwamen (niet alleen) na het incident met de journalist.6 Gezien de aard van de post die ds. Kort ontving heeft het meer te maken met zijn uitspraken over ‘zonden die indruisen tegen Gods scheppingsorde’ dan met de corona(maatregelen). Bedreigingen kwamen onder andere naar aanleiding van de oproep van Tim Hofman aan zijn meer dan een half miljoen kijkers, op YouTube heeft de uitzending maar liefst meer dan 1,1 miljoen weergaven, om ds. Kort brieven te sturen.7 Houtzager is zich er ook bewust van dat de (doods)bedreigingen aan het adres van ds. Kort te maken hebben met ‘zijn zaak’ (zie een tweet van hem op 22 mei 2021, als screenshot hierboven afgebeeld).8 Op de website Dumpert.nl schrijft iemand op 26 februari 2021 (dus een maand voor het incident met de journalist): ‘Ben ik niet mee eens. De mensen die bedreigingen sturen zitten fout’.9 Volgens Christelijk Informatieplatform (CIP) stond de teller op 1 maart 2021 al op 73 protestbrieven. Deze bedreigingen en protesten lopen overigens ook al vér voor het incident met de journalist én de uitzending van Tim Hofman. Op 2 april 2020 roept Regio Online al op om (anonieme) bedreigingen naar aanleiding van de brief van ds. Kort achterwege te laten (zie screenshot hiernaast).10

Dat ds. Kort meer vijanden heeft dat zal ongetwijfeld. Door te waarschuwen tegen de zonde maakt je jezelf immers niet geliefd in Europa. Deze gedachte mag er echter niet voor zorgen dat we wegkijken voor de oorzaak van de dreigbrieven waar we nu over schrijven. Doen alsof de neus bloedt is geen oplossing, afstand nemen en mensen manen tot kalmte is dat wel. Dat heeft Houtzager gedaan en dát siert hem. Helaas kent deze kwestie tot nu toe alleen maar verliezers. Zoals ook de getrouwde homo John Lapré laat doorschemeren in zijn column van gisteren op Christelijk Informatieplatform (CIP).11 Deze juridische strijd zou wel eens averechts kunnen werken. Het zou goed zijn om het stof neer te laten dwarrelen en met elkaar op een nuchtere manier open in gesprek te gaan. Het kan toch niet zo zijn dat iemands leven meer dan anderhalf jaar zuur gemaakt moet worden vanwege slechts één zin in een brief die niet als ‘open brief’ bedoeld was, daarom niet naar buiten had mogen komen en waar veel meer in gelezen wordt dan wat er letterlijk staat (de mens homo moet namelijk niet uitgebannen worden12, maar de zonden die tegen Gods scheppingsorde indruisen).

Voetnoten

Geloof in God de Schepper overdragen aan kinderen in Roemenië

Uitzicht vanaf het Parlementsgebouw in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. Bron: Wikipedia.

Vraag

Vanmorgen tijdens een cursus werden er geschikte titels van boeken gevraagd waarin God als Schepper duidelijk naar voren komt. Bedoeld om de opgedane kennis over te dragen aan kinderen. Engelstalig is geen probleem, de vraag kwam vanuit Roemenië.

Antwoord

Iemand uit de kennissenkring die een cursus volgt in Roemenië stelde mij een vraag. Is er materiaal dat positief spreekt over God de Schepper? Dit creationistische materiaal zou dan gebruikt kunnen worden als informatie om kinderen te helpen, Engelstalig zou geen probleem zijn. Hieronder wil ik verwijzen naar Engelstalig creationistisch basismateriaal, maar ook kort kijken welk Roemeens materiaal er aanwezig is. Het gaat, zo maak ik uit de vraag op, vooral om materiaal voor volwassenen om deze materie eigen te maken en dit dan over te brengen naar kinderen.

Boeken

Er zijn verschillende boeken te noemen, maar voor een goede introductie in het creationistische gedachtengoed raad ik altijd het boek van Paul Garner aan met als titel: The New Creationism – Building Scientific Theories on a Biblical Foundation1. Een ander werk dat ook in het Nederlands is verschenen2 en dat kan dienen als introductie is The Creation Answers Book3 van Creation Ministries International. Als laatste is er nog een serie van vier delen onder de titel The New Answers Book van Answers in Genesis.4 Deze boeken bieden voor onderwijzers en kinderwerkers een mooie (Engelstalige) basis om verder te bouwen.

Dvd’s

Er zijn mensen die niet graag boeken lezen maar liever dvd’s kijken. De dvd Is Genesis History?5 biedt een goede basis om kennis te maken met het scheppingsparadigma. De organisatie achter deze film heeft nog meer materiaal dat bruikbaar is voor onderwijzers en kinderwerkers. Films waar ik ook diep van onder de indruk ben zijn de films van Illustra Media. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘Flight’ of ‘Metamorphosis’.6

Scheppingsparadigma en -materiaal in Roemenië

In Roemenië was er in het verleden ophef over een Roemeens biologieboek met een creationistische inslag. De titel van het boek luidt: ‘Biologie clasa a IX-a – Măiestrie şi strălucire divină în biosferă’. Een biologieboek voor het onderwijs over ‘meesterwerk en goddelijke schittering in de biosfeer’.7 Aan dit tekstboek voor het onderwijs werkten diverse biologen en theologen mee uit verschillende Roemeense kerkelijke denominaties. Het boek schoot de Roemeense Humanistische Vereniging (Asociatiei Umaniste Romane) in het verkeerde keelgat, zij klaagden dit werk én ander creationistisch onderwijs uiteindelijk aan bij de Roemeense minister van onderwijs. Creationisme is immers, volgens deze organisatie, staatsgevaarlijk.

Een Roemeen waar ik veel waardering voor heb is de karstoloog dr. Emil Silvestru8. Hij woont nu, helaas voor de Roemenen, in Canada, maar komt volgens mij nog wel eens in Roemenië. Op YouTube is een hele serie van ten minste 36 afleveringen in de Roemeense taal te vinden met Emil. Deze serie is opgenomen door Alfa & Omega TV (zie voetnoot).9

Er is natuurlijk veel meer te noemen, maar ik hoop dat dit antwoord de vraagsteller zal helpen en dat zij dit over wil brengen naar onze Roemeense vrienden. Onze kinderen hebben Bijbelgetrouwe antwoorden nodig, ook op het gebied van de schepping.

Voetnoten

Rondom het congres 2021 (4) – Was dit congres niet concurrerend met (het werk van) Logos Instituut?

In de aanloop naar het congres van Fundamentum en Geloofstoerusting kregen we de vraag of dit congres niet concurrerend was met de activiteiten van Logos Instituut.1 Hieronder wil ik kort ingaan op deze vraag.

De vraag ligt in het verlengde van een eerdere vraag die gesteld is. De eerdere vraag ging over of dit congres georganiseerd werd door Logos Instituut. Dat bleek niet het geval, maar door Fundamentum en Geloofstoerusting.2 Nu de vraag of dit congres niet concurrerend is met activiteiten van Logos Instituut. Het antwoord is: nee. Met dit congres wilden we de creationistische gemeenschap in Nederland dienen. Zoals Logos Instituut ook deze gemeenschap wil dienen. Niet concurrerend maar gezamenlijk in goede harmonie en verstandhouding. Hoewel ik medewerker van Logos Instituut ben, heb ik de voorbereidingen tot dit congres in mijn vrije tijd gedaan. Hierdoor kwamen ook mijn activiteiten bij Logos Instituut niet in het geding. Daarnaast hebben we gekeken of dit congres niet in het vaarwater kwam met activiteiten van Logos Instituut. Dat bleek niet het geval, zodat de livestream zijn doorgang kon vinden. Concurrerend? Nee, aanvullend en samenwerkend.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten